Hotărârea nr. 403/2019

Hotărârea 403/2019 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+E, str. Tractoriștilor nr. 9 provizoriu; beneficiar: Szabo Mihaly.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -

construire locuință unifamilială P+E, str. Tractoriștilor nr. 9 provizoriu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+E, str. Tractoriștilor nr. 9 provizoriu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 187005 din 22.04.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+E, str. Tractoriștilor nr. 9 provizoriu, beneficiar: Szabo Mihaly;

Având în vedere avizul Arhitectului șef nr. 1048 din 19.11.2018, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+E, str. Tractoriștilor nr. 9 provizoriu, beneficiar: Szabo Mihaly, pe o parcelă proprietate privată. Documentația reglementează:

  • -  retragerea față de limita laterală nordică: 3 m;

  • -  retragerea față de limita laterală sudică: 5 m;

  • -  retragerea față de limita posterioară: min. 15 m;

  • -  circulațiile și accesele: din aleea de deservire locală ce se desprinde din str. Tractoriștilor;

  • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol;

  • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe alee.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 403 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi).