Hotărârea nr. 399/2019

Hotărârea 399/2019 - Însușirea Documentației cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 38, ap. 2.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 38, ap. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 38, ap. 2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 209073/45/15.04.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea Documentației cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 38, ap. 2;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 38, ap. 2, cu nr. topo. 70/1/II compus din: două camere, antreu, boxă pivniță, cu suprafața utilă de 52,76 mp. și părți indivize comune în cotă de 19,12/100 parte, înscris în C.F. nr 259387-C1-U4 Cluj-Napoca, CF vechi 119113, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, astfel:

 • - Ap. 2a, situat la parter, cu nr. cadastral nou, nr. topo. 70/1/II/a, compus din: două camere, antreu, cu suprafața utilă de 38,86 mp., părți indivize comune în cotă de 14,08/100 parte, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu drept de proprietate, în favoarea lui Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Ap. 2b, situat la subsol, cu nr. cadastral nou, nr. topo. 70/1/II/b, compus din: o boxă pivniță, cu suprafața utilă de 13,9 mp., părți indivize comune în cotă de 5,04/100 parte care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește Documentația cadastrală de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 38, ap. 2, întocmită de PFA Zaiu Nicolae-Ovidiu, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 399 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 399/2019

MEMORIU TEHNIC

Privind documentația tehnică întocmită la inițiativa lui Martonos Janos, domiciliat in C Napoca, str. Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 38, ap. 3, a loc. Cluj Napoca în vederea obținerii unei hotăr in Consiliul local al municipiului Cluj Napoca, care sa aproabe:

- subapartamentarea ap. 2 (dezlipirea unitatii individuale), situat in loc. Cluj-Napoca, Bld. decembrie 1989, nr. 38, inscris in cartea funciara nr. 259387-C1-U4 (nr. CF. vechi 119113), nr. to 70/1 /II, a loc. Cluj Napoca, in doua unitati individuale.

CONSTATĂRI

Apartamentul nr. 2 care face obiectul prezentului memoriu este situat pe teritoriul administrativ loc. Cluj Napoca, pe Bld. 21 decembrie 1989, nr. 38, este inscris in cartea funciara nr. 259387-Cld (nr. CF. vechi 119113), nr. topo 70/1/II, cu următoarea descriere: „2 camere, antreu, boxa pivnița SU=52,76 mp, PIC de 19,12/100 parte, c.f.col. 119112”. Terenul pe care e edificata construcția C 259387, (cf. vechi 119112), topo 70/1, in suprafața de 340 mp, iar părțile indivize comune aferei acestui apartament sunt inscrise in CF. 259387-C1 a loc. Cluj Napoca. Proprietar tabular asupra ap. 2 a pârtilor indivize comune aferente apartamentului nr. 2 este Municipiul Cluj Napoca, in administrai CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA (vezi extrasele de carte funcii anexate.

Initiatbrul acestui proiect de hotarare de consiliu local este actualul chiriaș al apartamentului respectiv'd-ul MARTONOS JANOS, domicilat in Cluj Napoca, Bld. 21 Decembbrie 1989, nr. 38, 3, jud. Cluj, care intenționează sa cumpere de la Statul Roman, apt. 2, in baza Legii 112/1995 completările ulterioare. Cum la data inițiala a încheierii contractului de închiriere boxa pivnița ni fost cuprinsa in contractul de Închiriere, pentru respectarea procedurilor de cumpărare pe Leg 112/1995 cu completările ulterioare este necesara separarea acestui apartament, in doua unit individuale.

Astfel pentru asigurarea procedurii de cumpărare a apartamentului si a pârtilor indivize comu aferente pe Legea 112/1995 si a Legii 10/2001 este necesara o Hotarare a Consiliului Local care aprobe următoarele: subapartamentarea ap. 2 (dezlipirea unitatii individuale), cu descrierea: ” 2 came antreu, boxa pivnița cu SU=52,76 mp, PIC de 19,12/100 parte, c.f.col. 119112”, situat in loc. CI Napoca, Bld. 21 decembrie 1989, nr. 38, inscris in cartea funciara nr. 259387-C1-U4 (nr. CF. vei 119113), nr. topo 70/1/II (planșa nr. 3), in doua unitati individuale si anume:

 • - apartamentul nr. 2a : situat la parter, compus din : 2 camere, antreu, cu Su=38.86 mp, p.i.c in cota de 14.08/100 parte inscrise in CF col. 119112. Teren atribuit: 47.88/340 (plar 4)

 • - apartamentul nr. 2b : situat la subsol, compus din: boxa pivnița, cu Su=13.90 mp, p.i.c in cota de 5.04/100 parte inscrise in CF col. 119112. Teren atribuit: 17.12/340(plar nr. 5) - se va cumpără pe baza legilor in vigoare.

Aceasta hotărâre se va folosi atat la întocmirea dosarului de cumpărare cat si la OCPI CLUJ, BC Cluj Napoca, pentru suapartamentarea apartamentului 2 in doua unitati individuale.

Anexăm la memooriul tehnic :

1.

2.

3.


Plan de încadrare în zonă, scara 1: 5000-planșa nr. 1.

Plan de amplasament si delimitare a imobilului scara 1: 500 - planșa 2. Releveu apartament nr. 2-Situatia actuala - planșa 3.

 • 4. Releveu apartament nr. 2a-Situatia viitoare - planșa 4.

 • 5. Releveu apartament nr. 2b-Situatia viitoare - planșa 5.

 • 6. Tabel cu mișcarea parcelelor.

 • 7. Extrase de carte funciara de la ap. 2, teren si construcție.

 • 8. Copie contract de închiriere

 • 9. Copie buletin chiriaș ap. 2


  Beneficiar: Martonos Jano§PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA: 1:5000 UAT. CLUJ NAPOCA jud. CLUJ

L-34-048-C-a-4-II


Legenda


Beneficiar:


întocmit

ing. Zaiu Nicolae Ovidiu | aut. CJ nr. 173 data 27.02.2019ictf A.

/ V r (PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1:500


Nr. cadastral: 259387

Suprafața masurata a imobilului

340 mp

Adresa imobilului

loc. Cluj—Napoca, b-dul. 22 Decembrie 1989, nr. 38, Jud Cluj

Nr. Carte Funciara: 259387

Unitatea administrativ teritoriala (UAT) Cluj-NapocaNr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

A

arabil

340

Teren intravilan neimprejmuit. delimitat de construcții

Total

340

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CL

.340

Construcție cu 4 apartamente avand ca pic: terenul, fundațiile, casa scării de acces la pod si subsol, podul, fațadele, instalațiile de apa, canal, gaz metan si electricitate

Total

, '340 ,

Suprafața totală măsurata a imobilului: 340 mp                                                    / ■'

Suprafața din act: 340 mp ■                                                                 /S

Executant: PFA: Zaiu Nicolae Ovidiu, aut. seria Cj, nr. 173:

Confirm executarea măsurătorilor la teren,             i. ■■

corectitudinea intocmirii documentației cadastrale si     \    y

corespondenta acesteia cu realitatea dirrteren        \ /\'\

Data: 06.03.2019                                     '  •  ~"-Â ’

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Nr. cadastral al terenului

Suprafața (mp)

Adresa imobilului

259387

340

CluJ-Napoca,Bdul 21 decembrie, nr. 38, Et. parter+subsol, Ap. 2, jud. Cluj

Carte Funciara colectiva nr:

259387-C1

UAT:

CluJ-Napoca, jud. Cluj

Cod unitate Individuala (UI)

259387-C1-U4

CF individual

259387—C1—U4


Recapitulare Apartament nr. 2

Recapitulatie încăperi apartament nr. 2

Nr. încăpere

Denumire

Su( mp)

Observații

1

camera

13.34

parter

2

camera

15.32

3

antreu

10.20

4

boxa pivnița

13.90

subsol

Total suprafața utila apartament 2

52.76RELEVEU APARTAMENT 2a scara 1:100Nr. cadastral al terenului

Suprafața (mp)

Adresa imobilului

259387

340

Cluj-Napoca,Bdul 21 decembrie, nr. 38,

Et. Darter. Ad. 2a. iud. Clui

Carte Funciara colectiva nr:

259387-C1

UAT:

Cluj-Napoca, jud. Cluj

Cod unitate individuala (Ui)

259387-C1-

CF individual

259387-C1-

Nr. topo: 70/1/ll/a

Recapitulați© încăperi apartament nr. 2a

Nr. încăpere

Denumire

Su( mp)

Observații

1

camera

13.34

parter

2

camera

15.32

3

antreu

10.20

Total suprafața utila apartament 2a

38.86

..................................................... ................................—......

Executant: PFA. Zaiu Nicolae aut. seria CJ nr. 173

Data: 26.02.2019


iu

Ovidiu,^

r.(


•V


Planșa nr. 4

RELEVEU APARTAMENT 2b-Boxa pivnița scara 1:100


Nr. cadastral al terenului

Suprafața (mp)

Adresa imobilului

259387

340

Cluj-Napoca,Bdul 21 decembrie, nr. 38, Et. subsol. Ap. 2b, iud. Clui

Carte Funciara colectiva nr:

259387—C-1

UAT:

Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Cod unitate individuala (Ui)

259387-C1-

CF Individual

259387-C1-

Nr. topo: 70/1/ll/b

Recapitulare apartament nr. 2b

Nr. incapere

Denumire

Su( mp)

Observații

4

boxa pivnița

13.90

subsol

Total suprafața utila apartament 2b

13.90

f

Executant: PFA. Zaiu Nicolae aut. seria CJ nr. 173 Data: 26.02.2019


1

Ovidiu, Ș


<-^s'rRA^/

z o*           „s3/,

* CERTIFICAT

DE

:S             î

C&îag^riU* B/C r
Planșa nr. 5


TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

UAT: CLUJ NAPOCA

SITUAȚIA CONFORM CF

Nr.C.F

Număr cadastral

Număr topo

Suprafat

a mp

Descrierea imobilului

Proprietari

259387

259387

70/1

340

Teren intravilan, in Cluj Napoca, Bdul 21 Decembrie, nr. 38

la apt. nr. 2 cota de 19.12/100 parte la Statul Roman

259387-C1

259387-C1

70/1/C1

Construcție cu 4 apartamente avand ca pic: terenul, fundațiile, casa scării de acces la pod si subsol, podul, fațadele, instalațiile de apa, canal, gaz metan si electricitate

la apt. nr. 2 cota de 19.12/100 parte la Statul Roman

259387-C1-U4

259387-C1-U4

70/1/11

-

compus din: 2 camere, antreu, boxa pivnița cu SU=52,76 mp, PIC de 19,12/100 parte, c.f.col. 119112

Municipiul Cluj Napoca, in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

SITUAȚIA VIITOARE DUPĂ SUBAPARTAMENTARE

Nr.C.F

Număr cadastral

Număr topo

Suprafat

a

mp

Descrierea imobilului

Proprietari

259387

259387

70/1

340

Teren intravilan, in Cluj Napoca, Bdul 21 Decembrie, nr. 38

la apt. nr. 2a cota de 14.08/100 parte la Statul Roman la apt. nr. 2a cota de 5.04/100 parte la Statul Roman

303018-C1

259387-C1

70/1/C1

Casa cu 5 apartamente , avand ca parti indivize comune : terenul, fundațiile, casa scării de acces la pod si subsol, podul, fațadele, instalațiile de apa, canal, gaz metan si electricitate.

la apt. nr. 2a cota de 14.08/100 parte la Statul Roman la apt. nr. 2b cota de 5.04/100 parte la Statul Roman

303018-C1-U4

70/1/ll/a

Apartament nr. 2a, situat la parter, compus din : 2 camere, antreu, cu Su=38.86 mp, cu p.i.c in cota de 14.08/100 parte inscrise in CF col. 119112.

Municipiul Cluj Napoca, in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

303018-C1-U5

70/1/ll/b

Apartament nr. 2b, situat la subsol, compus din : boxa pivnița, cu Su=13.90 mp, cu p.i.c in cota de 5.04/100 parte inscrise in CF col. 119112.

Municipiul Cluj Napoca, in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA


întocmit: Zaiu Nicolae Ovidiu


Aut. Seria Cj nr. 173

Data: 01.03.2019

^ANCPI.

••3 r c. a b A-% • < f H


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU IN FORMARI


Nr.

23494

Ziua

11

Luna

02

Anul

2019


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului!

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Bdul 21 Decembrie 1989, Nr. 38, Jud. Cluj                   Nr CF vechi’119112

Electronic: 259387-C1; Nr. Topo: 70/1-C; Suprafața: -

Părți comune: avand ca pic: terenul, fundațiile, casa scării de acces la pod si subsol, podul, fațadele, Instalațiile de apa, canal, gaz metan si electricitate           .

Observații: c-tie cu4 ap                               _______________ ~_________■. V ;                   ,    -    ■Tron son

Scara

Nivel

Nr. Ap.

Cod U.l.

Nr. Cf individ

Supraf. utila

Cota parti

Cota teren

Ife

259387-Cl-Ul

48

17,49

7100

59/340

Ap. 1 , compus din: 1 camere, 1 bucătărie. 2 wc, cu suprafața utila de 48,36 mp, cu părțile indivize comune In cota de 17,49 /100, înscrise In cf, col. 119112,. , din clădirea construita pe j>.A::;-:^țerenylcu:șuprafeța'de:34p3mp.;.;v ^Teren atribuit in bronrietăte: 59/340 parte

parter

4

2;

259387-

C1-U2

i!f;79

38,78 /100

132/340

APT nr 4 compus din : 2 camere, 1 bucătărie, 1 verandă , 1 pivniță cu s-10 mp cu pic 38,78/100 cu su- 78,55 mp, teren în proprietate 132/340 Parte

parter

3

3

259387-

C1-U3.

68

Apartamentul nr 3 compus din: 2 camere. 1 bucătărie, 1 wc, 1 magazie, ȘU=s67,89mp, PIC de 24,61/100 narte,

parter

2

4

259387-

C1-U4

53

1912/10

ooo*-

compus din: 2

camere, antreu , boxă pivniță cu SU= 52,76 mp

mo. PIC de 19.12 /100 oarte. c.f.col. 119112

B. Partea II. Proprietar si acte
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

NUSUNT

181747,09/02/2015

Act Notarial nr. 109, din 05/02/2015 emis de PILOIU DELIA CORNELIA; -

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1. cota inițiala 1/1

Al

 • 1) BÎRLE IOAN-DORIN, căsătorit cu                                                          ;

 • 2) BÎRLE NICULINA-ARGENTINA, bun comun

Unitate individuala 259387-C1-U2

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

MU SUNT

22089/03/04/2007

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1076, din 02/04/2007 emis de BNP LUPEA MARIANA;

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1


 • 1) PETREAN 10AN, și soția

 • 2) PETREAN LiVIA, ca bun comun

Observatii:(provenita din conversia CF130159)


AlUnitate individuala 259387-C1-U3

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale            Referințe

NU SUNT

43324/23/03/2015

Act Notarial nr. 796, din 23/03/2015 emis de Lupea Mariana;

B8 •

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/3, cota inițiala 1/3

Ăl

 • 1) PETREAN I0AN, și soția            ...        .. .      ..     ...

 • 2) PETREAN LIVIA, buri comun

^9

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/3, cota inițiala 1/3

. Al

1) PETREAN IOANA, bun propriu

B10

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/3. cota inițiala 1/3

Al

1) PETREAN ANCA, bun propriu

Unitate individuala 259387-C1-U4

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale            Referințe

NU SUNT

Cerere nr. 0 (și a doc. tehnice anexate);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, naționalizare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

<A1

 • 2) MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA, în administrarea

 • 3) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

Observatii:(provenita din conversia CF119113)

C. Partea III. Sarcini

CONSTRUCȚIE

înscrieri privind dezmembraminteledreptuluide proprietate, drepturi reale de garanție si sarcini           -

Referințe

nu sunt

Unitate individuala 259387-C1-U1

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție si sarcini                          <

Referințe

NU SUNT

Unitate individuala 259387-C1-U2

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție si sarcini

Referințe • :

NU SUNT

Unitate Individuala 259387-C1-U3

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție si sarcini

Referințe

NU SUNT

Unitate individuala 259387-C1-U4

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție si sarcini

Referințe

NU SUNT

Certific că.prezentul extras corespunde cu pozitțile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest .birou.                                 -                                      :       :                     : ■ '■ ■: •                   n..

Prezentul extras de carte funciara.este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

Ș-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța externa nr,190004588/11-02-2019 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

Data eliberării,

/ /


Referent/Asistent-

CRISTI.NA MEDA GALGAU

(parafa șl semnătura)

Digitally signed by Cristina-Meda Galgau

Date: 2019.02.11 18:15:32 EET


Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Bdul 21 Decembrie 1989, Nr. 38, Et. parter, Ap. 2, Jud. City

Părți comune: avand ca pic: terenul, fundațiile, casa scării de acces la pod si subsol, podul, fațadele, instalațiile de apa, canal, gaz metan si electricitate •        ■ ~ •                 -

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața 7 construită

Suprafață utilă (mp)

Cote părți comune

Cpțețețen.

Observații / Referințe

Al

Top: 70/1/11

53

1912/10000

compus din: 2

camere, antreu , boxă pivniță cu

SU= 52,76 mp mp, PIC de 19,12

/100 parte, c.f.coi. 119112
Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. ? \ \                                                                                                •         -     ''

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor Juridice prin care se sting drepturile reale precum șl pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de.oricemodiflcare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța externa nr. 190004570/06-02-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate Imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 08-02-2019 Data eliberării

.;-7

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.