Hotărârea nr. 393/2019

Hotărârea 393/2019 - Aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, urmare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, urmare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, urmare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 217333/18.04.2019 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi prin care se propune aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, urmare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019;

Reținând prevederile: Legii nr. 31/2019 de aprobare a O.U.G. nr. 74/07.07.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și ale O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, ale Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

Văzând avizul Comisiei de prețuri și tarife nr. 217400 /18.04.2019;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (2) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă tarifele pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj Napoca, prestată de S.C. ROSAL GRUP S.A. și COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VEREȘ S.A, urmare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 începând cu data aprobării prezentei, prevederile Anexei la H.C.L. nr. 1026/2017, punctele 1-3, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană și spații verzi, și Direcția Economică.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică operatorilor de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca.

Nr. 393 din 23 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECOLOGIE URBANĂ ȘI SPAȚII VERZI SERVICIUL ECOLOGIE URBANĂ


Anexa la Hotărârea nr. 393/2019


Tarifele distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj Napoca, urmare a intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea 31/2019Nr crt

Activitatea prestată

Tarif aprobat TVA inclus, pentru Persoane fizice și Agenți economici/Instituții publice

Persoane fizice

Agenți economici/Instituții publice

lei/pers

lei/mc

lei/mc

1

Precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale reziduale sortate

9,88

48,58

61,82

2

Colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase de mobilier

17,26

30,65

3

«> / s /

Colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări

31,01

45,08

Z4

Gestionarea deșeurilor menajere reciclabile (hârtie, plastic, metal, sticlă)

0

0

0


Notă : Pentru deșeurile nesortate se va aplica o majorare de tarif de 25% la tarifele de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale reziduale sortate