Hotărârea nr. 398/2019

Hotărârea 398/2019 - Însușirea Documentației cadastrale de dezmembrare și ieșire din indiviziune a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Venus nr. 18-20.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea Documentației cadastrale de dezmembrare și ieșire din indiviziune a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Venus nr. 18-20

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de dezmembrare și ieșire din indiviziune a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Venus nr. 18-20 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 81980/45/02.05.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea Documentației cadastrale de dezmembrare și ieșire din indiviziune a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Venus nr. 18-20;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și ale art. 670 și 676 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea și ieșirea din indiviziune a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Venus nr. 18-20, identificat prin nr. topo. 14142/2, în suprafață de 2.277 mp., înscris în CF nr. 266002 Cluj-Napoca în favoarea Statului român, în administrarea Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene prin Regionala de Căi Ferate Cluj, în cotă de 1517/2277 parte, Kilin Ana în cotă de 250/2277 parte și Meseșan Petru și Meseșan Lucica în cotă de 510/2277 parte, astfel:

 • - Lot 1, identificat prin nr. cadastral nou, format din teren în cotă de 250/760 parte și construcția Corp II din CF 266002-C2, în favoarea lui Kilin Ana și cota de 510/760 parte și construcția Corp I din CF 266002-C1, în favoarea lui Meseșan Petru și Meseșan Lucica, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca;

 • - Lot 2, identificat prin nr. cadastral nou, format din teren în suprafață de 1.517 mp., care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu titlu de lege, în cota de 1/1 parte.

Art 2. Se însușește Documentația cadastrală de dezmembrare și ieșire din indiviziune a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Venus nr. 18-20, întocmită de ing. Bondrea Mircea Vasile, ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se mandatează Doamna Olăh Emese pentru semnarea actului de dezmembrare în formă autentică.

Art 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 398 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ANEXĂ LAH.C.L. NR. 398/2019

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobilului: Mun. Cluj-Napoca, Str. Venus, Nr. 18-20, Jud. Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație cadastrală pentru obținerea acordului de dezmembrare si ieșire din indiviziune.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren:

 • a. Operațiuni in faza de documentare a lucrării

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

studierea documentelor puse la dispoziție de către solicitant si stabilirea actelor ce trebuie procurate pentru intocmirea documentației cadastrale;

documentarea la OCPI/BCPI Cluj in legătură cu situația imobilului si a vecinilor acestuia;

- procurarea informațiilor necesare efectuării lucrării: puncte ale rețelei geodezice si planuri;

stabilirea datei de efectuare a lucrărilor in teren.

localizarea imobilului pe foaia de trapez L-34-48-C-a-4-U la scara 1 : 5000;

 • b. Localizarea si identificarea imobilului:

Imobilul este situat in Mun. Cluj-Napoca, Str. Venus, Nr. 18-20, Jud. Cluj, si are următorii vecini: La Nord - Str Venus , la Est - Str Venus, la Sud - Municipiul Cluj-Napoca in administrarea Consiliului Local al Mun. Cluj-Napoca, la Vest - Proprietate privata.

 • c. Descrierea generala a imobilului:

In urma solicitării de ieșire in teren adresata biroului nostru de către proprietarii Fam. Mesesan si dna Kilin Anua, la data de 07.05.2018 ora 10, am executat măsurătorile necesare pentru intocmirea documentației de ieșire din indiviziune.

La fata locului au fost prezenti reprezentanți ai Municipiului Cluj-Napoca - Dna. Stefania Cucereanu, Dna. Av. Cosma Gabriela Petruta, Ing. Bondrea Mircea Vasile, Fam. Mesesan si dna Kilin Anna.


Imobilul, in suprafața de 2.277 m.p. este inscris in CF 266002 de evidenta Cluj-Napoca cu nr topografic 14142/2.

In continuare, dorim ieșirea din indiviziune in sensul înscrierii intr-o CARTE FUNCIARA NOUA a următoarelor imobile:

 • -  Lotul 1 - format din cota de 510 mp / 2277 m.p. care se identifica in CF 266002 sub B6 ca fiind cota de teren din proprietatea Fam. Mesesan si cota de 250 m.p / 2277 m.p. care se identifica in CF 266002 sub B4 ca fiind cota de teren din proprietatea Dnei Kilin Anna. In consecința, solicitam ieșirea din indiviziune a imobilului in suprafața masurata de 760 m.p..

 • -  Lotul 2 - imobil in suprafața de 1517 m.p. / 2277 m.p. din acte se identifica in CF 266002 sub Bl ca fiind cota de teren din proprietatea Statului Roman. In baza Art. 166 Alin. 4 din Legea 84/1995 care spune ca “Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat - grădinițe, școli generale (primare și gimnaziale), licee, grupuri școlare, seminarii teologice, școli profesionale și școli postliceale - fac parte din domeniul public al comunelor, orașelor și municipiilor în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităților de învățământ preuniversitar de stat” cat si in baza Art. 112 alin. 2 din Legea 1/2011 care spune ca „Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora și sunt administrate de către consiliile de administrație, conform legislației în vigoare.”, in tabelul de mișcare parcelara cu propunerea ieșirii din indiviziune am propus ca Lotul 2 sa fie inscris in proprietatea Municipiului Cluj-Napoca in administrarea Consiliului local al Mun. Cluj-Napoca si sa ramana inscris in CF 266002 de evidenta Cluj-Napoca.

Propunem dezmembrarea si ieșirea din indiviziune conform planului de amplasament si

delimitare cu propunerea de dezmembrare.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

 • a.  Metodele si apartura folosita la măsurători:

 • -  Pentru efectuarea măsurătorilor topografice s-au folosit punctele noi determinate prin tehnologie GNSS cu ajutorul metodei real time kinematic (metoda cinematica in timp real) utilizând GPS-ul Geomax Zenith 10, cu corecțiile diferențiale recepționate de la Statia Cluj din rețeaua de referința GNSS.

 • -  Rețeaua de sprijin : este constituita din Statia CLUJ, care face parte din rețeaua naționala de referința GNSS

 • -  Aparatura folosita : Receptor GNSS Geomax Zenith 10 cu dubla frecventa si posibilități de lucru in timp real.

 • b. Sistem de coordonate : STEREOGRAFIC 1970

 • c.  Puncte geodezice vechi si noi folosite:

 • -  nu s-au folosit puncte vechi

puncte noi: -

 • d. Starea punctelor geodezice vechi: -

 • e. Măsurători efectuate in rețeaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice au fost arhivate la executant pentru a putea fi prezentate la solicitarea oficiului teritorial. Măsurătorile au fost efectuate in prezenta, la cerințele si la indicațiile proprietarilor. Proprietarii isi asuma intreaga răspundere pentru limitele indicate.

 • f. Inventarul de coordonate si calculul analitic al suprafețelor sunt prezentate in documentația cadastrala.

Data întocmirii: 06.11.2018TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR

CORPUL DE PROPRIETATE : Mun. Cluj-Napoca, Str Venus Nr. 18-20, Jad. Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALA CONFORM CÂRTII FUNCIARE NR 266002:

NR. CF

NR TOPO

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAF.

( m.p. )

PROPRIETARI

266002

14142/2

Curți construcții

2277

STATUL ROMAN in cota de 1517/2277 parte

KILIN ANA dobândit prin succesiune cu titlu de moștenire in cota de 250/2277 ca bun propriu MESESAN PETRU si MESESAN LUCICA dobândit prin convenție cu titlu de cumpărare in cota de 510/2277 parte ca bun comun

Total suprafața

2277

B. SITUAȚIA PROPUSA - DEZMEMBRARE SI IEȘIRE DIN INDIVIZIUNE :

NR.

C.F.

NR. TOPO

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF.

DIN ACTE

SUPRAF.

MASURATA

PROPRIETARI

NOU

NR CADASTRAL

NOU

Curți construcții

1517

1517

MUNICIPIUL   CLUJ-NAPOCA   in

administrarea Consiliului Local al Mun. Cluj-Napoca cu titlu de lege in cota parte de 1/1

NOU

NR CADASTRAL

NOU

Curți construcții, Teren cu construcția Corp II din CF 266002-C2

760

760

KILIN ANNA dobândit prin succesiune cu titlu de moștenire si partaj, ca bun propriu in cota parte de 250 / 760

Curți construcții, Teren cu construcția Corp I din CF 266002-C1

MESESAN PETRU si MESESAN LUCICA, dobândit prin convenție cu titlu de cumpărare si partaj, bun comun in cota parte de 510/760

Total suprafața

2277INVENTAR DE COORDONATE


Județul: CLUJ

Denumirea unitatii administrativ teritoriale: Cluj-Napoca

Cod SIRUTA: 54.975

PUNCTE PE CONTUR

PUNCTE PE CONTUR

Nume

Punct

COORDONATE STEREO'70

X(m)

Y(m)

27

587143.39

394599.94

28

587151.00

394608.91

29

587159.79

394619.27

30

587139.29

394623.18

31

587128.10

394625.32

32

587127.26

394620.93

33

587135.98

394619.26

34

587136.40

394621.46

35

587138.89

394621.08

36

587138.98

394621.58

37

587149.39

394619.53

38

587148.70

394616.07

39

587145.37

394616.67

40

587140.19

394617.64

41

587139.94

394616.65

42

587139.82

394616.17

43

587136.16

394616.87

44

587135.82

394616.96

45

587135.57

394616.01

46

587128.66

394617.48

47

587127.95

394613.42

48

587121.78

394614.51

49

587112.39

394616.22

50

587103.93

394617.93

51

587100.01

394618.72

12

587099.10

394613.73

11

587098.12

394608.32

23

587101.16

394607.78

24

587114.13

394605.31

25

587124.21

394603.43

26

587136.26

394601.31

Nume

Punct

COORDONATE STEREO’70

X(m)

Y(m)

11

587098.12

394608.32

12

587099.10

394613.73

13

587091.54

394615.05

14

587092.10

394618.10

15

587092.53

394620.12

16

587092.93

394622.78

17

587093.52

394625.51

18

587094.56

394628.30

19

587095.14

394631.43

20

587086.41

394632.86

21

587029.46

394641.62

22

587026.68

394618.90

10

587090.76

394609.65
CALCULUL SUPRAFEȚEI

PUNCTE PE CONTUR

PUNCTE PE CONTUR

Nume

Punct

COORDONATE STEREO'70

X(m)

Y(m)

27

587143.39

394599.94

28

587151.00

394608.91

29

587159.79

394619.27

30

587139.29

394623.18

31

587128.10

394625.32

32

587127.26

394620.93

33

587135.98

394619.26

34

587136.40

394621.46

35

587138.89

394621.08

36

587138.98

394621.58

37

587149.39

394619.53

38

587148.70

394616.07

39

587145.37

394616.67

40

587140.19

394617.64

41

587139.94

394616.65

42

587139.82

394616.17

43

587136.16

394616.87

44

587135.82

394616.96

45

587135.57

394616.01

46

587128.66

394617.48

47

587127.95

394613.42

48

587121.78

394614.51

49

587112.39

394616.22

50

587103.93

394617.93

51

587100.01

394618.72

12

587099.10

394613.73

11

587098.12

394608.32

23

587101.16

394607.78

24

587114.13

394605.31

25

587124.21

394603.43

26

587136.26

394601.31

Nume

Punct

COORDONATE STEREO’70

X(m)

Y(m)

11

587098.12

394608.32

12

587099.10

394613.73

13

587091.54

394615.05

14

587092.10

394618.10

15

587092.53

394620.12

16

587092.93

394622.78

17

587093.52

394625.51

18

587094.56

394628.30

19

587095.14

394631.43

20

587086.41

394632.86

21

587029.46

394641.62

22

587026.68

394618.90

10

587090.76

394609.65

S = 1517m.p.

S = 760 m.p.
jn

LAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

o

VD

38

tn

CU PROPUNEREA DE DEZMEMBRARE

Q\ m

Scara: 1: 500

Wl«>l

Nr. Cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

2277 m.p.

Mun. Cluj-Napoca, Str. Venus, Nr. 18-20, Jud. Cluj

Cartea Funciara nr.

266002

U.A.T. | Cluj-Napoca
Tpbt

Situația actuala (înainte de dezlipire)


Situația viitoare (după dezlipire)


Categoria de folosința


Descrierea imobilului


587150


Lot lCc


Lot 2Cc


Curii construcții


Curii construcțiiNr. Cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

760 trap.

Mun. Cluj-Napoca, Str. Venus, Nr. 18-20, Jud. Cluj

Cartea Funciara nr.

U.A.T. | Cluj-Napoca


Nr. parcela

Categoria dc folosința

Suprafața

(mp)

__                Mențiuni

1

Cc

760

Teren irnprejmuit pe latura Sudica cu gard de placa, pe latura

Vestica cu gard de lemn, pe latura Nordica cu gard metalic si de beton, pe latura Estica cu gard de beton

Total

760


Cod.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total


g^WG..B0kSte^Mit^yasile . 'QjSfîrm eicci^KTȘi rfigjunHDrilor r^tcren, a^hidin^ântocrfli^toaimentaiiei c^satrale bî

l              °°! j/

//

—--—Nr. Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

1517 nup.

Mun. Cluj-Napoca, Str. Venus, Nr. 18-20, Jud. Cluj

Cartea Funciara nr.

U.A.T. | Cluj-Napoca


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

1

Cc

1517

Total

1517


Cod.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total


■ — -              o,            ■ ■■

ExccutaX^fNG. BONDk^A Mirași Vasile

corectiflidinErtn.'acmifty&iT^aJTnenmiei centrale ai

^JSespondeniifi^ajtBia q&rtejiuiica dinrtahni

1)

\e,    1/