Hotărârea nr. 400/2019

Hotărârea 400/2019 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor, înscris în C.F. nr. 263237 Cluj-Napoca, nr. cad. 263237 (nr. C.F. vechi 140330, nr. cad. vechi 25101, nr. topo. 1027/1/1/9).

CONSILIU J XJCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca,

str. Cireșilor, înscris în C.F. nr. 2632.37 Cluj-Napoca, nr. cad. 263237

(nr. C.E vechi 140330, nr. cad. vechi 25101, nr. lopo. 1027/1/1/9)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul dc hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor, înscris în C.F. nr. 263237 Cluj-Napoca, nr. cad. 263237 (nr. C.F. vechi 140330, nr. cad. vechi 25101, nr. lopo. 1027/1/1/9) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 195020 din 8.04.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului dc concesiune asupra terenului, situat în. municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor, înscris în C.F. nr. 263237 Cluj-Napoca, nr. cad. 263237 (nr. C.F. vechi 140330, nr. cad. vechi 25101, nr. tupo. 1027/1/1/9), în favoarea noilor proprietari ai construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Hotărârii nr. 336/1997 și ale Hotărârii nr. 278/2003;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Artl. (1) Se transmite dreptul dc concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor, înscris în C.E nr. 263237 Cluj-Napoca, nr. cad. 263237 (nr. C.F. vechi 140330, nr. cad. vechi 25101, nr. lopo. 1027/1/1/9). în suprafață de 300 mp., în favoarea domnului Sătmărean Pavel, având C.N.P.                  și a doamnei Sătmărean Emilia, având C.N1.P.

începând cu dala de 26.01.2010, urmare dobândirii în proprietate a imobilul ui-construcțic în baza contractului dc vânzarc-cumparare, autentificat prin încheierea nr. 412 din 26.01.2010.

(2) Asupra terenului in suprafață de 300 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor, înscris în C.F. nr. 263237 Cluj-Napoca, nr. cad. 263237 (nr. C.F. vechi 140330, nr. cad. vechi 25101, nr. lopo. 1027/1/1/9), drept dc proprietate STATUL ROMÂN, în administrarea

Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - se aprobă înscrierea dreptului de concesiune. în favoarea domnului Sătmărean Pa vel, având C.N.P.                 și a doamnei Sătmărean Emilia, având

C.N.P.

ArL2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Direcția juridică.

Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan Tarcca

Nr. 400 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)