Hotărârea nr. 390/2019

Hotărârea 390/2019 - Aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L. - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Gabriela Moldovan, Sabin Ioan Sărmaș și Olâh Emese;

Analizând Referatul nr. 211350/451/16.04.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, ale H.G. nr. 962/27 septembrie 2001, actualizată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, ale Procesului-verbal al Comisiei sociale de analiză a dosarelor A.N.L. din data de 20.03.2019, ale Hotărârii nr. 60/2019 și ale Hotărârii nr. 117/2019.

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. c, al. 5 lit. b, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Lista de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințe destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Afișarea listei prevăzute la art. 1 va fi făcută, după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca și prin postare pe site-ul autorității locale www.nrimariacluinapoca.ro.

Art.3. (1) Contestațiile la lista de repartizare prevăzută la art. 1 vor fi depuse în termen de șapte zile de la data afișării.

(2) Contestațiile vor fi soluționate în termen de 15 zile de la înregistrare, în condițiile legii.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și

evidența proprietății.Nr. 390 din 23 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca


Anexă la Hotărârea nr. 390 /2019

LISTA DE REPARTIZARE, ÎN VEDEREA ATRIBUIRII,

PENTRU LOCUINȚELE DESTINATE ÎNCHIRIERII, CONSTRUITE DIN FONDURI A.N.L.

OBIECTUL

REPARTIȚIEI

TITULAR REPARTIȚIE ÎN

VEDEREA ATRIBUIRII, PRIN

ÎNCHIRIERE

POZIȚIE ÎN

LISTA

FINALĂ

STRADA

NR.

BLOC

ETAJ

NR.

APARTAMENT

NR.

CAMERE

SUPRAFAȚĂ

UTILĂ

1.

COSTEA MONICA - ILINCA

1

MEHEDINȚI

41

Ml

III

14

1

44,80 M.P.