Hotărârea nr. 401/2019

Hotărârea 401/2019 - Schimbarea destinației și darea în administrare, Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, a spațiului „Amfiteatru”, situat în incinta Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind schimbarea destinației și darea în administrare, Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, a spațiului „Amfiteatru”, situat în incinta

Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind schimbarea destinației și darea în administrare, Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, a spațiului „Amfiteatru”, situat în incinta Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 228611/45/02.05.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune schimbarea destinației și darea în administrare, Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, a spațiului „Amfiteatru”, situat în incinta Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale Ordonanței nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, actualizată, ale Hotărârii Guvernului nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale, precum și ale art. 867-870 Cod civil;

Ținând cont de Adresa nr. 45104/22.04.2019 a Ministerului Sănătății - Direcția Achiziții, Patrimoniu și IT;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se aprobă schimbarea destinației imobilului „Amfiteatru”, situat la parterul clădirii „Spital”, în incinta Spitalului Clinic Municipal din municipiul Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11, proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 263206 Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 263206, din spațiu aferent bazei materiale sanitare a spitalului, în spațiu pentru desfășurarea activităților didactice.

Art 2 Se aprobă darea în administrare, Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, a spațiului denumit „Amfiteatru”, identificat la art. 1, pe perioada desfășurării activităților didactice, cu condiția ca activitățile desfășurate de Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca în cadrul amfiteatrului să fie prioritare și cu titlu gratuit.

Art. 3 Spațiul va fi dat în administrare în baza unui protocol de predare-primire.

Art. 4 (1) Sumele încasate din închirierea/exploatarea bunului proprietate publică, dat în administrare Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, se constituie venit la bugetul local în cotă de 50%, respectiv venit al Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” în cotă de 50%.

(2) Virarea sumelor va fi făcută lunar, până în data de 25 ale lunii pentru luna precedentă.

Art. 5 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 401 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)