Hotărârea nr. 39/2019

Hotărârea 39/2019 - Prelungirea duratei mandatului unui administrator provizoriu la Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64¹ alin. 5 din O.U.G nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei mandatului unui administrator provizoriu la Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64' alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului unui administrator provizoriu la Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 641 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 33.771/44.10 din 21.01.2019 al Direcției tehnice, prin care se propune prelungirea duratei mandatului unui administrator provizoriu la Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 641 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Reținând prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a înteprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 874/2018 privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație la Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei mandatului administratorului provizoriu la Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, domnul Călin-Vasile Foma, până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 641 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 874/2018.

Art. 2. Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să semneze, în calitate de reprezentant al Consiliului local, actul adițional Ia contractul de mandat, în conformitate cu art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă mandatarea domnului Emil Miron - director general al R.A.T. Cluj-Napoca, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Primarul municipiului Cluj-Napoca, Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca și Direcția Țehnică.

Președinte de ședință,


Ștefan Tarcea

Nr. 39 din 6 februarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi, prin vot secret)