Hotărârea nr. 394/2019

Hotărârea 394/2019 - Aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca

pe anul 2018

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 232137 din 2.05.2019 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018, conform Anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.

Nr. 394 din 8 mai 2019 (Hotarărea a fost adoptată cu 23 voturi)


Anexă la Hotărârea nr.394/2019

 • 1. Contul de execuția la bugetului local - Venituri la 31.12.2018

 • 2. Contul de execuția la bugetului local - Cheltuieli la 31.12.2018

 • 3. Contul de execuție al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local- Venituri la 31.12.2018

 • 4. Contul de execuție al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local- Cheltuieli la 31.12.2018

 • 5. Bilanț

J

 • 6. Contul de rezultat patrimonial

 • 7. Situația fluxurilor de Trezorerie

9

 • 8. Situația fluxurilor de Trezorerie - Detaliată

5

 • 9.  Situația modificărilor în structura activelor nete/ capitalurilor

 • 10. Situația activelor fixe amortizabile

9

 • 11. Situația activelor fixe neamortizabile

9

 • 12. Situația acțiunilor /părților sociale de către UAT, la operatorii economici

 • 13. Plăti restante - Total

9

 • 14. Plăți restante - Buget local

 • 15. Sinteza plăților restante și ariratelor - Total

 • 16. Sinteza plăților restante și ariratelor - Buget local

 • 17. Disponibil din mijloace cu destinație specială

 • 18. Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală

 • 19. Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

20.Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)

21. Veniturile și cheltuielile bugetelor locale Total pe unitate administrativ

teritorială
T:,iTAL JUDEȚ CLUJ


CONTUL DE EXECUTiE AL BUGETULUI LOCAL - VEWlTURi


^02,-Z


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

coi

at


Denumire indicator


Prevederi bugetare inițiale


Prevederi bugetare definitiveDrepturi constatate


din anii prcccdcnti


din anul

curent0001 02
0002
0003
0004
0300 02
0302

18


0402
0402 01
0700 02
0702
01
01
0702 01  02
0702 02
01
0702 02 02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI
CÂȘTIGURI DIN CAPITAL
Al.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI
DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
IMPOZIT PE VENIT
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE
VENIT
Cote defalcate din impozitul pe venit
A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
Impozit si taxa pe clădiri
Impozit pe clădiri de la persoane
fizice
Impozit si taxa pe clădiri dc Ia
persoane juridice
Impozit si taxa pe teren
Impozit pe terenuri de la persoane
fizice
Impozit si taxa pe teren dc la persoane juridice

1

696.921.000

655356.000

568.385.000

323.983.000

323.983.000

8304.000

8304.000

315.679.000

315.679.000

123.474.000

123.474.000

104.044.000

29.104.000

74.94 0.000

12.453.000

6.449.000

5.540.000


2

742342.189

688.538.988

601.211.186

361.436.945

361.436.945

8.180229


8.180229

353256.716

353256.716

119.593.480

119.593.480

99.104.000

29.104.000

70.000.000

11.407279

6.153.121

4.805.005


3=4 T5


1.097.621.595


1.03:


690.652384


35 ).731.824


359.731.824


6.475.108


6.475.108


353256.716


353256.716


ÎS


2.967.845


1< 2.967.845

1(2.907332


i3.833.690


129.073.842

20.445232

8250.611

11.177.853


4

374.477.010

372261.498

114260391


93.173301

93.173301

85.675212

6368.277

79.106.935

7.497.849

1.859.023

5.450.750


5

723.144385

660390.735

576391.993

359.731.824

359.731.824

6.475.108

6.475.108

353256.716

353256.716

99.794344

99.794344

77232320

27.265.413

49.966.907

12.947383

6391388

5.727.103


6

704.448.637

640.983294

581339.829

359.731.824

359.731.824

6.475.108


6.475.108

353256.716

353256.716

106.774.710

106.774.710

85339352

26.855.884

58.683.468

11.620.608

6288.688

4.874.485


7

3388259

3.888259

2.175351


1.601.425

1.601.425

1300236

477219

823.017

301.098

175.988

88.716


389284.699

387.780.680

107.137204


 • 34391.710

 • 84391.710

76.067.944

6300387

69367.357

8323326

1.785.935

6214.652Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

toi

capi

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at

A


Denumire indicator


Prevederi bugetare inițiale


Prevederi bugetare definitive


0702 02 03

03

0702 50

1000 02

1102

i

02


1102 09


1202

1202 07

1502

01

50

1602


1602 02


Impozitul pe terenul extravilan

T axe judiciare de timbru si alte

taxe dc timbru

Alte impozite si taxe pe proprietate

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

SUME DEFALCATE DIN TVA

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunclor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI

SI SERVICII

Taxe hoteliere

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

Impozit pe spectacole

Alte taxe pe servicii specifice

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI Impozit pe mijloacele dc transport Impozit pc mijloacele de transport


464.000

6.977.000

118.784.000

75.173.000


592276.000


15.897.000


1.671.000

1362.000

309.000

41.940.000

33.081.000


2

449.153

9.082201

117.996.007

75.711.000


59.839.000


15.872.000

8.905

8.905

2.084.613

1352.296

732317


40.191.489

33.081.000

<~T7>


Pag-

2 -Iei-

Drepturi constatate

Stingeri pe

Drepturi

Tot

tl, .

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

din

are:

precedenti

curent

decât incasari

de încasat

3=4

i-s

4

5

6

7

8=3-6-7

1.016.768

188.076

828.692

457.435

36394

522.939

9.614.822

9.614.822

9.614.822

259

240

19

-72

91

240

13

5.641.016

21.087290

114.553.726

112321.396

574.126

22345.494

7

4.605.007

74.605.007

74.605.007

9.033.698

59.033.698

59.033.698

5.571.309

15.571309

15.571309

115.830

125267

-9.437

8.905

106.925

115.830

125267

-9.437

8.905

106.925

2.825.928

512361

2.313367

2.177216

32.136

616.576

1.841235

297.611

1343.624

1.410.061

6.061

425.113

984.693

214.950

769.743

767.155

26.075

191.463

58.094251

20.449.462

37-644.789

35.73026$

541.990

21.821.993

50.575.150

20.380.489

30.194.661

2829135C

539.994

21.743.606

Capitol

Sub-


Pa-


Gru-


Ar-


Aii


capitol


ra-graf

pa /

Titlu


ti-

col


ne-


at

Dcnuxnire indicator


Prevederi bugetare inițiale


Prevederi bugetare definitive


02 02


03


50


02

50

02


01


05


30


08


02


B

detinute de persoane fizice*)

Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe dcsfasurarc de activitati

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

Alte impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

VENITURI DIN PROPRIETATE

Varsamintc din profitul net al regiilor autonome

Venituri din concesiuni si închirieri

Alte venituri din concesiuni si

închirieri do către instituțiile publice

Venituri din dividende

Venituri din dividende de la alti

plătitori

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI


18245.000

14.836.000

8.859.000


2.144.000

2.144.000

2.144.000

86.971.000

37.450.000

37.450.000

850.000

36.600.000

36.600.000


49321.000

18.429.000


3302


08


Venituri din prestări de servicu


16.546.000


2

18245.000

14.836.000

7.110.489


2.184.754

2.184.754

2.184.754

87327.802'

37.769.586

37.769.586

1.124.465

36.600.000

36.600.000

45.121

45.121

49358216

17217.765


16.429.080


Pag. 3 -lei-

Drepturi constatate

încasări

Stingeri pe

Drepturi

Tots din c

1, !

îrc:

din anii precedenti

din anul curent

realizate

alte cai decâtincasari

constatate de încasat

3=4

F5 ;

4

5

6

7

8=3-6-7

3

341.115

13.492.649

17.848.466

16372.728

327.568

14.640.819

1

>334.035

6387.840

12346.195

11.918322

212.426

7.102.787

7516.748

66.799

7.449.949

7.438243

1.984

76521

2353

2.174

179

475

12

1.866

2311.899

2.311.899

2311.899

2311.899

2.311.899

2311399

2311.899

2311.899

2311.899

34

1.999.649

258.000.907

83.998.742

59.643.465

1.712.708

280.643.476

23

3.607.854

195.697.654

37.910200

15.977.670

1.616.168

216.014.016

23

3.607354

195.697.654

37.910200

15.977.670

1.616.168

216.014.016

1.124.465

1.124.465

1.124,465

2-

2.438268

195.697.654

36.740.614

14308.084

1.616.168

216.014.016

2;

2.438268

195.697.654

36.740.614

14308.084

1.616.168

216.014.016

45.121

45.121

45.121

45.121

45.121

45.121

i

)8.391.795

62303253

46.088.542

43.665.79i

96540

64.629.460

7348590

42.081

1730650$

1730729'

18C

41.113

6.474.779

16.474.77$

16.474.77
Capi

tol


S ub-capi-tol


Pa-


Gru

pa 1 graf Titlu


ra-


A

3302  10


3302 12


3302 28

3302 50

3402

3402 02

50

3502

01

3502 01  02


3502 50

3602


Ar-ti-col


Aii

ne-

at


Denumire indicator


Prevederi bugetare inițiale


B

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in cresc

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri Alte venituri din prestări de servicii si alte activicati

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

Taxe extrajudiciare de timbru

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

Alte amenzi, pcnalitati si confiscări

DIVERSE VENITURI

Venituri din aplicarea prescripției cxtinctivc611.000


172.000

 • I. 033.000

67.000

144.000

144.000

19.883.000

19.181.000

19.121.000

702.000

 • II, 065.000

60.000


Prevederi bugetare definitive

2

600.000

128.892

9.169

50.624

9.254

9.254

19.883.000

19.181.000

19.181.000

702.000

II .714.461

91.781


Drepturi constatatedin anii preccdcnti


din anul curent


638.013


Pag. 4 Ici—


Incasari realizate


Stingeri pe alte cai decât incasari


638.013


Drepturi constatate de incasat


8=3-6-7


134.164

51.010

50.624

9.338

9.270

68

73.009.861

71.646260

71.646.260

1363.60!

17226.460

91.781


42.081


51312.145

50290.412

50290.412

1221.733

10.747.159


134.164

8.929

50.624

9338

9270

68

21.497.716

21355.848

21355.848

141.868

6.479301

91.78!


134.164

9.717

50.624

9338

9270

68

19249.130

19.101.630

19.101.630

147300

6338311

91.781


180


63.792

63.154


63.154

638

3213


41.113


53.696.939


52.481.476


52.481.476

1215.463

10.884.736Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at3602

01

3602

06

14

3602

23

50

3702

3702

01

03

3702

04

3900

02

3902

01

3902

03

3902

07


3902


10


Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

B

1

2

Venituri din aplicarea prescripției cxtinctîvc

60.000

91.781

Taxe speciale

10548.000

10548.000

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

Taxa de reabilitare termica

507.095

Alte venituri

457.000

567585

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

733.736

Donații si sponsorizări

733.736

Vărsăm in te din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului Iocal(cu semnul minus)

-20.000.000

Vărsăm in te din secțiunea de funcționare

20.000.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

1.704393

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

1.704.293

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

16545

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

84.742

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

1.005.410

Depozite speciale pentru construcții du

l
-■

Pag.

5 -Ici-

Drepturi constatate

Stingeri pe

Drepturi

ii,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

irc::

preccdenti

curent

decât incasari

de încasat

h5 :

4

5

6

7

8=3-6-7

91.781

91.781

91.781

>.157.439

2.579

5.154.860

5.154390

2.849

10

10

10

1.965.318

1.956380

8.938

518386

1.199

1.445.533

0.01 L$I2

8.783200

1223.712

573344

2.014

9.436354

797346

1.868

795.678

761319

29355

6.672

797346

1.868

795.678

761319

29.355

6.672

0.000.000

-20.000.000

-20.000.000

0.000.000

20.000.000

20.000.000

3261.004

2215312

1.045.492

1.756.985

1304.019

3261.004

2215312

1.045.492

1.756.985

1304.019

17.419

17.419

17.41 S

144.679

149315

-4.836

87.76C

56.919

1.027.403

1.027.403

1

1.027.40

Capi toi

Sub

capi

tol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol4100

4200


02


4202


20


4202


34


4202


41


4202


51


4202


51  01


4202


65


4202


69


ne-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

B

1

2

locuințe

597396

IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

5365.000

14.859.078

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5365.000

14.859.078

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

Subvenții de Ia bugetul de stat către bugcielc locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe ncrambursabile(FEN)

5.565.000

14.859.078

postadcrarc

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirca locuinței cu lemne»

39350

cărbuni,combustibili petrolieri Subvenții de Ia bugetul de stat pentru

25.000

25.000

finanțarea sanatatii

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de

40.000

40.000

interes național

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe dc interes național, destinate secțiunii

540.000

dc funcționare a bugetului local Finanțarea Programului National dc

540.000

Dezvoltare Locala

Subvenții dc la bugetul dc stat către bugetele locale necesare susținerii derulării

1.951.491

3=4

Tot din <

Pag. 6 -lei-

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

«1, ; arc:’’

din anii precedenti

din anul curent

+■5 ;

4

5

6

7

8=3-6-7

l.071.503

2.065.997

5506

624.403

1.447.100

0.702.915

10.702.915

10.702.915

0.702.915

10.702.915

10.702.915

0.702.915

10.702.915

10.702515

39.550

39550

39550

1.712

1.712

1.712

31.871

31.871

31.871

539.901

539.901

539.901

539.901

539.901

539.901

1.951491

1.951.491

1.951.491

FiaflSflaBKfCapi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Prevederi bugetare inițiale


Prevederi bugetare definitive


Toi din i

4502

4502 01

02

4502  19

4502 19 01

4602

04

4802

4802 01


B

proiectelor finanțate din fonduri externe ncrambursabile (FEN) postadcrarc, aferente perioadei de programare 2014-2020

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARI

Fondul european de Dezvoltare Regionala

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori

Programul de cooperare elvețiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul

Uniunii Europene extinse

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

ALTE SUME PRIMITE DE LA UE

Alte sume primite din fonduri de Ia

Uniunea Europeana pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

5500.000


36.000.000


36.000.000


36.000.000


12263.037

76298

76298

76298


7555.650


7555.650

29.807.882

29.713.880

29.713.880


Pag. 7 -lei-

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

al, : arc:5

din anii preccdcnti

din anul

curent

:+5 ;

4

5

6

7

8=3-6-7

8.138.390

8.138390

8.138390

76.298

76298

76298

76298

76298

76298

76.298

76298

76298

9.000.742

9.000.742

9.000.742

9.000.742

9.000.742

9.000.742

41228.403

41.928.403

41.928.402

4 1.818.932

41.818.932

41.818.932

41.818.932

41.818.932

41.818.932

Capitol

Subcapitol

t

ei 2

fco

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii

nc-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Toi din

A

B

1

2

3—

4802

02

Fondul Social European(FSE)

4.831

01

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

4.S31

4802

15

Alte programe comunitare finanțate in

perioada 2014-2020 (APC)

89.171

4802

15

01

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

89.171

Pag. 8 -leî-

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

al, care::

din anii precedent!

din anul curent

1+5 ‘

4

5

6

7

8=3-6-7

12=199

12.199

12.199

12 jl 99

12.199

12.199

97372

97372

97372

97372

97372

97372


TOTAL JUDEȚ CLUJ

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL


Capi

tol


Sub-

Pa-

Gru-

capi-

ra-

pa /

toi

graf

Titlu


Articol


Ali

ne

at


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale definitive


Credi


inițiale


5002

5100 02

5102

01

03

5402

05

5402 10

5402 50

5502

6000 02

6102

03

04

05


6500 02

6502

03

01

02


01


B

TOTAL CHELTUIELI

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

AUTORITATI PUBLICE SI ACTTUNI EXTERNE

Autoritari executive si legislative

Autoritari executive

ALTE SERVICn PUBLICE GENERALE

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritarilor locale

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

Alte servicii publice generale

TRANZACTTI PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

Partea n-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

Ordine publica

Politic comunitara

Protecție civila si protecția contra

incendiilor (protecție civila

nonmilitara)

Partea IH-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE

INVATAMANT

Invutamant preșcolar si primar

Invatamant preșcolar

Invutamant primar

Invatamant secundar

Invatamant secundar inferior

.730.677.296

1.031-555.00*

122.432.296

171.961.00

122.43X296

143.961.00

122.432296

143.961.00

122.432296

143.961.00

7300.00

1.000.00

6.000.00

500.0C

20.500.00

3.046.000

27.732.0t

3.046.000

27.73X0C

1.002.000

26.700.01

1.002.000

26.700.0(

2.044.000

1.032.0(

296.303.000

303.486.0t

184.686.000

105565.01

37.31X000

12319.0

16.000.000

9.959.01

21312.00C

2360.0

10.908.00C

62.665.0

13.764.0


- CHELTUIELIAngajament


legale


Cheltuieli


efective


1.077.176.189


6.000.000

5.115.572

5.115.572

4.902.821

212.751

4,953.763

500.000

415.163

375.163

343.532

31.631

343.532

. 15.363.700

15.226.589

15326.589

15.124.714

101.S75

15.158.625

‘ 29.769.000

26.S91-718

26.387.264

25.286.429

1.100.835

24.029227

!- 29.769.000

26.891.718

26387364

25.286.429

1.100.835

24.029.227

> 27.302.000

25.546.371

25.545.400

24.604.425

940.975

23.969.784

| 27302.000

25346371

25.545.400

24.604.425

940.975

23.969.784

2.467.000

1.345.347

841.864

682.004

159.860

59.443

‘ 320.990.475

288.698.113

280.829.574

263.934322

16.895.252

235.887.222

• 125.746.348

112.025398

107.563.846

102.543.693

5.020.153

86.719.516

: 16.195362

12.728.649

10.454.013

9.490.277

963.736

9.246.051

j 13.633.362

11.016.649

9.552.231

9.470.296

81335

9.246,051

=   2.562.000

1.712.000

901.782

19.381

882.40

!  69347.846

62.870.00

62.042.024

6 l.S21.02i

221.00C

58.710.716

| 15.174.879

14.138.826

14.126.721

14.090.94c

35.772

13.820.865


! ■'


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at

A

6502

02

11

03

30

50

6602
06
6602 06 01
08
6702
03
06
05
03
6702 50
6802
05
6802 05 02
11
15
01
02

Denumire indicator

Invatamant secundar superior

Servicii auxiliare pentru educație Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli in domeniul învățământului

SANATATE

Servicii medicale in unitari sanitare

cu paturi

Spitale generale

Servicii de sanatatc publica

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

Servicii culturale

Casc de cultura

Servicii recreative si sportive întreținere grădini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement Alte servicii in domeniile culturii, rccrccrii si religiei

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

Asistenta sociala in caz de invaliditate

Cresc

Prevenirea excluderii sociale

Ajutor social

Cantine de ajutor social

Credite de angajament

inițiale

definitive

I

2

136.466.000

24.419.000

24.389.000

24.389.000

30.000

66.642.000

64.865.000

64.865.000

1.777.000

20.556.000

17.966.00C

650.00C

650.00C

Cred ite bugetare


inițiale


definitive


l :..... 'Pag. 2      - lei-


Angajamente

bugetare


Angajamente

legale3

48.901.000

2.346.000

2.346.000

28.035.0C0

37.183.0C0

21300.000

21.300.000

15.883.000

42.637.0(10

1.374.000

1.374.o|o

37.984.000

37.984.000


4

54.172.967

 • 2.808.270

 • 2.570.270

238.000

37.394.870

37.158.000

21.177.000

21.177.000

15.981.000

50.211.127

218.127

218.127

44.975,000

44.975.0005.018.000

107.875.000

46.428.000

46.428.000

33.766.000

8.662.000

247.000

8.415.000


5

48.731.175

1.952.542

1.952.542

34.474.206

34.471.810

18.633.493

18.633.493

15.838317

44.099.899

217.774

217.774

 • 41.304.587

 • 41.304.587

2.577.538

98.101.006

46.292306

46.292306

27.166339

6.964.005

170.910

6.793.095


6

47.915303

1.850.948

1.850.948

33216.861

34.038.148

18.199.831

18.199.831

15.838.317

41.764.888

217.774

217.774

38.969376

38.969.576

2.577338

97.462.692

46292306

46392306

27.166.539

6.964.005

170.910

6.793.095


Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

7

8-6-7

9

47.730.075

1S532S

44.889.851

1.850.948

1.830352

1.850.948

1.830.552

29.381.444

3.835.417

16.932.197

33.847.695

190.453

35.693.156

18.054.700

145.131

19.245.966

18.054.700

145.131

19.245.966

15.792.995

45.322

16.447.190

31329.936

10234.952

19.689254

217.774

218.124

217.774

218.124

28.871.054

10.098.522

15.176,744

28.871.054

10.098322

15.176.744

2.441.1 OS

136.430

4.294.386

96.012.998

1.449.694

93.785.296

46.227.918

64388

46.777.549

46.227.918

64.588

46.777.549

26.152.842

1.013.697

23.286.039

6.964.005

6.965.795

170.9 IC

172.700

6.793.095

6.793.095Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

Eraf

Titlu

col

at

A


Denumire indicator


6802 50 50
7000 02
7002
03
01
06
50
7402
05
OL
8000 02
8102
06
8302
8302 03
30
8402
03
02
03

B

si asistentei sociale

Alte chelcuieli in domeniul asistentei

sociale

Partea fV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA Locuințe

Dezvoltarea sistemului de locuințe

Iluminat public si electrificări

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

PROTECȚIA MEDIULUI

Salubritate si gestiunea deșeurilor

Salubritate

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

Energie termica

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE


Agricultura

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

TRANSPORTURI

Transport rutier

Transport in comun

Străzi


Credite de angajament

inițiale

definitive

I

21.940.000

508.033.000

490.418.000

87.712.000

87.712.000

19.584.000

3S3.122.000

17.615.000

17.615.000

17.615.000

800.863.000

5.817.000

5.817.000


795.046.000

795.046.000

509.796.000

285.250.000


C3M0M0M; 1Crcdi tc bugetare


inițiale


definitive


Angajamente

bugetare


Angajamente

legale


Psr. 3 -Iei-

191.626.000

I16.926.0C0

15.645.OCO

15.645.0C0

16.020.0CO


85261.000

74.700.000

74.700.000

74.700.000

336.750.000

36.075.000

36.075.000


320.0)0

320.0 )0

320.0DO

300.355.000


300355.000


106.710.000

193.645.000


-334.634.C00


. 191259.000

_ 120.004.000

:  14.501.000

■ 14501.000

21.428.000

= 84.075.000

j 71255.000

; 71255.000

• 71255.000

‘ 371.486.888

I 35.667.000

‘ 35.667.000

355.000

.     355.000

355.000

: 335.464.888

\ 335.464.888

j 154.053.000

; 181.411.888

:-334.634.000


5

17.677.956

17.677.956

179.950.738

110.088.755

12281.056

12.281.056

18.728.000

79.079.699

69.861.983

69.861.983

69.861.983

342.468.334

34.109.048

34.109.048

213.174

213.174

213.174

308.146.112

308.146.112

153.348.830

154.797.282


6

17.039.642

17.039.642

160.026.842

93.631.133

4.660.622

4.660.622

16.714.220

72256.291

66395.709

66395.709

66395.709

338.470 298

34.109.048

34.109.048

213.174

213.174

213.174

304.148.076

304.148.076

153348.830

150.799246


Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

7

8=6-7

9

16.668233

371.409

16.755.913

16.66S.233

371.409

16.755.913

119.977.985

40.048.857

161.958.467

67.797377

25.833.756

118.422.060

2295.398

2365224

377

2295.398

2.365224

377

12.464.982

4.249.238

11222.966

53.036.997

19219294

107.198.717

52.180.608

14215.101

43.536.407

52.180.608

14215.101

43.536.407

52.180.608

14.215.101

43.536.407

247.718290

90.752.008

137542.195

33.523.928

585.120

35.037.691

33.523.928

585.120

35.037.691

211.715

1.459

211.715

211.715

1.459

211.715

211.715

1.455

211.715

213282.641

90.165.42S

102292.789

213.982.64'

90.165.425

102.292.789

133.317.66'

20.031.162

36.756.932

S0.664.98C

70,I3426(

65335.857

-83.187.3 P


TOTAL JUDEȚ CLUJ

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -

Pa". 4      - Ici-

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credit

c bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

1 4

5

6

7

8=6-7

9

5002

TOTAL CHELTUIELI

1.730.677.296

1.03I.555.00C

llo77.l76.189

989.429.689

949.637.360

787.635.956

162.001.404

699.727.787

01

CHELTUIELI CURENTE

1.137.151.296

802.835.00(

870.289.716

820.125.850

810.202.698

705.990.757

104311.941

601.264.200

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

150.700.00(

i 144.545.000

142.606.071

142.606.071

141380.879

L.225.192

143.952.183

10

01

Cheltuieli salariate in bani

140.219.00(

135322.800

134.067.987

134.067.987

133.060.303

1.007.684

137.127.667

10

01

01

Salarii de baza

129.435.00(

■ 125355.800

124.412.773

124.412.773

124.149.308

263.465

126.982.788

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

I.220.00C

1.645.000

1.645.000

1.645.000

1.639.682

5318

2.023.076

10

01

06

Alte sporuri

5.422.00J

i 3.968.000

3.901.849

3.901.S49

3.343.060

558.789

3.562387

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

aiura unitarii

563.00

563.000

475315

475.515

475.515

4S2.166

5002

10

01

13

Drepturi de delegare

103.00

103.000

62.663

62.663

54.853

7.810

53.344

10

01

17

Indemnizații de hrana

509.118

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

3.476.00

i 3.788.000

3.570.187

3.570.187

3.397.885

172302

3.514.788

10

02

Cheltuieli salariate in natura

4.061.00|C

i 4.173.200

3.772.455

3.772.455

3.734305

38.250

3.731.493

10

02

02

Norme de hrana

3.800.00(

;  3.430.000

3.370.614

3.370.614

3.370.614

3.395.152

10

02

06

Vouchcrc de vacanta

261.00

!   743300

401.841

401.841

363591

38.250

336341

10

03

Contribuții

6.420.00

5.049.000

4.765.629

4.765.629

4.586.371

179.258

3.093.023

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.361.0C

1   1.271.000

1.253.686

1.253.686

1.251.669

2.017

11.038

5002

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

45.0(

45.000

41.086

41.086

38.710

2.376

340

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

452.00

,    422.00C

414.629

414.629

413.690

939

3.652

5002

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

16.0)

0            15.00C

1237C

12.370

li.646

724

103

5002

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

1.107.0)

0           157.001

80.37S

80.379

78.022

2.357

579

5002

10

03

07

Contribuția asigurătoric pentru munca

3.439.0)

0     :   3.134.00

2.958.47*

2.958.479

2.792.312

166.16'

3.076.189

10

03

08

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

5.00

5.00(

5.00{

32

4.671

1.122


Capi

tal

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

I

2

5002

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

01

Furnituri de birou

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

20

01

06

Piese de schimb

20

01

07

Transport

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

5002

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

5002

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

5002

20

02

Reparații curente

20

03

Hrana

20

03

01

Hrana pentru oameni

20

04

Medicamente si materiale sanitare

20

04

01

Medicamente

20

04

02

Materiale sanitare

20

04

03

Reactivi

20

04

04

Dezinfectând

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasări, delăsări, transferăriPac- 5      - ici-

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

i

3

• 4

5

6

'      7

8=6-7

9

293.874.000

1327550.933

305.553.299

304.886.132

246.993.061

57.893.071

249.476.764

112.260.000

• 129.2S5.845

123.550.597

123.103.721

97.196.465

25.907256

99.492.03S

1.642.000

2.143.132

1.836.638

1.836.375

1.485.459

350.916

1.496.241

1.838.000

|  2.380.034

2.164.673

2.162.958

2.006.207

156.751

2.106.606

23.199.00C

: 30.364.767

28.582.42S

28.486.287

25.926.807

2.560.080

25.623.830

36.752.00C

: 36.653.460

35.944.834

35399.255

25.631.981

9.967.274

27237.878

567.00C

559.000

409.821

409.821

393.386

16.435

420316

547.00C

!    561.400

390314

390.514

250.135

140379

240.557

501.00(

537.504

439.731

437.253

437253

437.888

3.960.001

3.543.693

3.313.046

3.312.400

1.723.644

1.588.756

1.796.826

22.S30.00i

25.880.113

25.190.039

25.189.725

19.318.414

5.871.311

19389.851

20.424.00

26.662.742

25.278.873

25378.533

20.023.179

5.255354

20.742.045

89.719.00

: 104.997.379

98.856.159

98.716.953

76.895.109

21.821.844

76.234.829

2.940.00

1.885.000

1.652.748

1.652.748

1.652.748

1.688.574

2.940.00

1.S85.000

1.652.748

1.652.748

1.652.74$

I.68S.574

542.001

1    491.000

39S.751

398.751

398.751

392.914

214.00C

: 181.000

143.244

143244

143244

142.069

223.00 C

247.000

209.807

209.807

209.807

194.328

25.00C

5.000

12.627

80.00 C

:     58.ooo

45.700

45.700

45.700

43.890

7.857.0C

. 12.506.132

10.660.512

10.628371

9.433.501

1.194.870

3.612.614

1.702.0CC

i 1.773.000

1.007.238

1.007.238

554.503

452.735

17.775

2I7.0CC

150.900

128370

128370

128370

67353

5.938.01 C

• 10.5K2JZ32

9.524.904

9.492.763

8.750.628

742.135

3.527.4S6

1.141.00C

î 1.537.881

1.193.403

1.185.525

1.143.848

41.677

1.150.429

Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

5002

20

06

01

Deplasări interne, detasari. transferări

20

06

02

Deplasări în străinătate

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

5002

20

12

Consultanta si expertiza

20

13

Pregătire profesionala

20

14

Proiecția muncii

20

24

Comisioane si alic costuri aferente

împrumuturilor

5002

20

24

02

Comisioane si alic costuri aferente

împrumuturilor interne

5002

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

5002

20

30

Alte cheltuieli

20

30

01

Reclama si publicitate

20

30

02

Protocol si reprezentare

20

30

04

Chirii

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30

TITLUL m DOBÂNZI

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

5002

40

TITLUL TV SUBVENȚII

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5002

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVAPag, 6

inițiale


definitive


Angajamente

bugetare


Angajamente legale


Plăti efectuate810.00C

33L.00C

336.000

221.00(1

892.000

364.00

500.00)

500.00)


j 1.167.881

370.000

=    394.000

308.040

807.045

j    406.231

500.000

i    500.000


5

979.285

 • 214.118

330.924

234.604

 • 588.118

334.400

500.000

500.000


6

971.407

214.118

330.899

234.604

587.078

334.399

500.000

500.000


7

929.730

214.118

327.644

234.604

565.078

334.399

398.125

398.125


Angajam ca te legale de plătit

8=6-7

41.677

3.255

22.000

101.875

101.875


- lci-

Chcltuicli

efective


9

932.823

217.606

185.678

 • 234.603

567.016

 • 330.604

398.125

398.125


3.764.000

73.338.0C0

82 l.OCO

820.0(0

1.674.0( 0


70.023.000


20.000.000

20.000.000


20.000.0 )0


30.000.0 )0


30.000.000

1.000.000


2.740.000

i 71.69X380

728.700

j 1.238.000

i 1.565.784

= 68.159.896

’ 14.863.700

' 14.863.700

: 14.863.700

: 30.672.5S1

. 30.672.581


1.671.107

65.581.976

549297

1.104.709

1.543.024

62.384.946

14.726589

14.726589

14.726.589

30.000.000

30.000.000


1.671.107

65541.976

549.297

1.104.709

1.543.024

6X344.946

14.726589

14.726589

14.726589

30.000.000

30.000.000


1.593.757

56.819.032

486.133

1.081.369

1.543.024

53.708.506

14.726.589

14.726589

14.726589

29.414.880

29.414.880


77.350

8.72X944

63.164

23.340

8.636.440

585.120

585.120


3.552.916

61.636.424

549378

1.110.048

1543.024

58.433.974

14.760500

14.760500

14.760500

29.414.881

29.414.881


Capi

tol

Sub

capi

tol

Para-graf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii

no

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

5002

50

04

Foad de rezerva bugetara la dispoziția

autoritatilor locale

5002

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2.127.000

5002

51

01

Transferuri curente

51

01

01

Transferuri către instituții publice

51

01

46

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii

5002

51

02

Transferuri de capital

2.127.000

51

02

28

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

5002

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

2.127.000

5002

55

TITLUL vn ALTE TRANSFERURI

31.452.000

55

01

A. Transferuri interne

31.452.000

55

01

12

Investiții ale agoniilor economici cu

capital de stat

31.452.000

5002

55

01

63

Finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

5002

55

02

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

5002

55

02

04

Alte transferuri curente in

străinătate

5002

56

TITLUL VW PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

53.163.000

Pag. 7       • lei-

Crcdii c bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

; 4

5

6

7

8=6-7

9

l.OOO.OOC

41.105.001

! 35.832.477

29.152.905

29.152.905

29.152.905

29.152.905

32.398.00C

; 26332.477

24.002.228

24.002.228

24.002328

24.002328

1939S.00C

’’ 13332.477

11.002.228

II.002328

11.002328

11.002.228

13.000.00C

j 13.000.000

13.000.000

13.000.000

13.000.000

13.000.000

8.707.00

;   9.500.000

5.150.677

5.150.677

5.150.677

5.150.677

7.500.00

:   7.373.000

4.829.493

4.829.493

4.829.493

4.829.493

1.207.00

2.127.000

321.184

321.184

321.184

321.184

46.795.00C

• 48.660.051

46.494.697

46.494.697

46376.876

217.821

46.276.876

46.645.00

1 4S.O43.051

45.880.680

45.880.680

45.662.859

217.821

45.662.859

30.735.0C

î 32.143.181

30.282.810

30382.810

30.064.989

217.821

30.064.989

15.910.0C

15.899.87C

15.597.870

15.597.870

15397.87C

15.597.870

150,00

617.00C

614.017

614.017

614.017

614.017

150.00

0           617.00C

614.011

614.01'

614.01'

614.017

64.272.0

0     ; 71.103.00

68.052.69

63.288.1 L

43.558.70

’ 19.729.41'

Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ra

graf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Credite de angajament

Denumire indicator

inițiale

definitive

A

B

1

2

5002

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

6.404.000

5002

56

01

03

Cheltuieli nccligibile

6.404.000

56

16

Alte facilitați si instrumente postadcrarc

27.000

56

16

02

Finanțarea externa ncrambursabila

27.000

56

25

Programul de cooperare el veți an o-roman

vizând reducerea dispari tarilor

economice si sociale în cadrul

Uniunii Europene extinse

46.732.000

5002

56

25

01

Finanțarea naționala

7.013.000

56

25

02

Finanțarea externa ncrambursabila

39.719.000

57

TITLUL VHI ASISTENTA SOCIALA

57

02

Ajutoare sociale

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

57

02

03

Tichictc de cresa si tichcte

sociale pentru grădiniță

5002

57

02

05

Suport alimentar

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

1.050.409.296

5002

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

1.049.192.000

5002

58

01

01

Finanțarea naționala

179.042.000

58

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

870.050.000

58

01

03

Cheltuieli nceligibilc

100.000

58

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

1.217.296

58

02

01

Finanțarea naționala

206.595


Pag. 8      - Ui-

Crcdilc bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

i

definitive

3

|

4

5

6

7

8=6-7

9

21.900.00C

21.900.00C

26.104.000

26.104.000

27.000

27.000

25.704.000

25.704.000

21.812.758

21.812.758

6.579.064

6.579.064

15.233.694

15.233.694

42372.00

44.972.000

42.348.691

41.475.357

36.979.639

4.495.718

6.356.00

6.746.000

6352.303

6.221.303

5.546.920

674.383

36.016.00

38326.000

35.996388

35.254.054

31.432.719

3.821.335

77.508.00C

80253.491

78.842390

78.834.515

78.824.403

10.112

75.910.413

77.508.00

80253.491

78.842.390

78.834.515

78.824.403

10.112

75.910.413

26.545.00C

27.028.342

26.804.478

26.804.475

26.802.830

1.645

26.804,023

50.404.00

52.481.000

51.653.727

51.645.855

51.637388

S.467

48.719.905

17.0C

17.000

6.000

6.000

6.000

8.300

542.0C

727.149

378.185

378.185

378.185

378.185

61.679.00

■)

103225.296

92.450.299

87.981.161

63.473.709

24307.452

111.088

60.710.0)

0

10I.866.00C

92307.287

87.838.149

63.330.69'

24.507.452

5.969

9.245.0)

0

16.288.00C

14.444.99C

13.350.166

9.658.4U

3.691.748

896

51.465.0)

0

■ 85.478.00C

î     100.00C

77.862.29'

74.487.983

53.67237S

20.815.7CW

5.073

800.00

0

1.217.29*

i.oi:

1.0U

1.01

1.012

144.00

0

206.59.

15

l                152

15

152

Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

no

at

Denumire indicator

A

B

5002

58

02

02

Finanțarea externa ncrambursabila

58

15

Alte programe comunitare finanțate in

perioada 2014-2020

5002

58

15

02

Finanțare externa ncrambursabila

58

16

Alte facilitați si instrumente

postaderare

5002

58

16

02

Finanțare externa ncrambursabila

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

01

Burse

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

5002

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

71

01

Active fixe

71

01

01

Construcții

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

5002

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

5002

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparații

capitale)

5002

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

81

TITLUL xvn RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

02

Rambursări de credite interne

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

500

2

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI ST

RECUPERATE IN ANUL CURENT


1 2

1.010.701


593.526.000

593.526.000

593526.000

41.212.000

3.354.907

7.364572

541594521


Z'jL ^lu'u-CffiSCOG^Oflî'. L351'?
Pas. 9      - Ici-

Crcdi

c bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Platî efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

i *

S

6

7

8=6-7

9

656.001

1.010.701

860

860

860

360

142.00i

142.000

142.000

142.000

142.000

104.107

142.00

î     142.000

142.000

142.000

142.000

104.107

27.00

27.002

15.902.000

: 13,583.1 S7

12.246.909

12232.513

12.188.752

43.761

12.208.590

1I.618.00C

11.375.500

10.862305

10.860.014

10.823.853

36.161

10.813.786

4.284.00

2.207.687

1.384.604

1.372.499

1.364.899

7.600

1.394.804

210.74 LOC (

1 194.226.052

156.643.418

126.774.241

68.986.988

57.787.253

9S.4635S7

210.74 LOC

194.226.052

156.643.418

126.774241

68.986.98S

57.787.253

9S.463.587

210.741.0(

: 194226.052

156.643.418

126.774241

68.986.9S8

57.787253

98.463.587

18.445.00

; 19.667.000

13558.941

6.990.888

5.009.192

1.981.696

550.544

2.764.00

3.259.307

3.128.798

3.091.529

2.320.885

770.644

1.203.609

1.323.00

0     ‘   7.460.172

7.237.731

7.108.139

7.072.328

35.811

558.033

188209.0)

0     : 163.839573

132.717.94b

109.583.685

54.584.583

54.999.102

96.151.401

17.979.0)

0        17.979.000

17.979.00C

17.979.00C

17.976.790

2210

17.979.00

0     1 17.979.000

17.979.00C

17.979.00C

17.976.790

2.210

17.979.00

0     I 17.979.000

17.979.00C

17.979.0DC

17.976.79C

2210

17.979.C0

0      : 17.979.00C

17.979.00C

17.979.00C

I7.976.79C

2210

ș -5.318.57 S

-5.318.57

-5318.57

-5.31857c

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indicator

A

B

5002

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANH

PRECEDENT SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

5002

85

01

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

5002

85

01

01

Plăti efectuate in anii prcccdenti si

recuperate in anul curent (SF)

5002

85

01

02

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent (SD)

5100 02

Partea I-a SERVICE PUBLICE GENERALE

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

01

Cheltuieli salariate in bani

10

01

01

Salarii de baza

10

01

06

Alte sporuri

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

5102

10

01

13

Drepturi de delegare

10

01

17

Indemnizații de hrana

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

10

02

Cheltuicti salariate in natura

10

02

06

Vouchcrc de vacanta

10

03

Contribuții

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

5102

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de


122.432.296

122.432.296

1.648.29617l.961.00i

143.961.OOl

l32.044.00i

63.000.00

60.052.00

58.445.00

245.00

563.00

84.00

715.00

80.0C

80.0C

2.868.0C

560.0(

17.O(


Pag. 10 -lei-

c bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

de

fînitivc

■ ■

4

5

6

7

8=6-7

9

-5318.579

-5318.579

-5.318.579

-5318379

; -5.318.579

-5.318.579

-5318.579

-5318379

■ -3.660.346

-3.660.346

-3.660346

-3.660346

î -1.658.233

-1.65S.233

-1.658.233

-l.658.233

: 163.670.826

151.420.786

143.923.3S2

130.718.930

13304.452

140.310.676

141.807.126

130.663.462

123.206.058

110.347.863

12.858.195

119.854.756

! 129.839.841

120.949.355

120.941.477

110.070.773

10.870.704

115.279.606

: 55.900.000

55.022.824

55.022.824

55.022.824

55.6SS.304

. 53.637.000

53.096.625

53.096.625

53.096.625

54.408.169

‘ 52.130.000

51.914.289

51.914.289

51.914.289

53.021.939

95.000

68.S35

68.835

68.835

72.091

1    563.000

475315

475.515

475315

482.166

84.000

50.663

50.663

50.663

49.154

169.513

0          765.000

587.323

587.323

587.323

613.306

0          295.000

63.700

63.70C

63.700

53.900

0          295.000

63.700

63.70C

63.700

53.900

0         1.968.000

1.862.49$

1.862.49$

1.862.499

1.226.235

0           530.00C

521.805

521.80.

521.805

6.156

0            17.00C

16.18C

16.18

16.ISC

194

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa !

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator
sanatatc

5102

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

5102

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

5102

10

03

07

Contribuția asiguratoric pentru munca

IO

03

08

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

5102

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICTI

20

01

Bunuri si servicii

20

01

01

Furnituri de birou

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

20

01

06

Piese de schimb

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

5102

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

5102

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

5102

20

02

Reparații curente

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasări, detasari. transferuri

20

06

01

Deplasări interne, detasari. transferuri

20

06

02

Deplasări in strainacatc


185.1


6.<


650.C


1,450.(


67.437.1


7.665.C


800.1


400.1


1.065.1


200.00


100.(


100.1


2.900.00


1.700.1


2.410.1


500.1


500.1


750.1


450.1


300.1Pag. II

c bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

Ilegale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

definitive

: 4

5

6

7

8=6-7

9

1      175.000

171.794

171.794

171.794

2.027

6.000

4.964

4.964

4.964

59

!      40.000

36.841

36.841

36.841

331

1.200.000

1.110.915

1.110.915

1.110.915

1.216.668

800

■■ 71.04434$

64.888.823

64.880.945

54.010341

10.870.704

58.544.607

j 7.788.175

6.930.903

6.930.903

4.077.435

2.853.468

4.244.845

1.250.000

1.052.604

1.052.604

701.688

350.916

705.666

510.000

414.687

414.687

257.936

156.751

310337

1.065.000

915.930

915.930

785.671

130.259

822.728

170.000

146.308

146.308

141.245

5.063

140.879

100.000

54.806

54.S06

38.371

16.435

38.371

■ 100.000

69.675

69.675

60.625

9.050

60.13S

;   2.430.000

2.430.000

2.430.000

841.644

1.588.356

917395

1.600.000

1382.816

1.382.816

994.527

388.289

992.420

563.175

464.077

464.077

255.72S

208.349

256.711

1.717327

1.582.710

1.582.710

493.825

1.088.885

493.825

!     603.000

506.14S

506.148

497325

8.623

180.164

[     603.000

506.148

506.148

497.525

8.623

180.164

;    1.040.000

795.876

787.998

786.460

1.538

793.714

i     700.000

587.148

579.270

577.732

1.538

581.498

340.000

208.728

208.728

208.728

212.216

- Ici-


Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

D

1

1

5102

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

5102

20

13

Pregătire profesionala

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

5102

20

30

Alte cheltuieli

20

30

01

Reclama si publicitate

20

30

02

Protocol si reprezentare

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

55

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

55

02

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

5102

55

02

04

Alte transferuri curente in

străinătate

5102

56

TITLUL VOT PROIECTE CU FINANȚARE DrN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

27.000

5102

56

16

Alte facilitați si instrumente postadcrarc

27.000

56

16

02

Finanțarea externa ncrambursabila

27.000

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

1.621.29<

5102

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

404.001

5102

58

01

01

Finanțarea naționala

61.00

58

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

343.00

■ : TMonajoac':

>4-

Pag. 12      - Ici-

Credit

c bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

i 4

5

6

7

8=6-7

9

150.000

150.000

127.452

127.452

124.197

3.255

127.452

200.000

; 220.000

153.533

153.533

153.533

153.941

250.00)

230.000

213.099

213.099

135.749

77.350

142.652

55512.00)

: 59.295.843

54.579.102

54.579.102

47.741.517

6.837.585

52.408,014

800.00

i    700.000

539.964

539.964

476.800

63.164

539.964

800.00

1.200.000

1.097.040

1.097.040

1.073.700

23.340

1.095.379

53.912.00

’ 57.395.843

52.942.09S

52.942.098

46.191.017

6.751.081

50.772.671

150.00

î     617.000

614.017

614.017

614.017

614.017

150.00

617.000

614.017

614.017

614.017

614.017

150.00

617.000

614.017

614.017

614.017

614.017

27.000

27.000

27.000

827.0C

j 1.621.296

6.98

6.981

6.981

6.981

404.00C

5.96$

5.96$

5.96$

5.969

61.00C

89

89t

896

S96

:    343.00C

5.07'

5.072

5.07:

5.073

Capi-

Sub-

Pa-

Gni-

Ar-

AH-

Credite de a

ngajament

Cred

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

toi

Kraf

Titlu

cot

at

inițiale

definitive

inițiate

A

B

1

2

3

5102

58

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

1.217.296

800.00

58

02

01

Finanțarea naționala

206.595

144.00

58

02

02

Finanțarea externa nerambursabila

1.010.701

656.00

58

16

Alte facilitați si instrumente

postadcrarc

27.00

5102

58

16

02

Finanțare externa ncrambursabila

27.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

630.00

59

40

Sume aferente persoanelor ca handicap

ncincadratc

630.0C

5102

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

120.784.000

11.9I7.0C

71

TITLUL xm ACTIVE NEFINANCIARE

120.784.000

11.9I7.0C

71

01

Active fixe

120.784.000

ll.917.0C

71

01

01

Construcții

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

1350.000

600.01

5102

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

150.000

150.0

5102

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparații

capitale)

II 9.284.000

11.167.0

5102

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

5102

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

5102

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

5102

85

01

01

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent (SF)


Pag. 13      - lei-

te bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

legale

Cheltuieli

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

: 4

5

6

7

8=6-7

9

0      ,    1.217.296

1.012

1.012

1.012

1.012

0          206.595

152

152

152

152

0         1.010.701

860

860

860

860

0

D

0          630.000

416.710

416.710

416.710

425.697

0          630.000

416.710

416.710

416.710

425.697

0        13.606.178

11.353.000

3.903.474

1.915.983

1.987.491

4.575.150

0     . 13.606.178

11.353.000

3.903.474

1.915.983

1.987.491

4.575.150

0     ; 13.606.178

11.353.000

3.903.474

1.915.983

1.987.491

4.575.150

501.274

0         1.350.000

1.350.000

1.313.522

542.S7S

770.644

0     1     150.000

150.000

20.408

20.408

0     ■ 12.106.178

9.S53.000

2.569.544

1.352.697

1.216.847

4.073.876

-1.638.893

-1.63S.893

-1.638.893

-1.638.893

. -1.638.893

-l.638.S93

-1.638.892

-1.638.893

: -1.63S.S92

-1.638.892

-1.638.892

-1.638.892

J -1.635.7 Ii

-1.635.71.

-1.635.71.

-1.635.71.

Pag. 14

- Ici-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credit

e bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

; 4

5

6

7

8=6-7

9

5102

85

01

02

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent (SD)

-3.178

-3.178

-3.178

-3.178

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

7.500.000

6.500.000

5.530.735

5.490.735

5.246353

244382

5.297.295

01

CHELTUIELI CURENTE

7.500.000

6.500.000

5.530.735

5.490.735

5.246353

244.382

5.297.295

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5.000.000

5.000.000

4.219.069

4319.069

4.219.069

4.225.877

10

01

Cheltuieli salariate in bani

4.698.000

4.686.500

4.078.92S

4.078.928

4.078.928

4.132.012

10

01

01

Salarii de baza

4.621.000

ș 4.609.500

4.028.917

4.028.917

4.028.917

4.068.542

10

01

06

Alte sporuri

12.00

12.000

329

329

329

566

10

01

13

Drepturi de delegare

4.00

4.000

10

01

17

Indemnizații de hrana

10358

10

01

30

Alte drepcuri salariate in bani

61.00

61.000

49.682

49.682

49.682

52.346

10

02

Cheltuieli salariate in natura

6.00

17.500

1.750

1.750

1.750

1.250

10

02

06

Vouchcrc de vacanta

6.00

17.500

1.750

1.750

1.750

1.250

10

03

Contribuții

296.00

296.000

138.391

138.391

138391

92.615

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

41.00

‘      41.000

35.722

35.722

35.722

5402

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

2.00

! 2.000

1.120

1.120

1.120

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

16.00

16.000

13.530

13.530

13330

5402

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1.00

1.000

340

340

340

5402

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

71,00

71.000

2.922

2.922

2.922

5402

10

03

07

Contribuția asiguratoric pentru munca

165.00

‘     165.000

84.757

84.757

84.757

92.615

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

1.453.00

0      =   I.453.00C

1.269.77C

I.229.77C

985381

244382

1.028.771

20

01

Bunuri si servicii

95.00

0      1      90.00C

1365

136$

136$

1368

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

95.00

0            90.00C

1                1.361

1361

136

1368


Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

5402

20

06

Deplasări, delăsări, transferuri

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

20

13

Pregătire profesionala

20

30

Alte cheltuieli

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritarilor locale

5402

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncin cadrate

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

5502

01

CHELTUIELI CURENTE

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICE

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

5502

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

5502

30

TITLUL m DOBÂNZI

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

6000 02

Partea n-a AP ARARE. ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

3.046.00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

3.046.00

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

«S2HZ-Z _ -..rTT-'affiaK

P-K

15      - Ici-

O

Crcdi

c bugetare

Plăti

Angajamente

Angajamente

Angajamente

legale

Cheltuieli

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

3

4

5

6

7

8=6-7

9

65.00C

70.000

61.939

61.939

61.939

61.639

65.00C

70.000

61.939

61.939

61.939

61.639

20.001

20.000

18.300

18.300

18.300

18.301

1.273.00C

1.273.000

1.188.163

1.148.163

903.7S1

244.382

947.463

1.273.001

1.273.000

1.188.163

1.148.163

903.781

244.382

947.463

1.000.001

l.000.00'

47.00

47.000

4I.S96

41.896

41.896

42.647

47.00

47.0GG

41.896

41.S96

41.896

42.647

20.500.00

15.363.700

15.226.589

15.226389

15.124.714

101.875

15.158.625

20.500.00

15.363.700

15.226389

15.226.589

15.124.714

101.875

15.158.625

500.00

500.000

500.000

500.000

398.125

101.875

398.125

500.00

500.000

500.000

500.000

398.125

101.875

398.125

500.0C

500.000

500.000

500.000

398.125

101.875

398.125

20.000.0C

0        14.863.700

14.726389

14.726.5S9

14.726.589

14.760300

20.000.0C

0        14.863.70S

14.726389

14.726389

14.726389

14.760.500

20.000.0C

0        14.863.70C

14.726.58S

14.72638$

14.726.589

14.760300

27.732.0i

0        29.769.00C

26.891.7 lî

26.387.264

25.286.42$

1.100.83$

24.029.227

27.732.0C

0        29.769.00

26.891.711

26.3 87.2 &

253286.42$

1.100.83$

24.029.227

26.423.0)

0        26.723.00C

24.835,711

24.835.531

23.894.162

941.37.

23352.669

22.000.0

0 22.800.00

22.523.08'

22.523.08'

22.523.08'

22.698.269Capi

tol

Sub

capi

tol

Para-graf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

6102

10

01

Cheltuieli salariate in bani

10

01

01

Salarii de baza

10

01

06

Alte sporuri

10

01

13

Drepturi de delegare

10

01

30

Alte drepturi salariate în bani

10

02

Cheltuieli salariate in natura

10

02

02

Norme de hrana

10

02

06

Vouchcre de vacanta

10

03

Contribuții

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

6102

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

6102

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

6102

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

6102

10

03

07

Contribuția asiguratoric pentru munca

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

20

01

06

Piese de schimb

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6102

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

Pag. 16     -lei-

Credit

e bugetare

Angajamente

Angajamente

Angajamente

Plăti

legale

Cheltuieli

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

3

4

5

6

7

8=6-7

9

16.995.000

18593300

18.486.434

18.486.434

18.486.434

1S.S69.196

16.405.000

17.932.300

17.885.567

17.885.567

17.885367

18.264.243

355.000

456.000

427.685

427.685

427.685

444.925

3.000

3.000

232.000

202.000

173.182

173.182

173.182

160.028

3.860.000

3342.700

3392.914

3392.914

3.392.914

3.399.252

3.800.000

3.430.000

3370.614

3.370.614

3370.614

3395.152

60.000

112.700

22300

22300

22.300

4,100

1.145.000

664.000

643.739

643.739

643.739

429.821

250.00C

190.000

186.159

186.159

186.159

4.616

8.001

8.000

5.786

5.786

5.786

146

83.00(

63.000

61.305

61305

61305

1.519

3.00(

2.000

1.066

1.066

1.066

44

349.ooi

9.000

3.616

3.616

3.616

248

452.006

392.000

385.807

385.807

385.807

423.248

4.283.000

3.773.000

2.167.465

2.167385

1.225.910

941.375

705398

1.713.000

1.763.000

1.026377

1.026.197

618.899

407398

617.435

50.000

50.000

6.729

6.729

6.729

6.729

350.00b

350.000

286.173

286.173

286.173

2S6.173

300,000

300.000

205.208

205.208

76.674

128.534

75.173

130.000

130.000

3.983

3.983

3.583

400

3.983

330.000

430.000

384.149

383.969

127333

256.736

127.188

.-lThbkcz:

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

•>

6102

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

6102

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasări, detasari, transferări

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

20

13

Pregătire profesionala

20

30

Alte chelcuieli

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

6102

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.046.000

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.046.000

71

01

Active fixe

3.046.000

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

772.000

6102

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

2.274.000

6500 02

Partea IE-a CHELTUIELI SOCIAUCULTURALE

296.303.000

6502

INVATAMANT

184.686.00C

01

CHELTUIELI CURENTE

123.523.0DC

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

01

Furnituri de birou

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

Paș. 17      - lei-

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

553.000

503.000

140.135

140.135

118507

2I.62S

112.189

1.850.000

1.850.000

1.009303

1.009.303

537365

471.938

18.224

1.600.000

1.600.000

902.048

902.048

449313

452.735

250.00C

250.000

107355

107.255

88.052

19.203

1S.224

105.00C

105.000

86.869

86.869

46.730

40.139

46.823

105.00C

105.000

86.869

86.869

46.730

40.139

46.823

105.00C

55.000

44.916

44.916

22.916

22.000

22.916

510.00C

510.00C

140.001

150.000

145.166

145.166

145.166

149.002

140.00

150.000

145.166

145.166

145.166

149.002

1.309.00'

3.046.000

2.056.000

1.551.726

1392366

159.460

476.558

1.309.00

3.046.000

2.056.000

1351.726

1392366

159.460

476.558

1.309.00

3.046.000

2.056.000

1.551.726

1392366

159.460

476.558

700.00

772.000

772.000

771309

771309

609.00

2374.000

1.284.000

780517

621.057

159.460

476.558

303.486.0C

320.990.475

288.698.113

280.829574

263.934322

. 16.895352

235.887322

105565.0C

‘ 125.746.341>

112.025.398

107.563.846

102543.693

5.020.153

86.719516

96.352.0C

109.517.57k

97.152370

96399.921

92.609.681

3.790.240

84.436.222

44.444.0C

57.306.03C

49.477.917

49327.465

49327.465

44.963.613

25.537.0C

0        31.933.325

29.404314

2939430$

29394309

29553334

647.00

0           688.132

644.685

644.422

644.422

638.848

1.184.00

0          1.458.03-

1.39639

1.394.57f

1.394576

1.476513

[ 1.444.0)

0        13.429.76'

12.144.9P

12.057.04S

12.057.04S

12.163.632


Pa;. 18      - Ici-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credit

c bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

6502

20

01

04

Apa. canal si salubritate

2.537.000

2.958.460

2.549.132

2.532.569

2.532.569

2.518.792

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

56.000

51.000

49.197

49.197

49.197

52.557

20

01

06

Piese de schimb

89.000

88.400

68.471

68.471

68.471

54.470

20

01

07

Transport

501.006

537.504

439.731

4372253

437.253

437.888

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

755.00

808.693

729.063

72S.417

728.417

723.242

6502

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.347.00)

1.935.894

1.807.270

1.807.136

1.807.136

1.799.093

6502

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

6,977.003

9.977.441

9.575.460

9.575.120

9.575.120

9.688.199

6502

20

02

Reparații curente

10.609.000

14.841.000

10376.075

10.236.869

10.236.869

10.236.868

20

04

Medicamente si materiale sanitare

25.000

24.000

18.262

18.262

18.262

22.168

20

04

01

Medicamente

22.000

21.000

15.374

15.374

15.374

21.774

20

04

02

Materiale sanitare

3.O0C

2.000

1.888

1.888

1.888

394

20

04

04

Dezinfectând

1.000

1.000

1.000

1.000

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.920.00

6.611.132

6321.729

6.321354

6321.554

1.961.469

20

05

01

Uniforme si echipament

I6.0U

15.000

10.623

10.623

10.623

8.392

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

37.0C

60.900

58.161

58.161

58.161

6.816

20

05

30

Alte obiecte de inventar

2.S67.0C

6.535.232

6.252.945

6.252.770

6.252.770

1.946.261

20

06

Deplasări, detasari. transferări

79.0(

82.881

54.847

54.847

54.847

54.381

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferuri

78.00

82.881

54.847

54.847

54.847

54381

20

06

02

Deplasări in străinătate

1.00

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

126.00

184.00C

153.255

153330

15333C

12.301

6502

20

12

Consultanta si expertiza

221.0D

308.04C

234.604

234.604

234.604

234.603

20

13

Pregătire profesionala

305.0)

0           330.04Î

247.773

246.733

246.733

248.262

20

14

Protecția muncii

342.0)

0          379.23

319.915

319.914

319.914

316.119

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

I

2

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

6502

20

30

Alte cheltuieli

20

30

01

Reclama si publicitate

20

30

04

Chirii

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

55

TITLUL VTI ALTE TRANSFERURI

55

01

A. Transferuri interne

55

01

63

Finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

6502

56

TITLUL Vin PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

6.072.000

6502

56

25

Programul de cooperare el veți an o-r oman

vizând reducerea disparități lor

economice si sociale in cadrul

Uniunii Europene extinse

6.072.000

6502

56

25

01

Finanțarea naționala

911.000

56

25

02

Finanțarea externa ncrambursabila

5.161.000

57

TITLUL Vffl ASISTENTA SOCIALA

57

02

Ajutoare sociale

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

57

02

05

Suport alimentar

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

U7.451.00t

Pag- 19


Crcdi

c bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

5

4

5

6

7

8=5-7

9

4.00

1.000

4.276.00

2.611.376

2.347343

2347343

2347.243

2324.208

13.00

7.700

5.754

5.754

5.754

5.755

1.487.00

1.448.784

1.433386

1.433.386

1.433386

1.433.3S6

2.776.002

1.154.892

908.103

908.103

908.103

S25.067

I5.9I0.00C

15.899.S70

15397.870

15.597.870

15397.870

15397.870

15.910.00C

15.899.870

15397.870

15.597.870

15397.870

15.597.870

15.910.00C

15.899.870

15397.870

15.597.870

15397.870

15.597.870

6.072.0C

6.072.000

6.042.691

6.048.691

3.854.616

2.194.075

6.072.00

6.072.000

6.042.691

6.048.691

3.854.616

2.194.075

911.00

9U.000

907.303

907.303

578.167

329.136

5.161 .oi

5.161.000

5.141.388

5.141.3S8

3.276.449

1.864.939

13.144.00

0        14.136.491

12.965320

12.957345

12.947.233

10.112

12.984.060

13.144.0)

0        14.136.491

12.965320

12.957.345

12.947333

10.112

12.984.060

2.198.0)

0         2.068.342

2.001.111

2.001.108

1.999.463

1.645

2.000.656

10.404.0)

0        li.341.00C

10385.924

10378.052

10.569.585

8.46'

10.605319

542.0 D

0          727.145

378.185

378.185

378.185

378.185

2.400.00

0         4.I30.00C

2.120.00C

1.640.37-i

98.08:

1.542.29:


j 7133888805:7

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Cred

inițiale

definitive

inițiale

A

B

1

2

3

6502

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

117.451.000

2.400.00

6502

58

01

01

Finanțarea naționala

17.618.000

360.00

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

99.833.000

2.040.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

14.382.00

59

01

Burse

11.618.00

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

2.764.00

6502

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

61.163.000

9.2I3.0C

71

TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIARE

61.163.000

9.213.0C

71

01

Active fixe

61.163.000

9.213.0C

71

01

01

Construcții

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

587.907

864.0

6502

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

7.120.572

1.007.0

6502

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

53.454521

7.342.0

6502

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

6502

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

6502

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

6502

85

01

01

Placi efectuate in anii preccdenli si

recuperate in anul curent (SF)

6502

85

01

02

| Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

Pag. 20


te bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

definitive

4

5

6

7

8=6-7

9

)         4.130.000

2.120.000

1.640.374

98.082

1.54X292

3           620.000

318.000

245.985

14.643

231.342

3         3.510.000

1.802.000

1.394.389

83.439

1.310.950

0        11.973.187

10.94X572

10.928.176

10.884.415

43.761

10.890.679

0        11.375.500

10.862.305

10.860.014

10.823.853

36.161

10.813.786

0          597.687

80.267

68.162

60.562

7.600

76.893

0        16.271.688

14.916.046

11.206.843

9.976.930

1.229.913

2.283.294

0        16.271.688

14.916.046

11.206.843

9.976.930

1.229.913

2.2832294

0        16.271.688

14.916.046

11.206.843

9.976.930

1.229.913

2.283.294

385

0          587.907

587.460

587.460

587.460

653.904

10         7.120.572

7.015.783

7.015.783

6.979.972

35.811

447.532

20        8563.209

7.312.803

3.603.600

2.409.498

1.194.102

1.181.473

-42.918

-42.918

-4X918

-42.918

-42.918

-42.918

-4X918

-4X918

-42.911

-42.918

-42.918

-4X918

-40.231

-40.23C

-40.23C

-40.23C

Capi

tol

Sub

capi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

A

6602

01

10

10

01

10

01

01

10

01

05

10

01

17

10

01

30

10

02

10

02

06

10

03

10

03

01

6602

10

03

02

10

03

03

6602

10

03

04

6602

10

03

06

6602

10

03

07

20

20

01

20

01

01

20

01

02

20

01

06

20

01

09


Denumire indicator


B

recuperate in anul curent (SD)

SANATATE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salarialc in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Indemnizații de hrana

Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salarialc in natura

Voucherc de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de

stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de

sanalatc

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratoric pentru munca

TITLULII BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

Piese de schimb

Materiale si prestări de servicii cu


Credite de angajament


inițiale        definitive


24.419.000

24.3S9.000


-

21      -Ici-

Credi

c bugetare

Angajamente

Angajamente

Angajamente

Plăti

Cheltuieli

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

3

4

5

6

7

8=4-7

9

-2.688

-2.688

-2.688

37.lS3.00t

37.158.000

34.471.810

34.038.148

• 33.847.695

190,453

35.693.156

37.103.001

37.128.000

34.471.810

34.038.148

33.847.695

190.453

34.155.958

15.000.001

15.338.000

15335.500

15336.500

15.291.178

45322

15.890.666

14.519.00C

14.624.000

14.624.000

14.624.000

14586.511

37.4S9

15.292.390

12.991.001

12.761.000

12.761.000

12.761.000

12.754.2S5

6.715

13.318.544

1.220.001

1.645.000

1.645.000

1.645.000

1.639.682

5.318

1.725.469

44.9S9

308.001

218.000

218.000

218.000

192.544

25.456

2033SS

248.000

246500

246500

246.500

246.500

248.000

246.500

246.500

246.500

246.500

481.001

466.000

466.000

466.000

458.167

7.833

351.776

103.00

103.000

103.000

103.000

102.901

99

4.00

4.000

4.000

4.000

3360

740

34.00

34.000

34.000

34.000

33.987

13

1.00

1.000

1.000

1.000

979

21

6.00C

6.000

6.000

6.000

5.556

444

7.697

333.00C

318.000

318.000

318.000

311.484

6.516

344.079

723.00C

573.000

463.513

463513

463.513

397.495

125.00C

106.000

55.848

55.84S

55.848

67.473

15.00C

15.000

1.669

1.669

1.669

13.294

4.0CC

2.000

27,oqc

27.000

12.611

12.611

12.611

12.611

Capi

tol

Sub

capi

tol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

caracter funcțional

6602

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

6602

20

04

Medicamente si materiale sanitare

20

04

01

Medicamente

20

04

02

Materiale sanitare

20

04

03

Reactivi

20

04

04

Dezin fee tanti

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

0!

Uniforme si echipament

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasări, detasari. transferări

20

06

01

Deplasări interne, detasari. transferuri

20

13

Pregătire profesionala

20

30

Alte cheltuieli

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6602

51

01

Transferuri curente

51

01

46

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii

6602

51

02

Transferuri de capital

51

02

28

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatîi

6602

56

TITLUL VIE PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

Hr

Pag. 22      - Ici-

Cred» te bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

30.00C

28.000

20.404

20.404

20.404

20.404

49.00C

34.000

21.164

21.164

21.164

21.164

396.00(

328.000

292.980

292.980

292.980

292.776

15D.00C

128.000

112.917

112.917

112.917

106.767

190.00C

190.000

180.063

180.063

180.063

168.005

25.00C

5.000

12.627

31.00C

5.000

5.377

I46.00(

98.000

80.816

80.816

80.816

3.377

IO.OOt

2.000

136.001

96.000

80.816

80.816

£0.816

3377

7.00<

7.000

5.385

5.385

5.385

5.385

7.00d

7.000

5385

5385

5.385

5.385

20.00C

25.000

24.074

24.074

24.074

24.074

29.00C

9.000

4.410

4.410

4.410

4.410

29.00(i

9.000

4.410

4.410

4.410

4.410

20.500.00(1

20.373.000

17.829.493

17.829.493

17.829.493

17.829.493

13.000.000

13.000.000

13.000.000

13.000.000

13.000.000

13.000.000

13.000.000

13.000.000

13.000.000

13.000.000

13.000.000

13.000.000

7.500.000

7.373.000

4.829.493

4.829.493

4.829.493

4.829.493

7.500,000

7373.000

4.829.493

4.829.493

4.829.493

4.829.493

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

toi

graf

Titlu

colCredite de angajament


inițialePOSTADERARE

6602

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

6602

56

01

03

Cheltuieli nccligibilc

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6602

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

6602

58

01

01

Finanțarea naționala

58

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

59

'TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

6602

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

71

01

Active fixe

71

01

02

Mașini» echipamente si mijloace de

transport

6602

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

01

CHELTUIELI CURENTE

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu


Crcdi24385-000


3.65S.D00


20.727.000


30.000


30.000


30.000


30.000


66.642.000


46.997.000


800.001


120.001


680.001


80.001


SD.00


80.00


80.00


80.00


80.00


42.637.00


25.180.00


18.837.0C


17.837.0C


Pag. 23

c bugetare

Angajamente

Angajamente

Angajamente

Plăti

legale de plătit

Cheltuieli

definitive

bugetare

legale

efectuate

efective

4

5

6

7

8=6-7

9

4.000

4.000

3.332

3.332

4.000

4.000

3.332

3.332

4.000

4.000

3.332

3.332

soo.ooo

SOO.OOO

367.006

221.875

145.131

soo.ooo

SOO.OOO

367.006

221.875

145.131

120.000

120.000

55.051

33.281

21.770

680.000

6SO.OOO

311.955

188.594

123.361

40.000

38.304

38.304

38.304

38.304

40.000

38.304

38.304

38.304

38.304

30.000

1.537.198

30.000

1537.198

30.000

1.537.198

120.725

30.000

1.416.473

50.211.127

44.099.899

41.764.888

31.529.936

10.234.952

19.689254

30.375.477

27.086.249

26.222319

18.663.973

7.558.346

17.712,406

’ 20.449.000

20.300587

20.268.621

15.193.726

5.074.895

15.176.744

18.609.000

18.473.419

18.473.419

14.U2.833

4.360.586

14,095.851

120.000

120.000

120.000

117.260

2.740

19288

280.000

280.000

280.000

245.563

34.437

104.957


Capi

tol


Sub-

Pa-

Gru-

capi-

ra-

pa /

toi

graf

Titlu


Articol


Ali

ne

at


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale


definitive


A

B

1

2

caracter funcțional

6702

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

6702

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

30

Alte obiecte de inventar

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.477.000

6702

51

01

Transferuri curente

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

51

02

Transferuri de capital

1.477.000

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

1.477.000

6702

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

45.520.000

6702

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

45.520.000

6702

58

01

01

Finanțarea naționala

6.828.000

58

01

02

Finanțarea externa ncrambursabîla

38.592.000

58

01

03

Cheltuieli ncclîgibile

100.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

19.645.000

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

19.645.000

71

01

Active fixe

19.645.000

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

19.645.000

6702

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

02

Rambursări de credite interne


Pag. 24 -Ici-

Crcdi

e bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8-6-7

9

16.000.00C

17.040.000

16.926.444

16.926.444

13.040.283

3.886.161

13.029.134

1.837.000

1.169.000

1.146.975

1.146.975

709.727

437.248

942.472

l.000.000

1.840.000

I.S27.I68

1.795.202

1.080.893

714.309

1.080.893

1.000.000

1.840.000

1.827.168

1.795.202

1.080.893

714.309

1.080.893

4.353.000

4.936.477

2.535.662

2.535.662

2535.662

2535.662

3.796.000

3.459.477

2.355.909

2.355.909

2.355.909

2.355.909

3.796.000

3.459.477

2.355.909

2.355.909

2.355.909

2.355.909

557.00)

1.477.000

179.753

179.753

179.753

179.753

557.00)

1.477.000

179.753

179.753

179.753

179.753

1.990.00

4.990.000

4.250.000

3.418.036

934.585

2.483.451

1.990.00C

4.990.000

42250.000

3.418.036

934.585

2.483.451

300.00C

749.000

743.500

510.630

138.112

372.518

1.690.0QC

4.141.000

100.000

3.506.500

2.907.406

796.473

2.110.933

6.298.00

8.677.000

5.855.000

4.383.919

1.707.707

2.676.212

1.976.848

6.298.0CC

8.677.000

5.855.000

4.383.919

1.707.707

2.676.212

1.976.848

6.298.00

8.677.000

5.855.000

4.383.919

1.707.707

2.676.212

1.976.848

6.298.0(

8.677.00C

5.855.00C

4.383.9 IS

1,707.707

2.676.212

1.976.848

11.159.00

11.159.00C

ll.159.00C

11.159.00C

ll.15S.60C

394

11,159.00

11.159.00C

11.159.00C

ll.159.OOC

I1.158.60C

394

11.159.00

ll.159.00C

ll.L59.00C

ll.159.00C

1I.152.60C

39-

Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite dc angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

6702

81

02

05

Rambursări dc credite aferente datoriei

publice interne locale

6702

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

6702

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

6702

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

6702

85

01

01

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent (SF)

6S02

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

20556.000

01

CHELTUIELI CURENTE

1.900.000

10

TTTLULI CHELTUIELI DE PERSONAL

10

01

Qieltuicli salariate in bani

10

01

01

Salarii dc baza

10

01

05

Sporuri pentru condiții dc munca

10

01

06

Alte sporuri

10

01

13

Drepturi dc delegare

10

01

17

Indemnizații de hrana

10

01

30

Alte drepturi salarialc in bani

10

02

Cheltuieli salarialc in natura

10

02

06

Vouchcrc dc vacanta

10

03

Contribuții

10

03

01

Contribuții dc asigurări sociale dc

stat

6802

10

03

02

Contribuții dc asigurări dc șomaj

10

03

03

Contribuții dc asigurări sociale dc


Pur. 25      - Ici-

Crcdi

c bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

11.159.001

11.159.000

11.159.000

11.159.000

11.158.606

394

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

II 8.101.001

107.875.000

96.101.006

97.462.692

96.012.998

1.449.694

93.785396

108.608.001

98386.818

94.429.414

93.791.100

92.341.406

1.449.694

92.916.348

45.700.00

45307.000

45304391

45.504.591

44324.721

1.179.870

45.449.067

43.955.00

43.782.000

43.782.000

43.7S2.000

42.811.805

970.195

44.425.900

36.973.00

37.823.000

37.823.000

37.823.000

37366350

256.750

38309.520

297.607

4.810.00

3.405.000

3.405.000

3.405.000

2.846.21l

558.789

3.044.805

12.00

12.000

12.000

12.000

4.190

7.810

4.190

284.058

2.160.00

2.542.000

2.542.000

2.542.000

2395.154

146.846

2.485.720

115.00

70.000

67.591

67.591

29341

38.250

30.591

115.00

70.000

67391

67391

29.341

38.250

30.591

L.630.00

1.655.00C

1.655.00C

1.655.00C

1.483.575

171.425

992376

407.00

407.00C

407.00C

407.DOC

405.0S:

1.9 li

266

o

0              14.00C

14.00C

14.001

1236^

1.631

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

sănătate

6802

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca, si boli profesionale

6802

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

6802

10

03

07

Contribuția asiguratoric pentru munca

10

03

08

Contribuții plătite de angajaLor in

numele angajatului

6802

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

01

Furnituri de birou

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20

01

03

încălzit, iluminat si forța metrica

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

20

01

06

Piese de schimb

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6802

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6802

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

6802

20

02

Reparații curente

20

03

Hrana

20

03

01

Hrana pentru oameni

20

04

Medicamente si materiale sanitare

20

04

01

Medicamente

20

04

02

Materiale sanitare

Pag. 26      - Iei-

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

134.00(

134.000

134.000

134.000

133.074

926

106

5.00(

5.000

5.000

5.000

4.297

703

31.00(

31.000

31.000

31.000

29.087

1.913

-7.697

1.039.001

1.059.000

1.059.000

1.059.000

899349

159.651

999.579

5.000

5.000

5.000

322

4.678

322

13.377.001

9.604.8 ÎS

7.853.606

7.853.606

7.794.174

59.432

7.231.657

2.468.001

2.665.000

2.024.376

2.024.376

2.004364

20.112

2.008.767

180.001

190.000

137.680

137.680

137.680

138.433

250.001

410.000

353.695

353.695

353.695

319.556

790.001

795.000

621.952

621.952

608379

13.673

590319

215.00(

220.000

207.416

207.416

205557

1.859

205.370

6i.oa

58.000

19.645

19.645

19.645

43.215

31.001

46.000

34.549

34.549

31.754

2.795

38.165

175.001

175.000

150.000

150.000

150.000

152.206

423.001

366.000

218.449

218.449

218.449

226.287

343.00

405.000

280.990

280.990

279205

1.785

295.216

700.001

850.000

689316

689.316

689316

689316

2.940.00

1.885.000

1.652.748

1.652.748

1.652.748

1.688.574

2.940.001

1.885.000

1.652.748

1.652.748

1.652.748

1.688574

121.00

139.000

87.509

87.509

£7509

77.970

42.00

32.000

14.953

14.953

14.953

13.528

30.00

55.000

27.856

27.856

27.856

25.929

;i ; .sskbk:.

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

6802

20

04

04

Dezinfectant!

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Depinsuri, delăsări, transferuri

20

06

01

Deplasări interne, delăsări, transferuri

20

06

02

Deplasări in străinătate

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

6802

20

13

Pregătire profesionala

20

14

Protecția muncii

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

6802

20

30

Alte cheltuieli

20

30

01

Reclamași publicitate

20

30

02

Protocol si reprezentare

20

30

04

Chirii

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

650.00(

6802

51

01

Transferuri curente

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

51

02

Transferuri de capital

650.001

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

650.001
-EESflCKW; ;j

Pag. 27      - Ici-

Credi

c bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

49.0(8

52.000

44.700

44.700

44.700

38.513

941.00(

1,0X4.000

908534

908534

908.534

368.487

76.001

156.000

94.567

94567

94.567

9383

180.00C

90.000

70.209

70309

70.209

60.537

6ES.00C

83S.000

743.758

743.758

743.758

298567

135.001

233.000

188.487

188.487

188.487

188.487

105.001

203.000

1S3.097

183.097

183.097

183.097

30.001

30.000

5390

5390

5.390

5.390

6O.OO1

60.000

50217

50217

50.217

45.925

242.00

157.000

99.522

99522

99522

99.522

22.00

27.000

14.485

14.485

14.485

14.485

10.00

9.000

3.482

3.482

3.482

3.542

5.73X.00C

2.495.818

2.134.930

2.134.930

2.095.610

39320

2.096.582

«.oor

21.000

3579

3579

3579

3.659

20.00C

38.000

7.669

7.669

7.669

14.669

187.00C

117.000

109.638

109.638

109.638

109.638

5.523.00C

2319.818

2.014.044

2.014.044

1.974.724

39320

1.968.616

l6.252.0ff

: 10523.000

8.787.750

8.787.750

8.787.750

8.787.750

15.602.0CC

• 9.S73.000

8.646.319

8.646319

8.646319

8.646319

15.602.0U

9.873.000

8.646.319

8.646319

8.646319

8.646.319

650.0U

650.000

141.431

141.431

141.431

141.431

650.00(

650.000

141.431

141.431

141.431

141.431Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

nc-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


A

B

1

2

6802

57

TITLUL VIU ASISTENTA SOCIALA

57

02

Ajutoare sociale

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

57

02

03

Tichictc de crcsa si ti diete

sociale pentru grădiniță

6802

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

1.250.000

6802

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

1.250.000

6802

58

01

01

Finanțarea naționala

188.000

58

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

1.062.000

58

15

Alte programe comunitare finanțate in

perioada 2014-2020

6802

58

15

02

Finanțare externa ncrambursabila

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncin cadrate

6802

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

18.656.000

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

18.656.000

71

01

Active fixe

18.656.000

71

01

01

Construcții

17.200.000

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

645.000

6802

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

94.000

6802

71

01

30

Alte active fixe

Pag. 28     -lei-

Credit

c bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

legale de plătit

3

4

5

6

7

8=6-7

9

31364.000

30.S17.000

30.629.206

30.629206

30.629206

30.631.506

31.364.000

30.817.000

30.629.206

30.629206

30.629206

30.631.506

24347.000

24.960.000

24.803367

24.803367

24.803367

24.803.367

7.000.000

5.840.000

5.819.839

5.819.839

5.819.839

5.819.839

17.00C

17.000

6.000

6.000

6.000

8.300

1.292.001

1.192.000

992.000

353.686

143294

210.392

104.107

l.l50.00(

1.050.000

850.000

211.686

1294

210.392

173.00C

158.000

127.500

31.965

406

31.559

977,001

892.000

722300

179.721

888

178.833

142.001

142.000

142.000

142.000

142.000

104.107

142.00

142.000

142.000

142.000

142,000

104.107

623.00

743.000

662.261

662261

662261

662261

623.00

743.000

662.261

662261

662261

662.261

9.493.00

9.556.000

3.739.4 IC

3.739,410

3.739.410

868.948

9.493.00

9.556.000

3.739.4 IC

3.739.41 C

3.739.410

868.948

9.493.00

9.556.000

3.739.4 IC

3.739.41C

3.739.410

868.948

8.100.00

8.100.000

2.906.94

2.906.94

2.906.94

48.885

600.00

549.40C

419.33$

419.33$

419331

428.980

166.01

IS9.60C

71.94

71.94

71.941

110.501

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

Jțraf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale


Credite


definitive


inițiale


6802
6802
6802
6802
7000 02
7002

84

85

85

85

01

01

01

(inclusiv reparații capitale)

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECED ENTI SI


RECUPERATE IN ANUL CURENT


Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII


PRECEDENT! SI RECUPERATE


IN ANUL CURENT


Plăti efectuate in anii prcccdcnti si


recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si


recuperate in anul curent (SF)

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE


PUBLICA, LOCUTNTE, MEDIU SI APE


717.000


627.000


7002
7002

01

20

20

01

20

01

03

20

01

04

20

01

30

20

02

20

25


55

55

01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL H BUNURI SI SERVICII


Bunuri si servicii


IncaEdt, iluminat si forța motrica


Apa, canal si salubritate

Alte bunuri si servicii pentru


intretincrc si funcționare


Reparații curente


Cheltuieli judiciare si extrajudiciare


derivate din acțiuni in reprezentarea


intereselor statului, potrivit


dispozițiilor legale


TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI


A. Transferuri interne


55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si


508.033.000

490.418.000

338.926.000


191.626.006

116.926.000

64.910.00)

24500.00)

12.000.00)

8.500.000

3.500.000

9.000.000


25.635.000

25.635.000


3.500.00C

24.660.00C

24.66O.o6c


Pa«. 29      - Ici-

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

definitive

4

5

6

7

8=6-7

9

717.000

341.183

341.183

341.183

280.582

-67.818

-67.818

-67.S18

-67.818

-67.8 ÎS

-67.818

-67.8 ÎS

-67.818

-67.818

-67.818

-67.818

-67.818

-67.818

-67.818

-67.818

-67.818

191.259.000

179.950.738

160.026.842

119.977.9X5

40.048.857

161.958.467

120.004.000

110.088.755

93.631.133

67.797377

25.833.756

118.422.060

7S.88S.315

70.756.181

67.896394

53.791.78S

14.104.606

49.458.099

33.889.315

31.332.863

31.332.863

22.980.093

8.352.770

25.015.920

18.805.000

18.674.816

18.674.816

15312.192

3.362.624

15391393

13.600.000

13.600.000

13.600.000

11308.790

2.091.210

11.266332

25.000

25.000

25.000

11.453

13.547

7.744

5.180.000

5.049.816

5.049.816

3.791.949

1357.867

4.117.417

12.584.315

11303.521

11303321

6.213375

4.990.146

6.217.S05

2.500.00C

1.454.526

1.454.526

1.454326

3.406.722

25.635.00C

24.660.00C

24.660.00C

24.442.175

217.82

24.442.179

25.635.00C

24.660.00C

24.660.00C

24.442.17‘

217.82

24.442.179

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa ]

ti-

ne-

toi

Rraf

Titlu

col

at


Denumire indicator


societăților comerciale cu capital de


stat


7002

56

TITLUL VUI PROIECTE CU FINANȚARE DIN


FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


POST ADERARE


7002

56

01

7002

56

01

03

56

25

7002

56

25

01

56

25

02

58

7002

58

01

7002

58

01

01

58

01

02

70

71

71

01

71

01

01

71

01

30


Programe din Fondul European de Dezvoltare


Regionala (FEDR)


Cheltuieli nccligibilc


Programul de cooperare clvetiano-roman


vizând reducerea disparitatilor


economice si sociale in cadrul


Uniunii Europene extinse


Finanțarea naționala


Finanțarea externa ncrambursabila


TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN


FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020


Programe din Fondul European de Dezvoltare


Regionala (FEDR)


Finanțarea naționala


Finanțarea externa ncrambursabila


CHELTUIELI DE CAPITAL


TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIARE


Active fixe


Construcții

Alte active fixe


(inclusiv reparații capitale)


7002

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE


Credite de angajament

Credit

inițiale

definitive

inițiale

I

2

3

25.635.000

24.660.000

13.224.000

6.700.000

5.200.000

3.200.000

5.200.000

3.200.00C

8.024.000

3.500.00C

1.204.000

525.00(

6.820.000

2.975.00C

300.067.000

9.050.00

300.067.000

9.050.00

66.671.000

1358.00

233396.000

7.692.00

151.492.000

48.606.00

151.492.000

48.606.00

151.492.00C

48.606.00

24.012.00C

10345.00

127.480.00C

3S.26I.00

3.410.00


Pag- 30

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

definitive

4

5

6

7

8=6-7

9

25.635.000

24.660.000

24.660.000

24.442.179

217.821

24.442.179

12300.000

9.600.000

7.883.531

5.579.535

2.303.996

6.200.000

6.100.000

$.256.865

4.839.534

417331

6.200.000

6.100.000

5.256.865

4.839.534

417.331

6.100.000

3.500.000

2.626.666

740.001

1.886.665

915.000

525.000

394.000

111.000

283.000

5.1S5.000

2.975.000

2.232.666

629.001

1.603.665

7.064.000

5.163318

4.020.000

789.981

3.230.019

7.064.000

5.163.318

4.020.000

789.981

3.230.019

2,058.000

1.259.844

770.102

277.800

492302

5.006.000

3.903.474

3.249.898

512.181

2.737.717

39.749.186

37.966.075

24.368340

12.639.998

11.728.242

68.963.961

39.749.186

37.966.075

24368340

12.639.998

11.728.242

68.963.961

39.749.186

37.966.075

24.36824C

12.639.998

l L.728.242

68.963.961

ll.567.OOC

10.652.00C

4.083.94'

2.102.251

1.981.696

28.182.18

27314.075

20384392

10.537.74'

9.746.546

68.963.961

3.410.006

3.410.00C

3.410.00C

3.409.09:

901

- Ici-


zdmkkhe.:

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

7002

81

TITLUL xvn rambursări de credîte

81

02

Rambursări de credite interne

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

7002

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

7002

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANO

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

7002

85

01

Plăti efectuate in anii precedent si

recuperate in anul curent

7002

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenta si

recuperate in anul curent (SF)

7002

85

01

02

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent (SD)

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

17.6I5.00C

01

CHELTUIELI CURENTE

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

7402

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

30

Alte obiecte de inventar

56

TITLUL Vffl PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

\Q

Pag. 31 -Iei-

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.409.092

90S

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.409.092

90S

3.410.00C

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.409.092

908

-2.043-501

-2.043.501

-2.043JOI

-2.043501

-2.043.501

-2.043.501

-2.043501

-2.043501

-2.043-501

-2.043.501

-2.043501

-2.043501

-1.232.315

-1.232.315

-1.232315

-1.232315

-811.186

-811.186

-811.186

-811.186

74.700.00

71.255.000

69.861.983

66.395.709

52.180.608

14315.101

43.536.407

3S.100.00C

38.500.219

37.962.202

37.633.186

26.135504

11.497.682

27.991.966

38.000.00C

38.400319

37,962.202

37.633.186

26.135504

11.497.682

27.991.966

38.000.00

38380319

37.955.388

37.626372

26.128.690

11.497.682

27.991.966

1.200.0C

900.000

767.903

767.903

522,714

245.18$

536.505

33.800.0C

33.000.000

32.736.978

32.407.962

22.495594

9.912.36$

24.260.136

3.000.0(1

4.4S0.21S

4.450.507

4.450507

3.110382

1.340.125

3.195.325

20.00C

6.814

6.814

6.81^

20.00C

6.814

6.814

6.8 P

100.07

0 100.00

Capi

tol

Sub

capi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

7402

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

7402

56

01

03

Cheltuieli nccligibilc

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

17.615.00C

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

17.615.00C

71

01

Active fixe

17.615.00C

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

17.615.00C

7402

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

7402

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

740

85

01

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

7402

85

01

01

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent (SF)

8000 02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

800.863.00

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

5.S17.00

01

CHELTUIELI CURENTE

5.817.00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

8102

55

TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI

5.817.00

55

01

A. Transferuri interne

5.817.00

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societarilor comerciale cu capital de

stat

5.817.00

Pag. 32      - Ici-

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

lOO.OOd

100.000

100.00(

100.000

36.600.00(

32.755.000

31.900.000

28.762.742

26.045323

2.717.419

15544.441

36.600.00(

32.755.000

31.900.000

28.762.742

26.045323

2.717.419

15.544.441

36.600.00(

32.755.000

31.900.000

28.762.742

26.045323

2.717.419

15.544.441

36.600.00C

32.755.000

31.900.000

28.762.742

26.045323

2.717.419

15.544.441

-219

-219

-219

-219

-219

-219

-219

-219

-219

-219

-219

-219

-219

-219

-219

-219

336.750.00(

371.486.888

342.468.334

338.470298

247.718.290

90.752.008

137.542.195

36.075.001

35.667.000

34.109.048

34.109.048

33.523.928

585.120

35.037.691

36.075.001

37.1S0.762

35.622.810

35.622.X10

35.037.690

585.120

35.037.691

30.000.001

30.672581

30.000.000

30.000.000

29.4I4.8S0

585.120

29.4I4.8S1

30.000.001

30.672.5X1

30.000.000

30.000.000

29.414.880

585.120

29.414.881

0         6.075.001

6.50S.1SI

5.622.810

5.622.810

5.622.810

5.622.810

0         6.075.001

6.508.181

5.622.810

5.622.8 IC

5.622.810

5.622.SI0

0         6.075.001

6.508.181

5.622.810

5.622.8 IC

5.622.8IC

5.622.810

Capi

tol

Sub

capi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

8102

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANTI

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

8102

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

8102

85

01

Plăti efectuate in anii preccdenti si

recuperate in anul curent

8102

85

01

01

Plăti efectuate in anii preccdenti si

recuperate in anul curent (SF)

8102

85

01

02

Plăti efectuate in anii preccdenti si

recuperate in anul curent (SD)

8302

AGRICULTURA. SILVICULTURA.

SI VANATOARE

8302

01

CHELTUIELI CURENTE

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intrctincrc si funcționare

8402

TRANSPORTURI

795.046.00(

01

CHELTUIELI CURENTE

593.951.00(

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intrctincrc si funcționare

8402

20

02

Reparații curente

20

05

1 Bunuri de natura obiectelor de inventar

eO
■Mjx-

Pag. 33      - Ici-

Credit

e bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

-1.513.762

-1513.762

-1.513.762

-1.513.762

-1.513.762

-1.513.762

-1.513.762

-1.513.762

-1.513.762

-1.513.762

-1.513.762

-1513.762

-672381

-672.581

-672581

-672581

-841.181

-841.1S1

-841.181

-841.181

320.000

355.000

213.174

213.174

211.715

1.459

211.715

320.000

355.000

213.174

213.174

211.715

1.459

211.715

320.000

355.000

213.174

213.174

211.715

1.459

211.715

320.000

355.000

213.174

213.174

211.715

1.459

211.715

320.000

355.000

213.174

213.174

211.715

1.459

211.715

300.355.000

335.464.S8S

30S.146.112

304.148.076

213.982.647

90.165.429

102.292.789

209.720.000

261.531.006

255.889343

251.891.307

199.015302

52.876.005

100.055.600

80.000.000

90.203.006

89.123.379

89.115.704

68.367307

20.748.497

67.760.753

6.500.000

8.791.126

8.790.714

X.783.039

5.379.012

3.404.027

5.307,991

150.000

405.000

405.000

397.325

320.316

77.005

21S.397

6.350.00C

8.386.126

8.385.714

8.385.714

5,058.696

3.327.018

5.089.594

67.000.00C

75.004.53'

75.004.537

75.004537

59.261.724

15.742.813

58.597.015

500.00C

400.00C

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

8402

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

30

Alte cheltuieli

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

56

TITLUL Vm PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

33.836.000

8402

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

1.200.000

8402

56

01

03

Cheltuieli neeligibilc

1.200.000

56

25

Programul de cooperare clvctianoroman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale iu cadrul

Uniunii Europene extinse

32.636.000

8402

56

25

01

Finanțarea naționala

4.898.000

56

25

02

Finanțarea externa ncrambursabila

27.738.000

57

TITLUL vm ASISTENTA SOCIALA .

57

02

Ajutoare sociale

57

02

02

Ajutoare sociale în natura

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

560.115.000

S402

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

560.115.000

S402

58

01

01

Finanțarea naționala

84.OIS.000

58

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

476.097.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

201.095.000

71

TITLUL XTn ACTIVE NEFINANCIARE

201.095,000

71

01

Active fixe

201.095.000

. LTnrZ3®WMEnBES3HKE' îCSSK


ysGt


’ “^âSMWWWK ‘ i


^—7

Fag. 34 -Ici-

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

500.000

400.000

6.000.000

6.007.343

5.328.128

5.328.128

3.726.471

1.601.657

3.855.747

6.000.000

6.007.343

5328.12S

5328.128

3.726.471

1.601.657

3.855.747

51.400.000

52.600.000

52.400.000

49352.561

34.121.220

15331341

18.600.000

19.800.000

19.600.000

16.552361

1.736.198

14.816363

18.600.000

19.S00.000

19.600.000

16.552361

1.736.198

14.816.363

32.800.000

32.800.000

32.800.000

32.800.000

32385.022

414.978

4.920.000

4.920.000

4.920.000

4.920.000

4.857.753

62347

27.880.000

27.880.000

27.S80.000

27.880.000

27.527369

352.731

33.000.000

35.300.000

35347.964

35347.964

35347.964

32394.847

33.000.000

35300.000

35.247.964

35347364

35347.964

32.294.847

33.000.000

35.300.000

35.247.964

35347.964

35347.964

32.294.847

45.320.000

83.428.000

79.118.000

78.175.078

61.278.911

16.896.167

45.320.000

83.428.000

79.118.000

78.175.078

61.278.911

16.896.167

6.934.000

12.522.000

11.875.250

11.735337

9.193380

2.542.257

38.386.000

70.906.000

67342.750

66.439341

52.085.631

14353.910

87.225.000

70.535.00f

48.857.887

48.857.887

11.569.371

37.288316

2.237.189

87.225.000

70.535.00f

48.857.887

48.857.887

11.569371

37.288.516

2.237.189

87.225.000

70.535.00C

48.857.887

48,857.887

11.569371

37.288.516

2337.189

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

no-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


8402

71

01

30

8402

79

81

81

02

81

02

05

8402

84

S402

85


8402           85  01

8402

85  01  01

9900 02


B

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVn RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursări de credite interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN AND PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedentă si recuperate in anul curent

Placi efectuate in anii prcccdcnti si recuperate in anul curent (SF)            /

EXCEDENT/DEFICIT            /


201.095.000

35

Ici-

Crcdî

c bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

87.225.000

70.535.000

48.857.887

48.857.887

11.569371

37.288316

2.237.189

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.409.092

908

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.409.092

908

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.409.092

908

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.410.000

3.409.092

908

-11.118

-11.118

-11.118

-11.118

-11.118

-11.118

-11.118

-11.118

-11.118

-11.118

-11.118

-11.118

-11.118

-11.118

-11.118

-11.118

-334.634.00(

-334.634.000

-83.187.319


Conducătorul comparttmentâl financiar-contabîl / ■: țSfflr&awfflk _


TOTAL JUDEȚ CLUJCONTUL DE EXECUȚIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-VENITURi

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

încasați realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Tot din c

ii, i

are: •

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4

+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

08

TOTAL VENITURI-NERAMBURSABILE

300.000

334.000

279.551

279351

279351

4808

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

300.000

384.000

279.551

279351

279351

4808

15

Alte programe comunitare finanțate in

perioada 2014-2020 (APC)

300.000

384.000

279.551

279351

279351

4808

15

03

Prcfinantarc

300.000

384.000

279.551

279351

279351

TOTAL JUDEȚ CLUJ


CONTUL DE EXECUȚIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAM


BURSAB [LE-CHELTUIELI
Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

toi

graf

Titlu

col

300.000


300.000


3X4.000


384.000


Angajamente


legale142305


Plăti


efectuate142305


142305


142305


142305


Pa£. 1

-Ici-

Angajamente

legale de plătit


Cheltuieli


efective142305


142305


142305


142305


137346


156.455


156.455


156.455


156.455


T.a5S£ă£

TOTAL JUDEȚ CLUJ

DETALIEREA CHELTUIELILOR -fonduri externe nerambursabile -


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

fol

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale        definitive


Credit

inițiale


5008
5008
5008
6808
6808
6808
9900 08

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE


01         CHELTUIELI CURENTE

5 8         TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE


58  15
58  15 02
01
58

58  15

58  15 02

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2014-2020

Finanțare externa ncrambursabila

ASIGURARE SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020


Alte programe comunitare finanțare in


perioada 20)4-2020


Finanțare externa ncrambursabila
300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.00C

300.00C

300.00C

300.00(
-2.0 M

Pag. 2      - Icî-

c bugetare

Angajamente

Angajamente

Angajamente

Plăti

legale de plătit

Cheltuieli

i definitive

bugetare

legale

efectuate

efective

: 4

5

6

7

8=6-7

9

384.000

142.305

142305

142.305

156.455

384.000

142.305

142305

142305

156.455

i

384.000

142305

142305

142305

156.455

384.000

142.305

142305

142305

156.455

384.000

142.305

142305

142.305

156.455

:    384.000

142.305

142.305

142.305

156.455

384.000

142305

142.305

142305

156.455

384.000

142305

142305

142.305

156.455

384.000

142305

142.305

142.305

156.455

1           384.000

142305

142305

142.305

156.455

137346
onducatorul com] fînanciar-c«partîm iritabil

TOTAL JUDEȚ CLUJ


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN VBMfTURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LO(


■ FINANȚATE CAL - VENITURI
1 -Ici-

Pag,

Capitol

Sub

capitol

Pa-

ra-gral

Grupa/ Titlu

Articol

Aii

nc-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Tot: din c

u 1

ire:.

din anii precedent!

din anul curent

A

B

I

2

3=4-

t-5 ,

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

10

TOTAL VENIT URI-VENIT URI

169.400321

158259.125

14<

.431398

3.156.61 8

14 6274.680

I45.6I9.0I2

98.075

3.714211

0002

I. VENITURI CURENTE

90.795521

84534.998

82

.100315

3.156.618

79.943.697

79288.029

98.075

3.714211

2900

C. VENITURI NEFISCALE

90.795321

84534.998

8:

.100315

3.156.618

79.943.697

79288.029

98.075

3.714211

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

17391.053

J 7.485301

13

389.967

329.080

18.060.887

18.000.845

389.122

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

17391.053

17.485301

1!

1389.967

329.080

18.060.387

18.000.845

389.122

05

Venituri din concesiuni si închirieri

17.345.859

17.480.107

I

L389567

329.080

18.060.887

18.000.845

389.122

30

Alte venituri din concesiuni si

închirieri de către instituțiile

publice

17345.859

17.480.107

I

1389.967

329.080

18.060.887

18.000345

389.122

3010

50

Alte venituri din proprietate

45.194

5.194

i

3300

10

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

73.404.468

67.049.697

6

t.710348

2.827338

61.882.810

61287.184

98.075

3325.089

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACT IVITATI

73.109.463

66.905.020

6

1522343

2.827338

61.694.805

61.198.941

3323.402

3310

05

Taxe si alte venituri in invatamant

452.413

567.713

355.056

355.056

346282

8.774

08

Venituri din prestări de servicii

1.391.922

S91.922

275210

275210

274.730

480

14

Contribuția elevilor si studenților

pentru internate, cămine si cantine

12.817.059

13.205.840

1

0.688268

I 99242

10.489.026

10.434.191

254.077

3310  16

Venituri din valorificarea produselor

i

obținute din activitatea proprie sau

anexa

3.006.488

1.600.000

5.666.012

5.666.012

5.666.012

3310  17

Venituri din organizarea de cursuri de

calificare si conversie profesionala,

specializare si perfecționare

757.000

462.964

441.988

441.988

441.983

3310 21

Venituri din contractele încheiate cu

casele de asigurări sociale de sanatatc

37599.000

36.749.000

5395251

2.603385

32.991.866

32560326

3.034.925

3310 30

Venituri din contractele încheiate cu
Capi

tol

Sub-


Pa-


Gru-


Ar-


Ali


capitol


pa/ grăit Titlu


ra-

ti-col


ne-at


Denumire indicator


Prcvederi bugetare inițiale


Prevederi bugetare definitive


A                             B                         I

direcțiile dc sanatatc publica din sume alocate de la bugetul dc stat

13.960.000

1 1310.000

31

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile dc sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii

1500.000

1.000.000

50

Alte venituri din prestări dc servicii si alte activitati

1.125581

1.117581

AMENZI. PENALITAT1 SI CONFISCĂRI

32.000

32.000

50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

32.000

32.000

DIVERSE VENITURI

32.677

32.677

50

Alte venituri

32.677

32.677

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

230.328

80.000

01

Donații si sponsorizări

230328

80.000

03

Varsamintc din secțiunea dc funcționare pentru finanțarea secțiunii dc dezvoltare a bugetului local

-3.181.841

-3.126.841

04

Varsamintc din secțiunea de funcționare

3.181.841

3.126.841

10

IV. SUBVENȚII

78.605.000

73.724.127

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

78.605.000

73.724.127

09

Subvenții pentru instituții publice

16.898.000

11324.127

10

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

13.000.000

13.000.000

14

Subvenții din bugetele locale pentru

Pag. 2 -Ici-

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Tot din <

»1, : arc::

din anii prcccdcnti

din anul curent

3=4

<-5 i

4

5

6

7

8=3-6-7

!

i

>308.209

9308309

9308209

522.822

522.822

522322

.669.527

24.911

1.644.616

1.644381

25.146

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

50.430

50.430

48.743

1.687

50.430

50.430

48.743

1.687

107375

107375

9300

98.075

107375

107375

9300

98.075

.045.754

-3.045.754

-3.045.754

.045.754

3.045.754

3.045.754

6

.330.983

66330.983

66330.983

6

330.983

66330.983

66330.983

.010.713

9.010.713

9.010.713

1

.000.000

13.000.000

13.000.000

Capi

tol

Sub

capitol

Pa

ra

finai

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Toi din i

A

B

I

2

3=4

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

7-500.000

7373.000

4310

19

Subvenții pentru instituții publice

1.207.000

2.127.000

33

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

40.000.000

40.000.000

3

Pag. 3 -lei-

Drepturi constatate

încasați realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

al, are:

din anii precc denii

din anul curent

+5 i

4

5

6

7

8=3-6-7

4.829,493

321.î 85

4.829.493

321.185

4.829.493

321.185

9.169.592

39.169592

39.169592

TOTAL JUDEȚ CLUJ

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credi

c bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII

329.123.477

200.3S6.58

1S9.245.I93

148.407.688

139.603305

135329.183

4374.122

134.838.507

5410 .

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

8.119.0CC

•   6.919.000

5.408.000

5.408.000

5.406329

1.771

4.828.819

50

Alte servicii publice generale

8. 119.0CC

6.919.000

5.408.000

5.408.000

5.406.229

1.771

4.82S.819

6510

INVATAMANT

39.000

17.365.OCC

17314.477

11.611.914

11.498.030

11.472.593

2S.437

12.220.094

03

Invatamant preșcolar si primar

9.892.00

10.022.000

7.669.855

7.669.855

7.669314

341

7.723.850

01

Invatamant preșcolar

9.X92.0CC

10.022.000

7.669.855

7.669.855

7.669314

341

7.723.850

04

Invatamant secundar

39.000

3.282. OU

3.358.513

1.236.922

1.123.038

1.097.942

25.096

1.693.051

01

Invatamant secundar inferior

41S.0CI

415.000

76341

76.341

54353

21.988

95.984

02

Invatamant secundar superior

39.000

2.867.00

2.943.513

1.160.581

1.046.697

1.043389

3.108

1397.067

05

Invatamant posrliccal

986.00

690.964

510.969

510.969

510.969

504.611

11

Servicii auxiliare pentru educație

3.205.00

■■ 3.243.000

2.194.168

2.194.168

2.194.168

2.298382

03

Internate si cantine pentru elevi

3.205.00

.  3343.000

2.194.168

2.194.168

2.194.168

2.29X382

6610

SANATATE

7.373.000

120.000.00

0       114.S73.000

100.722.936

100.722.936

99.713.173

1.009.763

104.044.237

06

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

7.373.000

120.000.00

0       114.873.000

100.722.936

100.722.936

99.713.173

1.009.763

104.044.237

6610 06

01

Spitale generale

7.373.000

120.000.00

0       = 114.873.000

100.722.936

100.722.936

99.713.173

1.009.763

104.044.237

6710

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

1.477

4.483.00

0      : 5.056.127

3.256.043

3.256.043

2.699.156

556.887

2.878.190

03

Servicii culturale

1.384.00

0          218.127

218.124

218.124

218.124

239.000

06

Casc de cultura

1.384.00

0          218.127

218.124

21S. 124

218.124

239.000

50

Alte servicii in domeniile culturii.

rccrccrii si religiei

1.477

3.099.0)

0      '  4.838.00C

3.037.919

3.037.919

2.481.032

556.887

2.639.190

6810

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

650.000

13.752.0)

0      5  8.415.00C

6.906.331

6.906331

6.793.095

U333C

6.913.819

50

Alte cheltuieli in domeniul asigurări-

lor si asistentei sociale

650.00C

13.752.0C

0       : S.415.00C

6.906331

6.906.33

6.793.095

U333C

6.913.819

681

0 50

50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

650.00C

13.752.flC

0       . 8.415.00C

6.906.331

6.90633

6.793.095

11333C

6.913.819

7010

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

321.060.00C

36.6673 b

9        36.667.58

20302.4&

11.811.965

9.144.93'

2.667.02b

3.953.348

Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

7010 50

Alte servicii in domeniile locuințelor.

serviciilor si dezvoltării comunale

321.060.000

9900 10

EXCEDENT/DEFICIT

Pag- 2

Crecitc bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

36.667,5

59

36.667.589

20502.464

11.811.965

9.144.937

2.667.028

3.953.348

-30.986.0

>8

-30.986.068

10.389.829

- Ici-


TOTAL JUDEȚ CLUJ

DETALIEREA CHELTUIELILOR

INSTITUT» PUBLICE FINANȚATE DIN VENITUI

SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

toi

graf

Titlu

col


Credite de angajament

Denumire indicatorlit<

inițiale


definitive


inițiale

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII


01

10

10

01

10

01

01

10

01

05

10

01

06

10

01

11

10

01

13

10

01

17

10

01

30

10

02

10

02

01

10

02

06

10

03

10

03

01

10

03

02

10

03

03

10

03

04

10

03

06

10

03

07

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salarialc in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Fond aferent plătii cu ora

Drepturi de delegare

Indemnizații de hrana

Alte drepturi salarialc in bani

Cheltuieli salarialc in natura

Ti chete de masa

Vouchcrc de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurari sociale de

sanatatc

Contribuții de asigurari pentru

accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca329.123.477


200JS6.589


168.197.5*89


100.366.000


94.621.000


67.405.000


9.080.000


13.991.000


35.000


41.000


3.200.000


S69.Q00


1.925.C00


200.C00


1.725X00


3.820.(00


1 .S73.fr 00


50.500


241.fr 00


25.(00


94.100


1.534.(00


66.191.589


17.566.uOC


*1 PROPRII

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

definitive

4

5

6

7

8=6-7

9

1S9.245.193

148.407.688

139.603.305

135329.183

4374.122

134.838.507

, 156353.193

129354551

129.140.667

127.003.992

2.136.675

128.716396

90.857352

81.645.603

8 L.645.603

80.956.672

688.931

83.630.276

86.621.490

78.128365

78.128.265

77.496.045

632320

S0.805303

60.002.005

57.107.627

57.107.627

56556.777

550.850

59.090.348

12.000.000

10.732.029

10.732.029

10.732.029

11.454.901

: 10.971.000

7.520.575

7.520575

7.480.909

39.666

7.280.115

61.400

37.188

37.188

37.188

42.174

32.085

20.691

20.691

2319

18.372

2.319

3.200.000

2397.120

2.297.120

2397.120

2.527.4S3

415.000

413.035

413.035

389.703

23.332

407.963

1.534.000

1.046.330

1.046330

l'016.980

29.350

1.035.530

21,000

20.130

20.130

20.130

20.130

1.513.000

1.026.200

1.026.200

996.850

29.350

1.015.400

• 2.641.762

2.471.00S

2.471.008

2.443.647

27361

1.789.443

599.709

589.872

589.872

588.985

887

916

39.811

20.919

20.919

19.257

1.662

28

198390

I95.20S

195308

193.518

1.690

301

i      15.789

11.994

11.994

10.007

1.987

12

40.071

11.698

11.698

11382

416

49

1.747.992

1.641.317

1.641.317

1.62059b

20.719

1.788.137

63.853.94

46.407.542

46.293.658

44.846.544

1.447.114

43.S3S.444

18.263.452

11.474.484

11.402.414

10.439.085

963.32S

11.112.665

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite de angajament

Cred

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

toi

graf

Titlu

col

st

inițiale

definitive

inițiale

A

B

1

2

3

5010

20

01

01

Furnituri de birou

451.00

20

01

02

Materiale pentru curățenie

1.075.00

20

01

03

încălzit, iluminatei forța motrica

2.609.00

20

01

04

Apa, canal si salubritate

431.00

20

01

05

Carburanți si lubrifiant

214.00

20

01

06

Piese de schimb

1.962.00

20

01

07

Transport

400.00

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

322.0C

5010

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

2.737.00

5010

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

7.365.00

5010

20

02

Reparații curente

1.414.00

20

03

Hrana

23.196.0C

20

03

01

Hrana pentru oameni

23.196.0C

20

03

02

Hrana pentru animale

20

04

Medicamente si materiale sanitare

14.556.0C

20

04

01

Medicamente

5.265.0C

20

04

02

Materiale sanitare

5.711.0C

20

04

03

Reactivi

2.950.0C

20

04

04

Dezinfectând

630.0

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.261.0

20

05

01

Uniforme si echipament

392.0

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

234.0

20

05

30

Alte obiecte de inventar

2.635.0

20

06

Deplasări, detasari. transferări

545.0

20

06

01

Deplasări interne, detasari. transferuri

317.0


:'' ■.■Wfflftftfl.' 1 JWW

Q>
'xCJ

Pag. 4       - Ici-

itc bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale

de plătit

Cheltuieli

efective

definitive

4

5

6

7

8=6-7

9

D

433.117

252.451

244.826

243.553

1.273

245.916

0

1.152.283

924.054

911.086

895.877

15.209

930.114

3

2.531.000

1.810.274

1.810.274

1.650.702

159372

1.729.493

0

425.500

328.813

328.813

310.928

17.885

320.825

0

214.000

89.833

89.833

84.230

5.603

109.911

0

2.022.000

988.250

988.250

948.178

40.072

1.200.755

0

466.000

429.279

426.855

384333

42.522

402.264

0

318394

150.616

146268

146.168

100

158325

0

2.441.495

575.212

569348

529.938

39.610

515.427

0

8.259.464

5.925.702

5.886.661

5.245.178

641.483

5.499.435

0

1.554.400

690.970

677302

677312

190

676.044

10

20.893.000

16375.293

16375293

16.542.189

33.104

16367.358

0

■ 20.893.000

16.575.293

16.575293

16342.189

33.104

16367.208

150

0

14.172.000

13.479.908

13.477.908

13.101.984

375.924

13.894312

0

5.063.000

4.915.042

4.914.042

4.873.646

40.396

5.349.007

)O

5.589.000

5.347.864

5.346.864

5.233.730

113.134

5.471.939

)O

2.950.000

2.939.886

2.939.S86

2.717.701

222.185

2.791.024

)O

570.000

277.116

277.116

276307

209

282342

0

2.355.550

696.688

684.492

677322

6.970

511.531

)O

148350

67.931

67.931

66.061

1.870

657

)O

237.000

29394

29.594

29394

86.900

)O

1.970.000

599.163

586.967

581.867

5.100

423.974

X)

576.849

121.501

121301

121.484

17

131.278

)O

393.849

99.164

99.164

99.152

12

102.746

Capi-tol


Sub-


capi-


toi


Pa-


ra-


Gru-


pa /

Ar-


Ali-


Credite de angajament


ti-


nc-


Dcnumirc indicator


graf


Titlu


col


at


inițiale


definitive


A                         B


20

06

02

Deplasări in străinătate

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

20

12

Consultanta si expertiza

20

13

Pregătire profesionala

20

14

Protecția muncii

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20

30

Alte cheltuieli

20

30

01

Reclama si publicitate

20

30

02

Protocol si reprezentare

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

20

30

04

Chirii

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

57

TITLUL VIO ASISTENTA SOCIALA

57

02

Ajutoare sociale

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

01

Burse

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadruCc

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

71

01

Active fixe

71

01

01

Construcții

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de


329.123.477

329.123.477

329.123.477

320310.000


I

Pag

5       - lei-

Crcdi

c bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente legale

Cheltuieli

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

3

4

5

6

7

8=6-7

9

228.000

183.000

22.337

22.337

22332

5

28.532

101.000

114.000

31.367

31.367

26.911

4.456

21.454

414.001

370.000

62.529

62.529

62.488

41

61329

327.00^

386.500

112.114

108.114

108.114

107364

40.000

32.000

18.511

16.511

16.276

235

16.281

50.001

46.000

6355

6355

6.355

6355

4.721.58!

5.084.189

3.137.822

3.129.672

3.066.824

62.848

932.373

52.00C

54.000

16.080

16.080

15.994

86

19.736

51.001

66.000

9.500

9500

9.500

8.928

90.00(

90.000

38.448

3S.448

38.448

38.448

240.001

305.600

201.466

201.466

193393

8.168

210.526

4.288JS!

4.568.589

2.872328

2.864.178

2.809.584

54.594

654.735

80

SO

80

1.640.00

■          1.642.000

1.201.406

1.201.406

1.200.776

630

1.247.496

1.100.00

1 1.000.000

588.406

5S8.406

588.406

575.561

540.00

1             642.00(1

613.000

613.00C

612370

630

671.935

32.1S9.00

)        32.892.00C

19.153.740

10.463.241

8.225.794

2.237.447

6.122311

32.189.00

)       . 32.892.00C

19.153.74C

10.463341

8.225.794

2.237.447

6.122.211

32.189.00

)         32.892.00C

I9.153.74C

10.46334

8.225.794

2.237.447

6.122.211

21.603.00

)        22.603.00C

14.145.253

5.454.754

4.450.98C

1.003.768

1.560.145


Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Credite de angajament

inițiale

definitive

1

2


6.913.500


5010

71

01

03

5010

71

01

30

5010

84

5010

85

5010

85

01

5010

85

01

01

5410

01

20

20

01

20

01

01

20

01

02

20

01

03

20

01

04

20

01

05

20

01

06

20

01

08

5410

20

01

09


active corporale


1.405.057


Alte active fixe (inclusiv reparații


capitale)


494.920


PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI


RECUPERATE IN ANUL CURENT


Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANTI


PRECEDENT! SI RECUPERATE


IN ANUL CURENT


Plăti efectuate in anii prcccdenti si


recuperate in anul curent


Plăti efectuate in anii prcccdenti si


recuperate in anul curent (SF)


ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL II BUNURI SI SERVICII


Bunuri si servicii


Furnituri de birou


Materiale pentru curățenie


încălzit, iluminat si forța motrica


Apa, canal si salubritate


Carburanți si lubrifianti


Piese de schimb


Posta, telecomunicații, radio, tv.


internet


Materiale si prestări de servicii cu


caracter funcțional


Pac. 6       - Iei-

Crcdil

c bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

inițiale

definitive

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

legale. de plătit

Cheltuieli efective

3

4

5

6

7

8=6-7

9

7.700.00C

6.913.500

4.084.153

4.084.153

2.850.474

1.233.679

3.804.762

2.127.00C

1.811.500

715.511

715.511

715511

612.105

759.00C

1564.000

208.823

208.823

208.823

145.199

-603

-603

-603

-603

-603

-603

-603

-603

-603

-603

-603

-603

8.119.000

6.919.000

5.408.000

5.408.000

5.406.229

1.771

4.828.819

8.119,000

= 6.919.000

5.408.000

5.408.000

5.406.229

1.771

4.828.819

8.119.000

6.919.000

5.408.000

5.408.000

5.406.229

1.771

4.828.819

1.034.000

1.034.000

614.000

614.000

612.629

1.371

568.437

50.000

50.000

50.000

50.000

49.101

899

47.984

300.000

350.000

265.900

265.900

265.826

74

267572

260.000

210.000

121.800

121.800

121.721

79

100.329

40.000

40.000

22.700

22.700

22.641

59

19.163

30.000

30.000

10.200

10.200

10.200

12.819

60.000

60.000

7.200

7.200

7.123

77

6.337

20.000

20.000

2.600

2.600

2545

55

2.139

250.000

250.000

115500

115500

115.445

55

99.S5S


Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ra

graf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii

nc-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

5410

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

5410

20

02

Reparații curente

20

03

Hrana

20

03

01

Hrana pentru oameni

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasări, detasari, transferari

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

20

06

02

Deplasări in străinătate

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

5410

20

12

Consultanta si expertiza

20

13

Pregătire profesionala

20

30

Alte cheltuieli

20

30

01

Reclama si publicitate

20

30

02

Protocol si reprezentare

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6510

INVATAMANT

39.0CM

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

01

Cheltuieli salariate in bani

10

01

01

Salarii de baza

10

01

06

Alte sporuri

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

10

01

13

Drepturi de delegare

Pag

. 7       - Ici-

i—

Credit

: bugetare

Angajamente

Angajamente

Angajamente

Plăti

legate de plătit

Cheltuieli

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

efective

3

4

5

6

7

8=6-7

9

24.000

24.000

18.100

18.100

18.027

73

12.236

230.000

330.000

254.100

254.100

254.001

99

214.547

5.800.000

4.750.000

4.288.000

4J2S8.000

4.287.958

42

3.955.053

5.800.000

4.750.000

4.2S8.000

4.288.000

4.287.958

42

3.955.053

440.000

290.000

82.300

82.300

82.205

95

15.409

200.000

50.000

6.700

6.700

6.670

30

40.000

40.000

200.000

200.000

75.600

75.600

75.535

65

15.409

1

75.000

75.000

18.600

18.600

18.595

5

18.595

25.000

25.000

50.000

50.000

18.600

1S.600

18.595

5

18.595

20.000

20.000

104

10.000

10.000

7.300

7.300

7.259

41

6.100

30.000

30.000

g|

1

480.000

380.000

143.700

143.700

143582

118

50.574

50.000

50.000

13.700

13.700

13.614

86

11.440

20.000

20.000

410.000

310.000

130.000

130.000

129.968

32

• 39.134

17.365.000

17.314.477

11.611.914

11.498.030

11.472.593

25.437

12.220.094

17.236.000

17.275.477

11.582.551

11.468.667

11.443.230

25.437

12.078.376

1.134.000

: 1.022.893

720.299

720.299

700.148

20.151

706.17S

942.000

963.048

691.959

691.959

675.726

16J233

690.402

887.000

.    873.648

630.165

630.165

630.150

15

639.840

l.OOC

1.000

35,000

61.400

37.1SS

37.188

37.188

42.174

2.000

606

606

606

606

Capitol

Sub

capi

tol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

6510

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

10

03

Contribuții

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

6510

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

6510

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

6510

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

6510

10

03

07

Contribuția asiguratoric pentru munca

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

01

Furnituri de birou

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

20

01

06

Piese de schimb

20

01

07

Transport

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, ev.

internet

6510

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6510

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

6510

20

02

Reparații curente

Pag. 8      -Ici-

Crcdi

c bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

inițiale

definitive

Angajamente

legale

Plăti efectuate

legale de plătit

Cheltuieli

efective

3

4

5

6

7

8=6-7

9

19.001

25.000

24.000

24.000

7.782

16.21S

7.782

192.001

59.845

28.340

28340

24.422

3.918

15.776

I12.00(

17.426

8.426

8.426

S.152

274

916

14.001

7.201

1.201

1301

224

977

28

40.004

6.444

3.444

3.444

2.6S3

761

301

13.00C

4.154

1.154

1.154

92

1.062

11

11.004

2.395

395

395

365

30

49

2.00(

22.225

13.720

13.720

12.906

814

14.471

16.102.004

16.252.584

10.862.252

10.748.368

10.743.0S2

5.286

11359.791

1.625.004

1.544.634

500.792

428.722

42S.I95

527

691.466

66.004

67.750

13.063

5.438

5.438

15.292

70.004

70.000

1.8.523

5.555

5.555

11.972

114.004

111.000

22230

2.230

2.230

2.230

26.004

26.500

728

728

728

1.900

44.004

44.000

5.505

5.505

5.505

29.875

7.004

7.000

425

425

425

803

30.004

26.000

5.650

3326

3326

9.136

55.004

54.920

25.347

20.999

20.999

38.535

192.004

182.000

41.133

35.469

35.469

77.230

1.021.00!

955.464

388.188

349.147

348.620

527

504.493

254.004

279.400

155.000

141.532

141332

181.049

Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ragraf

Gru

pa 1

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

B

1

2

6510

20

03

Hrana

20

03

01

Hrana pentru oameni

20

03

02

Hrana pentru animale

20

04

Medicamente si materiale sanitare

20

04

01

Medicamente

20

04

02

Materiale sanitare

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasări, detasari, transferări

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

20

06

02

Deplasări in străinătate

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

6510

20

12

Consultanta si expertiza

20

13

Pregătire profesionala

20

14

Protecția muncii

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

6510

20

30

Alte cheltuieli

20

30

01

Reclama si publicitate

20

30

02

Protocol si reprezentare

20

30

04

Chirii

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

57

TITLUL Vin ASISTENTA SOCIALA

Fag. 9       - ICI-

Crcdi

te bugetare

Angajamente

Angajamente

Angajamente

Plăti

Cheltuieli

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

3

4

5

6

7

8-6-7

9

12.956.00

13.116.000

9.855.272

9.855.272

9.854.931

341

9.958.370

12.956.00i

13.116.000

9.855.272

9.855.272

9.854.931

341

9.958.220

150

15.00

11.000

2.995

995

995

1.532

9.001

7.000

1.995

995

995

1.073

6.00i

4.000

1.000

459

724.00

738.550

176.524

164328

164328

189.865

5.00

3.550

14.00

17.000

3.065

3.065

3.065

705.001

718.000

173.459

161363

161363

189.865

92.001

100.000

31.876

31.876

31.876

42.068

64.00)

72.000

29.595

29.595

29.595

33.587

28.00)

28.000

2.281

2381

2381

8.481

31.001

31.000

6588

6.588

2.170

4.418

9.217

19.001

19.000

1.700

1.700

1.700

1.700

77.001

77.000

19.925

15.925

15.925

16325

7.001

7.000

2.000

11.001

11.000

4.190

4.190

4.190

4.190

291.001

318.000

105.390

97340

97340

264.009

2.001

4.000

2.380

2.380

2380

8.296

1.001

1.000

4.001

4.000

8365

284.00)

309.000

103.010

94.860

94.860

247.348

80Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa 1

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

A

B

6510

57

02

Ajutoare sociale

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

01

Burse

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

6510

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

01

Active fixe

71

01

01

Construcții

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

6510

71

01

03

Mobilier» aparatura birotica si alte

active corporale

6510

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

6610

SANATATE

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

01

Cheltuieli salariata in bani

10

01

01

Salarii de baza

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

10

01

06

Alte sporuri

10

01

17

Indemnizații de hrana

10

01

30

Alte drepturi salariata in bani

10

02

Cheltuieli salariata in natura

10

02

01

Tichetc de masa

10

02

06

Vouchcre de vacanta


Credite

de angajament

inițiale

definitive

1

2

39.000

39.000

39.000

39.00C

7.373.D0f


<£>

Pag. 10      - lci-

Crcdii

e bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

80

SO

12.327

-

5.544

6.783

129.001

39.000

29.363

29363

29.363

141.718

1 .

129.00^

39.000

29.363

29363

29363

141.718

129.001

39.000

29.363

29363

29363

141.718

1.444

51.193

70.00

66.234

59.00

1     39.000

29.363

29363

29.363

22.847

120.000.00

•114.873.000

100.722.936

100.722536

99.713.173

1.009.763

104.044.237

112.500.00

.107500.000

95.893.443

95.893.443

94.SS3.680

1.009.763

98.750.228

84.120.00

. 79.120.000

71.239.350

71.239350

71.239350

73.779.201

79.020.00

75.395.00C

68.094.860

6S.O94.860

68.094.86C

71311.170

53.570.00

48.945.00C

47.266.10

47366.101

47.266.101

49.642.271

8.000.00

: 12.D00.00C

10.732.02$

10.732.02$

10.732.02$

11.454.901

13.900.00

: 10.900.00C

7.450.575

7.450575

7.450.575

7.249.320

3.200.00

I 3.200.00C

2397.12C

2.297.12C

2.297.12C

2.497.878

350.00

0       ș    350.00C

349.035

349.035

349.035

366.800

1.850.00

0       :   1.471.00

994.531

99453

994.531

994.530

-

200.0C

0 21.00

20.131

20.13

20.131

20.130

L

I.650.0C

0         1.450.00

974.40

974.40

974.40

974.400


~P^. II - Ici-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credit

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

6610

10

03

Contribuții

3.250.000

2.254.000

2_149.960

2.149.960

2.149.960

1573.501

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.700.000

521.000

520.163

520.163

520.163

6610

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

20.000

17.000

16.425

16.425

16.425

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

1S0.000

171.000

170.818

170.818

170.818

6610

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

10.000

10.000

9.205

9.205

9205

I

6610

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

40.000

35.000

S.627

8.627

8.627

6610

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.300.000

1.500.000

1.424.722

1.424.722

1.424.722

1.573500

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

26.SOO.OOO

26.S00.000

23.5I4.6S7

23.514.687

22504.924

1.009.763

23.797.494

20

01

Bunuri si servicii

7.905.000

8.985.000

7.913.685

7.913.685

7.377.628

536.057

7.909.475

20

01

01

Furnituri de birou

210.000

210.000

147.357

147.357

147.000

357

154.785

20

01

02

Materiale pentru curățenie

630.000

630.000

596.746

596.746

581.663

15.023

613.867

20

01

03

încălzit, iluminat si forța metrica

1.575,000

•  1575.000

1.256.349

1.256.349

1.096.862

159.487

1.225.265

20

01

04

Apa, canal si salubritate

2X5.000

285.000

253.40S

253.408

235.630

17.778

249.974

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

65.000

65.000

58.529

58.529

. 52.926

5.603

54.281

20

01

06

Piese de schimb

890.00C

950.000

884.571

884.571

844576

39.995

945.347

20

01

07

Transport

37D.00C

440.000

423.629

423.629

381.107

42.522

393.128

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

125.001

125.000

67.229

67.22$

67.229

67.229

6610

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

105.00C

105.00C

46.487

46.487

46.344

143

49.828

6610

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intrctinerc si funcționare

3.650.00(

4.600.00C

4.17938C

4.179.38C

3.924.29

255.08Î

4.155.771

6610

20

02

Reparații curente

210.001

210.00C

117.732

117.73:

117.70

3:

122588

20

03

Hrana

1.600.001

l.IOO.OOf

912.92

912.92

880.2S‘

32.63S

898.699


Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii

nc-

at

Denumire indicator

A

B

6610

20

03

01

Hrana pentru oameni

20

04

Medicamente si materiale sanitare

20

04

01

Medicamente

20

04

02

Materiale sanitare

20

04

03

Reactivi

20

04

04

Dezinfectând

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasări, detasari. transferări

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

20

11

Cârti, publicării si materiale

documentare

6610

20

12

Consultanta si expertiza

20

13

Pregătire profesionala

20

14

Protecția muncii

20

30

Alte cheltuieli

20

30

02

Protocol si reprezentare

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

20

30

04

Chirii

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

01

Burse

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

n cin cadrate

6610

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE


Credite de angajament


inițiale        definitive


1 2


7.373.00C

7.373.00C


oo

Pag. 12      - Ici-

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

1.600.000

1.100.000

912.921

912.921

880389

32.632

898.699

14.530.000

14.150.000

13.474.613

13.474.613

13.098.716

375.897

13.892.980

5.250.000

5.050.000

4.912.147

4.912.147

4.871.760

40387

5.347.934

5.700.000

5.580.000

5.345.464

5345.464

5.232.348

113.116

5.471.480

2.950.000

2.950.000

2.939.886

2.939.886

2.717.701

222.185

2.791.024

630.000

570.000

277.116

277.116

276.907

209

282.542

1.592.000

972.000

340.661

340.661

338.352

2.309

264.772

32.000

60.000

57.539

57339

57.539

657

160.000

160.000

26.529

26.529

26.529

86.900

1.400.000

752.000

256.593

256393

254.284

2.309

177.215

43.000

63.000

25.325

25325

25325

25.325

43.000

63.000

25.325

25325

25325

25.325

15.000

15.000

6.071

6.071

6.071

6.071

330.000

290.000

53.529

53329

53329

53.529

110.000

150.000

74.650

74.650

74.650

74.650

20.000

20.000

15.561

15361

15326

235

15.331

445.000

845.000

579.938

579.938

517337

62.601

534.074

15.000

30.000

9.500

9300

9.500

8.928

60.000

60.000

30,585

30385

30.585

30.585

200.000

285.000

199.866

199.866

191.698

8.168

200361

170.000

470.000

339.987

339.987

285354

54.433

294.000

1.580.000

1.580.000

1.139.406

1.139.406

1.139.406

1.173.533

1.100.000

l.000.000

588.406

588.406

588.406

570.017

4KO.OOC

580.000

551.000

551.000

551.000

603.516

7.500.00C

7.373.000

4.829.493

4.829.493

4.S29.493

5.294.009

7.500.00C

7.373.000

4.829.493

4.829.493

4.829.493

5394.009

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


6610

71

01

Active fixe

71

01

01

Construcții

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

6610

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

6610

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

01

Cheltuieli salarialc in bani

10

01

01

Salarii de baza

10

01

06

Alte sporuri

10

01

13

Drepturi de delegare

10

01

17

Indemnizații de hrana

10

02

Cheltuieli salarialc in natura

10

02

06

Vouchcrc de vacanta

10

03

Contribuții

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

6710

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

6710

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

6710

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații


Credite de angajament

inițiale

definitive

1

2

7373.000

4.050.000

2.913.500

254.500

155.000

1.477


Pag- 13 -Ici-

Credit

e bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

7.500.000

7.373.000

4.829.493

4.829.493

4.829.493

5394.009

3.050.000

4.050.000

1.605.253

1.605.253

1.605.253

1.558.701

3.700.000

2.913.500

2.828.714

2.828.714

2.828.714

3.434.732

500.000

254.500

248561

248361

24S361

221.494

250.000

155.000

146.965

146.965

146.965

79.0S2

4.483.000

5.056.127

3.256.043

3356.043

2.699.156

556.887

2.878.190

3.926.000

3.579.127

3.076.290

3.076390

2319.403

556.887

2.551.790

2.656.000

2.447.359

2.447359

2.447.359

1.890.472

556.887

1.980.527

2.54I.00C

: 2.353.442

2.353.442

2.353.442

1.821.369

532.073

1.912.145

2.450.00C

2.285.357

2.285357

2.2X5.357

1.810.437

474.920

1.892.709

70.00C

50.000

50.000

50.000

10.521

39.479

10.746

21.00C

18.085

18.085

18.085

411

17.674

411

8.279

21.000

9.000

9.000

9.000

6.950

2.050

25.500

21.00(J

9.000

9.000

9.000

6.950

2.050

25.500

94.00|

84.917

84.917

84.917

62.153

22.764

42.882

17.00(9

1

16.483

16.483

16.483

15.933

550

2.00»

1.110

1.110

1.110

504

606

-4 O O

---o--

6.146

6.146

6.146

5343

903

2.00b

1.035

1.035

1.035

153

882

3.000

1.186

1.186

1,186

856

330

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii ne-at

Denumire indicator

A

B

6710

10

03

07

Contribuția asiguratoric pentru munca

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

01

Furnituri de birou

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6710

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6710

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

6710

20

02

Reparații curente

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasări, detasari, transferări

20

06

01

Deplasări interne, delăsări, transferări

20

06

02

Deplasări in străinătate

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

6710

20

12

Consultanta si expertiza

20

13

Pregătire profesionala

20

14

Protecția muncii

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare


derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit


Credite de angajament


inițiale        definitive52ZE3E

Png

. 14      -lei-

Credit

e bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

inițiale

definitive

Angajamente

legale

Plat»

efectuate

legale de plătit

Cheltuieli

efective

3

4

5

fi

7

8=fi-7

9

63.000

58.957

58.957

5S.957

39.464

19.493

42.882

1.270.000

1.131.768

628.931

628.931

628.931

571263

792.000

566.819

405.077

405.077

405.077

381.044

30.000

20.367

16.677

16.677

16.677

6.588

30.000

24.283

21.558

21.558

21358

13.086

250.000

225.000

160.039

160.039

160.039

160.039

35.000

29.000

19.077

19.077

19.077

19.077

27.000

23.674

11.534

11.534

11.534

11.534

300.000

114.495

91.009

91.009

91.009

81.245

12O.00C

130.000

85.183

85.183

85.183

89.475

85.000

100.000

79.191

79.191

79.191

79.191

160.00C

160.000

59.959

59.959

59.959

40.658

30.000

10.000

130.00C

150.000

59.959

59.959

59.959

40.658

100.00C

:     113.849

16.032

16.032

16.032

16.032

40.001

:     98.849

14.576

14.576

14.576

14.576

60.00C

15.000

1.456

1.456

1.456

1.456

10.00C

23.000

12.608

12.608

12.608

5.00C

1.000

15.00C

34.500

3.409

3.409

3.409

3.409

3.00(

i       i.ooo

950

950

950

950Capi-

to!


Sub-


capi-


toi


Pa-


ra-


Gru-


pa /


Ar-


Ali-


Credite de angajament


ti-


ne-


Dcnumirc indicator


graf


Titlu


col


at


inițiale


definitive


dispozițiilor legale

20 30

Alte cheltuieli

20  30 02

Protocol si reprezentare

20  30 04

Chirii

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XTfi ACTIVE NEFINANCIARE

71  01

Active fixe

71  01  02

Mașini» echipamente si mijloace de

transport

71  01  03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

71  01  30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10 01

Cheltuieli salarialc in bani

10 01 01

Salarii de baza

10  01  05

Sporuri pentru condiții de munca

10 01 06

Alte sporuri

10  01  13

Drepturi de delegare

10  01  17

Indemnizații de hrana

10  01  30

Alte drepturi salarialc iu bani

10 02

Cheltuieli salarialc in natura

10 02 06

Vouchere de vacanta

10  03

Contribuții

10  03  01

Contribuții de asigurări sociale de


1.477

1.477

1.477


557

920

650.000


Pag

. 15      -lei-

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

4.00(1

96.000

131.600

51.705

51.705

51.705

49.979

5.001)

5.000

36.000

I

: 16.600

1.600

1.600

1.600

1.600

55.000

110.000

50.105

50.105

50.105

48.379

557.000

1.477.000

179.753

179.753

179.753

326.400

557.000

1.477.000

179.753

179.753

179.753

326.400

557.00^

1.477.000

179.753

179.753

179.753

326.400

223.825

4O7.Ooi

407.000

157.377

157.377

157377

87.788

150.0011

1.070.000

22.376

22.376

22.376

14.787

13.752.000

;  8.415.000

6.906.331

6.906.331

6.793.095

113.236

6.913.819

13.102.006

: 7.765.000

6.764.900

6.764.900

6.651.664

113.236

6.705.641

9.102.000

:  4.913.000

4.913.000

4.913.000

4.801.107

111.893

4.823.890

8.S62.00D

; 4.714.000

4.714.000

4.714.000

4.630.086

83.914

4.705.348

7.252.000

• 4.652.000

4.652.000

4.652.000

4.576.085

75.915

4.633.869

1.0X0.001)

20.00Q

20.000

20.000

20.000

19.813

187

20.049

10.000

2.000

2.000

2.000

1302

698

1.302

16,747

500.00)

40.000

40.000

40.000

32.886

7.114

33.381

40.000

40.000

40.000

40.000

12.700

27300

12.700

40.000

40.000

40.000

40.000

12.700

27.300

12.700

200.00)

159.000

159.000

159.000

158321

679

105.842

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii no

at

A

6810

10

03

02

10

03

03

6810

10

03

04

6810

10

03

06

6810

10

03

07

20

20

01

20

01

01

20

01

02

20

01

03

20

01

04

20

01

05

20

01

06

20

01

08

6810

20

01

09

6810

20

01

30

6810

20

02

20

03

20

03

01

20

04

20

04

01


Credite de angajament


Cred


Denumire indicator


B

stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de

sunata te

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratoric pentru munca

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzit, iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intrctincrc si funcționare

Reparații curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente


inițiale

definitive

1

2


inițiale


3

44.

I.5C


I4.SC


6C

3(

I38.0C

3.940.0C

545.0C

60.01

30.01

115.01

20.01

20.01

30.0i


190.0'

50.0

135.0

2.K40.0

2.X40.0

10.0

5.0ite bugetare

Angajamente

bugetare

Angaj'amcntc

legale

definitive

• 4

5

6