Hotărârea nr. 394/2019

Hotărârea 394/2019 - Aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 232137 din 2.05.2019 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018, conform Anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.

Nr. 394 din 8 mai 2019 (Hotarărea a fost adoptată cu 23 voturi)


Anexă la Hotărârea nr. 394 /2019

 • 1. Contul de execuția la bugetului local - Venituri la 31.12.2018

 • 2. Contul de execuția la bugetului local - Cheltuieli la 31.12.2018

 • 3. Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Venituri la

9

31.12.2018

 • 4. Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli la

9

31.12.2018

 • 5. Contul de execuție al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local- Venituri la 31.12.2018

 • 6. Contul de execuție al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local- Cheltuieli la 31.12.2018

 • 7. Bilanț

 • 8. Contul de rezultat patrimonial

 • 9. Situația fluxurilor de Trezorerie

9

 • 10. Situația fluxurilor de Trezorerie - Detaliată

9

 • 11. Situația modificărilor în structura activelor nete/ capitalurilor

 • 12. Situația activelor fixe amortizabile

9

 • 13. Situația activelor fixe neamortizabile

9

 • 14. Situația acțiunilor /părților sociale de către UAT, la operatorii economici

 • 15. Plăți restante - Total

 • 16. Plăți restante - Buget local

 • 17. Sinteza plăților restante și ariratelor - Total

 • 18. Sinteza plăților restante și ariratelor - Buget local

 • 19. Disponibil din mijloace cu destinație specială

 • 20. Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală

 • 21. Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

22.Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)


23.Veniturile și cheltuielile bugetelor locale Total pe unitate administr teritorială


TOTAL JUDEȚ CLUJ
CONTUL DEEXECUTÎEAL BUGETULUI LOCAL -


VENITURI


^îU-2.


Capi-

S ub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

grai

Titlu)

col

at


Denumire indicator


0001


02


0002


0003


0004


0300


02


0302


18


0402


0402


01


0700


02


0702


01


0702


01


0702


02


0702


02


01


02


01


02


Prevederi


Prevederi


Drepturi constatateTOTAL VENITURI-BUGET LOCAL


I. VENITURI CURENTE


A. VENITURI FISCALE


Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI


CÂȘTIGURI DIN CAPITAL


Al .2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI


DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE


IMPOZIT PE VENIT


Impozitul pe veniturile din transferul


proprietăților imobiliare din


patrimoniul personal


COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE


VENIT


Cote defalcate din impozitul pe venit


A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE


IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE


Impozit si taxa pe clădiri


Impozit pe clădiri de la persoane


fizice


Impozit si taxa pe clădiri dc la


persoane juridice


Impozit si taxa pe teren


Impozit pe terenuri de la persoane


fizice


Impozit si taxa pe teren dc la persoane


bugetare inițiale696.921.000


655356.000


bugetare definitive742542.189


688.538.988


568385.000


601.211.186


323.983.000


361.436.945


323.983.000


8304.000


8304.000


315.679.000


315.679.000


123.474.000


123.474.000


104.044.000


29.104.000


74.940.000


12.453.000


6.449.000


361.436.945


8.180229


8.180229


353256.716


353256.716


119.593.480


119.593.480


99.104.000


29.104.000


70.000.000


11.407379


6.153.121


Tot;


din


3=4


l.(


l.(


3:


ii.


din anii prcccdenti


din anul

curentIncaș ari realizate"Becat incași

îs


Drepturi constatate d&Tn casat


F5

1.621.595

'.652233

 • I. 652584

>.731.824

9.731.824

6.475.108

6.475.108

3256.716

3356316

2.967.845

2.967.845

2.907.532

3.833.690

'9.073.842

>0.445232

8.250.611

 • II. 177.853


4

374.477.010

372361.498

114260591


93.173301

93.173301

85.675312

6568277

79.106.935

7.497.849

1.859.023

5.450.750


5

723.144585

660390.735

576391.993

359.731.824

359.731.824

6.475.108

6.475.108

353256.716

353256.716

99.794544

99.794544

77232320

27.265.413

49.966.907

12.947383

6391588

5.727.103


6

704.448.637

640.983294

581339,829

359.731.824

359.731.824

6.475.108

6.475.108

353256.716

353256.716

106.774.710

106.774.710

85539352

26.855.884

58.683.468

11.620.608

6288.688

4.874.485


3288259

3.888259

2.175551


1.601.425

1.601.425

1300236

477219

823.017

301.098

175.988

88.716


8=3-6-7

389284.699

387.780.680

107.137204


84591.710

84591.710

76.067.944

6500587

69567.357

8523526

1.785.935

6.214.652
Capi

tol


Sub-


Pa- Gru-


capi-tol


ra- pa / grai Titlu


Articol


Aii

ne-

at


Denumire indicator


Prevederi bugetare inițiale


Prevederi bugetare definitive


A

0702 02 03

03

0702 50

1000 02

1102

i

02


1102 09


1202

1202 07

1502

01

50

1602

1602 02


B

Impozitul pe terenul extravilan

T axe judiciare de timbru si alte

taxe dc timbru

Alte impozite si taxe pe proprietate

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALCATE DIN TVA

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ia nivelul comunclor,oraselor.. municipiilor, sectoarelor si Municipiului București Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI

SI SERVICII

Taxe hoteliere

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

Impozit pe spectacole

Alte taxe pe servicii specifice

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

Impozit pe mijloacele dc transport

Impozit pc mijloacele de transport


1

464.000

6.977.000

i 18.784.000

75.173.000


449.153

9.082201

117.996.007

75.711.000


59276.000


59.839.000


15.897.000


1.671.000

1362.000

309.000

41.940.000


15.872.000

8.905

8.905

2.084.613

1352.296

732.317

40.191.489


Pag. 2 -Ici-

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Toții, din care:

!

din anii precedenti

din anul curent

3=1

H-5 .

4

5

6

7

8=3-6-7

1.016.768

188.076

828.692

457A35

36394

522.939

9.614.822

9.614.822

9.614.822

259

240

19

-72

91

240

13

5.641.016

21.087290

114.553.726

112521.396

574.126

22545.494

4.605.007

!

74.605.007

74.605.007

9.033.698

59.033.698

59.033.698

5.571.309

15.571309

15.571309

It 5.830

125.267

-9.437

8.905

106.925

115.830

125267

-9.437

8.905

106.925

2.825.928

512361

2313367

2.177216

32.136

616.576

1.841.235

297.611

1543.624

1.410.061

6.061

425.113

984.693

214550

769.743

767.155

26.075

191.463

8.094251

20.449.462

37-644.789

35.730268

541.990

21.821.993

'0575.150

20.380.489

30.194.661

23291550

539.994

21.743.606


Capi-tol


Subcapitol


Pa-


ra-

graf


Grupa /

Titlu


Ar

ti

col


Aii

ne-

at


Denumire indicator


Prevederi bugetare inițiale


Prevederi bugetare definitive


Tot din c


1602

02 02

1602

03

1602

50


1800

02

1802

50

2900

02

3000

3002

01

3002

05

30

3002

08

02

3300

02

3302

3302

08


B

detinute dc persoane fizice*)

Impozit pc mijloace dc transport dctinulc persoane dc juridice*)

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații dc funcționare

Alte taxe pc utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe dcsfasurarc de activitati

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

Alte impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

VENITURI DIN PROPRIETATE

Varsamintc din profitul net al regiilor autonome

Venituri din concesiuni si închirieri

Alte venituri din concesiuni si

închirieri dc către instituțiile publice

Venituri din dividende

Venituri din dividende dc la alti

plătitori

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ST ALTE

ACTIVITATI

Venituri din prestări dc servicii


1

18245.000

14.836.000

8.859.000


2.144.000

2.144.000

2.144.000

86.971.000

37.450.000

37.450.000

850.000

36.600.000

36.600.000


49321.000

18.429.000


3=4


18245.000


14.836.000


7.110.489


2.184.754

2.184.754

2.184.754

87327.302

37.769.586

37.769.586

1.124.465

36.600.000

36.600.000

45.121

45.121

49358216

17217.765


34

23

2-

2;

2i
L". jTrZiUffiJSfiSuPag. 3 -Ici-

Drepturi constatate

Incaș ari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate dc încasat

-------y—**—

H ~

din anii precedenti

din anul

curent

I-S :

4

5

6

7

8=3-6-7

341.115

13.492.649

17.848.466

16372.728

327368

14.640.819

>.234.035

6.887.840

12346.195

11.918.822

212.426

7.102.787

7516.748

66.799

7.449.949

7-438243

1.984

76321

2353

2.174

179

475

12

1.866

2311.899

2.311.899

2311.899

2311.899

2.311.899

2311.899

2311.899

2311.899

2311.899

1.999.649

258.000.907

83.998.742

59.643.465

1.712.708

280.643.476

3.607.854

195.697,654

37.910200

15.977.670

1.616.168

216.014.016

3.607.854

195.697.654

37.910200

15.977.670

1.616.168

216.014.016

1.124.465

1.124.465

1,124.465

2.438268

195.697.654

36.740.614

14.808.084

1.616.168

216.014.016

12.438268

195.697.654

36.740.614

14.808.084

1.616.168

216.014.016

45.121

45.121

45.121

45.121

45.121

45.121

)8.391.795

62303253

46.088.542

43.665.79*

96340

64.629.460

17348590

42.081

17306309

1730729'

180

41.113

16.474.77$

16.474.779

16.474.77*

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Prevederi bugetare inițiale


Prevederi bugetare definitive


Tot: din c


A

3302  10


3302 12

3302 28

3302 50

3402

3402 02

50

3502

01

3502 01  02


3502 50

3602


B

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in cresc

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata» imputat ii si despăgubiri Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE»

ELIBERĂRI PERMISE

T axe extrajudiciare de timbru

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

Alte amenzi, penalitati si confiscări

DIVERSE VENITURI

Venituri din aplicarea prescripției

| cxtinctive


3=4-


611.000


172.000

1.033.000

67.000

144.000

144.000

19.883.000

19.181.000


600.000

128.892

9.169

50.624

9.254

9.254

19.883.000

19.181.000


19.181.000

702.000

11.065.000

60.000


19.181.000        ;

702.000

11.714.461          1

91.781


Pag. 4 -Ici-

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

1, ire:

din anii preccdcnti

din anul curent

r5 '

4

5

6

7

8=3-6-7

638.013

638.013

638.013

134.164

134.164

134.164

51.010

42.081

8.929

9.717

180

41.1 13

50.624

50.624

50.624

9338

9338

9338

9.270

9270

9270

68

68

68

3.009.861

51512.145

21.497.716

19249.130

63.792

53.696.939

1.646260

50290.412

21355.848

19.101.630

63.154

52.481.476

1.646.260

50290.412

21355.848

19.101.63C

63.154

52.481.476

1363.601

1221.733

141.868

147-50C

638

1215.463

7226.460

10.747.159

6.479301

633851

3213

10.884.736

91.781

91.781

91.78

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Prevederi bugetare inițiale


Prevederi bugetare definitive


Tot din c3=4


3602

01

3602

06

14

3602

23

50

3702

3702

01

03

3702

04

3900

02

3902

01

3902

03


3902 07


3902  10


Venituri din aplicarea prescripției

cxtinctivc

Taxe speciale

Venituri din recuperarea cheltuielilor

efectuate in cursul procesului de executare silita

Taxa de reabilitare termica

Alte venituri

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

Donații si sponsorizări

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

Varsaminte din secțiunea de funcționare

II. VENITURI DIN CAPITAL

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

Venituri din vanzarea locuințelor

construite din fondurile statului

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritorialc

Depozite speciale pentru construcții du


60.000

10348.000


91.721

10348.000


507.095

567385       I

733.736

733.736

-20.000.000

20.000.000 :

1.704.293

1.704.293

16345

S4.742

Pag. 5 -Ici-

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

t, irc::

din anii precedent!

din anul curent

FS :

4

5

6

7

8=3-6-7

91.781

91.781

91.781

>.157.439

2.579

5.154.860

5.154390

2.849

10

10

10

1.965318

1.956380

8.938

518.586

1.199

1.445.533

0.01 L$12

8.783200

1223.712

573344

2.014

9.436354

797346

1.868

795.678

761519

29355

6.672

797346

1.868

795.678

761319

29355

6.672

0.000.000

-20.000.000

-20.000.000

0.000.000

20.000.000

20.000.000

3261.004

2215512

1.045.492

1.756585

1504.019

3261.004

2215512

1.045.492

1.756.985

1304.019

17.419

17.419

17.419

144.679

149.515

-4.836

87.760

56.919

1.027.403

!

1.027.403

1.027.402

1

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

capi-

ra-

pa /

ti-

nc-

toi

grai

Titlu

col

at


Denumire indicator


Prevederi bugetare inițiale


Prevederi bugetare definitive


4100


02


4200


4202


20


4202


34


4202


41


4202


51


4202


4202


4202


51  01


65


69locuințe

597596

IV. SUBVENȚII

5565.000

14.859.078

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5565.000

14.859.078

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

5565.000

14.859.078


Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe ncrambursabile(FEN) postadcrarc

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne» carbuni,combustibili petrolieri

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii


Subvenții primite dc la bugetul dc stat pentru finanțarea unor programe dc interes național


Subvenții primite de Ia bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii dc funcționare a bugetului local Finanțarea Programului National dc Dezvoltare Locala


Subvenții dc la bugetul dc stat către bugetele locale necesare susținerii derulării


25.000


40.00039550


25.000


40.000


540.000


540.000


1.951.491


—■

Pag.

6 -lei-

Drepturi constatate

Stingeri pe

Drepturi

‘1, ;

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

arc:

precedenti

curent

dccat incasari

de incasat

t-5 i

4

5

6

7

8=3-6-7

1.071.503

2.065.997

5506

624.403

1.447.100

D.702515

10.702.915

10.702.915

0.702.915

10.702.915

10.702.915

0.702.915

10.702.915

10.702515

39.550

39550

39550

1.712

1.712

1.712

31.871

31.871

31.871

539.901

539.901

539501

539.901

539.901

539.90

1551491

1.951.491

1.951.49

1


Capitol

Subcapitol

Pa-ra-grai

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

A

B

1

2

proiectelor finanțate din fonduri externe ncrambursabilc (FEN) postadcrarc, aferente perioadei dc programare 2014-2020

5300.000

12263.037

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARI

36.000.000

76298

4502

01

Fondul european de Dezvoltare Regionala

76298

02

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori

76298

4502

19

Programul dc cooperare elvețiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul

Uniunii Europene extinse

36.000.000

4502

19

01

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

36.000.000

4602

ALTE SUME PRIMITE DE LA UE

7355.650

04

Alte sume primite din fonduri dc Ia

Uniunea Europeana pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020


7355.650


4802


SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN


CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI


AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020


Fondul European dc Dezvoltare Regionala(FEDR)

Sume primite in contul plăților efectuate


în anul curent


29.807.882


29.713.880


29.713.880


Pag. 7 -Iei-

Drepturi constatate

Stingeri pe

Drepturi

To

al, >

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

din

arc:=

precedenti

curent

decât incasari

de încasat

3=

+5 ;

4

5

6

7

8—3-6-7

8.138.390

8.138390

8.138390

76.298

76298

76298

76298

76298

76298

76.298

76298

76298

9.000.742

9.000.742

9.000.742

9.000.742

9.000.742

9.000.742

41.928.403

41228.403

41.928.403

4 1.818.932

41.818.932

41.818.932

41.SI 8.932

41.818.932

41.818.93:

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

nc-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

To din

A

B

1

2

3—

4802

02

01

Fondul Social European(FSE)

Sume primite in contul plăților efectuate

4.831

in anul curent

4.831

4802

15

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2014-2020 (APC)

89.171

4802

15

01

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

89.171

----Pag. 8 -lei-

Drepturi constatate

In casari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

ai,

zare:'

din anii precedent!

din anul

curent

1+5 •

4

5

6

7

8=3-6-7

12J199

12.199

12.199

lzJ199

12.199

12.199

97272

97272

97272

97272

97272

97272
Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

toi

Titlu

col


Denumire indicatorTOTAL JUDEȚ CLUJCONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL


- CHELTUIELICheltuieli


efective


122.432.296


143.961.000


141.807.126


130.663.462


123306.058


110.347.863


12.858.195


119.854.756


122.432396


122.432396


3.046.000


3.046.000


1.002.000


1.002.000


2.044.000


296303.000


184.686.000


37312.000


16.000.000


21312.000


10.908.000


143.961.000


143.961.000


7300.00)


1.000.000


6.000.000


500.000


20300.000


27.732.0C0


27.732.0C0


26.700.000


26.700.000


1.032.000


303.486.000


105365.000


12319.000


9.959.000


2360.000


62.665.000


13.764.0)0


141.807.126


130.663.462


123306.058


110.347.863


12.858.195


119.854.756


: 141.807.126


130.663.462


123306.058


110347.863


12.858.195


119.854.756


6.500.000


6.000.000


500.000


. 15.363.700


29.769.000


29.769.000


. 27.302.000


27.302.000


2.467.000


16.195362


13.633362


2362.000


69.347.846


15.174.879


5.530.735


5.490.735


5.246.353


244.382


5.297395


5.115.572


5.115.572


4.902.821


212.751


415.163


375.163


343.532


31.631


343.532


15326.589


15326.589


15.124.714


101.875


15.158.625


26.S91.718


26.387364


25.286.429


1.100.835


24.029327


26.891.718


26387.264


25386.429


1.100.835


24.029.227


25.546.371


25346371


1.345.347


288.698.113


112.025398


12.728.649


11.016.649


1.712.000


62.870.001


14.138.826


25.545.400


24.604.425


940.975


23.969.784


25.545.400


24.604.425


940.975


23.969.784


841.864


682.004


159.860


59.443


280.829.574


107.563.846


10.454.013


9.552.231


901.782


62.042.024


14.126.721


263.934322


102.543.693


9.490.277


9.470.896


I9.38I


61.821.024


14.090.949|


16.895.252


5.020.153


963.736


81335


882.401


221.000


35.772


235.887.222


86.719.516


9.246.051


9.246.051


58.710.716


13.820.865Capi

tol


Sub-

Pa-

Gru-

capi-

ra-

pa /

toi

graf

Titlu


Articol


Aii

nc-

at


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale        definitive


Cred:


inițiale


A

6502     02

11

03

30

50

6602

06

6602 06 01

08

6702

03

06

05

03

6702 50

6802

05

6802 05 02

11

15

01

02


Invatamant secundar superior

Servicii auxiliare pentru educație

Internate si cantine pentru elevi

Alee servicii auxiliare

Alte cheltuieli in domeniul

invatamantului

SANATATE

Servicii medicale in unitari sanitare

cu paturi

Spitale generale

Servicii de sanatatc publica

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

Servicii culturale

Casc de cultura

Servicii recreative si sportive întreținere grădini publice, parcuri zoac verzi, baze sportive si de agrement Alte servicii in domeniile culturii, rccrccrii si religiei

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

Asistenta sociala in caz de invaliditace

Cresc

Prevenirea excluderii sociale

Ajutor social

Cantine de ajutor social


10.908.000


136.466.000

24.419.000


24.389.000

24.389.000

30.000

66.642.000

64.865.000

64.865.000

1.777.000

20.556.000


17.966.000

650.000

650.000


48.901.00

2.346.00

2.346.00


28.035.00


37.183.00


21300.01

21.300.01

15.883.0(

42.637.0C

1374.01

1.374.

I

37.984.04

37.984.0*

3.279.o|

118.101.0l


44.723.0

44.723.0

35.866.0

13.849.0

97.C

13.752.C


Pag- 2


- Ici-


te bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

definitive

.   4

5

6

7

8^6-7

9

0

. 54.172.967

48.731.175

47.915303

47.730.075

1S532S

44.889.851

0

2.808.270

1.952.542

1.850.948

1.850.948

1.830.552

0

2.570.270

238.000

1.952.542

1.850.948

1.850.948

1.830.552

0

, 37.394.870

34.474.206

33216.861

29.381.444

3.835.417

16.932.197

0

37.158.000

34.471.810

34.038.148

33.847.695

190.453

35.693.156

0

' 21.177.000

18.633.493

18.199.831

18.054.700

145.131

19.245.966

10

: 21.177.000

18.633.493

18.199.831

18.054.700

145.131

19.245.966

0

î 15.981.000

15.838.317

15.838.317

15.792.995

45.322

16.447.190

)0

, 50.211.127

44.099.899

41.764.888

31529.936

10334.952

19.689354

)0

218.127

217.774

217.774

217.774

218.124

)0

=     218.127

217.774

217.774

217.774

218.124

10

44.975,000

41.304.587

38.969.576

28.871.054

10.098.522

15.176.744

70

• 44.975.000

41.304.587

38.969.576

28.871.054

10.098.522

15.176.744

10

5   5.018.000

2.577.538

2.577.538

2.441.1 OS

136.430

4394.386

)C

= 107.875.000

98.101.006

97.462.692

96.012.998

1.449.694

93.785396

oc

46.428.000

46.292^06

46392.506

46.227.918

64.588

46.777.549

oc

: 46.428.00C

46.29250C

46392.506

46.227.918

64.588

46.777.549

OC

= 33.766.00C

27.166.535

27.166.53S

26.152.84:

1.013.697

23.286.039

oc

=   8.662.00C

6.964.005

6.964.005

6.964.005

6.965.795

oc

•     247.00C

170.9 IC

170.91C

170.9 IC

172.700

oc

8.4I5.00C

6.793.095

6.793.095

6.793.095

6.793.0956802 50

50

7000 02

7002

03

01

06

50

7402

05

01

8000 02

8102

06

8302

8302 03

30

8402

03

02

03

9900 02


Denumire indicator


si asistentei sociale


Alte chelcuidi in domeniul asistentei

sociale

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Locuințe

Dezvoltarea sistemului de locuințe

Iluminat public si electrificări

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

PROTECȚIA MEDIULUI

Salubritate si gestiunea deșeurilor

Salubritate

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

Energie termica

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE

Agricultura

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

TRANSPORTURI

Transport rutier

Transport in comun

Străzi

EXCEDENT/DEFICIT


Credite de angajament

inițiale

definitive

I

2508.033.000

490.418.000

87.712.000

87.712.000

19.584.000

3S3.122.000

17.615.000

17.615.000

17.615.000

800.863.000

5.817.000

5.817.000


795.046.000

795.046.000

509.796.000

285.250.000


Crcdi


te bugetare


inițiale


definitive


Angajamente

bugetare


Angajamente


legale


23.663.003


19.019.000


Pag. 3       - ici-


23,663.000

191.626.000

116.926.0C0

15.645.OCO

15.645.0C0

16.020.0(0


85261.0(0

74.700.000

74.700.000

74.700.000

336.750.000

36.075.000

36.075.0)0


320.0 )0


320.0)0

320.000

300.355.030

300355.000


106.710.000


193.645.000

-334.634.C00


; 19.019.000

. 191259.000

_ 120.004.000

:  14301.000

■ 14.501.000

21.428.000

î 84.075.000

i 71255.000

'■ 71.255.000

î 71255.000

’ 371.486.888

i 35.667.000

’ 35.667.000

355.000

355.000

355.000

: 335.464.888

i 335.464.888

: 154.053.000

j 181.411.888

: -334.634.000


5

17.677.956

17.677.956

179.950.738

110.088.755

12.281.056

12.281.056

18.728.000

79.079.699

69.861.983

69.861.983

69.861.983

342.468.334

34.109.048

34.109.048

213.174

213.174

213.174

308.146.112

308.146.112

153.348.830

154.797.282


6

17.039.642

17.039.642

160.026.842

93.631.133

4.660.622

4.660.622

16.714.220

72256.291

66395.709

66395.709

66395.709

338.470.298

34.109.048

34.109.048

213.174

213.174

213.174

304.148.076

304.148.076

153 348.830

150.799.246


Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

7

8=6-7

9

16.668233

371.409

16.755.913

16.66S.233

371.409

16.755.913

119.977.985

40.048.857

161.958.467

wrjZT]

25.833.756

118.422.060

2295.398

2365224

377

2295.398

2.365224

377

12.464.982

4.249.238

11222.966

53.036.997

19.219294

107.198.717

52.180.608

14215.101

43.536.407

52.180.608

14215.101

43.536.407

52.180.608

14.215.101

43.536.407

247.718.290

90.752.008

137542.195

33.523.928

585.120

35.037.691

33.523.928

585.120

35.037.691

211.715

1.459

211.715

211.715

1.459

211.715

211.715

1.459

211.715

213282.647

90.165.429

102.292.789

213.982.647

90.165.42°

102.292.789

133.317.667

20.031.162

36.756.932

80.664.98C

7O.I34.26(

65335.857

-83.187.31£


TOTAL JUDEȚ CLUJ

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -Pa". 4      - lei-

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Crcdii

c bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

1 4

5

6

7

8=6-7

9

5002

TOTAL CHELTUIELI

1.730.677.296

1.03L555.00C

l'.O77.176.189

989.429.689

949.637.360

787.635.956

162.001.404

699.727.787

01

CHELTUIELI CURENTE

1.137.151.296

802.83S.00(

870.289.716

820.125.850

810.202.698

705.990.757

104.211.941

601.264.200

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

150.700.00(

= 144545.000

142.606.071

142.606.071

141380.879

1.225.192

143.952.183

10

01

Cheltuieli salarialc in bani

140.219.00(

135322.800

134.067.987

134.067.987

133.060303

1.007.684

137.127.667

10

01

01

Salarii de baza

129.435.001

'■ 125355.800

124.412.773

124.412.773

124.149.308

263.465

126.982.788

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

1.220.000

1.645.000

1.645.000

1.645.000

1.639.682

5318

2.023.076

10

01

06

Alte sporuri

5.422.001

:  3.968.000

3.901.849

3.901.849

3.343.060

558.789

3.562.387

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

aiura uni tatii

563.00

563.000

475315

475.515

475.515

4S2.166

5002

10

01

13

Drepturi de delegare

103.00

•     103.000

62.663

62.663

54.853

7.810

53.344

10

01

17

Indemnizații de hrana

509.118

10

01

30

Alte drepturi salarialc în bani

3.476.00

i 3.788.000

3.570.187

3.570.187

3.397.885

172.302

3.514.788

10

02

Cheltuieli salarialc in natura

4.061.00C

:  4.173.200

3.772.455

3.772.455

3.734305

38.250

3.731.493

10

02

02

Norme de hrana

3.800.00(

.  3.430.000

3.370.614

3.370.614

3.370.614

3.395.152

10

02

06

Vouchcrc de vacanta

261.00

!    743.200

401.841

401.841

363391

38.250

336341

10

03

Contribuții

6.420.00

5.049.000

4.765.629

4.765.629

4.586.371

179.258

3.093.023

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.361.0C

s 1.271.000

1.253.686

1.253.686

1.251.669

2.017

11.038

5002

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

45.01

45.000

41.086

41.086

38.710

2.376

340

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

452.00

0     ,    422.000

414.629

414.62S

413.690

939

3.652

5002

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

16.0)

0            15.00C

1237C

12.37C

11.646

724

103

5002

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

1.107.0)

0           157.00C

80.37S

80.37*

78.022

2.357

579

5002

10

03

07

Contribuția asigurători c pentru munca

3.439.0)

0      :   3.I34.00C

2.958.47*

2.958.47

2.792.312

166.16'

3.076.189

10

03

08

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

5.00

5.00

5.001

32

4.671

1.122

Capi

tol

Sub

capi

tol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite dc angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

5002

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

01

Furnituri dc birou

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

20

01

06

Piese dc schimb

20

01

07

Transport

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

5002

20

01

09

Materiale si prestări dc servicii cu

caracter funcțional

5002

20

01

30

/\.ltc bunuri sî servicii pentru

întreținere si funcționare

5002

20

02

Reparații curente

20

03

Hrana

20

03

01

Hrana pentru oameni

20

04

Medicamente si materiale sanitare

20

04

01

Medicamente

20

04

02

Materiale sanitare

20

04

03

Reactivi

20

04

04

Dezinfectând

20

05

Bunuri de natura obiectelor dc inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

03

Lenjerie si accesorii dc pat

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

Pan. 5      - iei-

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

5

6

'      7

8=6-7

9

293.874.000

1327.550.933

305.553.299

304.886.132

246.993.061

57.893.071

249.476.764

112.260.000

• 129.285.845

123.550.597

123.103.721

97.196.465

25.907356

99.492.03S

1.642.00C

2.143.132

1.836.638

1.836.375

1.485.459

350.916

1.496.241

1.838.00C

:  2.380.034

2.164.673

2.162.958

2.006.207

156.751

2.106.606

23.199.00C

1 30.364.767

28.582.42S

28.486.287

25.926.807

2.560.080

25.623.830

36.752.00C

j 36.653.460

35.944.834

35599.255

25.631.981

9.967374

27.237.878

567.00C

559.000

409.821

409.821

393.386

16.435

420.316

547.00C

!    561.400

390514

390.514

250.135

140379

240.557

501.00(

!    537504

439.731

437.253

437.253

437.888

3.960.00

3,543.693

3.313.046

3.312.400

1.723.644

1.588.756

1.796.826

22.S30.00'

25.880.113

25.190.039

25.189.725

19.318.414

5.871.311

19.389.851

20.424.00

26.662.742

25.278.873

25378.533

20.023.179

5.255.354

20.742.045

89.719.00

• 104.997.379

98.856.159

98.716.953

76.895.109

21.821.844

76.234.829

2.940.00

1.885.000

1.652.748

1.652.748

1.652.748

1.688.574

2.940.00

1.885.000

1.652.748

1.652.748

1.652.748

I.68S.574

542.00C

:    491.000

39S.751

398.751

398.751

392.914

214.00

> 181.000

143.244

143344

143344

142.069

223.00

247.000

209.807

209.207

209.807

194.328

25.00

5.00C

12.627

80.00

’      58.00C

45.70C

45.700

45.700

43.890

7.857.0C

. 12.506.132

10.660.512

10.62837

9.433.501

1.194.87C

3.612.614

1.702.0C

‘   1.773.00C

1.007.23$

1.007.23$

554.502

452.735

17.775

217.0C

150.90C

12837C

128.37C

12S.37C

67353

5.938.01

; 10.582JZ3:

9.524.90^

9.492.762

£.750.62$

742.135

3.527.4S6

1.141.0C

1.537.88

1.193.40:

1.185.525

1.143.84$

41.67'

1.150.429

Capi

tol

Sub

capi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

5002

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

20

06

02

Deplasări in străinătate

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

5002

20

12

Consultanta si expertiza

20

13

Pregătire profesionala

20

14

Proiecția muncii

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

5002

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

5002

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

5002

20

30

Alte cheltuieli

20

30

01

Reclama si publicitate

20

30

02

Protocol si reprezentare

20

30

04

Chirii

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30

TITLUL IB DOBÂNZI

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

5002

40

TITLUL IV SUBVENȚII

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5002

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Pa". 6


- lei-


Crcdilc bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

; 4

5

6

7

8=6-7

9

810.00C

j 1.167.881

979.285

971.407

929.730

41.677

932.823

331.00C

370.000

214.1 ÎS

214.118

214.118

217.606

336.00C

i    394.000

330.924

330.899

327.644

3.255

185.678

221.00(

308.040

234.604

234.604

234.604

234.603

892.001

807.045

588.118

587.078

565.078

22.000

567.016

364.00

|    406331

334.400

334399

334.399

330.604

500.00

500.000

500.000

500.000

398.125

101.875

398.125

500.00

i    500.000

500.000

500.000

398.125

101.875

398.125

3.764.0DC

2.740.000

1.671.107

1.671.107

1.593.757

77350

3552.916

73.338.0C1

i 71.692.380

65.581.976

65541.976

56.819.032

8.722.944

61.636.424

82 LOC

728.700

549.297

549.297

486.133

63.164

549378

820.0C

•   1.238.000

1.104.709

1.104.709

1.081.369

23.340

1.110.048

1.674.01

î 1.565.784

1.543.024

1.543.024

1.543.024

1.543.024

70.023.00

: 68.159.896

62.384.946

62344.946

53.708.506

8.636.440

58.433.974

20.000.0(1

’ 14.863.70C

14.726589

14.726589

14.726589

14.760.500

20.000.00

' 14.S63.70C

14.726589

14.72658S

14.726589

14.760500

20.000.0)

0      : 14.863.70C

14.726.58$

14.726.58$

14.726.589

14.760.500

30.000.0)

0      : 30.672.5S

30.000.00C

30.0Q0.00C

29.414.88C

585.12C

29.414.881

30.000.00

0      : 30.672.58

30.000.00C

30.000.00

29.414.88C

585.12C

29.414.881

1.000.0'0

0


Capi

tol

Sub

capi

tol

Para-graf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii

nc-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

5002

50

04

Food de rezerva bugetara la dispoziția

autoritarilor locale

5002

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2.127.000

5002

51

01

Transferuri curente

51

01

01

Transferuri către instituții publice

51

01

46

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sonata tii

5002

51

02

Transferuri de capital

2.127.000

51

02

28

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatorii

5002

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

2.127.000

5002

55

TITLUL vn ALTE TRANSFERURI

31.452.000

55

01

A. Transferuri interne

31.452.000

55

01

12

Investirii ale agentilor economici cu

capital de stat

31.452.000

5002

55

01

63

Finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

5002

55

02

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

5002

55

02

04

Alte transferuri curente in

străinătate

5002

56

TITLUL vm PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

53.163.00C

7       - lei-

Cred;

c bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

Cheltuieli

legale

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

3

• 4

5

6

7

8=6-7

9

l.OOO.OOC

4L105.00C

j 35.832.477

29.152.905

29.152.905

29.152.905

29.152.905

32.39S.00C

; 26332.477

24.002.228

24.002.228

24.002328

24.002328

19J9S.001

' 13332.477

11.002.228

11.002328

11.002328

11.002.228

13.000.00-

j 13.000.000

13.000.000

13.000.000

13.000.000

13.000.000

8.707.00-

ș 9.500.000

5.150.677

5.150.677

5.150.677

5.150.677

7.500.00

7373.000

4.829.493

4.829.493

4.829.493

4.829.493

1.207.00

2.127.000

321.184

321.184

321.184

321.184

46.795.00j(

; 48.660.051

46.494.697

46.494.697

46376.876

217.821

46.276.876

46.645.00

! 4S.043.051

45.880.680

45.880.680

45.662.859

217.821

45.662.859

30.735.0C

i 32.143.181

30.282.810

30382.810

30.064.989

217.821

30.064.9S9

15.9I0.0C

15.899.870

15.597.870

15.597.870

15397.870

15.597.870

150.0C

617.000

614.017

614.017

614.017

614.017

150.01

0           617.00C

614.01'

614.017

614.01'

614.017

64.272.0

0     : 71.103.00C

68.052.69

63388.11^

43.558.70

’ 19.729.41

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

5002

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

6.404.000

5002

56

01

03

Cheltuieli uccligibilc

6.404.000

56

16

Alte facilitați si instrumente postaderare

27.000

56

16

02

Finanțarea externa ncrambursabila

27.000

56

25

Programul de cooperare clvctiano-roman

vizând reducerea dispari tatilor

economice si sociale in cadrul

Uniunii Europene extinse

46.732.000

5002

56

25

01

Finanțarea naționala

7.013.000

56

25

02

Finanțarea externa ncrambursabila

39.719.000

57

TITLUL VIE ASISTENTA SOCIALA

57

02

Ajutoare sociale

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

57

02

03

Tichictc de crcsa si tichete

sociale pentru grădiniță

5002

57

02

05

Suport alimentar

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABTLE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

1.050.409.296

5002

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

1.049.192.000

5002

58

01

01

Finanțarea naționala

179.042.000

58

01

02

Finanțarea externa ncrambunîabila

870.050.000

58

01

03

Cheltuieli nceligibilc

100.000

58

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

1.217.296

58

02

01

Finanțarea naționala

206.595

Paj*. 8       - lei-

Crcdil

c bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

i

definitive

3

I

5

6

7

8—6-7

9

21.900.00C

i

26.104.000

25.704.000

21.812.758

6.579.064

15.233.694

2I.900.00C

26.104.000

25.704.000

21.812.758

6.579.064

15.233.694

27.000

27.000

42372.00

44.972.000

42.348.691

41.475.357

36.979.639

4.495.71S

6.356.00

6.746.000

6352.303

6.221.303

5.546.920

674383

36.016.00

38.226.000

35.996.388

35.254.054

31.432.719

3.821335

7750S.00C

80253.491

78.842390

7S.S34.515

78.824.403

10.112

75.910.413

77.508.00C

80253.491

78.842.390

78.834.515

78.824.403

10.112

75.910.413

26.545.00C

27.028.342

26.804.478

26.804.475

26.802.830

1.645

26.804.023

50.404.00 (

52.481.000

51.653.727

51.645.855

51.637388

S.467

48.719.905

17.0C

17.000

6.000

6.000

6.000

8.300

542.01

727.149

378.185

378.185

378.185

378.1E5

61.679.00

103225.296

92.450.299

87.981.161

63.473.709

24507.452

111.088

60.710.0)

0

10I.S66.00C

92.307.287

87.838.149

63.330.69"

24.507.452

5.969

9.245.0)

0

16.288.00C

14.444.99C

13.350.166

9.658.4U

3.691.748

896

51.465.0)

0

85.478.00C

77.S62.29"

74.487.983

53.67237 f

20.815.7W

5.073

j      100.00C

S00.00

0

1.217.29C

î.oi:

i.on

1.01'

1.012

144.00

0

206.59.

15:

152

15

152

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

Col

graf

Titlu

col

at


Credite de angajament

inițiale

definitive

1

2


5002

58

58

02

15

02

5002

58

15

02

58

16

5002

58

16

02

59

59

01

59

40

5002

70

71

71

01

71

01

01

71

01

02

5002

71

01

03

5002

71

01

30

5002

79

81

81

02

81

02

05

5002

84


Finanțarea externa nerambursabila

Alte programe comunitare finanțate in

perioada 2014-2020

Finanțare externa nerambursabila

Alte facilitați si instrumente

postadcrarc

Finanțare externa nerambursabila

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL Xni ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

Alte active fixe (inclusiv reparații

capitale)

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVn RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursări de credite interne

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! ST

RECUPERATE IN ANUL CURENT


593.526.000

593.526.000

593.526.000

41.212.000

3.354.907

7,364.572

541594.521
Pag. 9      - Ici-

Crcdi Ic bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

1 *

5

6

7

8=6-7

9

656.00(

1.010.701

860

860

860

860

142.001

142.000

142.000

142.000

142.000

104.107

142.00

142.000

142.000

142.000

142.000

104.107

27.00

27.00

15.902.00

: 13,583.1 S7

12.246.909

12232.513

12.188.752

43.761

12208.590

11.618.00

. 11.375.500

10.862305

10.860.014

10.823.853

36.161

10.813.786

4.284.00

!   2.207.687

1.384.604

1372.499

1.364.899

7.600

1394.804

210.74 LOC

1 194.226.052

156.643.418

126.774.241

68.986.988

57.787.253

98.463587

210.741.0(

Ș 194.226.052

156.643.418

126.774241

68.986.98S

57.787.253

9S.463587

210.741.0(

0     ! 194226.052

156.643.418

126.774241

68.986.9S8

57.787253

98.463.587

18.445.0C

0     ; 19.667.000

13558.941

6.990.888

5.009.192

1.981.696

550544

2.764.00

0         3.259.307

3.128.798

3.091.529

2.320.885

770.644

1.203.609

1.323.01

0     «   7.460.172

7.237.731

7.108.139

7.072328

35.811

558.033

188209.0

0     = 163.839573

132.717.948

109583.685

54584583

54.999.102

96.151.401

17.979.03

0        17.979.00C

17.979.00C

17.979.00C

17.976.790

2210

17.979.00

0      1 17.979.00C

17.979.00C

17.979.00C

17.976.790

2210

17.979.0C

0      i 17.979.00C

17.979.00C

17.979.00C

17.976.79C

221C

17.979.CC

0      : 17.979.00C

17.979.00C

17.979.00C

17.976.79C

221

1 -531857

-5318.57*

-531857

-531857

Capi

tol

Subcapi

tol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

5002

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

5002

85

01

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

5002

85

01

01

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent (SF)

5002

85

01

02

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent (SD)

5100 02

Partea I-a SERVICE PUBLICE GENERALE

122.432-296

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

122.432.296

01

CHELTUIELI CURENTE

1.648.296

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

01

Cheltuieli salarialc in bani

10

01

01

Salarii de baza

10

01

06

Alte sporuri

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

5102

10

01

13

Drepturi de delegare

10

01

17

Indemnizații de hrana

10

01

30

Alte drepturi salarialc in bani

10

02

Cheltuieli salarialc in natura

10

02

06

Vouchere de vacanta

10

03

Contribuții

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

5102

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

|

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

"W

Pag. 10      “ Ici-

c bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

definitive

; 4

5

6

7

8=6-7

9

| -5313.579

-5318379

-5.318.579

-5318379

-5.318.579

-5318.579

-5318.579

-5318379

• -3.660.346

-3.660.346

-3.660346

-3.660.346

1 -1.658233

-1.65S.233

-1.658.233

-1.658.233

: 163.670.826

151.420.786

143.923382

130.718.930

13204.452

140.310.676

141.807.126

130.663.462

123.206.058

110347.863

12.858.195

119.854.756

)      î 129.839.841

120.949355

120.941.477

II 0.070.773

10.870.704

115.279.606

)      : 55.900.000

55.022.824

55.022.824

55.022.824

55.6SS.3O4

>      . 53.637.000

53.096.625

53.096.625

53.096.625

54.408.169

)      ' 52.130.000

51.914.289

51.914289

51.914.289

53.021.939

)            95.000

66.S35

68.835

68.635

72.091

0     î    563.000

475515

475.515

475315

482.166

0           84,000

50.663

50.663

50.663

49.154

169.513

0          765.000

587323

587323

587323

613.306

0          295.000

63.700

63.700

63.700

53.900

0          295.000

63.700

63.700

63.700

53.900

0      ;    I.968.00C

l.862.499

1.862.499

1.862.499

1.226.235

0           530.00C

521.805

521.805

521.805

6.156

0            I7.00C

16.18C

I6.18C

16.18(

194


Capi

tol

Subcapitol

Pa

ra

graf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii no at

Denumire indicator

A

B

sanatatc

5102

10

03

04

ContribuLii de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

5102

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

5102

10

03

07

Contribuția asiguratoric pentru munca

10

03

08

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

5102

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICn

20

01

Bunuri si servicii

20

01

01

Furnituri de birou

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

20

01

06

Piese de schimb

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

5102

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

5102

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

5102

20

02

Reparații curente

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasări, detasari. transferări

20

06

01

Deplasări interne, detasari. transferuri

20

06

02

Deplasări in străinătate


Credite de angajament


inițiale


definitive


Pag.

11      -lei-

Crcdi

c bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

legale

Cheltuieli

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

5

• 4

5

6

7

8=6-7

9

IS5.00C

=      175.000

171.794

171.794

171.794

2.027

6.00(

6.000

4.964

4.964

4.964

59

650.001

40.000

36.841

36.841

36.841

331

l.450.00(

1.200.000

1.110.915

1.110.915

1.110.915

1.216.668

800

67.437.00C

= 71.044345

64.888.823

64.880.945

54.010.241

10.870.704

58.544.607

7.665.001

i 7.788.175

6.930.903

6.930.903

4.077.435

2.853.468

4.244.845

800.001

1.250.000

1.052.604

1.052.604

701.688

350.916

705.666

400.00

510.000

414.687

414.687

257.936

156.751

310337

1.O65.OOI

1.065.000

915.930

915.930

785.671

130.259

822.728

200.00

170.000

146.308

146308

141.245

5.063

140.879

100.00

100.000

54.806

54.806

38.371

16.435

38.371

100.00

j 100.000

69.675

69.675

60.625

9.050

60.13S

2.900.00

i 2.430.000

2.430.000

2.430.000

841.644

1.588.356

917395

1.700.00

1.600.000

1382.816

1382.816

994.527

388.289

992.420

400,00

563.17*

464.077

464.077

255.728

208.349

256.711

2.410.00

1.717321

1.582.71 C

1382.7 IC

493.825

1,088.885

493.825

500.0C

•     603.00C

506.14?

506.14?

497325

8.623

180.164

500.0C

0     j     603.00

506.14?

506.14?

497.52*

8.623

180.164

750.0C

0      =    1.040.00

795.87C

787.99?

786.46C

1.53?

793.714

450.01

0          700.00

587.14

579.27C

577.732

1.53?

581.498

300.0C

0           340.00

208.72

208.72

208.72?

212.216

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

no

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credi

inițiale

definitive

inițiale

A

B

1

2

3

5102

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

150.001

5102

20

13

Pregătire profesionala

200.00

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

250.001

5102

20

30

Alte cheltuieli

55-512.001

20

30

01

Reclama si publicitate

800.00

20

30

02

Protocol si reprezentare

800.00<

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

53.912.00

55

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

150.00

55

02

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

150.00

5102

55

02

04

Alte transferuri curente in

străinătate

150.00

5102

56

TITLUL vm PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

27.000

5102

56

16

Alte facilitau si instrumente postadcrarc

27.000

56

16

02

Finanțarea externa ncrambursabila

27.00C

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

l.621.294

827.01

5102

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

404.00

5102

58

01

01

Finanțarea naționala

61.00

58

01

02

Finanțarea externa ncrambursubila

343.00

Pag- 12


- Ici-


bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legate

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

definitive

i 4

5

6

7

8=6-7

9

150.000

127.452

127.452

124.197

3.255

127.452

220.000

153.533

153.533

153.533

153.941

i

!    230.000

213.099

213.099

135.749

77.350

142.652

: 59.295.843

54.579.102

54.579.102

47.741.517

6.837.585

52.408.014

i    700.000

539.964

539.964

476.800

63.164

539.964

, 1.200.000

1.097.040

1.097.040

1.073.700

23.340

1.095.379

’ 57.395.843

52.942.09S

52.942.098

46.191.017

6.751.081

50.772.671

j     617.000

614.017

614.017

614.017

614.017

617.000

614.017

614.017

614.017

614.017

617.000

614.017

614.017

614.017

614.017

27.000

27.000

27.000

î 1.621.296

6.98

6.981

6.981

6.981

404.00C

5.96S

5.96S

5.96S

5.969

61.006

89

896

896

S96

343.006

5.07'

5.072

5.072

5.073

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

toi

graf

Titlu

col


5102

58

02

58

02

01

58

02

02

58

16

5102

58

16

02

59

59

40

5102

70

71

71

01

71

01

01

71

01

02

5102

7!

01

03

5102

71

01

30

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila

Alte facilitați si instrumente

postadcrarc

Finanțare externa ncrambuixabila

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Sume aferente persoanelor ca handicap

ncincadratc

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

Alte active fixe (inclusiv reparații


capitale)


Denumire indicator


PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


RECUPERATE IN ANUL CURENT


Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII


PRECEDENTI SI RECUPERATE


IN ANUL CURENT


Plăti efectuate in anii prcccdenti si


recuperate in anul curent


Plăti efectuate in anii prcccdenti si


recuperate in anul curent (SF)


Credite de angajament


inițiale


Cred


definitive


120.784.000

120.784.000

120.784.000


1.350.000


150.000


II 9.284.000


inițiale


630.1


11.917.1

11.917.1


11.917.1


600.1Pag. 13 -lei-

tc bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cuc) țuicii efective

definitive

ș 4

5

6

7

8=6-7

9

0

1.217.296

1.012

1.012

1.012

1.012

0

206.595

152

152

152

152

0

1.010.701

860

860

860

S60

0

0

0

630.000

416.710

416.710

416.710

425.697

0

630.000

416.710

416.710

416.710

425.697

13.606.178

11.353.000

3.903.474

1.915.983

1.987.491

4.575.150

. 13.606.178

11.353.000

3.903.474

1.915.983

1.987.491

4.575.150

0

: 13.606.178

11.353.000

3.903.474

1.915.983

1.987.491

4.575.150

!

501.274

0

1.350.000

1.350.000

1.313.522

542.878

770.644

0

:     150.000

150.000

20.408

20.408

io

• 12.106.178

9.853.000

2.569.544

1.352.697

1.216.847

4.073.S76

-1.638.893

-1.638.893

-1.638.893

-1.638.893

. -1.638.893

-l.638.S93

-1.638.893

-1.638.S93

: -1.638.S93

-1.638.893

-1.638.893

-1.638.893

-1.635.7 Ii

-l.635.7li

|        -1.635.7li

-1.635.71*


Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

Kraf

Titlu

col

atDenumire indicator


Credite de angajament


inițiale


definitive


Credi


inițiale


A

B

1

2

3

5102

85

01

02

Plăti efectuate in anii preced enti si recuperate in anul curent (SD)

5402

ALTE SERVICE PUBLICE GENERALE

7.500.00

01

CHELTUIELI CURENTE

7.500.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5.000.00

10

01

Cheltuieli salarialc in bani

4.69S.00

10

01

01

Salarii de baza

4.621.00

10

01

06

Alte sporuri

12.00

10

01

13

Drepturi de delegare

4.00

10

01

17

Indemnizații de hrana

10

01

30

Alte drepturi salarialc in bani

6 LOC

10

02

Cheltuieli salarialc in natura

6.0C

10

02

06

Vouchcrc de vacanta

6.0C

10

03

Contribuții

296.0C

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

4 LOC

5402

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

2.0C

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

16.01

5402

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

1.01

5402

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

71.01

5402

10

03

07

Contribuția asiguratoric pentru munca

165.01

20

TITLUL E BUNURI SI SERVICII

1.453.01

20

01

Bunuri si servicii

95.0

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

95.0Pag. <4 -Ici-

te bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

legale

Cheltuieli

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

; 4

5

6

7

8=6-7

9

-3.178

-3.178

-3.178

-3.17$

)         6.500.000

5.530.735

5.490.735

5.246.353

244.382

5.297.295

)         6.500.000

5.530.735

5.490.735

5.246.353

244382

5.297.295

)      !   5.000.000

4.219.069

4319.069

4.219.069

4.225.877

)         4.686.500

4.078.92S

4.078.928

4.078.928

4.132.012

)      |   4.609.500

4.028.917

4.028.917

4.028.917

4.068.542

) 12.000

329

329

329

566

)             4.000

10.558

) 61.000

49.682

49.682

49.682

52.346

)              17.500

1.750

1.750

1.750

1.250

)              17.500

1.750

1.750

1.750

1.250

3           296.000

138.391

138.391

138.391

92.615

)      :      41.000

35.722

35.722

35.722

3      5        2.000

1.120

1.120

1.120

)) 16.000

13.530

13.530

13330

30             1.000

340

340

340

30            71.000

2.922

2.922

2.922

30     ’     165.000

84.757

84.757

84.757

92.615

30      !   1.453.000

1.269.77C

1.229.77C

98538$

244382

1.028.771

00      i      90.00C

1365

136$

136$

1368

00            90.00C

1.361

1.365

1.361

1.368


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

toi

graf

Titlu

col


Credite de angajament


Denumire indicator


inițiale


definitive


6000 02


6102


01


10
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI


interne directe


Partea n-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI


SIGURANȚA NAȚIONALA


ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL


3.D46.000


3.046.000


......... .v/./.-:• 7;->wbw^ :


Pag. 15 -Ici-

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

definitive

4

5

6

7

8=6-7

9

70.000

61.939

61.939

61.939

61.639

70.000

61.939

61.939

61.939

61.639

20.000

18.300

18.300

18.300

18.301

1.273.000

1.188.163

1.148.163

903.781

244.382

947.463

1.273.000

1,188.163

1.148.163

903.781

244.382

947.463

47.000

4I.S9S

41.896

41.896

42.647

47.0CG

41.896

41.896

41.896

42.647

15.363.700

15.226.589

15.226.589

15.124.714

101.875

15.158.625

15.363.700

15.226589

15.226.589

15.124.714

101.875

15.158.625

500.000

500.000

500.000

398,125

101.875

398.125

500.000

500.000

500.000

398.125

101.875

398.125

500.000

500.000

500.000

398.125

101.875

398.125

14.863.700

14.726389

14.726.5S9

14.726.589

14.760.500

14.863.702

14.726.589

14.726.589

14.726.589

14.760.500

14.863.70C

14.726.58S

14.726.58S

14.726.589

14.760.500

29.769.00C

26.89l.71f

26.387.264

25.286.425

1.100.835

24.029227

29.769.00C

26.891.711

26.387 2&

25.286.42$

1.100.835

24.029.227

26.723.00C

24.835.711

24.835.531

23.894.162

94137*

23.552.669

22.800.00

22.523.08'

22.523.08'

7        22.523.08'

22.698269

Pag. 16


- lei-


Capi

tol

Sub

capi

tol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii

no

at

Denumire indicator

A

B

6102

10

01

Cheltuieli salarialc in buni

10

Ol

01

Salarii de baza

10

01

06

Alte sporuri

10

01

13

Drepturi de delegare

10

01

30

Alte drepturi salarialc in bani

10

02

Cheltuieli salarialc in natura

10

02

02

Norme de hrana

10

02

06

Vouchcrc de vacanta

10

Contribuții

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

6102

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

6102

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

6102

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

6102

10

03

07

Contribuția asiguratoric pentru munca

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

20

01

06

Piese de schimb

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6102

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional


Credite de angajament


inițiale definitive


Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

16.995.000

18593.300

18.486.434

18.486.434

18.486.434

1S.S69.196

16.405.000

17.932.300

17.885.567

17.885.567

17.885567

18.264.243

355.000

456.000

427.685

427.685

427.685

444.925

3.000

3.000

232.000

202.000

173.182

173.182

173.182

160.028

3.860.000

3542.700

3392.914

3392.914

3.392.914

3399.252

3.800.000

3.430.000

3370.614

3370.614

3.370.614

3395.152

60.000

112.700

22.300

22.300

22300

4,100

1.145.000

664.000

643.739

643.739

643.739

429.821

250.00C

190.000

186.159

186.159

186.159

4.616

8.001

8.000

5.786

5.786

5.786

146

83.00(

63.000

61.305

61.305

61305

1.519

3.001

2.000

1.066

1.066

1.066

44

349.001

9.000

3.616

3.616

3.616

248

452.001

392.000

385.807

385.807

385.807

423.248

4.283.001

3.773.000

2.167.465

2.167385

1.225.910

941.375

705.398

1.713.00

1.763.000

1.026377

1.026.197

618.899

407.298

617.435

50.00

50.000

6.729

6.729

6.729

6.729

350.00

35Q.00C

286.173

286.173

286.173

2S6.173

300.00

300.00C

205.208

205.20Î

76.67-4

128.534

75.173

130.00

130.00C

3.983

3.982

3582

40C

3.983

330.00

430.00

384.149

383.96

12733.

256.73(

127.188


Capi

tul

Sub

capi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

o

6102

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

6102

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasări, detașări, transferări

20

06

01

Deplasări interne, detașări, transferări

20

13

Pregătire profesionala

20

30

Alte chelcuicli

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

6102

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.046.000

71

TITLUL XUI ACTIVE NEFINANCIARE

3.046.000

71

01

Active fixe

3.046.000

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

772.000

6102

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

2.274.000

6500 02

Partea IH-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

296.303.000

6502

INVATAMANT

184.686.00C

01

CHELTUIELI CURENTE

123.523.00C

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

01

Furnituri de birou

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20

01

03

Încălzit, iluminat si forța motrica

Pag. 17 -lei-

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

553.000

503.000

140.135

140.135

118507

21.62S

118.189

1.850.000

1.850.000

1.009303

1.009.303

537365

471.938

18.224

1.600.000

1.600.000

902.048

902.048

449313

452.735

250.00C

250.000

107355

107.255

88.052

19203

1S.224

105.00C

105.000

86.869

86.869

46.730

40.139

46.823

105.00C

105.000

86.869

86.869

46.730

40.139

46.823

105.00(

55.000

44.916

44.916

22.916

22.000

22.916

S 10.00<

510.00C

140.000

150.000

145.166

145.166

145.166

149.002

140.00;

150.000

145.166

145.166

145.166

149.002

1.309.00)

3.046.000

2.056.000

1.551.726

1392266

159.460

476.558

1.309.00

3.046.000

2,056.000

1351.726

1392266

159.460

476.558

1.309.00

3.046.000

2.056.000

1.551.726

1392266

159.460

476.558

700.001

772.000

772.000

771209

771209

609,00C

2274.000

1.284.00C

780517

621.057

159.460

476.558

303.486.0CC

320.990.475

288,698.113

280.829574

263.934322

H 16.895252

235.887222

105565.0C

’ 125.746.34h

112.025.39S

107.563.S46

102543.693

5.020.153

86.719.516

96.352.0C

109.517.578

97.15227C

96399.92

92.609.681

3.790.24(3

84.436.222

44.444.0C

57.306.03C

49.477.91'

49227.46*

49.227.465

44.963.613

25.537.0(i

31.93332*

29.4042b

29.294.20S

29294209

29.553234

647.00

688.131

644.68

644.42S

644.422

638.848

1.184.00

1.458.03-

1.396.29

1.394.57

1.394.576

1.476.513

U.444.00

13.429.76'

12.144.91

12.057.04

12.057.04S

12.163.632Pa;. IS -Ici-


Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii no

at

Denumire indicator

A

B

6502

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

05

Carburanți si lubrifianli

20

01

06

Piese de schimb

20

01

07

Transport

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6502

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6502

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinerc si funcționare

6502

20

02

Reparații curente

20

04

Medicamente si materiale sanitare

20

04

01

Medicamente

20

04

02

Materiale sanitare

20

04

04

Dezinfectând

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasări, detasari. transferuri

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

20

06

02

Deplasări in străinătate

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

6502

20

12

Consultanta si expertiza

20

13

Pregătire profesionala

20

14

Protecția muncii

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare


Credite de angajament


inițiale


definitive


Credi

c bugetare

Angajamente

Plăti

Angajamente

Angajamente

legale

Cheltuieli

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

3

4

5

6

7

8=6-7

9

2.537.000

2.958.460

2.549.132

2.532.569

2.532.569

2.518.792

56.000

51.000

49.197

49.197

49.197

52.557

89.000

88.400

68.471

68.471

68.471

54.470

501.001)

537.504

439.731

437.253

437.253

437.888

755.00

808.693

729.063

72S.417

728.417

723.242

1.347.00

1.935.894

1.807.270

1.807.136

1.807.136

1.799.093

6.977.00

9.977.441

9.575.460

9.575.120

9.575.120

9.688.199

10.609.000

14.841.000

10376.075

10.236.869

10.236.869

10.236.868

25.000

24.000

18.262

18.262

18.262

22.168

22.00C

21.000

15.374

15.374

15.374

21.774

3.00C

2.000

1.888

1.888

1.888

394

1.000

1.000

1.000

1.000

2.920.00

6.611.132

6321.729

6.321354

6321.554

1.961.469

16.0C(

15.000

10.623

10.623

10.623

8.392

37.0(

60.900

58.161

58.161

58.161

6.816

2.867.0C

6.535.232

6.252.945

6.252.770

6.252.770

1.946.261

79.0C

82.881

54.847

54.847

54.847

54381

78.01

82.881

54.847

54.847

54.847

54.381

l.0(i

126.00

184.00C

153.255

15333C

153J23C

12.301

221.00

0           308.04C

234.604

234.60*

234.604

234.603

305.00

0           330.04Î

247.773

246.733

246.733

248.262

342.0)

0          379.23

319.915

319.9 b

319.9 b

316.119Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale       definitive


derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

6502


20

30

20

30

01

20

30

04

20

30

30

55

55

01

55

01

63


Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

6502


56


TITLUL WI PROIECTE CU FINANȚARE DIN


FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE


6.072.000


6502


56  25


Programul de cooperare clvctiono-roman vizând reducerea disparități lor economice si sociale in cadrul


6502


56

25

01

56

25

02

57

57

02

57

02

01

57

02

02

57

02

05

58


Uniunii Europene extinse

Finanțarea naționala

Finanțarea externa ncrambursabila

TITLUL VEȚI ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

Suport alimentar

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABTLE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020


6.072.000

911.000

5.161.000


U7.451.00(


Pag. 19


- lei-


Cred i te bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

5

4

5

6

7

8=6-7

9

4.00)

1.000

4.276.00)

2.611.376

2.347343

2347343

2347.243

2324.208

13.00)

7.700

5.754

5.754

5.754

5.755

1.487.00)

1.448.784

1.433386

1,433.386

1.433386

1.433.3S6

2.776.00)

1.154.892

908.103

908.103

906.103

SS5.067

15.910.000

1S.899.S70

15597.870

15597.870

15597.870

15597.870

15.910.000

15.899.870

15597.870

15597.870

15597.870

15.597.870

15.910.000

15.899.870

15.597.870

15.597.870

15597.870

15597.870

6.072,(X

6.072.000

6.048.691

6.048.691

3.854.616

2.194.075

6.072.00

6.072.000

6.048.691

6.048.691

3.854.616

2.194.075

911,00

911.000

907.303

907.303

578.167

329.136

5.161.00

5.161.000

5.141.388

5.1413S8

3.276.449

1.864.939

13.144.00

14.136.491

12.965320

12.957345

12.947333

10.112

12.984.060

13.144.0)

14.136.491

12.965.220

12.957.345

12.947333

10.112

12.984.060

2.198.0)

2.068.342

2.001.111

2.001.108

1.999.463

1.645

2.000.656

10.404.0)

li.341.00C

10585.924

10578.052

10569585

8.467

10.605319

542.00

0           727.14$

378.185

378.185

378.185

378.185

2.400.00

0         4.I30.00C

2.120,00(

1.640.374

98.08:

1.542.29:

1


Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Cred

inițiale

definitive

inițiale

A

B

1

2

3

6502

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

117.451.000

2.400.00

6502

58

01

01

Finanțarea naționala

17.618.000

360.00

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

99.833,000

2.040,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

14.382.00

59

01

Burse

11.6I8.0C

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neîncadrate

2.764.0C

6502

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

61.163.000

9.2I3.0C

71

TITLUL XIE ACTIVE NEFINANCIARE

61.163.000

9.213.0C

71

01

Active fixe

61.163.000

9.2I3.0C

71

01

01

Construcții

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

587.907

864.01

6502

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

7.120.572

1.007.01

6502

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

53.454521

7.342.01

6502

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANTI PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

6502

85

Titlul XDC PLATT EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

6502

85

01

Plăti efectuate in anii prcccdenti si

recuperate in anul curent

6502

85

01

01

Plăti efectuate in anii preccdenti si

recuperate in anul curent (SF)

6502

85

01

02

Plăti efectuate in anii prcccdenti siJMEniT/TOC'
- Iei—te bugetare

Angajamente

Plăti

Angajamente

Angajamente

legale

Cli el țuicii

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

4

5

6

7

8=6—7

9

)         4.130.000

2.120.000

1.640.374

98.082

1.542.292

3           620.000

318.000

245.985

14.643

231.342

0         3.510.000

1.802.000

1.394.389

83.439

1.310.950

0        11.973.187

10.942.572

10.928.176

10.884.415

43.761

10.890.679

D       11375.500

10.862.305

10.860.014

10.823.853

36.161

10.813.786

D          597.687

80.267

68.162

60.562

7.600

76.893

0        16.271.688

14.916.046

11206.843

9.976.930

1.229.913

2.283294

0         16.271.68’8

14.916.046

11206.843

9.976.930

1.229.913

2.283294

0        16.271.688

14.916.046

11.206.843

9.976.930

1.229.913

2.2S3.294

385

0          587.907

587.460

5R7.460

587.460

653.904

10         7.120.572

7.015.783

7.015.783

6.979.972

35.811

447.532

0        8363.209

7.312.803

3.603.600

2.409.498

1.194.102

1.181.473

-42.918

-42.918

-42.91b

-41918

-42.918

-42.91 E

-42.91 b

-42.918

-42.918

-42.918

-42.9 li

-42.918

-40.23C

-40.23C

-40.23

-40.23CSub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

atDenumire indicator


Credite de angajament

inițiale

definitive

1

2


recuperate in unul curent (SD)


SANATATE


24.419.000


01

10

10

01

10

01

01

10

01

05

10

01

17

10

01

30

10

02

10

02

06

10

03

10

03

01


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


Cheltuieli salarialc in bani


Salarii de baza


Sporuri pentru condiții de munca


Indemnizații de hrana


Alte drepturi salarialc in bani


Cheltuieli salarialc in natura


Vouchcre de vacanta


Contribuții


Contribuții de asigurări sociale de


stat

6602

10

10

03

03

02

03

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

6602

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

6602

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

6602

10

03

07

Contribuția asigurătoric pentru munca

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

01

Furnituri de birou

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20

01

06

Piese de schimb

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu


24.389.000


Pag. 21 -Iei-

Crede

c bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=4-7

9

-2.688

-2.688

-2.688

-2.688

37.1S3.00C

37.158.000

34.471.810

34.038.148

• 33.847.695

190,453

35.693.156

37.103.00C

37.128.000

34.471.810

34.038.148

33.847.695

190.453

34.155.958

15.000.00C

15.338.000

15336.500

15336.500

15.291.178

45322

15.890.666

14.519.00C

14.624.000

14.624.000

14.624.000

14.586.511

37.4S9

15.292390

12.991.001

12.761.000

12.761.000

12.761.000

12.754.2S5

6.715

13.318.544

1.220.001

1.645.000

1.645.000

1.645.000

1.639.682

5.318

1.725.469

44.9S9

308.00

218.000

218.000

218.000

192.544

25.456

203388

248.000

246500

246500

246.500

246.500

248.000

246.500

246.500

246.500

246.500

481,001

466.000

466.000

466.000

458.167

7.833

351.776

103.00

103.000

103.000

103.000

102.901

99

4.00

4.000

4.000

4.000

3.260

740

34.00

34.000

34.000

34.000

33.987

13

1.00

1.000

1.000

1.000

979

21

6.00

6.000

6.000

6.000

5.556

444

7.697

333.00

318.000

318.000

318.000

311.484

6.516

344.079

723.00

573.000

463.513

463.513

463.513

397.495

125.00

106.000

55.848

55.84S

55.848

67.473

15.00

15.00C

1.669

I.66S

1.669

13.294

4.0C

0             2.00C

27.0C

0            27.000

12.61

12.61

12.61

12.611

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Ar

ti

col!

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

caracter funcțional

6602

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

6602

20

04

Medicamente si materiale sanitare

20

04

01

Medicamente

20

04

02

Materiale sanitare

20

04

03

Reactivi

20

04

04

Dezin fee tanti

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasări, detasari. transferări

20

06

01

Deplasări interne, detasari. transferuri

20

13

Pregătire profesionala

20

30

Alte cheltuieli

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6602

51

01

Transferuri curente

51

01

46

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii

6602

51

02

Transferuri de capital

51

02

28

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

6602

56

TITLUL VIE PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

- Ici-


Pag. 22

Cred» te bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

30.001

28.000

20.404

20.404

20,404

20.404

49.00C

34.000

21.164

21.164

21.164

21.164

396.00(

328.000

292.980

292.980

292.980

292.776

150.00C

128.000

112.917

112.917

112.917

106.767

190.00(

190.000

180.063

180.063

180.063

168.005

25.001

5.000

12.627

31.00C

5.000

5377

146.001

98.000

80.816

80.816

80.816

3377

10.001

2.000

136.00C

96.000

80.816

80.816

80.816

3377

7.001

7.000

5385

5.385

5.385

5385

7.001

7.000

5385

5385

5385

5.385

20.001

25.000

24.074

24.074

24.074

24.074

29.001

9.000

4.410

4.410

4.410

4.410

29.001

9.000

4.410

4.410

4.410

4.410

20.500.001

20.373.000

17.829.493

17.829.493

17.829.493

17.829.493

13.000.001

13.000.000

13.000.000

13,000.000

13.000.000

13.000.000

13.000.001

13.000.000

13.000.000

13.000.000

13.000.000

13.000.000

7.500.001

7.373.000

4.829.493

4.829.493

4.829.493

4.829.493

7.500.001

7373.000

4.829.493

4.S29.493

4.829.493

4.829.493


Capi

tol


Sub-

Pa-

Gru-

capi-

ra-

pa/

toi

graf

Titlu


Ar

ti

col


Ali

ne

at


Denumire indicator


6602

56

01

6602

56

01

03

58

6602

58

01

6602

58

01

01

58

01

02

59

59

40

6602

70

71

71

01

71

01

02

6602

71

01

30

6702

01

20

20

01

20

01

03

20

01

04

20

01

09


B

POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

Cheltuieli nccligibilc

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa ncrambursabila

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Sume aferente persoanelor cu handicap ncincadratc

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL Xffl ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Mașini» echipamente si mijloace de transport

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

încălzit, iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Materiale si prestări de servicii cu


Credite de angajament


inițiale


definitive


4.000

4.000

4.000


24385.000

24385.000

3.65S.000

20.727.000


30.000

30.000

30.000


inițiale


800.(


800.1


120.<


68O.(


80J


SO.OO'

80.00

80.00

80.00oo


Pag. 23      - Iei-

c bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

definitive

4

5

6

7

8=6-7

9

4.000

4.000

3.332

3.332

4.000

4.000

3.332

3.332

4.000

4.000

3.332

3.332

800.000

800.000

367.006

221.875

145.131

S00.000

800.000

367.006

221.875

145.131

120.000

120.000

55.051

33.281

21.770

680,000

680.000

311.955

188.594

123.361

40.000

38.304

38.304

38.304

38.304

40.000

38.304

38.304

38.304

38.304

30.000

1.537.198

30.000

1.537.198

30.000

1.537.198

120.725

30.000

1.416.473

0        50.211.127

44.099.899

41.764.888

31.529.936

10.234.952

19.689.254

0        30.375.477

27.086.249

26.222319

18.663.973

7.558.346

17.712,406

0      ’ 20.449.000

20.300587

20.268.621

15.193.726

5.074.895

15.176.744

0        18.609.00C

18.473.419

18.473.419

14.1L2.833

4.360.586

14.095.851

I20.00C

120.00C

120.00C

117.26C

2.740

19.288

280.00C

280.00C

280.00C

245.562

34.437

104.957

Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

caracter funcțional

6702

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

6702

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

30

Alte obiecte de inventar

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.477.000

6702

51

01

Transferuri curente

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

51

02

Transferuri de capital

1.477.000

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instirutii publice

1.477.000

6702

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

45.520.000

6702

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

45.520.000

6702

58

01

01

Finanțarea naționala

6.828.000

58

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

38.592.000

58

01

03

Cheltuieli nccligibile

100.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

19.645.000

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

19.645.000

71

01

Active fixe

19.645.000

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

19.645.000

6702

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

02

Rambursări de credite intemePag. 24 -Ici-

Crcdi

c bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8-6-7

9

16.000.00(

17.040.000

16.926.444

16.926.444

13.040.283

3.886.161

13.029.134

1.E37.00C

1.169.000

1.146.975

1.146.975

709.727

437.248

942.472

l.000.001

1.840.000

I.S27.I68

1.795.202

1.080.893

714.309

1.080.893

1.000.00C

1.840.000

1.827.168

1.795.202

1.080.893

714.309

1.080.893

4.353.000

4.936.477

2.535.662

2.535.662

2.535.662

2535,662

3.796.000

3.459.477

2.355.909

2.355.909

2.355.909

2.355.909

3.796.00

3.459.477

2.355.909

2.355.909

2.355.909

2.355.909

557.00

l .477.000

179.753

179.753

179.753

179.753

557.00

1.477.000

179.753

179.753

179.753

179.753

1.990.00

4.990.000

4.250.000

3.418.036

934.585

2.483,451

1.990.00

4.990.000

4.250.000

3.418.036

934.585

2.483.451

300.00

749.000

743.500

510.630

138.112

372.5 IS

t.690.00

4.141.000

100.000

3.506.500

2.907.406

796.473

2.110.933

6.298.00

8.677.000

5.855.000

4.383.919

1.707.707

2.676.212

1.976.848

6.298.0C

8.677.000

5.855.000

4.383.919

1.707.707

2.676.212

1.976.848

6.29S.0C

8.677.00C

5.S55.00C

4.383.919

1.707.707

2.676.212

1.976.848

6.298.0(

0         8.677.00C

5.855.00C

4.383.919

L.707.707

2.676.217

1.976.848

U.I59.0C

0        ll.l59.OOC

ll.159.00C

ll.159.00C

11.15S.60C

39*

11,159.01

0        11.159.00C

11.159.00C

U.159.00C

ll.158.60C

39-

11.159.00

0        ll.159.00C

ll.L59.00C

ll.159.00C

LI.158.60C

39-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

Rraf

Titlu

col

at


Denumire indicator


6702

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

6702

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDE!

RECUPERATE IN ANUL CURENT

6702

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

6702

85

01

Plăti efectuate in anii precedent] si

recuperate in anul curent

6702

85

01

01

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent (SF)

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

01

Cheltuieli salariate in bani

10

01

01

Salarii de baza

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

10

01

06

Alte sporuri

10

01

13

Drepturi de delegare

10

01

17

Indemnizații de hrana

10

01

30

Alte drepturi salarialc in bani

10

02

Cheltuieli salarialc in natura

10

02

06

Vouchcrc de vacanta

10

03

Contribuții

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

6802

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

SI


Credite de angajament


ini riale


definitive


20.556.000

1.900.000Pag. 25 -lei-

c bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

definitive

4

5

6

7

8=6-7

9

11.159.000

11.159.000

11.159.000

11.158.606

394

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

107.875.000

98.101.006

97.462.692

96.012.998

1.449.694

93.785396

98386.818

94.429.414

93.791.100

92.341.406

1.449.694

92.916.348

)        45.507.000

45304391

45.504.591

44324.721

1.179.870

45.449.067

)        43.782.000

43.7S2.000

43.782.000

42.811.805

970.195

44.425.900

)        37.S23.000

37.X23.000

37.823.000

37566350

256.750

38309.520

297.607

)         3.405.000

3.405.000

3.405.000

2.846.211

558.789

3.044.805

) 12.000

12.000

12.000

4.190

7.810

4.190

284.058

0         2.542.000

2342.000

2.542.000

2395.154

146.846

2.485.720

D            70.000

67591

67.591

29341

38.250

30.591

0            70.000

67.591

67.591

29.341

38.25C

30.591

0         1.655.000

1.655.DOC

1.655.000

1.483.575

171.425

992.576

0          407.00C

407.00C

407.00C

405.0S2

1.9 U

266

0            14.00C

14.00C

14.00C

12364

1.631

6802

10

03

04

6802

10

03

06

6802

10

03

07

10

03

08

6802

20

20

01

20

01

01

20

01

02

20

01

03

20

01

04

20

01

05

20

01

06

20

01

08

6802

20

01

09

6802

20

01

30

6802

20

02

20

03

20

03

01

20

04

20

04

01

20

04

02

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

no

Denumire indicator

toi

graf

Titlu

col

at


B

sanatatc

Contribuții dc asigurări pentru accidente dc munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asigurătoric pentru munca

Contribuții plătite dc angajator in numele angajatului

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri dc birou

Materiale pentru curățenie

încălzit, iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifiant!

Piese dc schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

Materiale si prestări dc servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Credite dc angajament

inițiale

definitive

1

2


Pag. 26      - Ici-

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

134.001

134.000

134.000

134.000

133.074

926

106

5.00(

5.000

5.000

5.000

4.297

703

31.001

31.000

31.000

31.000

29.087

1.913

-7.697

1.039.001

1.059.000

1.059.000

1.059.000

899349

159.651

999.579

5.000

5.000

5.000

322

4.678

322

l3.377.00(

9.604.8 IS

7.853.606

7.853.606

7.794.174

59.432

7381.657

2.468.00C

2.665.000

2.024.376

2.024.376

2.004364

20.112

2.008.767

180.00(

190.000

137.680

137.680

137.680

138.433

250.001

410.000

353.695

353.695

353.695

319.556

790.001

795.000

621.952

621.952

608379

13.673

590319

215.001

220.000

207.416

207.416

205357

1.859

205.370

61.001

58.000

19.645

19.645

19.645

43.215

31.001

46.000

34.549

34.549

31.754

2.795

38.165

175.001

175.000

150.000

150.000

150.000

152.206

•423.001

366.000

218.449

218.449

218.449

226.287

343.00i

405.000

280.990

280.990

279305

1.785

295316

700.00

850.000

689316

689.316

689316

689316

2.940.001

1.885.000

1.652.748

1.652.748

1.652.748

1.688.574

2.940.00

1.885.000

1.652.748

1.652.748

1.652.748

1.688.574

121.00

139.000

87.509

87.509

87309

77.970

42.00

32.000

14.953

14.953

14.953

13.528

30.00

55.000

27.856

27.856

27.856

25.929

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

6802

20

04

04

Dezinfectant!

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasări, detasari, transferuri

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferuri

20

06

02

Deplasări in străinătate

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

6802

20

13

Pregătire profesionala

20

14

Protecția muncii

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

6802

20

30

Alte chclcuieli

20

30

01

Reclama si publicitate

20

30

02

Protocol si reprezentare

20

30

04

Chirii

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNTTATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

650.00(

6802

51

01

Transferuri curente

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

51

02

Transferuri de capital

650.001

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

650.00

Pag. 27      - Ici-

Credi

:c bugetare

Angajamente

Angajamente

Angajamente

Plăti

legale de plătit

Cheltuieli

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

efective

3

4

s

6

7

8=6-7

9

49.00C

52.000

44.700

44.700

44.700

38.513

941.00C

1.084.000

908534

908534

908.534

368.487

76.00C

156.000

94.567

94567

94567

9.383

180.001

90.000

70.209

70209

70.209

60.537

685.00(

83S.000

743.758

743.758

743.758

298.567

135.001

233.000

188.487

188.487

188.487

188.487

105.001

203.000

1S3.097

183.097

183.097

183.097

30.001

30.000

5.390

5390

5390

5.390

6O.OO1

60.000

50.217

50.217

50.217

45.925

242.00

157.000

99522

99522

99.522

99.522

22.00

27.000

14.485

14.485

14.485

14.485

10.00

9.000

3.482

3.482

3.482

3.542

5.73X.00

2.495.818

2.134.930

2.134.930

2.095.610

39.320

2.096.582

8.00

21.000

3.579

3579

3579

3.659

20.00C

38.000

7.669

7.669

7.669

14.669

187.00C

117.000

109.638

109.638

109.638

109.638

5.523.00 (

2.319.818

2.014.044

2.014.044

1.974.724

39320

1.968.616

16.252.0C

: 10523.000

8.787.750

8.787.750

8.787.750

8.787.750

15.602.0C

9.S73.000

8.646.319

8.646319

8.646.319

8.646.319

15.602.0C

9.873.000

8.646.319

8.646319

8.646319

8.646.319

65O.O(i

650.000

141.431

141.431

141.431

141.431

650.0(*)

650.000

141.431

141.431

141.431

141.431Capi

tol

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

capi-

ra-

pa /

ti-

toi

graf

Titlu

colDenumire indicator


A                         B


6802

57

TITLUL Vin ASISTENTA SOCIALA

57

02

Ajutoare sociale

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

57

02

03

Tichictc de crcsa si tichete

sociale pentru grădiniță

6802

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6802

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

6802

58

01

01

Finanțarea naționala

58

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

58

15

Alte programe comunitare finanțate in

perioada 2014-2020

6802

58

15

02

Finanțare externa ncrambursabîla

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncin cadrate

6802

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

71

01

Active fixe

71

01

01

Construcții

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

6802

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

6802

71

01

30

Alte active fixe


Credite de angajament


inițiale        definitive


1.250.000

1.250.000

188.000

1.062.000


18.656.000

18.656.000

18.656.000

17.200.000

645.000

94.000Pag. 28 -lei-

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plate efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

fi

7

8=6-7

9

31.364.000

30.S17.000

30.629.206

30.629206

30.629206

30.631.506

31.364.000

30.817.000

30.629.206

30.629206

30.629206

30.631.506

24347.000

24.960.000

24.803.367

24.803367

24.803367

24.803367

7,000.000

5.840.000

5.S19.839

5.819.839

5.819.839

5.819.839

17.00C

17.000

6.000

6.000

6.000

8.300

l.292.00(

1.192.000

992.000

353.686

143294

210.392

104.107

1.15O.OO(

1.050.000

850.000

211.686

1.294

210.392

173.00(

158.000

127.500

31.965

406

31.559

977,001

892.000

722.500

179.721

«88

178.833

142.00i

142.000

142.000

142.000

142.000

104.107

142.00

142.000

142.000

142.000

142.000

104.107

623.00

743.000

662.261

662261

662261

662261

623.00

743.000

662.261

662261

662261

662.261

9.493.00

9.556.000

3.739.4 IC

3.739.410

3.739.410

868.948

9.493.00

9.556.000

3.739.4 IC

3.739.41 C

3.739.410

868.948

9.493.00

9.556.000

3.739.41C

3.739.41C

3.739.410

868.948

8.100.00

8.100.000

2.906.94

2.906.94

2.906.94

48.885

600.00

549.40C

419.331

419.331

419331

428.980

166.OC

0           IS9.60C

71.94

71.94

71.941

110.501Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

Kraf

Titlu

coi

at


Denumire indicator


(inclusiv reparații capitale)


PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


RECUPERATE IN ANUL CURENT


Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII


PRECEDENT! SI RECUPERATE


Credite de angajament


inițiale


definitive


717.000


6802

85

01

6802

85

01

01

7000 02

7002

01

20

20

01

20

01

03

20

01

04

20

01

30

7002

20

02

20

25

7002

55

55

01

55

01

12

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent (SF)

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

încălzit, iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

Reparații curente

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Investiții ale regiilor autonome si


IN ANUL CURENT


LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA


508.033.000

490.418.00C

338.926.00C


25.635.00

25.635.00Pas- 29      - Ici-

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

627,000

717.000

341.183

341.183

34U83

280.582

-67.818

-67.818

-67.S18

-67.818

-67.8 ÎS

-67.818

-67.8 ÎS

-67.818

-67.818

-67.818

-67.818

-67.818

-67.818

-67.818

-67.818

-67.818

191.626.00)

191.259.000

179.950.73S

160.026.842

119.977.985

40.048.857

161.958.467

116.926.001

120.004.000

110.088.755

93.631.133

67.797377

25.833.756

118.422.060

64.910.00

7S.S8S.315

70.756.181

67.896394

53.791.78S

14.104.606

49.458.099

24.500.00

33.8S9.315

31.332.863

31.332.863

22.980.093

8352.770

25.015.920

13000.00

18.805.000

18.674.816

18.674.S16

15.312.192

3362.624

15.391.393

8.500.00

13.600.000

13.600.000

13.600.000

11508.790

2.091.210

11.266332

25.000

25.000

25.000

11.453

13.547

7.744

3.500.00

5.180.000

5.049.816

5.049.816

3.791.949

1357.867

4.117.417

9.000.00

12.5S4.315

11303.521

11303521

6.213.375

4.990.146

6.217.S05

3.500.0C

0         2.500.00C

1.454.52C

1.454.52C

1.45432C

3.406.722

24.660.01

0        25.635.00C

24.660.00C

24.660.00C

24.442.17

217.821

24.442.179

24.660.00

0        25.635.00C

24.660.00C

24.660.00C

24.442.17

217.82

24.442.179


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

(ol

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Credite de angajament

inițiale

definitive

I

2


7002


56


societăților comerciale cu capital de


stat


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN


FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POSTADERARE


7002

56

01

7002

56

01

03

56

25

7002

56

25

01

56

25

02

58

7002

58

01

7002

58

01

01

58

01

02

70

71

71

01

71

01

01

71

01

30

79

7002


Programe din Fondul European de Dezvoltare


Regionala (FEDR)


Cheltuieli nccligibilc


Programul de cooperare elvețian o-roman


vizând reducerea disporitatilor


economice si sociale in cadrul


Uniunii Europene extinse


Finanțarea naționala


Finanțarea externa ncrambursabila


TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN


FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020


Programe din Fondul European de Dezvoltare


Regionala (FEDR)


Finanțarea naționala


Finanțarea externa ncrambursabila


CHELTUIELI DE CAPITAL


TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE


Active fixe


Construcții


Alte active fixe


(inclusiv reparații capitale)


OPERAȚIUNI FINANCIARE


25.635.000


13.224.000

5.200.000

5.200.000


8.024.000

1.204.000

6.820.000

300.067.000

300.067.000

66.671.000

233396.000

151.492.000

151.492.000

151.492000

24.012.000


127.480.000


w

PaK

30      - Ici-

Credit

bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

Cheltuieli

legale

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

3

4

5

6

7

8=6-7

9

24.660.000

25.635.000

24.660.000

24.660.000

24.442.179

217.821

24.442.179

6.700.000

12300.000

9.600.000

7.883.531

5.579.535

2.303.996

3.200.000

6.200.000

6.100.000

5.256.865

4.839.534

417331

3.200.000

6.200.000

6.100.000

5.256.865

4.839.534

417.331

3.500.00C

6.100.000

3.500.000

2.626.666

740.001

1.886.665

525.00C

915.000

525.000

394.000

111.000

283.000

2.975.00C

5.1S5.000

2.975.000

2.232.666

629.001

1.603.665

9.050.001

7.064.000

5.163318

4.020.000

789.981

3.230.0)9

9.050.00(

7.064.000

5.163.318

4.020.000

789.981

3.230.019

1358.00)

2.0S8.00C

1359.844

770.102

277.800

492302

7.692.001

5.006.00C

3.903.474

3.249.S9S

512.181

2.737.71'

48.606.00

39.749.1 St

37.966,075

24.368.24C

12.639.998

11.728.242

68.963.961

48.606.00

39.749.1 St

37.966.075

2436824C

12.639.99S

11.728.242

68.963.961

48.606.00

39.749.18

37.966.075

24.36824C

12.639.99i

11.728.24'

68.963.961

10345.00

11367.00

10.652.00C

4.083.94'

2.102.25

1.981.69

3S.26I.00

28.182.18

27314.07.

2038429.

10.537.74'

9.746.54

68.963.961

3.410.00

3.410.00

3.410.00

3.410.00

3.409.09:

90Capi

tol

Subcapitol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite do angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

7002

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

02

Rambursări de credite interne

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

7002

84

PLĂTI EFECTUATE IN AND PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

7002

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

R4 ANUL CURENT

7002

85

01

Plăti efectuate iu anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

7002

85

01

01

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent (SF)

7002

85

01

02

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent (SD)

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

17.6I5.00C

01

CHELTUIELI CURENTE

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motricu

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

7402

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

30

Alte obiecte de inventar

56

TITLUL VOI PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POST ADERA RE

Pag.

31      -lei-

Credit

c bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

legale

Cheltuieli

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

3

4

5

6

7

8=6-7

9

3,410.000

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.409.092

90S

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3,410.000

3.409.092

908

3.410.00C

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.409.092

908

-2.043-501

-2.043.501

-2.043301

-2.043501

-2.043.501

-2.043.501

-2.043301

-2.043501

-2.043501

-2.043.501

-2.043301

-2.043501

-1.232.315

-1.232315

-1.232315

-1.232315

-811.186

-811.186

-811.186

-811.186

74.700.00

71.255.000

69.861.983

66.395.709

52.180.608

14315.101

43.536.407

38.100.00

38.500.219

37.962.202

37.633.186

26.135504

11.497.682

27.991.966

38.000.00

38.400.219

37.962.202

37.633.186

26.135304

11.497.682

27.991.966

38.000.00

38.380319

37.955388

37.626372

26.128.690

11.497.682

27.991.966

1.200.0C

900.00C

767.903

767.903

522,714

245.189

536.505

33.800.0C

33.000.00C

32.736.978

32.407.962

22.495394

9.91236S

24.260.136

3.000.0C

4.4S0.21S

4.450.50")

4.45030'

3.110382

1.340.125

3.195.325

20.00C

6.814

6.8 V

6.814

20.00C

6.8 U

6.8 V

6.8)4

100.0)

0 100.00Capi

tol

Sub

capi

tol

Paragraf

Gru

pa. /

Titlu

Ar

ti

col

Aii

no

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

7402

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

7402

56

01

03

Cheltuieli nccligibilc

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

17.615.000

71

TITLUL xm ACTIVE NEFINANCIARE

17.615.000

71

01

Active fixe

17.615.000

71

01

30

/\ltc active fixe

(inclusiv reparații capitale)

17.615.000

7402

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

7402

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

7402

85

01

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

7402

85

01

01

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent (SF)

S000 02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

800.S63.00t

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

5.8l7.00(

01

CHELTUIELI CURENTE

5.817.00

40

TITLUL IV SUB VENTH

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

8102

55

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

5.817.00

55

01

A. Transferuri interne

5.817,00

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

5.817.00


z^jgooHHnw L

Pag. 32      - Iei-

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

lOO.OOl

100.000

100.001

100.000

36.600.Q0l

32.755.000

3 L.900.000

28.762.742

26.045323

2.717.419

15544.441

36.600.00g

32.755.000

31.900.000

28.762.742

26.045323

2.717.419

15.544.441

36.600.001

32.755.000

31.900.000

28.762.742

26.045323

2.717.419

15.544.441

36.600.001

32.755.000

31.900.000

28.762.742

26.045323

2.717.419

15.544.441

-219

-219

-219

-219

-219

-219

-219

-219

-219

-219

-219

-219

-219

-219

-219

-219

336.750.001

371.486.888

342.468.334

338.4702298

247.718.290

90.752.008

137.542.195

36.075.001

35.667.000

34.109.048

34.109.048

33.523.928

585.120

35.037.691

36.075.001

37.1S0.762

35.622.810

35.622.810

35.037.690

585.120

35.037.691

30.000.001

30.672581

30.000.000

30.000.000

29.414.8S0

585.120

29.4I4.8S1

30.000.001

30.672.581

30.000.000

30.000.000

29.414.880

585.120

29.414.881

6.075.001

6.50S.1S1

5.622.810

5.622.810

5.622.810

5.622.810

6.075.001

6.508.181

5.622.810

5.622.810

5.622.810

5.622.SI0

|          6.075.00

1          6.508.181

5,622.81C

5.622.810

5.622.8If

5.622.810

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite de angajament

Credit

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

DO

Denumire indicator

(ol

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

inițiale

A

B

I

2

3

8102

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

8102

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

8102

85

01

Plăti efectuate in anii preccdenti si

recuperate in anul curent

8102

85

01

01

Plăti efectuate in anii preccdenti si

recuperate in anul curent (SF)

8102

85

01

02

Plăti efectuate in anii preccdenti si

recuperate in anul curent (SD)

8302

AGRICULTURA. SILVICULTURA.

SI VANATOARE

320.00C

8302

01

CHELTUIELI CURENTE

320.00C

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

320.00C

20

01

Bunuri si servicii

320.00C

20

01

30

Alte bunuri st servicii pencru

intrctincrc si iunctionarc

320.001

8402

TRANSPORTURI

795.046.000

300.355.00(

01

CHELTUIELI CURENTE

593.951.000

209.720.00C

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

KO.OOO.OOt

20

01

Bunuri si servicii

6.500.00C

20

01

03

IncaLdt, iluminat si forța motrica

150.00

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intrctincrc si funcționare

6,350.00

S402

20

02

Reparații curente

67.000.00

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

500.00

©o

PaR

33      - Iei-

e bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

definitive

bugetare

legale

efectuate

efective

4

5

6

7

8=6-7

9

-1.513.762

-1313.762

-1.513.762

-1513.762

-1.513.752

-1.513.762

-1313.762

-1513.762

-1.513.762

-1.513.762

-1.513.762

-1513.762

-6723S1

-672.581

-672381

-672581

-841.181

-841.1S1

-841.181

-841.181

355.000

213.174

213.174

211.715

1.459

211.715

355.000

213.174

213.174

211.715

1.459

211.715

355.000

213.174

213.174

211.715

1.459

211.715

355.000

213.174

213.174

211.715

1.459

211.715

355.000

213.174

213.174

211.715

1.459

211.715

335.464.888

308.146.112

304.148.076

213.982.647

90.165.429

102.292.789

261.531.006

255.889343

251.891.307

199.015302

52.876.005

100.055.600

90.203.006

89.123.379

89.115.704

68.367307

20.74S.497

67.760.753

8.791.126

8.790.7 L4

8.783.039

5.379.012

3.404.027

5307,991

405.000

405.000

397325

320316

77.009

21S.397

8.386.126

8.385.714

8.385.714

5,058.696

3.327.018

5.089.594

75.004.537

75.004.539

75.00433"

59.261.724

15.742.813

58397.015

400.000

Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

8402

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

30

Alte cheltuieli

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

56

TITLUL VW PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POST ADERARE

33.836.000

8402

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

1.200.000

8402

56

01

03

Cheltuieli nccligibilc

1.200.000

56

25

Programul de cooperare elvetianoroman

vizând reducerea disparitatilor

economice si sociale in cadrul

Uniunii Europene extinse

32.636.000

8402

56

25

01

Finanțarea naționala

4.898.000

56

25

02

Finanțarea externa ncrambursabila

27.738.000

57

TITLUL VEI ASISTENTA SOCIALA .

57

02

Ajutoare sociale

57

02

02

Ajutoare sociale în natura

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

560.115.000

8402

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

560.115.000

8402

58

01

01

Finanțarea naționala

84.OIS.000

58

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

476.097.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

201.095.000

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

201.095.00C

71

01

Active fixe

201.095.00CPag. 34      - Ici-

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

500.000

400.000

6.000.000

6.007.343

5.328.128

5328.128

3.726.471

1.601.657

3.855.747

6.000.000

6.007.343

5.328.12S

5328.128

3.726.471

1.601.657

3.855.747

51.400.000

52.600.000

52.400.000

49352.561

34.121.220

15331341

18.600.000

19.800.000

19.600.000

16.552561

1.736.198

14.816363

18.600.000

19.800.000

19.600.000

16.552361

1.736.19X

14.816.363

32.800.000

32.800.000

32.800.000

32.800.000

32385.022

414.978

4.920.000

4.920.000

4.920.000

4.920.000

4.857.753

62.247

27.880.000

27.880.000

27.S80.000

27.880.000

27.527369

352.731

33.000.000

35.300.000

35347.964

35.247.964

35347.964

32394.847

33.000.000

35300.000

35.247.964

35347364

35347.964

32.294.847

33.000.000

35.300.000

35347.964

35347364

35347.964

32.294.847

45.320.000

83.428.00C

79.118.000

78.175.078

61.278.911

16.896.167

45.320.000

83.428.00C

79.118.000

78.175.078

61.278.911

16.896.167

6.934.000

I2.522.00C

11.875.250

11.735337

9.193,280

2.542.257

38.386.000

70.906.00C

67342.750

66.439541

52.085.631

14353.91C

87.225.000

70.535.00C

48.857.887

48.857.887

11.569371

37.2883 IC

2.237.189

87.225.00C

70.535.00

48.857.88'

48.857.S8'

11.569.37

37.288.5 If

2.237.189

87.225.00C

70.535.000|       48.857.88'

48.857.88'

11.56937

37.288.51<

2337.189

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite de angajament

Crcdii

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

no

Denumire indicator

toi

Rraf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

inițiale

A

B

1

2

3

8402

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

201.095.000

K7.225.000

8402

79

operațiuni financiare

3.410.000

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

3.410.000

81

02

Rambursări de credite interne

3.410.000

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

3.410.000

8402

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN AND

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

S402

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

8402

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

8402

85

01

01

Placi efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent (SF)            /

/

| 9900 02

EXCEDENT/DEFTCIT            /

-334.634.00CPag. 35      - Ici-

c bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plarit

Cheltuieli

efective

definitive

4

5

6

7

8=6-7

9

70.535.000

48.857.887

48.857.887

11569371

37.288516

2.237.189

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.409.092

908

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.409.092

908

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.409.092

908

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.409.092

908

-11.118

-11.118

-11.118

-11.118

-11.118

-11.118

-11.118

-11.118

-11.118

-U.Ilb

-11.118

-11.118

-11.118

-11.118

-11.118

-11.118

-334.634.00f

-83.187.319

/    V->

onducatorul comparttmentâlăi

./?

financiar-contabil / y

i /

7

17

/

/


:3X®00Mfr '..


TOTAL JUDEȚ CLUJCONTUL DE EXECUȚIE AL FONDURI LOR EXTERNE NERAMBURSABILE-VENlTURi


Pag.


1 -Ici-


Capitol

Subcapitol

Pa-

ra-grai

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Tot din c

al,

arc: •

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4

+5 .

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

08

TOTAL VENIT URI-NERAMBURSABILE

300.000

334.000

279.551

279551

279551

4808

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR2014-2020

300.000

384.000

279.551

279551

279551

4808

15

Alte programe comunitare finanțate in

perioada 2014-2020 (APC)

300.000

384,000

279.551

279551

279551

|480S

15

03

1 Prcfinantarc

300.000

384.000

279551

279551

27955 J


TOTAL JUDEȚ CLUJ


CONTUL DE EXECUȚIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAM


>4'2-IBURSABILE-CHELTUIELI
Capi-

Sub-

Pa-

Gnx-

Ar-

col

capi-

ra-

pa /

ci-

toi

graf

Titlu

col


Credite de angajament


Credite bugetare


Angajamente


Angajamente


Plăti


inițiale


legale


efectuate


Pag. 1


- Icî-


Angajamente


legale de plătit


Cheltuieli


efective
300.000


3X4.000


300.000


384.000142305142305


142305


142305


142305


142305


142305


142305


142305


137346


156.455


156.455


156.455


156.455
TOTAL JUDEȚ CLUJ

DETALIEREA CHELTUIELILOR -fonduri externe nerambursabile -Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Credite de angajament


Credite bugetare


inițiale


definitive


inițiale


definitive


Angajamente

bugetare


Angajamente

legale


Plăti

efectuate


__________Pag-

Angajamente legale de plătit


Cheltuieli

efective


8=6-7


5008

5008

5008

6808

6808

6808

9900 08


01


58


58


58


01


58


58


58


15


15


15


15


02


02


FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE


CHELTUIELI CURENTE


142.305

142.305


142.305

142.305


TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN


FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020


Alte programe comunicare finanțate in


perioada 2014-2020


Finanțare externa ncrambumabila


ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN


FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020


Alte programe comunitare finanțate in


perioada 2014-2020


Finanțare externa ncrambursabila
300.000

300.000'

300.000

300.000

300.000


384.000

384.000

384.000

3S4.000

384.000


142305

142.305

142.305

142.305

142305


142.305

142305

142305

142.305

142.305


300.00(

300.001 •

300.00(i


384.000


142305


142305

142305

142305


142305

142305

142.305

142305

142.305

142.305

142.305

142305

142305

142.305

137346


9

156.455

156.455

156.455

156.455

156.455

156.455

156.455

156.455

156.455

156.455TOTAL JUDEȚ CLUJ


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VBsETURI PROPRII SI SUBV^TTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURIPag. 1 -Ici-Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi

tol

ra-graf

pa 1

Titlu

ti-col

nc-at

Denumire indicator

bugetare inițiale

bugetare definitive

Tot: din c

ire: .

din anii prcccdcnti

din anul curent

realizate

alte cai decât incasarî

constatate de încasat

A

B

1

2

3=4

'-S >

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

10

TOTAL VENITURI-VENITURI

169.400521

158359.125

14?

.431398

3.156.618

14 6374.680

145.619.012

98.075

3.714311

0002

I. VENITURI CURENTE

90.795521

84534.998

82

.100315

3.156.618

79.943.697

79388.029

98.075

3.714311

2900

C. VENITURI NEFISCALE

90.795321

84534.998

8:

.100315

3.156.618

79.943.697

79388.029

98.075

3.714311

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

17391.053

17.485301

11

389.967

329.080

18.060.887

18.000.845

389.122

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

17391.053

17.485301

11

5389.967

329.080

I8.060.S87

18.000.845

389.122

05

Venituri din concesiuni si închirieri

17.345.859

17.480.107

1

L389J67

329.080

18.060.887

18.000.845

389.122

30

Alte venituri din concesiuni si

închirieri de către instituțiile

publice

173*15.859

17.480.107

1

J389.967

329.080

18.060.887

18.000345

389.122

3010

50

Alte venituri din proprietate

45.194

5.194

i

3300

10

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

73.404.468

67.049.697

6

1.710348

2.827538

61.882.810

61387.184

98.075

3325.089

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI

73.109.463

66.905.020

6

1522343

2.827538

61.694.805

61.198.941

3323.402

3310

05

Taxe si alte venituri in invatamant

452.413

567.713

355.056

355.056

346382

8.774

08

Venituri din prestări de servicii

1.391.922

S91.922

275310

275310

274.730

480

14

Contribuția elevilor si studenților

pentru internate, cămine si cantine

12.817.059

13305.840

1

0.688368

1 99342

10.489.026

10.434.191

254.077

3310  16

Venituri din valorificarea produselor

obținute din activitatea proprie sau

anexa

3.006.488

1.600.000

5.666.012

5.666.012

5.666.012

3310 17

Venituri din organizarea de cursuri de

calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

757.000

462.964

441.988

441.988

441.988

3310 21

Venituri din contractele încheiate cu

casele de asigurări sociale de sanatatc

37599.000

36.749.000

3

5595351

2.603385

32.991.866

32-S60 32I

3.034.925

3310 30

Venituri din contractele încheiate cuCapi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Prevederi bugetare inițiale


Prevederi bugetare definitive


3310 31

3310 50
3510
50
3610
50
3710
3710 01
03

3710 04
4100  10
4310
09
10

4310 14

B

direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

AMENZI, PENALITAT1 SI CONFISCĂRI

Alte amenzi, penalitati si confiscări

DIVERSE VENITURI

Alte venituri

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

Donații si sponsorizări

Varsaminte din secțiunea dc funcționare pentru finanțarea secțiunii dc dezvoltare a bugetului local

Varsaminte din secțiunea de funcționare

IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

Subvenții pentru instituții publice

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetele locale pentru


13.960.000

11310.000

1500.000

l.000.000

1.125581

1.117581

32.000

32.000

32.000

32.000

32.677

32.677

32.677

32.677

230.32S

80.000

230328

80.000

-3.1 SI.841

-3.126.S4J

3.181.841

3.126.841

78.605.000

73.724.127

78.605.000

73.724.127

16.898.000

11324.127

13.000.000

13.000.000/•^jawnwn:: .Pag.


2 -Iei-


Drcpturi constatate


încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

6

7


Drepturi constatate522.822


522.822


522322


.669.527


24.911


1.644.616


1.644381


25.146


30.000


30.000


50.430


50.430


107375


107375


i.045.754


3.045.754 I .

66330.983


6(


330.983


30.000


30.000


30.000


50.430


50.430


107375


107375


-3.045.754


3.045.754


66330.983


66330.983


30.000


48.743


48.743


9300


9300


-3.045.754


3.045.754


66330.983


66330.983


98.075


98.075


1.687


1.687


Capi

tol

Subcapi

tol

Pa

ra-grai

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Prevederi

bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Toi din i

A

B

1

2

3=^

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

7.500.000

7373.000

4310

19

Subvenții pentru instituții publice

1207.000

2.127.000

33

Subvenții din bugetul Fondului național

unic de asigurări sociale de sanatate

pentru acoperirea creșterilor salariate

40.000.000

40.000.000

3

Pag. 3 -Ici-

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate dc încasat

al> :

.are:

din anii preccdenti

din anul curent

+5 >

4

5

6

7

8=3-6-7

4.829,493

321.185

4.829.493

321.185

4.829.493

321.185

9.169.592

39.169592

39.169592

.'dSWdr


TOTAL JUDEȚ CLUJ

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETULCapi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

toi

Kraf

Titlu

col


5410 .


ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE


50


Alte servicii publice generale


6510


INVATAMANT


03


01


04


01


02


05


11


03


6610


06


6610


06


01


6710


03


06


6810


6810


7010


50


50


50


50


Invatamant preșcolar si primar


Invatamant preșcolar


Invatamant secundar


Invatamant secundar inferior


Invatamant secundar superior


Invatamant postliccal


Servicii auxiliare pentru educație


Internate si cantine pentru elevi


SANATATE


Servicii medicale in unitari sanitare


cu paturi


Spitale generale


CULTURA, RECREERE SI RELIGIE


Servicii culturale


Casc de cultura


Alte servicii in domeniile culturii.


rccrccrii si religiei


ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA


Alte cheltuieli in domeniul asigurari-


lor si asistentei sociale


Alte cheltuieli in domeniul asistentei


socialeCredite de angajament

Cred

inițiale

definitive

inițiale


LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
329.123.477


8.119,00


39.000


39.000


39.000


7.373.000


7.373.000


7.373.000


1.477


1.477


650.000


650.000


650.000


321.060.000


17.365.0C


9.892.0C


9.892.0C


3.282.0C


415.0C


2.867.0C


9S6.0(


3.205.0C


3.205.04


I2O.OOO.O4


120.000.0i


4.483.0


1.384.0


1.384.0


3.099.0


13.752.0


13.752,0


13.752.C


36.667.


■                                                :3      . .-.vj'......... •: \ ........
ICE FINANȚATE LOCAL - CHELTUIELI

P t .lci.

te bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

definitive

4

5

6

7

8=6-7

9

9

189345.193

148407.688

139.603.305

135329.183

4.374.122

134.838.507

0

■  6.919.000

5.408.000

5.408.000

5.406329

1.771

4.828.819

0

6.919.000

5.408.000

5.408.000

5.406.229

1.771

4.828.819

0

17314.477

11.611.914

11.498.030

11.472593

25.437

12320.094

0

10.022.000

7.669.855

7.669.855

7.669314

341

7.723.850

0

10.022.000

7.669.855

7.669.855

7.669514

341

7.723.850

0

3.358.513

1.236.922

1.123.038

1.097.942

25.096

1.693.051

0

415.000

76341

76.341

54.353

21.988

95.984

lO

2.943.513

1.160.581

1.046.697

1.043589

3.108

1.597.067

ta

690.964

510.969

510.969

510.969

504.611

>0

= 3.243.000

2.194.168

2.194.168

2.194.168

2.298.582

>0

3.243.000

2.194.168

2.194.168

2.194.168

2.298.582

)O

114.873.000

100.722.936

100.722.936

99.713.173

1.009.763

104.044.237

)0

114.873.000

100.722.936

100.722.936

99.713.173

1.009.763

104.044.237

70

•114.873.000

100.722.936

100.722.936

99.713.173

1.009.763

104.044.237

)0

; 5.056.127

3.256.043

3.256.043

2.699.156

556.887

2.878.190

ffl

218.127

218.124

218.124

218.124

239.000

)0

218.127

218.124

218.124

218.124

239.000

)C

4.838.000

3.037.91 S

3.037.9 IS

2.481.032

556.887

2.639.190

)C

:  8.415.00C

6.906.331

6.90633

6.793.095

113336

6.913.819

; 8.415.00C

6.906.33

6.906.33

6.793.095

11333C

6.913.819

0

: 8.415.00C

6.906.33

6.906.33

6.793.09i

113331

6.913.819

8

36.66758

20.50246-

11.811.96

9.144.93'

2.667.021

3.953.348

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

7010 50

Alte servicii in domeniile locuințelor.

serviciilor si dezvoltării comunale

321,060.000

9900 10

EXCEDENT/DEFICIT

Pag. 2      - Ici-

Crcc

ite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiate

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

36.667.5

Î9

36.667.589

20502.464

11.811.965

9.144.937

2.667.028

3.953.348

-30.986.0

>8

-30.986.068

10.389.829


••♦v                                            ........’DnzsEDr-:kn


TOTAL JUDEȚ CLUJ


DETALIEREA CHELTUIELILOR

INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOQAL


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

toi

Rraf

Titlu

col

at


Credite de angajament


inițiale


definitiveSI SUBVENȚII

5010

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

01

Cheltuieli salari ale in bani

10

01

01

Salarii de baza

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

10

01

06

Alte sporuri

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

10

01

13

Drepturi de delegare

10

01

17

Indemnizații de hrana

10

01

30

Alte drepturi salarialc in bani

10

02

Cheltuieli salarialc in natura

10

02

01

Tichctc de masa

10

02

06

Vouchcrc de vacanta

10

03

Contribuții

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

5010

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

5010

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

5010

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

5010

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii


- lci-168.197.5'89


100.366.000


94.621.000


67.405000


9.OSO.Q0O


13.991,000


35.000


41.000


3.200.000


S69.C


00


1.925.000


200.000


1.725.000


3.820.000


1.S73500


50.500


241,800


25.< 00


94.2


00


1.534.(00


17566.000


: 156353.193


129.254551


129.140.667


127.003.992


2.136.675


128.716.296


90.857352


81.645.603


8 L.645.603


80.956.672


688.931


83.630.276


86.681.490


60.002.005


12.000.000


: 10.971.000


61.400


32.085


3.200.000


415.000


1.534.000


21.000


1.513.000


2.641.762


599.709


39.811


198.390


15.789


40.071


1.747.992


63.853.941


18.263.453


7S.128.265


78.128.265


77.496.045


632320


S0.805303


57.107.627


57.107.627


56556.777


550.850


59.090.348


10.732.029


10.732.029


10.732.029


11.454.901


7.520.575


7.520375


7.480.909


39.666


7380.115


37.188


37.188


37.188


42.174


20.691


20.691


2319


18.372


2.319


2.297.120


2.297.120


2397.120


2.527.4S3


413.035


413.035


389.703


23.332


407.963


1.046.330


1.046.330


1.016.980


29.350


1.035.530


20.130


20.130


20.130


20.130


1.026.200


1.026.200


996.850


29.350


1.015.400


2.471.008


2.471.008


2.443.647


27.361


1.789.443


589.872


589.872


588.985


887


916


20.919


20.919


19.257


1.662


28


195.208


195208


193.518


1.690


301


11.994


11.994


10.007


1.987


12


11.698


11.698


11382


416


49


1,641.317


1.641.317


1.620598


20.719


1.788.137


46.407.542


46.293.658


44,846.544


1.447.114


43.S3S.444


11.402.414


10.439.085


963.329


Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Cred

inițiale

definitive

inițiale

A

B

1

2

3

5010

20

01

01

Furnituri de birou

451.00

20

01

02

Materiale pentru curățenie

1.075.00

20

01

03

încălzit, iluminatei forța motrica

2.609.00

20

01

04

Apa, canal si salubritate

431.00

20

01

05

Carburanți si lubrifiant)

214.00

20

01

06

Piese de schimb

1.962.00

20

01

07

Transport

400.00

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv»

internet

322.00

5010

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

2.737. Of

5010

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

7.365.0C

5010

20

02

Reparații curente

1.414.0C

20

03

Hrana

23.196.0C

20

03

01

Hrana pentru oameni

23.196.0C

20

03

02

Hrana pentru animale

20

04

Medicamente si materiale sanitare

14.556.0C

20

04

01

Medicamente

5.265.0C

20

04

02

Materiale sanitare

5.711.0C

20

04

03

Reactivi

2.950.0C

20

04

04

Dezinfectant!

630.0

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.26 LOC

20

05

01

Uniforme si echipament

392.0

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

234.0

20

05

30

Alte obiecte de inventar

2.635.0

20

06

Deplasări, detasari. transferări

545.0

20

06

01

Deplasări interne, detasari. transferări

317.0

Pag. 4

te bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

definitive

4

5

6

7

8=6-7

9

433.117

252.45!

244.826

243.553

1.273

245.916

1.152.283

924.054

911.086

895.877

15.209

930.114

l)

2.531.000

1.810.274

1.810.274

1.650.702

159372

1.729.493

425.500

328.813

328.813

310.928

17.885

320.825

0

214.000

89.833

89.833

84.230

5.603

109.911

0

2.022.000

988.250

9S8.250

948.178

40.072

1.200.755

0

466.000

429379

426.855

384333

42.522

402.264

0

318394

150.616

146268

146.168

100

158325

0

2.441.495

575.212

569348

529.938

39.610

515.427

0

8.259.464

5.925.702

5.886.661

5.245.178

641.483

5.499.435

0

1.554.400

690.970

677302

677312

190

676.044

0

20.893.000

16.575.293

16.575393

16342.189

33.104

16367358

0

20.893.000

16.575.293

16.575393

16342.189

33.104

16367.208

150

0

14.172.000

13.479.908

13.477.908

13.101.984

375.924

13.894312

0

5.063.000

4.915.042

4.914.042

4.873.646

40396

5.349.007

0

5.589.000

5.347.864

5.346.864

5.233.730

113.134

5.471.939

0

2.950.000

2.939.886

2.939.S86

2.717.701

222.185

2.791.024

0

570.000

277.116

277.116

276307

209

282.542

0

2.355.550

696.688

6S4.492

677322

6.970

511.531

)0

148350

67.931

67.931

66.061

1.870

657

)0

237.000

29394

29394

29.594

86.900

10

1.970.000

599.163

586.967

581.867

5.100

423.974

)0

576.849

121.501

121301

121.484

17

131.278

)0

393.849

99.164

99.164

99.152

12

102.746

■L

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

I

2

5010

20

06

02

Deplasări in străinătate

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

5010

20

12

Consultanta si expertiza

20

13

Pregătire profesionala

20

14

Protecția muncii

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

5010

20

30

Alte cheltuieli

20

30

01

Reclama si publicitate

20

30

02

Protocol si reprezentare

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

20

30

04

Chirii

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

57

TITLUL VEI ASISTENTA SOCIALA

57

02

Ajutoare sociale

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

01

Burse

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

5010

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

329.123.477

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

329.123.47?

71

01

Active fixe

329.123.477

71

01

01

Construcții

320.310.000

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

p=s

5       - lei-

Crcdi

c bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

legale

Cheltuieli

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

3

4

5

6

7

8=6-7

9

228.000

183.000

22.337

22.337

22332

5

28.532

101.00!

114.000

31.367

31.367

26.911

4.456

21.454

414.000

370.000

62.529

62.529

62.488

41

61.329

327.00/

386.500

112.114

108.114

108.114

107.264

40.00!

38.000

18.511

16.511

16.276

235

16.281

50.00!

46.000

6355

6355

6355

6.355

4.721.58!

5.084.189

3.137.822

3.129.672

3.066.824

62.848

932.373

52.00!

54.000

16.080

16.080

15.994

86

19.736

51.00C

66.000

9.500

9500

9.500

8.928

90.00!

90.000

38.448

3S.448

38.448

38.448

240.00!

305.600

201.466

201.466

193398

8.168

210.526

4.288JS!

4.568.589

2.872328

2.864.178

2.809.584

54.594

654.735

80

80

80

1.640.00!

1.642.000

1.201.406

1.201.406

1.200.776

630

1.247.496

i.ioo.oot

1 1.000.000

588.406

5S8.406

588.406

575.561

540.00

642.000

613.000

613.000

612370

630

671.935

32.189.00

32.892.000

19.153.740

10.463.241

8.225.794

2.237.447

6.122311

32.189.00

. 32.892.000

19.153.740

10.463341

8.225.794

2.237.447

6.122.211

32.189.00

32.892.000

19.153.740

10.463341

8.225.794

2.237.447

6.122.211

21.603.00

22.603.000

14.145.253

5.454.754

4.450.986

1.003.768

1.560.145

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capă-

ra-

pa /

ti-

toi

graf

Titlu

colDenumire indicatortransport


Credite de angajament


inițialedefinitive6.913.500


5010

71

01

03

5010

71

01

30

5010

84

5010

85

5010

85

01

5010

85

01

01

5410

01

20

20

01

20

01

01

20

01

02

20

01

03

20

01

04

20

01

05

20

01

06

20

01

08

5410

20

01

09


Mobilier, aparatura birotica si alte


active corporale


Alte active fixe (inclusiv reparații


capitule)


PLĂTI EFECTUATE IN ANTI PRECEDENT! SI


RECUPERATE IN ANUL CURENT


Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII


PRECEDENT! SI RECUPERATE


IN ANUL CURENT


Plăti efectuate in anii precedent! si


recuperate in anul curent


Placi efectuate in anii prcccdcnti si


recuperate in anul curent (SF)


ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL II BUNURI SI SERVICII


Bunuri si servicii


Furnituri de birou


Materiale pentru curățenie


încălzit, iluminat si forța motrica


Apa, canal si salubritate


Carburanți si lubrifianti


Piese de schimb


Posta, telecomunicații, radio, tv.


internet


Materiale si prestări de servicii cu


caracter funcțional


1.405.057


494.920


Credit

c bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale.

de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

7.700.00C

6.913300

4.084.153

4.084.153

2.850.474

1233.679

3.804.762

2.I27.OO(

1.811300

715311

715.511

715.511

612.105

759.00C

1.564.000

208.823

208.823

208.823

145.199

-603

-603

-603

-603

-603

-603

-603

-603

-603

-603

-603

-603

8.119.000

6.919.000

5.408.000

5.408.000

5.406.229

1.771

4.828.819

8. 119,000

■ 6.919.000

5.408.000

5.408.000

5.406.229

1.771

4.828.819

8.119.000

6.919.000

5.408.000

5.408.000

5.406.229

1.771

4.828.819

1.034.000

1.034.000

614.000

614.000

612.629

1371

568.437

50.000

50.000

50.000

50.000

49.101

899

47.984

300.000

350.000

265.900

265.900

265.826

74

267372

260.00C

210.000

121.800

121.800

121.721

79

100.329

40.000

40,000

22.700

22.700

22.641

59

19.163

30.000

30.000

10200

10.200

10.200

12.819

60.000

60.000

7.200

7200

7.123

77

6.337

20.000

20.000

2.600

2.600

2.545

55

2.139

250.000

250.000

115300

115.500

115.445

55

99.S5S


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

toi

graf

Titlu

col

xt


Credite de angajament


inițiale


definitive


A

B

1

2

5410

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

5410

20

02

Reparații curente

20

03

Hrana

20

03

01

Hrana pentru oameni

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasări, detasari, transferări

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

20

06

02

Deplasări in strainatatc

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

5410

20

12

Consultanta si expertiza

20

13

Pregătire profesionala

20

30

Alte cheltuieli

20

30

01

Reclama si publicitate

20

30

02

Protocol si reprezentare

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6510

INVATAMANT

39.00C

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

01

Cheltuieli salarialc in bani

10

01

01

Salarii de baza

10

01

06

Alte sporuri

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

10

01

13

Drepturi de delegare


-.....- - - - -              ■ s.............zsl -• :l^^^.-2.:;^-.---.......

Pag. 7      - iei-

Credit

! bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheltuieli

efective

inițiate

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

24.000

24.000

18.100

18.100

18.027

73

12.236

230.000

330.000

254.100

254.100

254.001

99

214.547

5.800.000

4.750.000

4.288.000

43S8.000

4387.958

42

3.955.053

5.800.000

4.750.000

4.2S8.000

4.288.000

4.287.958

42

3.955.053

440.000

290.000

82.300

82.300

82.205

95

15.409

200.000

50.000

6.700

6.700

6.670

30

40.000

40.000

200.000

200.000

75.600

75.600

75.535

65

15.409

75.000

75.000

18.600

18.600

18.595

5

18.595

25.000

25.000

50.000

50.000

18.600

ÎS. 600

18.595

5

18.595

20.000

20.000

104

10.000

10.000

7300

7.300

7.259

41

6.100

30.000

30.000

480.000

5   380.000

143.700

143.700

143.582

118

50.574

50.000

50.000

13.700

13.700

13.614

86

11.440

20.000

20.000

410.000

310.000

130.000

130,000

129.968

32

• 39.134

17365.000

17314.477

11.611.914

11.498.030

11.472.593

25.437

12.220.094

17.236.000

17.275.477

11.5S2.551

11.468.667

11.443.230

25.437

12.078.376

1.134.000

1.022.893

720.299

720399

700.148

20.151

706.17S

942.000

963.048

691.959

6912159

675.726

16333

690.402

887.000

873.648

630.165

630.165

630.150

15

639.840

1.00C

1.000

35.000

61.400

37.188

37.188

37.188

42.174

2.000

606

606

606

606

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ra-graf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

6510

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

10

03

Contribuții

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

6510

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

6510

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

6510

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

6510

10

03

07

Contribuția asiguratoric pentru munca

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

01

Furnituri de birou

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

20

01

06

Piese de schimb

20

01

07

Transport

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, ev.

internet

6510

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6510

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intrctincrc si funcționare

6510

20

02

Reparații curente

- Ici-


Pag. 8

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8-6-7

9

I9.00C

25.000

24.000

24.000

7.782

16.21S

7.782

192.001

59.845

28.340

28340

24.422

3.918

15.776

112.00C

17.426

8.426

8.426

S.152

274

916

14.001

7201

1.201

1201

224

977

28

40.001

6.444

3.444

3.444

2.6S3

761

301

13.001

4.154

1.154

1.154

92

1.062

11

l l.OOC

2.395

395

395

365

30

49

2.001

22225

13.720

13.720

12.906

814

14.471

16.I02.00C

16252584

10.862.252

10.748.368

10.743.082

5.286

11359.791

1.625.001

1.544.634

500.792

428.722

42S.I95

527

691.466

66.001

67.750

13.063

5.438

5.438

15.292

70.001

70.000

18.523

5555

5.555

11.972

114.001

111.000

2230

2.230

2.230

2.230

26.001

26.500

728

728

728

1.900

44.001

44.000

5.505

5.505

5.505

29.875

7.001

7.000

425

425

425

803

30.001

26.000

5.650

3226

3226

9.136

55.001

54.920

25.347

20.999

20.999

38.535

192.001

122.000

41.133

35.469

35.469

77.230

1.021.001

955.464

388.188

349.147

348.620

527

504.493

254.001

279.400

155.000

141332

141532

181.049


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

toi

graf

Titlu

colDenumire indicator


A                         B


6510

20

03

Hrana

20

03

01

Hrana pentru oameni

20

03

02

Hrana pentru animale

20

04

Medicamente si materiale sanitare

20

04

01

Medicamente

20

04

02

Materiale sanitare

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasări, detasari, transferări

20

06

01

Deplasări interne, detasari. transferuri

20

06

02

Deplasări in străinătate

20

11

Cârti, publicații si materiale documentare

6510

20

12

Consultanta si expertiza

20

13

Pregătire profesionala

20

14

Protecția muncii

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

6510

20

30

Alte cheltuieli

20

30

01

Reclama si publicitate

20

30

02

Protocol si reprezentare

20

30

04

Chirii

20

57

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VID ASISTENTA SOCIALA


Credite de angajament

inițiale

definitive

1

2

Pag. 9       - Ici-

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8—6-7

9

12.956.00)

13.116.000

9.855.272

9.855.272

9.854.931

341

9.958370

12.956.00)

13.116.000

9.855.272

9.855.272

9.854.931

341

9.958.220

150

15.000

11.000

2.995

995

995

1.532

9.000

7.000

1.995

995

995

1.073

6.000

4.000

1.000

459

724.001)

738.550

176.524

164328

164328

189.865

5.00

3.550

14.000

17.000

3.065

' 3.065

3.065

705.000

718.000

173.459

161363

161363

189.865

92.000

100.000

31.876

31.876

31.876

42.068

64.000

72.000

29.595

29.595

29.595

33.587

28.000)

28.000

2.281

2381

2381

8.481

31.001

:      31.000

6588

6.588

2.170

4.418

9.217

19.001

19.000

1.700

1.700

1.700

1.700

77.001

77.000

19.925

15.925

15.925

16.325

7.001

7.000

2.000

11.001

11.000

4.190

4.190

4.190

4.190

291.001

318.000

105390

97340

97340

264.009

2.001

4.000

2.380

2.380

2.380

8.296

1.001

1.000

4.00

4.000

8.365

284.001

309.000

103.010

94.860

94.860

247.348

80


Capi

tol

Sub

capi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

A

B

6510

57

02

Ajutoare sociale

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

01

Burse

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

6510

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIARE

71

01

Active fixe

71

01

01

Construcții

71

01

02

Mașini. echipamente si mijloace de

transport

6510

71

01

03

Mobilier» aparatura birotica si alte

active corporale

6510

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

6610

SANATATE

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

01

Cheltuieli salariate in bani

10

01

01

Salarii de baza

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

10

01

06

Alte sporuri

10

01

17

Indemnizații de hrana

10

01

30

Alte drepturi salarialc in bani

10

02

Cheltuieli salarialc in natura

10

02

01

Tichcte de masa

10

02

06

Vouchcre de vacanta


Credite de angajament

inițiale

definitive

1

2

39.000

39.000

39.000

39.00C

7.373.001aiaouMM.' Turnir

<£>


Pag. 10      - ICî-

Crcdii

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

legale de plătit

3

4

5

6

7

8=6-7

9

80

SO

12327

5.544

6.783

129.00(

39.000

29.363

29363

29.363

141.718

129.00(

39.000

29.363

29363

29363

141.718

129.00C

39.000

29.363

29.363

29363

141.718

1.444

51.193

70_0CM

66.234

59.00

1     39.000

29.363

29363

29.363

22.847

120.000.00

■ 114.873.000

100.722.936

100.722336

99.713.173

1.009.763

104.044.237

112.500.00

.107300.000

95.893.443

95.893.443

94.883.680

1.009.763

98.750328

84.120.00

79.120.000

71.239.350

71339350

71339.350

73.779.201

79.020.00

75.395.000

68.094.S6C

68.094.860

68.094.860

71311.170

53.570.00

48.945.00C

47.266.10

47366.101

47.266.101

49.642.271

X.000.00

: 12.000.00C

10.732.02f

10.732.029

10.732.02S

11.454.901

13.900.00

: 10.900.00C

7.450.57i

7.450375

7.450.575

7349.320

3.200.00

•: 3.200.00C

2397.12C

2.297.12C

2.297.12C

2.497.878

350.00

ș    350.00C

349.031

349.035

349.035

366.800

1.850.00

;   1.471.00C

994.53C

99433 C

994.53C

994.530

200.0C

0            21.00C

20.13

20.131

20.13C

20.130

1           1.650.00

0         1.450.00

974.40

974.40C

974.40

974.400

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale        definitive


6610

10

10

03

03

01

6610

10

03

02

10

03

03

6610

10

03

04

6610

10

03

06

6610

10

03

07

20

20

01

20

01

01

20

01

02

20

01

03

20

01

04

20

01

05

20

01

06

20

01

07

20

01

08

6610

20

01

09

6610

20

01

30

6610

20

02

20

03


Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de

stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzit, iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv» internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intrctincrc si funcționare

Reparații curente

Hrana


<0

PaR. II - Ici-

Credit

5 bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

3.250.000

2.254.000

2.149.960

2.149.960

2.149.960

1.573.501

1.700.000

521.000

520.163

520.163

520.163

20.000

17.000

16.425

16.425

16.425

1S0.000

171.000

170.8 IS

170.8 ÎS

170.818

10.000

10.000

9.205

9.205

9205

1

40.000

35.000

8.627

8.627

8.627

1.300.000

1.500.000

1.424.722

1.424.722

1.424.722

1.573.500

26.SOO.OOO

26.SOO.OOO

23.514.6S7

23.514.687

22304.924

1.009.763

23.797.494

7.905.000

8.985.000

7.913.685

7.913.685

7.377.628

536.057

7.909.475

210.000

210.000

147.357

147.357

147.000

357

154.785

630.000

630.000

596.746

596.746

581.663

15.083

613.867

1.575.000

•   1.575.000

1.256.349

1.256.349

1.096.862

159.487

1.225.265

2X5.000

285.000

253.40S

253.40S

235.630

17.778

249.974

65.000

65.000

58.529

58.529

. 52.926

5.603

54.281

890.00C

950.000

884.571

884571

844376

39.995

945.347

370.00C

440.000

423.629

423.629

3S1.I07

42.522

393.128

125.001

125.000

67.229

67.229

67.229

67.229

105.001

105.000

46.487

46.487

46.344

143

49.828

3.65O.OM

4.600.000

4.179.380

4.179.380

3.924.291

255.089

4.155.771

210.00J

210.000

117.733

117.733

117.701

32

122388

1.600.006

1.100.000

912.921

912.921

880.289

32.632

898.699

Capi

tol

Sub

capi

tol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

nc-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

6610

20

03

01

Hrana pentru oameni

20

04

Medicamente si materiale sanitare

20

04

01

Medicamente

20

04

02

Materiale sanitare

20

04

03

Reactivi

20

04

04

Dezinfectau ti

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

03

Lenj cric si accesorii de pat

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasări, detasari. transferări

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

6610

20

12

Consultanta si expertiza

20

13

Pregătire profesionala

20

14

Protecția muncii

20

30

Alte cheltuieli

20

30

02

Protocol si reprezentare

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

20

30

04

Chirii

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

01

Burse

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

n cin cadrate

6610

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7.373.00C

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

7-373.001

£>O

. 12       - lei-

Credit

bugetare

Angajamente

Angajamente

Angajamente

Plăti

Cheltuieli

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

3

4

5

6

7

8=6-7

9

1.600.000

1.100.000

912.921

912.921

880389

32.632

898.699

14.530.000

14.150.000

13.474.613

13.474.613

13.098.716

375.897

13.892.980

5.250.000

5.050.000

4.912.147

4.912.147

4.871.760

40387

5.347.934

5.700.000

5.580.000

5.345.464

5345.464

5332348

113.116

5.471.480

2.950.000

2.950.000

2.939.886

2.939.886

2.717.701

222.185

2.791.024

630.000

570.000

277.116

277.116

276.907

209

282.542

1.592.000

972.000

340.661

340.661

338.352

2.309

264.772

32.000

60.000

57.539

57339

57.539

657

160.000

160.000

26.529

26.529

26.529

86.900

1.400.000

752.000

256.593

256593

254.284

2309

177.215

43.000

63.000

25.325

25325

25325

25.325

43.000

63.000

25.325

25325

25325

25325

15.000

15.000

6.071

6.071

6.071

6.071

330.000

290.000

53.529

53329

53.529

53.529

110.000

150.000

74.650

74.650

74.650

74.650

20.000

20.000

15.561

15561

15326

235

15.331

445.000

845.000

579.938

579.938

517337

62.601

534.074

15.000

30.000

9300

9500

9.500

8.928

60.000

60.000

30.585

30585

30.585

30.585

200.000

285.000

199.866

199.866

191.698

8.168

200.561

170.000

470.000

339.987

339.987

285554

54.433

294.000

1.580.000

1.580.000

1.139.406

1.139.406

1.139.406

1.173.533

1.100.000

1.000.000

588.406

588.406

588.406

570.017

4KO.OOC

580.000

551.000

551.000

551.000

603.516

7.500.00C

7.373.000

4.829.493

4.829.493

4.S29.493

5.294.009

7.500.00C

7.373.000

4.829.493

4.829.493

4.829.493

5394.009

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

toi

graf

Titlu

col

at


Credite de angajament


inițiale        definitive


A                         B


6610

71

01

Active fixe

71

01

01

Construcții

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

6610

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

6610

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

6710

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL

10

01

Cheltuieli salarialc in bani

10

01

01

Salarii de baza

10

01

06

Alte sporuri

10

01

13

Drepturi de delegare

10

01

17

Indemnizații de hrana

10

02

Cheltuieli salarialc in natura

10

02

06

Vouchcrc de vacanta

10

03

Contribuții

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

6710

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

6710

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

6710

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

1

indemnizații


1 2

7373.000

4.050.000

2.913.500

254.500

155.000

1.477


Credit s


bugetare


inițiale


definitive


Angajamente

bugetare


Angajamente

legale


Plăti

efectuate


Pag. 13 -lei-


Angajamente legale de plătit


Cheltuieli

efective


3

7.500.000

3.050.000

3.700.000

500.000

250.000

4.483.000

3.926.000

2.656.000

54I.O0C

450.00q

70.00C

2I.00C

2I.00C

21.00c

94.000

17.00®

2.000

7.00D

2.00|d

4

7.373.000

4.050.000

 • 2.913.500

 • 254.500

155.000

5.056.127

3.579.127

 • 2.447.359

 • 2.353.442

2.285.357

50.000

18.085

9.000

9.000

 • 84.917

 • 16.483

 • 1.110

6.146

1.035

 • 1.186

 • 4.829.493

 • 1.605.253

 • 2.828.714

248561

 • 146.965

3.256.043

3.076.290

 • 2.447.359

 • 2,353.442

2.285357

50.000

18.085

9.000

9.000

 • 84.917

 • 16.483

 • 1.110

6.J46

1.035

 • 1.186

6

 • 4.829.493

 • 1.605.253

 • 2.828.714

248561

 • 146.965

3.256.043

3.0765190

 • 2.447.359

 • 2.353.442

2.285.357

50.000

18.085

9.000

9.000

 • 84.917

 • 16.483

 • 1.110

6.146

1.035

 • 1.186

7

 • 4.829.493

 • 1.605.253

2.S28.7I4

248.561

 • 146.965

2.699.156

2.519.403

1.890.472

1.821.369

1.810.437

10.521

411

6.950

6.950

62.153

15.933

504

5.243

153

£56

556.887

556.887

556.887

532.073

474.920

39.479

17.674

2.050

2.050

22.764

550

606

903

882

330


8=6-7


9

55194.009

1.558.701

3.434.732

221.494

79.0S2

2.878.190

2.551.790

1.980.527

1.912.145

1.892.709

10.746

411

8.279

 • 25.500

 • 25.500

42.882

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

toi

graf

Titlu

colDenumire indicator


6710

10

03

07

Contribuția asiguratoric pentru munca

20

TOTUL n BUNURI SI SERVICn

20

01

Bunuri si servicii

20

01

01

Furnituri de birou

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6710

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6710

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

6710

20

02

Reparații curente

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasări, detasari, transferări

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferuri

20

06

02

Deplasări in străinătate

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

6710

20

12

Consultanta si expertiza

20

13

Pregătire profesionala

20

14

Protecția muncii

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentareaCredite de angajament


inițialedefinitive


Pag. 14      - lei-

Credi

e bugetare

Angajamente

Angajamente

Angajamente

Plăti

legale

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

3

4

5

6

7

8=6-7

9

63.000

58.957

58.957

58.957

39.464

19.493

42.882

1.270.000

1.131.768

628.931

628.931

628.931

571263

792.000

566.819

405.077

405.077

405.077

381.044

30.000

20.367

16.677

16.677

16.677

6.588

30.000

24.283

21.558

21.558

21558

13.086

250.000

225.000

160.039

160.039

160.039

160.039

35.000

29.000

19.077

19.077

19.077

19.077

27.000

23.674

11.534

11534

11534

11.534

300.00C

114.495

91.009

91.009

91.009

81.245

120.000

130.000

85.183

85.183

85.183

89.475

85.000

100.000

79.191

79.191

79.191

79.191

160.000

160.000

59.959

59.959

59.959

40.658

30.000

10.000

130.00C

150.000

59.959

59.959

59.959

40.658

100.00C

113.849

16.032

16.032

16.032

16.032

40.00C

;     98.849

14.576

14.576

14576

14.576

60.00C

15.000

1.456

1.456

1.456

1.456

lO.OOC

23.000

12.60S

12.608

12.608

5.00(

1.000

15.00C

34.500

3.409

3.409

3.409

3.409

3.001

i       i.ooo

950

9S0

950

950Capi-


Sub-


Pa-


Gru-


Ar-


Ali-


Credite de angajament


toi


graf


Titlu


col


at


inițiale


definitive


dispozițiilor legale

20  30

Alte cheltuieli

20  30 02

Protocol si reprezentare

20 30 04

Chirii

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL xrn ACTIVE NEFINANCIARE

71  01

Active fixe

71  01  02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

71   01  03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

71  01  30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

ASIGURAM SI ASISTENTA SOCIALA

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10 01

Cheltuieli salarialc in bani

10 01 01

Salarii de baza

10 01  05

Sporuri pentru condiții de munca

10 01 06

Alte sporuri

10  01  13

Drepturi de delegare

10  01  17

Indemnizații de hrana

10  01  30

Alte drepturi salarialc iu bani

10 02

Cheltuieli salarialc in natura

10 02 06

Vouchere de vacanta

10  03

Contribuții

10  03 01

Contribuții de asigurări sociale de


1.477

1.477

1.477


557

920

650.000


Pag

. ÎS      -lei-

Crcdi

e bugetare

Angajamente

Angajamente

Angajamente

Piști

Cheltuieli

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

3

4

5

6

7

8=6-7

9

4.00(

96.0W

131.600

51.705

51.705

51.705

49.979

5.00(

5.000

36.00<

; 16.600

1.600

1.600

1.600

1.600

55.00(

110.000

50.105

50.105

50.105

48.379

557.001

1.477.000

179.753

179.753

179.753

326.400

557.001

1.477.000

179.753

179.753

179.753

326.400

557.001

1  1.477.000

179.753

179.753

179.753

326.400

223.825

407.001

407.000

157.377

157377

157377

87.7S8

150.00^

1.070.000

22.376

22.376

22376

14.787

13.752.00^

: 8.415.000

6.906.331

6.906.331

6.793.095

113.236

6.913.819

13.102.00)

î 7.765.000

6.764.900

6.764.900

6.651.664

113336

6.705.641

9.102.001

;  4.913.000

4.913.000

4.913.000

4.801.107

111.893

4.823.890

8,862.001

; 4.714.000

4.714.000

4.714.000

4.630.086

83.914

4.705348

7.252.001

: 4.652.000

4.652.000

4.652.000

4.576.085

75.915

4.633.869

1.080.00)

20.001

20.000

20.000

20.000

19.813

187

20.049

lO.OOi

2.000

2.000

2.000

1302

698

1302

16,747

500.00

40.000

40.000

40.000

32.886

7.114

33381

40.00)

:     40.000

40.000

40.000

12.700

27300

12.700

40.00

40.000

40.000

40.000

12.700

27.300

12.700

200.00

,     159.000

159.000

159.000

158321

679

105.842

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Col

capi-

ra-

pa /

ti-

toi

graf

Titlu

colDenumire indicator


A

B

stat

6810

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

6810

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

6810

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

6810

10

03

07

Contribuția asiguratoric pentru munca

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

01

Furnituri de birou

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

05

Carburanți si lubrifîanti

20

01

06

Piese de schimb

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6810

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6810

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intrctincrc si funcționare

6810

20

02

Reparații curente

20

03

Hrana

20

03

01

Hrana pentru oameni

20

04

Medicamente si materiale sanitare

20

04

01

Medicamente


Credite de angajament

inițiale

definitive

ini

1

2


Pag. 16 -lei-

Crcc

ite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

tialc

definitive

3

= 4

5

6

7

8=6-7

9

44.8(

0

!     44.800

44.800

44.800

44.737

63

I5(

0

1500

1.500

1500

1.421

79

I4.8C

0

14.800

14.800

14.800

14.774

26

60

0

600

600

600

557

43

3(

0

300

300

300

244

56

138.00

0

97.000

97.000

97.000

96.588

412

105.842

3.940.00

0

: 2.790.000

1.789.900

1.789.900

1.789.187

713

1.820.115

545.00

0

468.000

191.700

191.700

19I.3S8

312

195.777

60.00

0

50.000

7.300

7.300

7383

17

7.921

30.00

0

63.000

19.100

19.100

19.048

52

20.763

115.0C

0

115.000

63.000

63.000

62.994

6

66.889

20.00

0

20.000

16.400

16.400

16.352

48

16,617

20.0C

0

20.000

200

200

200

30.0C

0

30.000

30.0C

0

30.000

14.200

14.200

14.155

45

14.125

190.00

0

90.000

69.700

69.700

69.653

47

69.349

50.00

0

50.000

1.800

1.800

1.703

97

113

135.0C

i    135.000

46.000

46.000

45.941

59

45.941

2.84 0.00

0

:   1.927.000

1519.100

1519.100

1519.011

89

1.555.236

2.X40.00

0

1.927.000

1519.100

1519.100

1.519.011

89

1.555.236

10.0C

0

10.000

2.300

2300

2.273

27

5.0C

0

5.000

900

900

891

9

Capi

tol

Sub-capi-tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii

no

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

6810

20

04

02

Materiale sanitare

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasări, detasari, transferări

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

20

06

02

Deplasări in străinătate

20

11

Curți, publicații si materiale

documentare

6810

20

12

Consultanta si expertiza

20

13

Pregătire profesionala

20

30

Alte cheltuieli

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neîncadrate

6810

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

650.000

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

650.000

71

01

Active fixe

650.000

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

650.000

7010

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

321.060.000

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

01

Cheltuieli salarialc in bani

10

01

01

Salarii de baza

10

01

13

Drepturi de delegare


_____I___ _J2BLr. Ht®£


r^\

2^-

_______Pag. 17 -Iei-

Cred

ite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

: 4

5

6

7

8=6-7

9

5.00

0

5.000

1.400

1.400

1.382

18

235.00

0

85.000

9.100

9.100

9.053

47

115.00

0

15.000

20.00

0

20.000

100.00

0

50.000

9.100