Hotărârea nr. 395/2019

Hotărârea 395/2019 - Modificarea Regulamentului de înscriere, repartizare, departajare și transfer al copiilor în creșele administrate de către Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 678/2018.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de înscriere, repartizare, departajare și transfer al copiilor în creșele administrate de către Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 678/2018

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de înscriere, departajare și transfer al copiilor în creșele administrate de către Centrul Bugetar de Administrare Creșe, aprobat prin Hotărârea nr. 678/2018 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 1620 din 02.05.2019 al Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca, prin care se propune modificarea Regulamentului de înscriere, repartizare, departajare și transfer al copiilor în creșele administrate de către Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 67/2018;

Reținând prevederile Legii nr. 263/2007 înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, ale Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, ale Legii nr. 1/2011 Legea educației naționale, ale Hotărârii de Guvern nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară și ale H.C.L. nr. 616/2018 privind aprobarea Statului de funcții, a Organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Bugetar de Administrare Creșe, precum și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea Regulamentului de înscriere, repartizare, departajare și transfer al copiilor în creșele administrate de către Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 678/2018, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Centrul Bugetar de Administrare Creșe din municipiul Cluj-Napoca.


Nr. 395 din 8 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

■        i I                                         -----                                   -T’~T3H n—- 177î---------~,-y;    ’  :   !’

I

ANEXĂ la Hotărârea nr. 395/2019

ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CRESE

Str. Mehedinți nr.15, Cluj-Napoca, cod 400672, tel. 0264-458320 fax. 0364-116667

C.Î.F 19343123www.creseclujnapoca.ro, centrulbugetarcrese@primariacluinapoca.ro

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, REPARTIZARE, DEPARTAJARE ȘI TRANSFER AL COPIILOR ÎN CREȘELE ADMINISTRATE DE CĂTRE CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE CLUJ-NAPOCA

CAP. I ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CREȘĂ

Art. 1. înscrierea copiilor de vârsta antepreșcolară în creșele administrate de către Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca se face în fiecare an în perioada iunie-septembrie pentru următorul an școlar, la sediul de înscriere, conform calendarului stabilit prin decizia directorului Centrului Bugetar de Administrare Creșe, afișat pe site-ul www.creseclujnapoca.ro și la avizierul creșelor din subordine.

n

Art. 2. Cererile privind accesul în creșe pentru cazurile sociale se depun la sediul Centrului Bugetar de Administrare Creșe din Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 15, pe toată perioada anului, în limita a 5% din numărul total de locuri existente în creșe și sunt analizate de o comisie specială constituită în acest scop.

Art. 3. La stabilirea calendarului de înscriere în creșe vor fi avute în vedere următoarele date de referință:

preluarea și verificarea dosarelor de către membrii centrului de înscriere, perioada de înscriere fiind de cel puțin 15 zile lucrătoare;

 • -  repartizarea computerizată a dosarelor;

afișarea rezultatelor pe site-ul www.cresecluinapoca.ro și pe avizierul de la sediile creșelor, conform anunțului;

 • -  depunerea contestațiilor în termen de două zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor, conform anunțului, online pe adresa de e-mail centrulbugetarcrese@primariacluinapoca.ro sau personal la sediul centrului de înscriere - str. Moților nr. 58.

soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora la sediul centrului de înscriere -str. Moților nr. 58.

confirmarea locului pentru dosarele admise: pe adresa de e-mail a creșei la care a fost admis dosarul copilului, sau personal la sediul centrului de înscrier^^Atr^MOțilbi nr. 58, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor.


afișarea rezultatelor finale.

Neconfirmarea locului până la termenul stabilit la alineatul precedent atrage după sine pierderea locului din creșă, vacantarea lui și redistribuirea locului următorului copil de pe lista finală m ordinea punctajului obținut și respectându-se criteriile de admitere și departajare.

Art. 4. în cazul în care după ocuparea locurilor disponibile conform prezentului regulament, un loc devine vacant, acesta va fi ocupat de următorul copil de pe lista finală, în ordinea punctajului obținut și respectându-se criteriile de admitere și departajare, conform prevederilor prezentului regulament

Art. 5. în situația în care după înscriere și departajare rămân locuri disponibile în cadrul Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca sau dacă lista finală stabilită conform prezentului regulament pentru anul școlar pentru care se fac înscrierile este epuizată, pot fi făcute înscrieri și în afara calendarului stabilit conform prevederilor punctului precedent, pe tot parcursul anului în limita locurilor disponibile.

Art. 6. (1) Documente necesare înscrierii copiilor la creșă sunt următoarele:

 • 1) cerere de înscriere - Anexa 1 la prezentul regulament - se completează Online de către membrii centrului de înscriere, se listează în 2 exemplare și se semnează de către deponentul cererii și de către membrii centrului de înscriere. Un exemplar se depune la dosarul de înscriere, iar celălalt rămâne la părintele/reprezentantul legal al copilului pentru care se face înscrierea.

 • 2) copie după certificatul de naștere al copilului;

 • 3) copie după actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali;

 • 4) copie după certificatele de naștere ale fraților minori antepreșcolari, preșcolari sau școlari până la finalizarea învățământului primar (în clasa a patra inclusiv) și adeverință de la unitatea de învățământ frecventată, dacă este cazul;

 • 5) copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției, dacă este cazul;

 • 6) copia după decizia de încadrare în grad de handicap a părintelui/părinților/reprezentantului /reprezentanților legali, dacă este cazul;

 • 7) adeverință tip completată de angajator, în original, pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali -document tipizat, Anexa 2 la prezentul regulament, după cum urmează:

 • a) părinții/reprezentanții legali care lucrează sau și-au reluat activitatea până la data înscrierii -adeverință tip completată de angajator, în original și document Revisal;

 • b) părinții/reprezentanții legali care își reiau activitatea după data înregistrării dosarului de înscriere - adeverința completată de angajator, în original, iar documentul Revisal va fi depus la data intrării copilului admis în colectivitate; datele din documenul Revisal trebuie să coincidă cu datele din adeverința tip prezentată la înscriere;

 • 8) adeverință în original de la unitatea de învățământ frecventată de către părinți/reprezentanți legali la forma de zi, în situația în care nu au loc de muncă, dacă este cazul.

‘9) în cazul părinților/reprezentanților legali care obțin venituri din activități independente, va fi depus la dosar declarația unică 212 vizată de A.N.A.F., sau recipisa care face dovada depunerii declarației online, în Spațiul Virtual Privat A.N.A.F.; în situația unor modificări legislative, va fi depusă declarația valabilă la momentul respectiv.

 • 10) în cazul părinților/reprezentanților legali care nu au un contract individual de muncă și dețin în asociere o societate comercială sau sunt asociați unici într-o astfel de societate în funcția de administrator, aceștia vor prezenta la dosar declarația 205 vizată de A.N.A.F., certificat constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului Cluj și certificat de atestare fiscală eliberat de A.N.A.F.;

 • 11) copie de pe certificatul de căsătorie al părinților/reprezentanților legali, hotărârea judecătorească definitivă privind desfacerea căsătoriei prin divorț, certificat de divorț, dacă este cazul;

 • 12) copie de pe certificatul de deces sau decizia judecătorească privind declararea decesului a unuia dintre părinți/reprezentanți legali, dacă este cazul;

 • 13) adeverință în original de la medicul de familie, conform anexei I al Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1002/2015 - Anexa 3, care face parte din regulament;

 • 14) fișă de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului în colectivitate;

 • 15) analize medicale: testare la tuberculină și examen coproparazitologic pentru copil;

 • 16) opis cu documentele cuprinse în dosar;

 • 17) dosar plic.

 • (2) Documentele prevăzute la punctul 14 și 15 vor fi depuse conform indicațiilor Direcției de Sănătate Publică a județului Cluj.

 • (3) Pentru cazurile sociale, părinții/reprezentanții legali vor depune pe lângă documentele prevăzute la alineatul precedent și următoarele:

 • 1) planul de servicii întocmit de către Direcția de Asistență Socială și Medicală din cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în situația copilului expus riscului de separare de familie;

 • 2) copie a dispoziției primarului privind susținerea din bugetul local al unității administrativ-teritoriale a contribuției ce revine părinților/reprezentanților legali.

*Toate actele vor fi prezentate în limba română. Actele eliberate într-un alt stat vor fi redactate și traduse în limba română de către un traducător autorizat

Art 7. Dosarul va fi depus personal de către unul dintre părinți/reprezentanți legali la centrul de înscriere stabilit, conform CAP I din prezentul regulament.

Art. 8. (1) Dosarul va fi preluat și înregistrat de către membrii centrului de înscriere.

Nominalizarea membrilor centrului de înscriere se face prin decizia directorului Centrului Bugetar de

Administrare Creșe Cluj-Napoca. La fiecare punct de înscriere din cadrul centrului vor fi desemnați câte 2 membri.                                                                          _

 • (2) Dosarul privind accesul în creșe a cazurilor sociale va fi preluat și înregistrat de către o comisie specială formată din trei membri, nominalizați prin decizia directorului Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca.

 • (3) Pe perioada înscrierii, membrii centrului de înscriere sau ai comisiei speciale pot fi schimbați numai pentru motive de sănătate, forță majoră sau caz fortuit, prin decizia directorului Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca.

Art. 9. Membrii centrului de înscriere vor prelua dosarul de înscriere numai dacă acesta conține toate documentele necesare în vederea analizării cererii, în caz contrar, acesta va fi restituit spre completare; redepunerea va fi făcută în perioada de înscriere.

Art. 10. După verificarea documentelor depuse, membrii centrului de înscriere vor proceda la înregistrarea și validarea cererii, comunicând solicitantului punctajul obținut; ulterior acestei date, nu se admite depunerea de noi documente și nu se mai poate proceda la recalcularea punctajului decât în situația prevăzută la Cap. IV din prezentul regulament.

Art. 11. Cererea de înscriere completată Online poate fi validată numai odată cu dosarul complet, întocmit conform prevederilor art. 6 și înregistrat conform prevederilor prezentului regulament.

Art 12. în cererea de înscriere, părinții/reprezentanții legali vor indica în mod obligatoriu, în ordine descrescătoare de preferință, denumirea primelor două creșe, în funcție de apropierea de domiciliu sau reședința acestora; celelalte opțiuni pot fi alese în funcție de preferințele părinților/reprezentanților legali.

Art. 13. Pentru copiii cu vârsta sub un an la data începerii anului școlar și pentru copiii care sunt diagnosticați de medicul specialist cu intoleranțe alimentare și care necesită regim alimentar special, se admit opțiuni doar pentru creșele care au în dotare bloc alimentar, ținând cont și de prevederile alineatului precedent.

Creșele cu bloc alimentar simt:

 • 1) CREȘA CASA SPIRIDUȘILOR - str. Băița nr. 1;

 • 2) CREȘA VERONICA - str. Mehedinți nr. 15;

 • 3) CREȘA URSULEȚUL - str. Meziad nr. 5;

 • 4) CREȘA MICUL CERCETAȘ - str. Moților nr. 58;

 • 5) CREȘA VRĂJITORUL DIN OZ - str. Episcop Nicolae Ivan nr. 18;

 • 6) CREȘA PATROCLE - str. Herculane nr. 13.

Creșele cu grupe pe linie maghiară sunt:

 • 1) CREȘA CASA SPIRIDUȘILOR - str. Băița nr. 1;

 • 2) CREȘA URSULEȚUL - str. Meziad nr. 5;


 • 3) CREȘAMICUL CERCETAȘ - str. Moților nr. 58;

 • 4) CREȘA VRĂJITORUL DIN OZ - str. Episcop Nicolae Ivan nr. 18;

 • 5) CREȘ A CASTELUL FERMECAT - str. Septimiu Albirii nr. 91-93;

 • 6) CREȘA CĂSUȚA IEPURAȘILOR - str. Donații nr. 238

CAR n CRITERII DE ACORDARE A PUNCTAJELOR

Art. 14. Dosarului de înscriere i se va acorda un punctaj, în funcție de situația familială a copilului.

Art. 15. Pentru a putea beneficia de punctajul alocat fiecărui criteriu de departajare, vor fi anexate la cererea de înscriere toate actele doveditoare necesare.

Art. 16. Criteriile privind punctarea documentelor din dosarul de înscriere sunt următoarele:

 • (1) Domiciliul părinților/reprezentanților legali.

A. Familia biparentală:

 • a) fiecărui părinte/reprezentant legal care are domiciliul în municipiul Cluj-Napoca i se vor aloca 5 puncte;

 • b) fiecărui părinte/reprezentant legal care are o viză de reședință în municipiul Cluj-Napoca i se vor aloca 2 puncte;

B. Familia monoparentală:

 • a) părintelui unic/reprezentantului legal care are domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, i se vor aloca 10 puncte;

 • b) părintelui unic/reprezentantului legal care are viză de reședință în municipiul Cluj-Napoca, i se vor aloca 4 puncte.

 • (2) Activitatea părinților/reprezentanților legali.

A. Familia biparentală:

 • a) pentru fiecare părinte/reprezentant legal care lucrează sau își reia activitatea până la 31 august a anului în care se face înscrierea, se vor aloca 5 puncte.

 • b) pentru părintele/reprezentantul legal care beneficiază de concediu pentru creșterea copilului și după 31 august a anului în care se face înscrierea, punctarea se va face după cum urmează:

 • - pentru perioada 1 septembrie - 31 decembrie (anul în care se face înscrierea) - 4 puncte

 • - pentru perioada 1 ianuarie - 31 august (anul următor) - 2 puncte

 • c) în cazul în care părinții/reprezentanții legali urmează o formă de învățământ la zi (elev, student, masterand, doctorand), vor fi alocate 5 puncte.

 • d) pentru fiecare părinte/reprezentant legal aflat în stare de invaliditate/handicap, fără activitate, se vor aloca 5 puncte.

 • e) pentru fiecare părinte/reprezentant legal aflat în stare de invaliditate/handicap, cu activitate, se vor aloca 10 puncte.

 • f) în plus, gradele de handicap se punctează astfel:

 • - handicap ușor - 2 puncte

 • - handicap mediu - 4 puncte

 • - handicap accentuat, grav, grav cu însoțitor -10 puncte

în cazul în care părinții/reprezentanții legali se încadrează în mod cumulativ în două sau mai multe situații prevăzute la literele a, b, c, d și e pct. (2) din prezentul articol, va fi acordat un singur punctaj, respectiv punctajul maxim prevăzut la una dintre activități sau va fi luată în considerare activitatea cu punctaj maxim.

B. Familia monoparentală:

 • a) părintele/reprezentantul legal unic, dovedit prin certificatul de naștere a copilului sau prin certificatul de deces al unuia dintre părinți sau prin hotărâre judecătorească a decăderii părintelui din drepturile părintești sau alte acte justificative, va beneficia de 10 puncte pentru activitate.

 • b) în cazul în care părintele/reprezentantul legal unic care urmează o formă de învățământ la zi (elev, student, masterand, doctorand), vor fi alocate 10 puncte.

 • c) pentru părintele/reprezentantul legal unic aflat în stare de invaliditate/handicap, fără activitate, se vor aloca 10 puncte.

 • d) pentru părintele/reprezentantul legal unic aflat în stare de invaliditate/handicap, cu activitate, se vor aloca 20 puncte.

 • e) în plus, gradele de handicap se punctează astfel:

 • - handicap ușor - 4 puncte

 • - handicap mediu - 8 puncte

 • - handicap accentuat, grav, grav cu însoțitor - 20 puncte

în cazul în care părintele/reprezentantul legal unic se încadrează în mod cumulativ în două sau mai multe situații prevăzute la literele a, b, c și d pct. (2) din prezentul articol, va fi acordat un singur punctaj, respectiv punctajul maxim prevăzut la una dintre activități sau va fi luată în considerare activitatea cu punctaj maxim.

(3) Numărul minorilor din familie

 • a) pentru fiecare alt copil minor aflat în întreținere antepreșcolar, preșcolar sau școlar până la finalizarea învățământului primar (clasa a patra inclusiv), vor fi alocate 2 puncte; va fi depusă copie după certificatul de naștere a fratelui/fraților minori și adeverință de la unitatea de învățământ frecventată, dacă este cazul;

 • b) în cazul înscrierii copiilor gemeni/tripleți, pentru fiecare alt copil din sarcina multiplă vor fi alocate 5 puncte și se cumulează cu punctele prevăzute la lita), dacă este cazul; va fi depusă copie după certificatul de naștere a fratelui/fraților gemeni/ tripleți;

CAP. III REPARTIZAREA ȘI DEPARTAJAREA DOSARELOR

Art. 17. Repartizarea pe locurile disponibile va fi făcută computerizat, în ordine descrescătoare a punctajelor și opțiunilor exprimate, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 18. în limita locurilor disponibile în creșă pentru anul școlar următor, copiii vor fi admiși pentru a frecventa creșa în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.

Art. 19. în momentul în care se eliberează un loc la creșă, pe parcursul anului școlar, acesta va fi ocupat de următorul copil de pe lista finală, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Art 20. La punctaje egale se introduc criteriile de departajare, după cum urmează:

a) Vechimea domiciliului părinților/reprezentanților legali în muncipiul Cluj-Napoca după cum urmează:

Se va aloca punctaj pentru vechimea neîntreruptă a domiciliului în municipiul Cluj-Napoca fiecărui părinte, astfel:

 • -  între 2 și 4 ani - 1 punct;

 • -  între 4 și 6 ani - 2 puncte;

 • -  între 6 și 8 ani - 3 puncte;

 • -  între 8 și 10 ani - 4 puncte;

 • -  peste 10 ani - 5 puncte.

Pentru cei care au o vechime a domiciliului mai mică de doi ani nu se acordă niciun punct.

Data de referință la care se calculează vechimea domiciliului neîntreruptă în municipiul Cluj-Napoca este data depunerii dosarului.

La departajare, va fi avut în vedere cumulul aritmetic al celor două punctaje obținute de fiecare părinte, iar în cazul familiilor monoparentale punctajul se va dubla.

în cazul în care după aplicarea acestui criteriu se impune o nouă departajare, se va avea în

vedere:

b) Data reluării activității: departajarea se face în funcție de ordinea cronologică a reluării activității părintelui/reprezentantului legal care a beneficiat de concediu de îngrijire copil.

CAP. IV CONTESTAȚII

Art. 21. Părintele sau reprezentantul legal nemulțumit de punctajul obținut sau de repartizarea făcută poate contesta rezultatul procedurii de înscriere, repartizare și departajare, specificând motivele.

Art. 22. Contestațiile vor fi depuse online pe adresa de e-mail centrulbugetarcrese@ primariacluinapoca.ro în termen de două zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor.

Art. 23 Comisia de contestații va fi stabilită prin decizia directorului Centrului Bugetar de Administrare Creșe, cu 30 de zile înainte de începerea înscrierilor și va fi alcătuită din cinci membri, care nu au făcut parte din centrul de înscriere și din comisia specială pentru cazurile sociale.

Art. 24. Soluționarea contestațiilor va fi făcută în scris în termen de cinci zile lucrătoare de la data depunerii lor.

Art 25. După expirarea perioadei de contestații, rezultatele cu copiii înscriși și admiși pentru a frecventa creșa pentru anul școlar următor, respectiv perioada septembrie-iunie, vor fi afișate, conform anunțului, la sediile creșelor și Online pe site-ul www.cresecluinapoca.ro.

CAP. V TRANSFERUL COPIILOR

Art. 26. La cererea părinților/reprezentanților legali și în limita locurilor disponibile, cu avizul unității primitoare și cu aprobarea directorului Centrului Bugetar de Administrare Creșe, pot fi efectuate transferuri permanente între unități; cererile vor fi depuse online pe adresa de e-mail centrulbugetarcrese@primariacluinapoca.ro sau la sediul Centrului Bugetar de Administrare Creșe din Cluj-Napoca str. Mehedinți nr.15, conform Anexei 4 la prezentul regulament.

CAP. VI DISPOZIȚII FINALE

Art. 27. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art 28. Orice modificare a prevederilor regulamentului va fi realizată prin hotărâre de Consiliu local.

Art 29. Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN CREȘĂ

 • 1. Date privind solicitantul

Numele............................................Prenumele............................................................

|   | Domiciliul / |   | Reședința: Str..............................................................Nr.......Bl........Sc........Et........Ap........

Localitate............................................... Județ......................................

Telefon................................................ E-mail...................................................

Calitate: |   | părinte |   | reprezentant legal

Stare civilă: |   | căsătorit(ă) |   | necăsătorit(ă) |   | divorțat(ă)

Data reluării activității părintelui/reprezentant legal care a beneficiat de concediu îngrijire copil

 • 2. Date privind copilul

Numele............................................Prenumele............................................................

CNP...........................................................................

 • 3. Date privind înscrierea în creșă

In programul informatic creșele vor fi codate, părinții/reprezentanții legali putând opta pentru toate cele 15 creșe, dar se vor indica primele 2 opțiuni obligatorii în funcție de apropierea de domiciliu.

Pentru grupele cu predare în limba maghiară, se va putea opta pentru toate cele 15 creșe, atât pentru grupele maghiare, cât și pentru cele române.

4. Date despre frații/surorile copilului

Nr.crt.

Numele și prenumele fratelui/surorii copilului care se dorește a fi înscris

Relația de rudenie cu copilul care se dorește a fi înscris

CI

|   | frate       |   | soră [   | geamăn(ă)/triplet

C2

|   | frate       [   | soră [   | geamăn(ă)/triplet

C3

|   | frate       |   | soră [   | geamăn(ă)/triplet

C4

|   | frate       [   | soră |   | geamăn(ă)/triplet

5. Criterii de departajare generale

] domiciliu Cluj-Napoca mamă/reprezentant legal - 5 puncte

] domiciliu Cluj-Napoca tată/reprezentant legal - 5 puncte

] domiciliu părinte unic/reprezentant legal - 10 puncte

] viza reședință Cluj-Napoca mamă/reprezentant legal - 2 puncte

2] viza reședință Cluj-Napoca tată/reprezentant legal - 2 puncte

|   | viza reședință Cluj-Napoca părinte unic/reprezentant legal - 4 puncte

|   | loc de muncă al părintelui care nu a beneficiat de concediu îngrijire copil - 5 puncte

Părinte care a beneficiat de concediu îngrijire copil:

reluare activitate părinte/reprezentant legal până la 31 august (anul în care se face înscrierea) - 5 puncte reluare activitate părinte/reprezentant legal în perioada 1 septembrie - 31 decembrie (anul în care se face înscrierea) - 4 puncte

] reluare activitate părinte/reprezentant legal în perioada 1 ianuarie -31 august (anul următor) - 2 puncte

] mamă/reprezentantă legală - elevă, studentă, masterandă, doctorandă (cursuri de zi), dacă este cazul - 5 puncte ] tată/reprezentant legal - elev, student, masterand, doctorand (cursuri de zi), dacă este cazul - 5 puncte

] activitate părinte unic/reprezentant legal (loc de muncă/elev, student, masterand, doctorand) - 10 puncte

] mamă/reprezentant legal aflată în stare de invaliditate, fără activitate - 5 puncte

] mamă/reprezentant legal aflată în stare de invaliditate, cu activitate - 10 puncte

] handicap ușor - 2 puncte 2] handicap mediu - 4 puncte

J handicap accentuat, grav, cu însoțitor - 10 puncte

] tată/reprezentant legal aflat în stare de invaliditate, fără activitate - 5 puncte tată/reprezentant legal aflat în stare de invaliditate, cu activitate - 10 puncte handicap ușor - 2 puncte


handicap mediu - 4 puncte handicap accentuat, grav, cu însoțitor - 10 puncte

] părinte unic/reprezentant legal aflat în stare de invaliditate, fără activitate - 10 puncte _ ] părinte unic/reprezentant legal aflat în stare de invaliditate, cu activitate - 20 puncte

[  | handicap ușor - 4 puncte

] handicap mediu - 8 puncte

handicap accentuat, grav, cu însoțitor - 20 puncte

copil minor aflat în întreținere antepreșcolar, preșcolar sau școlar până la finalizarea învățământului primar,

altul decât cel pentru care se solicită înscrierea - 2 puncte

3] frate geamăn/triplet - 5 puncte/copil

PUNCTAJ OBȚINUT - ____

6. Declarații de consimțământ

] Sunt de acord ca datele personale din prezenta cerere să fie prelucrate în scopul înscrierii copilului.

] Cunoscând prevederile Codului penal, art. 326 privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere și sub sancțiunea nulității înscrierii faptul că actele depuse la dosar reflectă adevărul.

|   | Prelucrarea datelor din dosar s-a efectuat în prezența mea, reflectă realitatea și sunt de acord cu punctajul obținut.

] în cazul admiterii dosarului, mă oblig să confirm locul în creșa la care a fost admis copilul, până la data de 2.09.2019.

Semnătură solicitant


Data........................................

Semnătura membrilor centrului de înscriere care au preluat și prelucrat datele dosarului

Denumirea unității..................................................

Adresa unității.........................................................

Localitatea...............................................................

Tel...................................Fax...................................

Cod Unic de înregistrare..........................................

Nr.înreg.............................................Data...............

Persoană contact......................................................

ADEVERINȚĂ

Societatea ................................................................................ cu  sediul în localitatea

.........................................str................................................................ nr..........................sectorul (județul) ................................................ adeverim prin prezenta faptul că domnul (doamna)

...................................................................................este salariat (ă) al/a unității noastre în funcția de.............................................................................. cu CIM nr.......................................din data de

........................................pe perioadă nedeterminată/determinată, având în ultimele 6 luni un venit lunar brut:

sub 700 lei

peste 700 lei

și intervale de suspendare CIM pentru „concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani” de la...........................................până la.......................................

D-na/dl ............................................................................................................. își reia/și-a reluat

activitatea în cadrul firmei noastre începând cu data de ................................... conform cererii

aprobate/deciziei/dispoziției nr....................din.....................................

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal ne asumăm întraga responsabilitate cu privire la datele menționate în prezentul document și confirmăm că persoanele semnatare ale prezentei adeverințe angajează răspunderea noastră cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în prezenta.

Unitatea sanitară unde s-a efectuat evaluarea ..............................

(denumirea, adresa, telefonul)

ADEVERINȚĂ MEDICALĂ PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN COLECTIVITATE

Numele și prenumele: ........................., sexul: ...., vârsta: .....

Adresa (strada nr., orașul, județul/sectorul) : ...........................

Instituția la care dorește să se înscrie (școala, liceul, grădinița, creșa):

Numele și prenumele părintelui/tutorelui legal instituit ................ .

Telefonul de contact al părintelui/tutorelui legal instituit .............

Antecedente patologice NU |_| DA |_| :

 • - astm |_|

 • - sindrom de hiperactivitate |

 • - otită medie cronică |_|/recurentă |_|

 • - maladii congenitale de cord |

 • - probleme de învățare |_|/dezvoltare |_|

 • - diabet zaharat |_|

 • - leziuni osteoarticulare |

 • - convulsii |_|

 • - tulburări de vorbire |_|, auz |_|, vedere |_|

 • - tuberculoză |_|

 • - altele |_|: ............................................................

Dacă ați bifat cel puțin una dintre acestea, atașați documente medicale relevante.

Alergii

NU |J DA |_| :

 • - medicamentoase: .................................

 • - alimentare: .....................................

 • - altele: .........................................

Medicație pentru afecțiuni cronice

NU |~| DA |_|: (listați)

Vaccinări (vezi aviz epidemiologie)

Examen fizic

înălțime..... cm; greutate..... kg; indice de masă corporală....... kg/m2

Presiunea arterială (pentru copii peste 3 ani) ...........................

Examen fizic general (normal |_|/anormal |_|)

ORL                                   ..............................

Dentiție normală                            DA |_| NU |_|: .................

Extremitate cefalică - regiune cervicală: ......... .......................

Ganglioni limfatici normali

DA

LI

NU

Lh

Pulmonar normal

DA

LI

NU

Lh

Cardiovascular norma

DA

LI

NU

Lh

Abdominal normal

DA

LI

NU

Lh

Genitourinar normal

DA

LI

NU

Lh

Extremități normale

DA

Li

NU

1 j =

Tegumente normale

DA

LI

NU

Lh

Dezvoltare psihologică normală

DA

Li

NU

LI ■

Limbaj normal

DA

LI

NU

Lh

Comportament normal

DA

LI

NU

Lh

Dezvoltare (copii preșcolari)

în limite normale DA |_| NU |_| : .........................................

Dacă ați bifat NU, precizați tipul de afectare:

 • - cognitivă ..............................................................

 • - comunicare/limbaj ....................................... ...............

 • - emoțională/socială .....................................................

 • - adaptare ............................................. ..................

 • - motricitate ............................................................

Auz

- Audiometrie (după caz)

normal |_|

anormal |_|: .....................

Vizual

- Acuitate vizuală

normală DA |_| ................ . . .

NU |j: ...................

Ochi stâng: .......................

Ochi drept: .......................

 • - Corecție cu lentile NU |_| DA |_

 • - Strabism NU |_| DA |_|


Recomandări

Activitate fizică normală DA |  | NU | | restricții (după caz):

Alimentație diversificată DA |_| NU |_| restricții: ...................... Reevaluarea este necesară:

-NU |_|. DA |_| pentru ....................... data programată__/__/__

Evaluări suplimentare NU |_| DA |_| care .................................

Necesitatea unui sistem special de educație |_| Altele . . ........ .......

Rezultatul evaluării

Copil apt |_|/inapt |_| pentru intrarea în colectivitate

Observații ................ ........ .................. ............... ......

Data examinării


Semnătura medicului, gradul profesional și parafa

Anexa 4 la regulament

CERERE DE TRANSFER PERMANENT

Către

Conducerea Centrului Bugetar de Administrare Creșe

Subsemnatul,.............................................................................., domiciliat în

localitatea................................................str.............................................................

nr............telefon..........................adresa e-mail......................................................,

în calitate de părinte al copilului................................................................................,

înscris la Creșa..........................................................................................., vă rog să

aprobați transferul copilului meu începând cu data de................................la Creșa

.......................................................................... din următoarele motive:

Data depunerii cererii