Hotărârea nr. 396/2019

Hotărârea 396/2019 - Aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj, din România și Municipiul Eskișehir, din Republica Turcia.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înțelegerii de Cooperare între Municipiul Clujj-Napoca, Județul Cluj, din România și

Municipiul Eskișehir, din Republica Turcia

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj, din România și Municipiul Eskișehir, din Turcia;

Analizând Referatul nr. 232357/105/02.05.2019 al Biroului Relații externe și investitori prin care se propune aprobarea înțelegerii de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj, din România și Municipiul Eskișehir, din Turcia;

Reținând Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-1/2037 din data de 7 mai 2013 și Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. DAE 39387/17.05.2013;

Potrivit dispozițiunilor art. 15, 16, 36 alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 39 alin 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Alt. 1. Se aprobă înțelegerea de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj, din România și Municipiul Eskișehir, din Turcia, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Bii


Nr. 396 din 8 mai 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

A H4XA L Ar HoTZtâneA-

ÎNȚELEGERE DE COOPERARE

9

între

municipiul Cluj-Napoca, România

Și

municipiul Eskișehir, Republica Turcia

Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România

Și

Municipiul Eskișehir din Republica Turcia

denumite în continuare „Părți”,

au convenit prin prezenta înțelegere de Cooperare următoarele:

Articolul 1. Obiective

în scopul dezvoltării relațiilor de prietenie și cooperare între cele două orașe, precum și în scopul promovării înțelegerii reciproce și prieteniei între locuitorii municipiului Cluj-Napoca din România și locuitorii municipiului Eskișehir din Republica Turcia, prin consultări prietenești reciproce, au convenit să stabilească relații de cooperare potrivit competențelor de care dispun și în conformitate cu legislațiile în vigoare în România și Republica Turcia.

Părțile se angajează să depună eforturi, pe baza principiilor egalității și reciprocității, pentru încurajarea contactelor prietenești între locuitorii lor, să promoveze schimburile de bune practici și experiențe în privința dezvoltării în perspectivă a orașelor.

Articolul 2. Domenii de cooperare

Această înțelegere de Cooperare va îmbrăca toate formele stabilite prin proiectele încheiate de comun acord în următoarele domenii: sănătate, asistență medicale, economie, industrie, educație, artă, cultură și sport.


Articolul 3. Cooperarea internațională

în organizarea programelor comune în domeniile de interes mai sus menționate, factorii de decizie precum și locuitorii din cele două orașe își vor respecta tradițiile și cultura, înțelegând importanța unui parteneriat bazat pe încredere și înțelegere reciprocă. Cooperarea trebuie să se realizeze respectând cadrul legislativ intern al statelor Părților, directivele europene și tratatele internaționale.

Articolul 4. Aspecte financiare

în cazul delegațiilor invitate se va aplica principiul reciprocității. Fiecare Parte va asigura transportul internațional pentru propria delegație. Fiecare proiect sau program comun va menționa aspectele financiare la care Părțile sunt obligate.

Articolul 5. Autorități competente

Autoritățile competente sunt Primarul și Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca și Primarul și Consiliul Local al municipiului Eskișehir din Republica Turcia.

Articolul 6. Amendarea înțelegerii de Cooperare

Prezenta înțelegere de Cooperare va putea fi modificată sau completată cu acordul scris al Părților. Partea care are inițiativa amendării prezentei înțelegeri de Cooperare va transmite celeilalte părți, spre analiză, în scris, propunerile respective.

Articolul 7. Intrarea în vigoare, durată și denunțare

Prezenta înțelegere de Cooperare se încheie pe durată nedeterminată și intră în vigoare la data semnării ei. Prezenta înțelegere de Cooperare este semnată în două exemplare originale, fiecare în limbile română, turcă și engleză, toate textele fiind egal autentice. în caz de divergență de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Fiecare din părți poate denunța înțelegerea de Cooperare, printr-o notificare scrisă, trimisă celeilalte părți, astfel înțelegerea își va înceta valabilitatea Ia data primirii respectivei notificări.

A                                o A

încetarea prezentei înțelegeri de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acestuia, cu excepția cazului în care s-a convenit astfel de către Părți.

Cluj-Napoca,...../.../2019

Pentru

Pentru

Municipiului Eskișehir

Republica Turcă


Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj

România

Primar Emil Boc


Primar Ydmaz Biiyiikerșen

COOPERATION AGREEMENT Between

The Municipality of Cluj-Napoca, Remania

and

The Metropolitan Municipality of Eskișehir, Republic of Turkey

The Municipality of Cluj-Napoca, Cluj County, Romania

and

the Metropolitan Municipality of Eskișehir, Republic of Turkey

hereinafter called „Parties”,

hereby have agreed upon the following:

Article 1. Objectives

For the purpose of further developing friendship and cooperation relations between the two cities and promoting mutual understanding and friendship between the inhabitants of Cluj-Napoca, Romania and the inhabitants of Eskișehir, Republic of Turkey, through fnendly consultations, the Parties have reached an agreement on the establishment of a cooperation relationship in accordance with their competences and the legislation in force in Romania and the Republic of Turkey.

The two sides agree to make concerted efforts, on the basis of equality and reciprocity, to promote friendly contacts between their inhabitants and exchange of good practices and experiences regarding the fiiture development of the two cities.

Article 2. Areas of cooperation

This cooperation will take all forms established by mutual agreements in the following areas: health, social assistance, medical Sciences, economy, industry, education, art, culture and sport.

Article 3. International cooperation

In organizing the common projects related to the above-mentioned areas of interest, the policy makers and the inhabitants of the two cities will respect each other's traditions and culture, understanding the importance of a partnership based on trust and mutual understanding. Cooperation must be done in compliance with the național legislation framework of both countries, European directives and internațional treaties.

Article 4. Financial aspects

In the case of the invited delegations the principie of reciprocity will be applied. Each party shall provide internațional transportation for its own delegates. Each common project or program shall specify the financial aspects to which the parties are obliged.

Article 5. Competent authorities

The competent authorities are the Mayor and the City Council of Cluj-Napoca Municipality and the Mayor and the City Council of Eskișehir Metropolitan Municipality, Republic of Turkey.

Article 6. Amending the Cooperation Agreement

The Cooperation Agreement will be amended or supplemented through written agreement of the Parties. The Party that takes the inițiative of amending the Cooperation Agreement shall send the other Party the written proposal for analysis.

Article 7. Entry into force, duration and termination

The Cooperation Agreement shall be signed for an unlimited period of time and shall enter into force on the date of signature. The Cooperation Agreement is signed in two original copies in Romanian, Turkish & English, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English version shall prevail.

Each Party may terminate it by written notice sent to the other Party, therefore the Cooperation Agreement shall be terminated on the date of receipt of such notification.

The termination of the Cooperation Agreement will not affect the implementation of programs and projects initiated during its validity, unless so agreed by the Parties.


Cluj-Napoca, ../2019


For


For


Municipality of Cluj-Napoca, Cluj County Metropolitan Municipality of Eskișehir


Romania


Republic of Turkey


Mayor Emil Boc


Mayor Yilmaz Biiyiikerșen


Cluj-Napoca Belediyesi, Romanya ile

Eskișehir Buyiikșehir Belediyesi, Tiirkiye Cumhuriyeti

Arasmda

ÎȘBiRLÎGi PROTOKOLU

Cluj-Napoca Belediyesi, Romanya ile Eskișehir Buyiikșehir Belediyesi, Tiirkiye Cumhuriyeti

metnin geri kalamnda “Taraflar” olarak ifade edilecektir ve așagidaki maddeler iizerinde anlașmaya varmișlardir.

Madde 1 Amașlar

Romanya’mn Cluj-Napoca șehri ile Tiirkiye Cumhuriyeti’nin Eskișehir Biiyiikșehir Belediyesi, iki șehir arasmda dostlugu, ișbirligini ve uyumu geliștirmek ve dostane istișareler vasitasiyla Romanya halki ile Tiirkiye Cumhuriyeti vatandașlari arasmda karșilikli anlayiși ve dostlugu teșvik etmek amaciyla Romanya ve Tiirkiye Cumhuriyetinde gecerli yasalara uygun olarak ișbirligi anlașmasi imzalamaya karar vermiștir.

Her iki taraf da halklari arasmda iletișimi ve deneyim ve uygulamalarm paylașimim teșvik etmek amaciyla eșitlik ve karșihkhlik ilkelerine bagli kalarak her iki șehrin gelișmesine fayda saglayacak girișimlerde bulunacaktir.

Madde 2 îșbirligi Alanlari

Bu ișbirligi; saglik, sosyal yardim, tip bilimi, ekonomi, endiistri, egitim, sanat, kiiltiir ve spor alanlarmda yapilacak karșilikli anlașmalarla șekil alacaktir.

Madde 3 Uluslararasi îșbirligi

Yukanda bahse konu olan ilgi alanlanna ilișkin ortak projelerin olușturulmasmda her iki șehrin de karar alicilan ve halklari, giiven ve karșilikli anlayiș ilkesine dayanan bir ortaldigm onemini kavrayarak birbirlerinin gelenek ve kiiltiirlerine saygi gosterecektir. îșbirligi, Taraf Devletlerin, Avrupa yonetmeliklerinin ve uluslararasi anlașmalarin yasal șerșevesine uygun șekilde gerșeldeștirilecektir.

Madde 4 Finansal Hususlar

Delegasyonlann daveti halinde karșiliklilik ilkesi uygulanacaktir. Taraflar kendi delegasyonlarinm uluslararasi ulașnn masraflarmi karșilayacaktir. Taraflar ortak proje ya da programlar soz konusu oldugunda kendi yukumluluklerini yerine getirecektir.

Madde 5 Yetkili Makamlar

Yetkili makamlar Cluj-Napoca Belediye Bașkam ve Belediye Meclisi ile Eskișehir Biiyiikșehir Belediye Bașkam ve Biiyiikșehir Belediye Meclisidir.

Madde 6 îșbirligi Protokoliiniin Degiștirilmesi

îșbirligi protokoliinun degiștirilmesi ya da ișbirligi protokoliine ilave yapilmasi Taraflar arasmda yapilacak yazili anlașmalar ile miimkun olacaktir. Protokolde degișiklik isteyen Taraf, bu teklifini diger Tarafa yazili olarak bildirecektir.

Madde 7 Anlașmanm yiiriirliige girmesi, siiresi ve son bulmasi

Protokol siiresiz olarak ve imzalandigi tarihte yuriirluge girecektir. Protokol, Romence, Tiirkye ve Ingilizce olmak uzere ikișer niisha hazirlanmiș ve imzalanmiș olup tiim metinler eșit derecede orijinaldir. Terciimelerde uyușmazlik olmasi halinde îngilizce versiyon geșerli sayilacaktir.

Her iki tarafin da diger Tarafa yazili olarak bildirme suretiyle anlașmayi sonlandirma hakki bulunmaktadir, bu nedenle protokol, bu bildirinin karși Taraf tarafmdan almmasiyla son bulacaktir.

Taraflar tarafmdan aksi kararlaștirdmadikpa, îșbirligi Protokolunun sonlandmlmasi, protokolun geșerliligi sirasmda bașlatniș olan program ve projelerin uygulanmasim etkilemeyecektir.

Cluj-Napoca, 2019

Cluj-Napoca Belediyesi, Cluj Iii

Romanya

Eskișehir Biiyiikșehir Belediyesi

Tiirkiye

Belediye Bașkam Emil Boc


Belediye Bașkam Yilmaz Biiyiikerșen