Hotărârea nr. 402/2019

Hotărârea 402/2019 - Completarea Anexei la Hotărârea nr. 258/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 363/2015 și 392/2019 (vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unor spaţii comerciale şi de prestări de servicii, proprietate privată a municipiului, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 258/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 363/2015 și 392/2019 (vânzarea prin licitație publică cu strigare a unor spații comerciale și de prestări servicii, proprietate privată a municipiului, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 258/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 363/2015 și 392/2019 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Constatin Ioan Tomoș și Olăh Emese;

Analizând Referatul nr. 230979/451/25.04.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune completarea Anexei la Hotărârea nr. 258/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 363/2015 și 392/2019;

Reținând prevederile Legii nr. 550/2002, actualizată, ale H.G. nr. 1341/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, ale Hotărârii nr. 362/2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art I. Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea nr. 258/2011, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 363/2015 și 392/2019, cu pozițiile 33-54, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan Tarcea


Nr. 402 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA nr. 402/2019


LISTA SPAȚIILOR COMERCIALE Șl DE PRESTĂRI SERVCII CE FAC OBIECTUL

LEGII 550/2002, CARE URMEAZĂ A FI VÂNDUTE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE

NR. CRT

ADRESĂ

SUPRA FAȚĂ/PIC MP.

NR.TOPO/N R.

CADASTRU

CE INDIVIDUAL

OBSERVAȚII

STRADA

NR.

AP.

1

CAII

4

224,42

127362

-

2

BOLYAI JĂNOS

4

5

195,47/PIC

32,47/100

14/2/1/V

268666-C1-U2 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

-

3

MOȚILOR

17

2

60,04

11004/11

253817-C1-U1 Statul Român în administrare G.I.G.C.L. Cluj

-

4

PARIS

41-43

7

105.12/ PIC

18,62/100

5207/1/VII/ 257894-C1-U5

257894-C1-U5 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

-

5

MĂRĂȘEȘTI

31

corp I AP.6

29,85

CI 5693/2

6134-Nu există CF individual (solicitare de reglementare CF privind suprafața utilă și cotele părți indivize)

-

6

I.M. KLEIN

3

4

209,91

486/1/IV

132109/252584-C1-U2, PARTE DIN AP. 4 A FOST DEMOLAT, IAR AUTORIZAȚIA DE DESFIINȚARE NU ESTE OPERATA ÎN C.F. Statul

Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

-

7

TRAIAN

15

11

70,83

9801/2/1/XI

124925/ 250884-C1-U13 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

-

8

HOREA

84-86

10

30,75

127050

-

9

ANTON PANN

8-10

2 SUBSOL

125,20

5198/1/1/II

140770/257404-C1-U1 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

-

10

HOREA

10

14

40,67

4425

-

11

LALELELOR

14

4

10,90

5138/IV

251317-C1-U11 (solicitare de reglementare CF privind suprafața utilă și cotele părți indivize) Statul Român în administrare operativă Sfatul Popular Cluj

-

12

I.M. KLEIN

21

1

38,76

-

13

EROILOR

5

1

61,5 /PIC 1308/10000

8/1/1

258711-C1-U7

-

14

EROILOR

5

2

10,29/ PIC

219/10000

8/1/II

258711-C1-U8

VÂNDUT

15

DOROBANȚI LOR

27

4

70,75/ PIC

23,99/100

4766/1/IV

120166

VÂNDUT

16

GEORGE BARIȚIU

14

1

16,10/ PIC

3,20/100

783/1/1

254240-C1-U8

VÂNDUT

17

REPUBLICII

71

3

68.7/ PIC 22/100

1216/2/III

244450/274942-C1-U2 Statul Român în administrare Sfat Popular Oraș Cluj

-

18

TRAIAN

20

6

29,89/ PIC

5,05/100

9784/C/VI

253694-C2-U5 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

-

19

BLD21 DECEM BRIE 1989

92

5

39.19/PIC

12,10/100

4807/1/V

262530-C1-U4 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

-

20

BLD. EROILOR

1

4

15.45/ PIC

0,77/100

6,7/5/IV

254087-C1-U37 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

-

21

BLD.

EROILOR IULIU

23-25,18-16

5

26.70/ PIC

0,77/100

20/1/V

251192-C1-U16 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

-

22

--

EROILOR IULIU

23-25,18-16

6

61,00/ PIC

1,77/100

20/1/VI

251192-C1-U17 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

-

23

DOROBANȚI LOR

47

2

30.59/ PIC

22,45/100

262276-C1-U2

262276-C1-U2 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

-

24

HOREA

96-106

84

51.3

9444/S/LXXX

IV

CF 250131-C1-U46 Statul Român

25

I.C.

BRĂTIANU

8

7 CORP II, COTĂ

PARTE

29,56%

33,59

256002-C1-U8 TOPO VECHI: 525/1/VII

256002-C1-U8 Statul Român în administrarea Consiliul Local Cluj

-

26

I.M. KLEIN

23

lb

50.64

258158-C1-U4 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

258158-C1-U4 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

-

27

IULIU COROIANU

11

61.4 DIN TOTAL 144 NEDEZMEM BRAȚ

9588-Cl

IMOBIL NEDEZMEMBRAT

-

28

MEMORAN DUMULUI

2

23

23,06 COTA 244575/90000 0

367/1/XXIII

267141-C1-U9 Statul Român în administrarea Consiliul Local Cluj

-

29

MEMORAN DUMULUI

2

29

28,80 COTA 244575/90000 0

367/1/XXIX

267141-C1-U13 Statul Român în administrarea Consiliul Local Cluj

-

30

NICOLAE CRISTEA

9

3

15.93

283831-C1-U2 (Nr. TOPO vechi 4981/1/HI)

283831-C1-U2 Statul Român

-

31

P-ȚA AVRAM IANCU

4

3

21,85

282479-C1-U2

282479-C1-U3 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

-

32

TRAIAN

15

PARTE DIN AP. 10AA

160,34

250884-C1-

Ull

250884-CI-U11 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

-

33

DECEBAL

12

1

56.9/ PIC:

16,57/100

9830/2/1/1

270389-C1-U5 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

Cfvechi 126362

-

34

FORTĂREȚE

I

6

1

32.15/PIC:

16,05/100

458/1/1

261038-C1-U3 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

-

35

GORUNULUI

28

165.35

CF 310023 INTABULAT PE COMPANIA DE APĂ SOMEȘ SA

-

36

HOREA

38-40

CORP IV

12.21

309834-C1

309834 (Nr. Cad. 309834) Statul Român-CONSTRUCȚIE NEÎNTABULATĂ ÎN CARTEA FUNCIARĂ

-

37

HOREA

42-44, CORP B

5 SUBSOL

74.52

9877/1/1/V

CF 259388-C1-U5 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj CF vechi 127919

-

38

OAȘULUI

110

2

113.02

7107/1/1-Cl

282445-C1 Statul Român în administrare Consiliu Local

Cluj

-

39

PETRU MAIOR

6-8

AP.30 SUB SOL

87,00

840/2/1/XXX

250108-C1-U10 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

-

40

REGELE FERDINAND

29

11

5.84

259/1/XI

257336-C1-U13 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

-

Page 2


41

RENE DESCARTES

11

3

56,37 conform CF 54,30 conform măsurători

269836-C1-U3

269836-C1-U3 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

-

42

VIRGIL FULICEA (FOSTĂ PETROȘANI)

6

6

34.28

294/VI

263220-C1-U3 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

-

43

VIRGIL FULICEA (FOSTĂ PETROȘANI)

7

2

45.28

337/1/II

256641-C1-U2 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

-

44

VIRGIL FULICEA (FOSTĂ PETROȘANI)

7

5

24.08

337/1/V

256641-C1-U5 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

-

45

VOLTAIRE

4

6

34.18

3571/1/VI

260442-C1-U5 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

-

46

NAPOCA

25

9A

10.21

253075-C1-U7

253075-C1-U7 Statul Român

-

47

GIORADAN O-BRUNO

26

1 CORPB

37,90

CAD: CI

TOP: 7539-C1

-

48

GIORADAN O-BRUNO

26-28

2 CORP C

21,90

CAD: CI TOP: 7539-

C1

-

49

HOREA

46

CORP CI

125,20

280449-C1 Municipiul în administrarea Consiliului Local Cluj

-

50

MĂRĂȘEȘTI

17

6

55,70

5520/1/VI

279799-C1-U4 Statul Român în administrarea operativă a Consiliului Local Cluj

-

51

MEMORAN DUMULUI

2

16

94,81 COTA

9783/36000

367/1/XVI

267141-C1-U1 Statul Român în administrarea Consiliul Local Cluj

-

52

MEMORAN DUMULUI

2

20

30,21 COTA

9783/36000

367/1/XX

267141-C1-U14 Statul Român în administrarea Consiliul Local Cluj

-

53

MEMORAN DUMULUI

2

28

35,43 COTA 244575/90000 0

367/1/XXVIII

267141-C1-U10 Statul Român în administrarea Consiliul Local Cluj

-

54

PROF.

MARINESCU

43

COTA STAT

50%

40,56

12394-C1

xTTT


Page 3