Hotărârea nr. 4/2019

Hotărârea 4/2019 - Aprobarea cuantumului burselor aferente anului 2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


HOTĂRÂRE


privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului 2019 pentru elevii din învățământul


preuniversitar de stat


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului


2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat - proiect din inițiativa primarului; Analizând Referatul nr. 2145 din 3.01.2019 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea cuantumului burselor aferente anului 2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale Legii educației naționale nr. 1/2011;


Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 6 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a


administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca aferent anului 2019, astfel:

a) burse de performanță - 130 lei;


  • b) burse de merit -

  • c) burse de studiu -


100 lei;

85 lei;


d) burse de ajutor social -   80 lei.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și unitățile din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.Nr. 4 din 15 ianuarie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)