Hotărârea nr. 397/2019

Hotărârea 397/2019 - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de parteneriat necesar implementării Programului social „Casa părinților”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C LUJ-NAPOCA

hotărâre

pentru aprobarea Acordului de parteneriat necesar implementării

Programului social „ Casa părinților ”

Consiliul local la municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat necesar implementării Programului social „ Casa părinților ” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 232.944/2.05.2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală prin care se propune aprobarea Acordului de parteneriat necesar implementării Programului social „ Casa părinților

Reținând prevederile art. 5 alin. (2) și (3), ale art. 46 alin. (1) și (3) și ale art 49 alin (1), (4) și (5) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 66 alin. (4) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.12 alin. (1) din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Cluj-Napoca, Direcția de Asistență Socială și Medicală, Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ioan Chiricuță”, pe de o parte, și Asociația Umanitară „Alexandru Damian”, pe de altă parte, în vederea implementării Programului social „Casa Părinților” în municipiul Cluj-Napoca, destinat familiilor ai căror copii se află sub tratament oncologic la Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ioan Chiricuță” din Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotătâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Municipiul Cluj-Napoca, Direcția de Asistență Socială și Medicală, Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ioan Chiricuță” și Asociația Umanitară,,Alexandru Damian”.


Nr. 397 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

/2019


gf PRIMĂRIA Șl

UI CONSILIUL LOCAL

KF CLUJ-NAPOCA

ROMÂNIA 3


Membru al Organua/iei Institutele* Europene de Cancer ‘OECJ’

Nr.____________I______________


Nr.


Nr.


ACORD DE PARTENERIAT

ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI SOCIAL „CASA PĂRINȚILOR”

ART. I Părțile:

 • 1. Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cod fiscal 4305857, tel/fax 0264-296030, www.primariaclujnapoca.ro, reprezentat prin primar Emil Boc;

 • 2. Direcția de Asistență Socială și Medicală, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii, Nr. 1, CUI 22970653, tel/fax. 0264-599316, reprezentată prin director executiv Aurel Mocan;

 • 3. Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Ioan Chiricuță”, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 34-36, județul Cluj, având CUI RO-400015, mail: office@iocn.ro, tel: 40264598362, fax: 40264450753, reprezentat prin manager Vlad Ioan Cătălin, pe de-o parte și

 • 4. Asociația Umanitară „Alexandru Damian”, cu punct de lucru în municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților’ Nr. 101, Jud. Cluj, tel:40.744.538.256, fax: 0264/5 9063 9, e-mail: asociația@alexdamian.com, având CUI 27077677, reprezentată prin președinte Brisc Claudiu, pe de altă parte,

în temeiul art. 2 - art. 6 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale (r2), cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat cu respectarea următoarelor condiții:

ART. II Scopul Acordului de Parteneriat

Părțile contractante își exprimă acordul de colaborare în vederea implementării Programului social „ Casa Părinților ” în municipiul Cluj-Napoca destinat familiilor ai căror copii se află sub tratament oncologic la Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Ioan Chiricuță” din Cluj-Napoca.

în vederea implementării Programului cu referințele de mai sus, părțile sunt de acord să coopereze în vederea construirii, organizării și funcționării Centrului „Casa Părinților” care va oferi posibilitatea cazării gratuite a familiilor copiilor cu afecțiuni oncologice, pe perioada efectuării tratamentului în cadrul Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Ioan Chiricuță” din Cluj-Napoca.

Scopul parteneriatului este acela al respectării primordiale a interesului copilului, respectiv a dreptului acestuia la dezvoltare fizică și morală normală, la echilibru socioafectiv și la viața de familie, realizat prin sprijinirea membrilor familiei sale în a-i fi alături pe durata tratamentului oncologic.

ART. III Obiectivele Acordului de Parteneri-..


 • 1. Edificarea unei construcții cu funcțiunea dd l^cumț^-terenul în suprafață de 680 mp aflat în proprietăți

  tinată Centrului „Casa Părinților” pe lui Român și în administrarea Consiliului


Anexa la Hotărârea nr. 397/2019 local al municipiului Cluj-Napoca, situat din punct de vedere administrativ în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 41-43, județul Cluj, teren ce urmează să fie dezmembrat din imobilul în suprafață de 1.778 mp, înscris în CF nr. 281339 Cluj-Napoca.

 • 2. Centrul „Casa Părinților” va fi destinat, prin proiectare și execuție, cazării gratuite și temporare a familiilor ai căror copii, cu vârsta de până la 18 ani inclusiv, se află sub tratament oncologic la Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Ioan Chiricuță” din Cluj-Napoca, va asigura un minimum de 10 camere cu potențial locuibil între 2-5 persoane, dotate cu baie proprie; 1-2 camere accesibilizate pentru copii cu dizabilitate motorie; spații comune - bucătărie, salon, spațiu dejoacă pentru copii, bibliotecă, cameră de serviciu pentru spălat și uscat haine, spațiu tehnic, spațiu pentru personal și va fi amenajat și dotat cu utilitată, mobilier, alte bunuri necesare bunei funcționări și materiale consumabile, astfel încât să asigure un minim de confort pe întreaga durată a cazării, precum și condiții optime de igienă.

 • 3. Elaborarea și implementarea unui Regulament de organizare și funcționare internă a Centrului „Casa Părinților” și de repartizare a spațiilor de cazare gratuită a familiilor copiilor cu afecțiuni oncologice, pe perioada efectuării tratamentului la Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Ioan Chiricuță” din Cluj-Napoca.

ART. IV Durata acordului de parteneriat:

Prezentul Acord de Parteneriat se încheie pe o perioadă nedeterminată și intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanții legali ai tuturor părților semnatare, după aprobare prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

ART. V Obligațiile părților:

 • a) Obligațiile Municipiului Cluj-Napoca:

 • 1. Să transmită în folosință gratuită și pe perioadă determinată Direcției de Asistență Socială și Medicală, terenul în suprafață de 680 mp aflat în proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, situat din punct de vedere administrativ în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 41-43, județul Cluj, teren ce urmează să fie dezmembrat din imobilul în suprafață de 1.778 mp, înscris în CF nr. 281339 Cluj-Napoca.

 • 2. Să transmită în folosință gratuită și pe perioadă determinată Direcției de Asistență Socială și Medicală, construcția Centrul „Casa Părinților” care se va edifica pe terenul identificat la pct. 1, lit.a) al ART. V al prezentului Acord de Parteneriat.

 • 3. Să își dea acordul cu privire la construirea Centrului „Casa Părinților” pe terenul identificat la pct. 1 lit.a) al ART.V al prezentului Acord de Parteneriat.

 • 4. Să faciliteze obținerea în cel mai scurt timp, conform normelor legale în vigoare, cetificatul de urbanism, autorizația de construire, precum și orice alte acorduri, aprobări și avize necesare, în măsura în care sunt de competența sa.

 • 5. Să nu schimbe funcțiunea de locuință a Centrului „ Casa Părinților” pe o perioada de 20 de ani de la data edificării construcției.

 • 6. Să înscrie în cartea funciară imobilul construcție Centrul „ Casa Părinților” care se va edifica pe terenul identificat la pct.l lit.a) al ART.V al prezentului Acord de Parteneriat.

 • 7. Să promoveze imaginea Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ioan Chiricuță” din Cluj-Napoca și a Asociației Umanitară „Alexandru Damian”, în relația cu persoane fizice și juridice din țară și din străinătate.

 • 8. Să monitorizeze, evalueze și să urmărească respectarea prevederilor prezentului Acord de Parteneriat.

 • 9. Să asigure intervenția promptă a Direcției Generale Poliția Locală la sesizarea oricărei persoane, pentru aplanarea stărilor conflictuale și a altor asemenea evenimente prin care se încalcă normele de ordine și liniște publică de către familiile cazate în Centrul „Casa Părinților”.

2

 • b) Obligațiile Direcției de Asistență Socială și Medicală:

 • 1. Să preia în folosință gratuită și pe period determinată terenul în suprafață de 680 mp aflat în proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, situat din punct de vedere administrativ în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 41-43, județul Cluj, teren ce urmează să fie dezmembrat din imobilul în suprafață de 1.778 mp, înscris în CF nr. 281339 Cluj-Napoca.

 • 2. Să fie de acord cu edificarea Centrului „Casa Părinților” de către Asociația Umanitară „Alexandru Damian”, pe terenul identificat la pct.IJit.b) al ART.V al prezentului Acord de Parteneriat.

 • 3. Să preia în folosință gratuită și pe perioada determinată construcția Centrul „ Casa Părinților ” care se va edifica pe terenul identificat la pct.l, lit.b) al ART.V al prezentului Acord de Parteneriat.

 • 4. Să sprijine implementarea în bune condiții a Programului social „Casa Părinților”. în acest scop, Direcția de Asistență Socială și Medicală va colabora cu partenerii contractuali pentru identificarea celor mai bune soluții.

 • 5. Să asigure furnizarea utilităților și a serviciilor aferente Centrului „Casa Părinților”, precum și finanțarea contravalorii consumului de utilități și servicii necesare bunei funcționări (energie electrică și termică, apă, telefon/intemet/tv, salubrizare, etc.).

 • 6. Să monitorizeze derularea și implementarea Programului social „Casa Părinților”.

 • 1. Să promoveze imaginea Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ioan Chiricuță” din Cluj-Napoca și a Asociației Umanitară „Alexandru Damian”, în relația cu persoane fizice și juridice din țară și din străinătate.

8. Să asigure împreună cu Asociația Umanitară „Alexandru Damian” coordonarea activității programului social „Casa părinților”.

 • c) Obligațiile Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ioan Chiricuță” din Cluj-Napoca:

 • 1. Să desemneze cel puțin o persoană responsabilă cu implementarea și buna desfășurare a Programului social „ Casa Părinților” în Municipiul Cluj-Napoca.

 • 2. Se obligă să sprijine Asociația Umanitară „Alexandru Damian” în elaborarea și implementarea unui Regulament de organizare și funcționare internă a Centrului „Casa Părinților” precum și la repartizarea spațiilor de cazare gratuită a familiilor copiilor cu afecțiuni oncologice, pe perioada efectuării tratamentului la Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Ioan Chiricuță” din Cluj-Napoca.

 • 3. Să identifice cazurile copiilor aflați sub tratament oncologic sau care încep un asemenea tratament pentru care este necesară cazarea gratuită și temporară a membrilor familiilor acestora în Centrul „ Casa Părinților ”.

 • 4. Să țină permanent contact cu familiile cazate în Centrul „Casa Părinților” prin intermediul persoanei desemnate de Asociația Umanitară "Alexandru Damian”, pentru programări la tratament, analize medicale sau orice altă intervenție în cadrul institutului.

 • d) Obligațiile Asociației Umanitare „Alexandru Damian”:

 • 1. Să asigure finanțarea integrală a cheltuielilor necesare elaborării proiectului și execuției lucrărilor de construire a Centrului „ Casa Părinților

 • 2. Să finalizeze lucrările de construire a Centrului „Casa Părinților” în termen de cel mult 5 ani de la încheierea prezentului Acord de Parteneriat. Lucrările de construire se vor considera finalizate numai la data încheierii procesului verbal de recepție la finalizarea lucrărilor cu autoritatea administrației publice locale. Toate demersurile necesare obținerii autorizației de construire (întocmirea proiectului, obținerea certificatului de urbanism, obținerea tuturor avizelor necesare emiterii autorizației de construire, întocmire documentație PUD și/sau PUZ, etc.) se vor efectua de către Asociația Umanitară „Alexandru Damian”.

Anexa la Hotărârea nr. 397/2019 Titularul autorizației de construire va fi Municipiul Cluj-Napoca iar toate diligențele obținerii autorizației de construire vor fi făcute de Asociația Umanitară „Alexandru Damian” pe seama Municipiului Cluj-Napoca și toate cheltuielile ocazionate de obținerea autorizației de construire, elaborarea proiectului, executarea lucrărilor de construcție, vor fi suportate integral de Asociația Umanitară „Alexandru Damian”.

 • 3. Toate construcțiile realizate de către Asociația Umanitară „Alexandru Damian” pe cheltuiala acesteia vor rămâne bunuri câștigate terenului care face obiectul prezentului Acord de Parteneriat, din momentul executării lor, fără pretenția rambursării contravalorii materialelor consumate, a manoperei sau a sporului de valoare adus terenului.

 • 4. Să asigure finanțarea integrală a cheltuielilor necesare amenajării Centrului „Casa Părinților”, dotarea acestuia cu mobilier, alte bunuri necesare bunei funcționări și materiale consumabile, astfel încât să asigure familiilor un minim de confort pe întreaga durată a cazării, precum și condiții optime de igienă.

 • 5. Să elaboreze și să implementeze cu sprijinul Institutului Oncologic ”Prof. Dr. Ioan Chiricuță” din municipiul Cluj-Napoca un Regulament de organizare și funcționare internă a Centrului „Casa Părinților” și de repartizare a spațiilor de cazare gratuită a familiilor copiilor cu afecțiuni oncologice, pe perioada efectuării tratamentului la Institutul Oncologic ”Prof. Dr. Ioan Chiricuță” din Cluj-Napoca.

 • 6. Asigură repartizarea spațiilor de cazare gratuită și temporară a familiilor copiilor cu afecțiuni oncologice, cu respectarea prevederilor Regulamentului prevăzut la pct.5 lit.d) din ART.V al prezentului Acord de Parteneriat.

 • 7. Să coopteze sponsori și să accepte donații în vederea asigurării sustenabilității Programului social „ Casa Părinților

 • 8. Să întocmească rapoarte anuale, în primul trimestru al anului în curs pentru anul anterior, privind implementarea Programului social „ Casa Părinților” și să le prezinte Municipiului Cluj-Napoca.

 • 9.  Să noteze în cartea funciară prezentul acord de parteneriat.

 • 10. Să asigure împreună cu D.A.S.M. coordonarea activității programului social „Casa părinților”.

ART. VI Obligații comune ale părților semnatare:

 • 1. Părțile semnatare trebuie să acționeze împreună și să se susțină reciproc în vederea implementării Programului social,, Casa Părinților

 • 2. Părțile semnatare trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind activitățile ce face obiectul prezentului Acord de Parteneriat;

 • 3. Părțile semnatare trebuie să desfășoare activitățile ce face obiectul prezentului Acord de Parteneriat cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte, respectiv cu profesionalism, eficiență și vigilență, în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu;

 • 4. Angajamentele fiecărei părți semnatare vor fi asumate în conformitate cu legislația în vigoare.

ART. VII încetarea acordului. Litigii:

 • 1. Prezentul Acord de Parteneriat încetează prin acordul tuturor părților semnatare, prin act adițional încheiat și însușit de reprezentanții legali ai părților.

 • 2. Părțile semnatare se obligă să nu denunțe unilateral prezentul Acord de Parteneriat și să nu schimbe funcțiunea de locuință a Centrului „ Casa Părinților” pentru o durată de 20 ani, având obligația de a identifica soluțiile necesare continuării și dezvoltării Programului social „Casa Părinților”. După împlinirea termenului specificat anterior, părțile semnatare au dreptul de a denunța unilateral acordul de parteneriat, cu respectarea unui termen de preaviz de 30 de zile.

 • 3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul acord de parteneriat de către una dintre părți în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a rezilia de plin drept prezentul acord, fără a mai fi necesară nici o altă formalitate și punere în întârziere, existând doar obligația ca părțile să se înștiințeze în scris despre cauzele rezilierii.

 • 4. Părțile semnatare vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea prezentului Acord de Parteneriat. Dacă după 30 de zile calendaristice de la începerea acestor tratative neoficiale părțile semnatare nu reușesc să rezolve în mod amiabil orice divergență, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din România.

 • 5.   Orice comunicare între părțile semnatare, referitoare la îndeplinirea prezentului Acord de Parteneriat, trebuie să fie redactată în limba română și transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat și în momentul primirii. Comunicările dintre părți se pot face și prin fax sau e-mail, în măsura în care aparatura utilizată are capacitatea tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.

 • 6. Modificările aduse prezentului Acord de parteneriat vor fi consemnate în scris, prin act adițional, însușit de toate părțile semnatare. Modificările aduse prin actele adiționale nu vor putea excede cadrului Programului social „ Casa Părinților” și actelor normative în vigoare care reglementează domeniul.

ART.VIII Dispoziții finale:

 • 1 Prezentul Acord de Parteneriat a fost redactat în 4 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 • 2 Prezentul acord de parteneriat s-a semnat azi, /    /2019.

  Municipiul Cluj-Napoca Primar, EMIL BOC

  Institutul Oncologic „Prof. Dr. loan Chiricuță”

  Manager

  Asist, univ. dr. Vlad loan Călin

  Vizat,

  Direcția Juridică,

  Director executiv

  Jr. Alina RUS


Director medical

Prof. univ. dr. Patriciu Achimaș-Cadariu

Consilier juridic

Aurel Damșa


Director DPMEP,

Ec. lulia Ardeuș

Direcția de Asistență Socială și Medicală Asociația Umanitară „Alexandru Damian” Director executiv                                 Președinte,

Aurel Mocan                          Brisc Claudiu Marin