Hotărârea nr. 392/2019

Hotărârea 392/2019 - Completarea Anexei la Hotărârea nr. 258/2011, modificată și completată prin Hotărârea nr. 363/2015 (vânzarea prin licitație publică cu strigare a unor spații comerciale și de prestări servicii, proprietate privată a municipiului, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 258/2011, modificată și completată prin Hotărârea nr. 363/2015 (vânzarea prin licitație publică cu strigare a unor spații comerciale și de prestări servicii, proprietate privată a municipiului, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 258/2011, modificată și completată prin Hotărârea nr. 363/2015 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Constatin Ioan Tomoș și Olăh Emese;

Analizând Referatul nr. 215031/451/17.04.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune completarea Anexei la Hotărârea nr. 25 8/2011, modificată și completată prin Hotărârea nr. 363/2015;

Reținând prevederile Legii nr. 550/2002, actualizată, ale H.G. nr. 1341/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, ale Hotărârii nr. 362/2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și al Procesului-verbal al Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002 din data de 17.04.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea nr. 258/2011, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 363/2015, în sensul completării acesteia cu pozițiile 19-32, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 392 din 23 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA 392/2019


LISTA SPAȚIILOR COMERCIALE ȘI DE PRESTĂRI SERVICII CE FAC OBIEC URMEAZĂ A FI VÂNDUTE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ CU SNR. CRT

ADRESĂ

SUPRA

FAȚĂ/PIC MP.

NR.TOPO/NR. CADASTRU

\

' ÎL v CF INDIVIDUAL    k

OBSERVAȚII

STRADA

NR.

AP.

1

CĂH FERATE

4

224,42

127362

-

2

BOLYAIJĂNOS

4

5

195,47/PIC

32,47/100

14/2/1/V

268666-C1-U2 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

-

3

MOȚILOR

17

2

60,04

11004/H

253817-C1-U1 Statul Român în administrare G.I.G.C.L. Cluj

-

4

PARIS

41-43

7

105.12/PIC

18,62/100

5207/1/VU/ 257894-C1-U5

257894-C1-U5 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

-

5

MĂRĂȘEȘTI

31

corp I

AP.6

29,85

CI 5693/2

6134-Nu există CF individual (solicitare de reglementare CF privind suprafața utilă și cotele părți indivize)

-

6

I.M. KLEIN

3

4

209,91

486/1/IV

132109/ 252584-C1-U2, PARTE DIN AP. 4 A FOST DEMOLAT, IAR AUTORIZAȚIA DE DESFIINȚARE NU ESTE OPERATĂ ÎN C.F. Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

-

7

TRAIAN

15

11

70,83

9801/2/1/XI

124925/250884-C1-U13 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

-

8

HOREA

84-86

10

30,75

127050

-

9

ANTON PANN

8-10

2 SUBSOL

125,20

5198/1/1/H

140770/ 257404-C1-U1 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

10

HOREA

10

14

40,67

4425

-

11

LALELELOR

14

4

10,90

5138/IV

251317-C1-U11

(solicitare de reglementare CF privind suprafața utilă și cotele părți indivize) Statul Român în administrare operativă Sfatul Popular Cluj

-

12

I.M. KLEIN

21

1

38,76

-

13

EROILOR

5

1

61,5 /PIC 1308/10000

8/1/1

258711-C1-U7

-

14

EROILOR

5

2

10,29/PIC 219/10000

8/1/H

258711-C1-U8

VÂNDUT

15

DOROBANȚILOR

27

4

70,75/PIC

23,99/100

4766/1/IV

120166

VÂNDUT

16

GEORGE BARIȚIU

14

1

16,10/PIC

3,20/100

783/1/1

254240-C1-U8

VÂNDUT

17

REPUBLICH

71

3

68.7/PIC

22/100

1216/2/in

244450/ 274942-C1-U2 Statul Român în administrare Sfat Popular Oraș Cluj

-

18

TRAIAN

20

6

29,89/PIC

5,05/100

9784/C/VI

253694-C2-U5 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

-

19

BLD21 DECEM BRIE 1989

92

5

39.19/PIC 12,10/100

4807/1/V

262530-C1-U4 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

20

BLD. EROILOR

1

4

15.45/PIC

0,77/100

6,7/5/IV

254087-C1-U37 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

21

BLD. EROILOR IULIU MANIU

23-25,

18-16

5

26.70/PIC

0,77/100

20/1/V

251192-C1-U16 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

-

22

BLD. EROILOR IULIU MANIU

23-25,

18-16

6

61,00/PIC

1,77/100

20/1/VI

251192-C1-U17 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

23

DOROBANȚILOR

47

2

30.59/PIC

22,45/100

262276-C1-U2

262276-C1-U2 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

-NR. CRT

ADRESĂ

SUPRA

FAȚĂ/PIC MP.

NR.TOPO/NR.

CADASTRU

CF INDIVIDUAL

OBSERVAȚII

STRADA

NR.

AP.

24

HOREA

96-106

84

51.3

9444/S/LXXXIV

CF 250131-C1-U46 Statul Român

-

25

I.C.

BRĂTIANU

8

7 CORP II, COTĂ PARTE 29,56%

33,59

256002-C1-U8

TOPO VECHI: 525/1/VII

256002-C1-U8 Statul Român în administrarea Consiliul Local Cluj

26

I.M. KLEIN

23

lb

50.64

258158-C1-U4 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

258158-C1-U4 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

-

27

IULIU COROIANU

11

61.4 DIN TOTAL 144 NEDEZMEMB

RAT

9588-C1

IMOBIL NEDEZMEMBRAT

-

28

MEMORAN DUMULUI

2

23

23,06 COTA

244575/900000

367/1/XXIII

267141-C1-U9 Statul Român în administrarea Consiliul Local Cluj

-

29

MEMORAN DUMULUI

2

29

28,80 COTA

244575/900000

367/1/XXIX

267141-C1-U13 Statul Român în administrarea Consiliul Local Cluj

-

30

NICOLAE CRISTEA

9

3

15.93

283831-C1-U2 (Nr. TOPO vechi 4981/1/III)

283831-C1-U2 Statul Român

-

31

P-ȚA AVRAM

IANCU

4

3

21,85

282479-C1-U2

282479-C1-U3 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

-

32

TRAIAN

15

PARTE DIN AP. 10AA

160,34

250884-C1-U11

250884-C1-U11 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

-