Hotărârea nr. 391/2019

Hotărârea 391/2019 - Completarea Anexei la Hotărârea nr. 251/2002, modificată și completată prin Hotărârile nr. 602/2004, 694/2004, 40/2005, 593/2005, 791/2005, 230/2006, 442/2006, 748/2007, 835/2007, 213/2008 și 903/2018 (aprobarea listei cu spațiile comerciale sau de prestări servicii, propuse pentru vânzare, în baza Legii nr. 550/2002)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 251/2002, modificată și completată prin Hotărârile nr.

602/2004, 694/2004, 40/2005, 593/2005, 791/2005, 230/2006, 442/2006, 748/2007, 835/2007, 213/2008 și 903/2018 (aprobarea listei cu spațiile comerciale sau de prestări servicii, propuse pentru vânzare, în baza Legii nr. 550/2002)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 251/2002, modificată și completată prin Hotărârile nr. 602/2004, 694/2004, 40/2005, 593/2005, 791/2005, 230/2006, 442/2006, 748/2007, 835/2007, 213/2008 și 903/2018 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Constatin Ioan Tomoș și Olâh Emese;

Analizând Referatul nr. 215021/451/17.04.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune completarea Anexei la Hotărârea nr. 251/2002, modificată și completată prin Hotărârile nr. 602/2004, 694/2004, 40/2005, 593/2005, 791/2005, 230/2006, 442/2006, 748/2007, 835/2007, 213/2008 și 903/2018;

Reținând prevederile Legii nr. 550/2002, actualizată, ale H.G. nr. 1341/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, ale Hotărârii nr. 362/2019, privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și procesul verbal al Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002 din data de 17.04.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 251/2002, modificată și completată prin Hotărârile nr. 602/2004, 694/2004, 40/2005, 593/2005, 791/2005, 230/2006, 442/2006, 748/2007, 835/2007, 213/2008 și 903/2018, în sensul completării listei spațiilor comerciale și de prestări servicii care fac obiectul Legii nr. 550/2002, cu imobilele înscrise în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Președinte de ședință,

Ec. DaivStefan Tarcea

Nr. 391 din 23 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 -voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA 391/2019


LISTA SPAȚIILOR COMERCIALE ȘI DE PRESTĂRI SERVICII CARE FAC OBIECTUL LEGII 550/2002

NR.CRT

ADRESĂ

TITULAR LOCAȚIUNE

STRADA

NR.

AP.

1

BLD 21 DECEM BRIE 1989

92

5

2

BLD. EROILOR

1

4

3

BLD. EROILOR

IULIU MANIU

23-25, 18-16

5

4

BLD. EROILOR

IULIU MANIU

23-25,18-16

6

5

DOROBANȚILOR

47

2

6

HOREA

96-106

84

7

I.C. BRĂTIANU

8

7 CORP II, COTĂ PARTE 29,56%

8

I.M. KLEIN

23

lb

9

IULIU COROIANU

11

10

MEMORANDUMULUI

2

23

11

MEMORANDUMULUI

2

29

12

NICOLAE CRISTEA

9

3

13

P-ȚA AVRAM IANCU

4

3

14

TRAIAN

15

PARTE DIN AP. 10AA

<, -t -V.   VA