Hotărârea nr. 388/2019

Hotărârea 388/2019 - Aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Supralărgire și modernizare strada Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Supralărgire și modernizare strada Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții Supralărgire și modernizare strada Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 206919 din 17.04.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Supralărgire și modernizare strada Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca”;

Reținând prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea nr. 132/2019 prin care s-a aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Supralărgire și modernizare strada Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca”, Procesul-verbal de recepție nr. 1394 din 03.04.2019 al O.C.P.I Cluj, privind avizarea și recepția Documentației, plan topografic aferent coridorului de expropriere stabilit în baza variantei finale a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Supralărgire și modernizare strada Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca”;

Văzând și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (2) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Supralărgire și modernizare strada Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca”, în suprafață de 18633 mp., potrivit documentației „Plan topografic întocmit în vederea identificării imobilelor ce se suprapun peste coridorul de expropriere a lucrării de investiții „Supralărgire și modernizare strada Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca”, Documentație recepționată și avizată sub nr. 1546/2019, de către O.C.P.I Cluj, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, de interes local, a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1.

Art. 3. Se aprobă lista imobilelor, a proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra imobilelor care se suprapun peste amplasamentul obiectivului de investiții „Supralărgire și modernizare strada Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca” și sunt afectate de coridorul de expropriere, identificate pe baza evidențelor O.C.RI. Cluj, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se însușesc Rapoartele de evaluare întocmite de către SC NEOCONSULT VALUTION SRL, pentru imobilele proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere în vederea realizării obiectivului de investiții „Supralărgire și modernizare strada Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca”, conform Anexei 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă sumele individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local, stabilite în baza rapoartelor de evaluare, conform Anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă alocarea de la bugetul Municipiului Cluj-Napoca a sumei de 1.337.310 lei, reprezentând valoarea aferentă despăgubirilor individuale prevăzute la art. 5 și virarea acesteia într-un cont bancar deschis pe numele Municipiului Cluj-Napoca la dispoziția proprietarilor de imobile afectate de coridorul de expropriere pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local obiectivul de investiții „Supralărgire și modernizare strada Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca”.

Art. 7. Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local, la obiectivul de investiții „Supralărgire și modernizare strada Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca” și lista imobilelor ce urmează a fi expropriate, se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și prin afișare pe pagina de internet a municipiului Cluj-Napoca.

Art. 8. Intenția de expropriere a imobilelor cuprinse în coridorul de expropriere și lista imobilelor ce urmează a fi expropriate vor fi notificate prin poștă tuturor proprietarilor.

Art. 9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Juridică, Direcția Generală de Urbanism, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 388 din 23 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

-•*>

Anexa 1 la Hotărârea nr. 388/2019

DOCUMENTAȚIE

OBIECTUL DOCUMENTAȚIE

Identificării imobilelor ce se snprapnn peste amplasament ni Incrarii de investiție S3 Snpralargire si modernizare str» Bima Zina35 t                                    >                                                                                                   ț                   •                >

BENEFICIARUL DOCUMENTAȚIE

Primăria Mnnicipinlni CLUJ-NAPOCA

&

Oficiul de Cadastru șâ Publicitate Imobiliară CLUJ

Birouii de Cadastru și Publicitate imobiliară Cluj-Napoca

~ ANCPÎ

/FKICTWf IM rtfcin

Adresa BCPI: Localitate: Cluj-Napoca, Piața Gării, Nr.4-5, Cod postai 400201, Jud. Cluj, Tel. 0264/431032, 0264/434800, 0364/101233 Fax. 0264/598857, 0364/116263

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 1546 / 2019

întocmit astăzi, 15/04/2019, privind cererea 71232 din 15/04/2019 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr.... din .........

 • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

 • 2. Executant: Gross Adrian Laurentiu

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Plan topografic intocmit in vederea identificării imobilelor ce se suprapun peste coridorul de expropriere al lucrării de investiție: "Supralargire si modernizare str. Buna Ziua"

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ conform avizului de incepere a lucrărilor:

  Număr act

  Data act

  Tip act

  Emitent

  3

  12.04.2019

  act administrativ

  Societatea Civila de

  180272

  03.10.2018

  act administrativ

  OCPI Cluj Napoca

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 1546 au fost recepționate 1 propuneri:

* Memoriul tehnic;

Plan topografic (în format analogic și digital - format dxf.), scara 1:500;

Inventarul de coordonate al imobilului în format digital;

Calculul analitic al suprafețelor;

Dovada achitării tarifelor legale- scutit;

în urma verificării planului topografic pentru suprafața de 18633 mp, categoria de folosință drum, intravilan, s-a constatat că a fost întocmit conform prevederilor legale în vigoare și nu există impedimente pentru recepția acestuia.                              ,                                                                ,

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

^Identificator [Tip eroare [Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă


Inspector

MIHAI KONRADI

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


.ANCEI



EXTRAS DE CARTE FUNC8ÂRĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 329749 Cluj-Napoca



TEREN intravilan


A. Partea L Descrierea smobilMiui


Adresa; Loc. Ciuj-Napoca, Str Buna-Ziua, Jud, Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

--------ț-----------------------»

Suprafața* (-mp)

Observații / Referințe

Al

329749

16.057


B. Partea IL Proprietari și acte


înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe'

1802^2 / 03/20/2018

Act Normativ nr. 290, din 03/05/2018 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; Act Administrativ nr. 353219, din 24/07/2018 emis de MINISTERUL TRANSPORTURILOR MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA:

32

intabulare, drept de PROPRIETATEpublică, dobândit prin Lege, cota -actuala 1/1

Al

1) MUNICSPWL CLUJ-NAPOCA, , CIF:4305857, domeniu public

<


C. Partea SSL SARC8MI .


înscrieri privind dezmembrăminteie dreptullui de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Mwe nonlnj Infomwrs on-line In ndr=-,n epay.ancpl.ro


Formular versiune 1 1


.   __________,_______*  __________________Carte Funciară Nr, 329749 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

< Anexa Nr. 1 La Partea 8                   ,

teren


k. Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

329749

16.057

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Datereferltoare ia terers

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

16.057

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorilâ'iuhțftmilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment

1

2

8.29

4

5

16.53

7

8

28.379

10

11

31.724

13

14

56.381

16

17

1.216

19

20

7.921

22

23

0.74


Punct

început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

33.347

5

6

43.15

.8

9

1.483

11

12

3.087

14

15

8.6

17

18

2.893

20

21

3.024

23

24

21.214


' Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment

3

4

36.313

6

7

32.067

' 9

10

9.53

12

13

13.882

15

16

3.031

18

19

34.503

21

22

25.444

24

25

3.431


I

Pagina 2 din 4

Eniâ-j ij penuu info*7iu-ifd on-iin? I.- «dresa epay.ancpf.ro

♦ * <

*                  '       Carte Funciară Nr. 329749 Comuna/Oraș/Munlclpiu: Cluj-Napoca

Pune începu

t Pune t sfârși

t      Lungime

t1     .segment

Pune începu

t Pune t sfârși

6      Lungime

t      segment

Puțc

începu

c Plinei

& sfârșii

Lungime segment

2

5      2

5           11999

2

5     2

7            3.545

2’

■ 2£

'       25.487

2

8 2

3             0.21

2

9      3(

3              30.2,6

31

8.076

3

1      3

2          29.618

3

2      3.

3          32.519

32

34

20.024

3

4      3!

5            0.731

3.

5      3(

5           8.095

3f

37

1.678

3'

7       3!

3              5.39

3

3      3<

21.148

3$

4C

1.097

4(

1      4j

0.073

( 4

. 42

0.229

41

43

4?. 743

4:

3      4Z

0.517

4^

l      45

22.576

45

* 46

9.19

4(

>      4’

22.17

4’

4f

1.175

4E

49

18,765

45

5C

6.184

5(

51

18.571

51

52

16.902

52

53

7.565

5;

54

8.333

54

55

0.282

55

56

9.097

se

57

4.632

57

58

6.376

5E

5S

18.829

5S

6C

2.634

60

61

25.805

61

52

3.881

62

63

5.12

‘63

64

21:288

64

65

0.014

65

66

0.364

66

67

6.537

67

68

4,722

68

69

8.484

69

■ 70

15.014

70

71

7.018

71

72

5.902

72

73

4.172

73

74

11.402

74

75

8.708

75

76

1.212

76

77

4.63

77

78

12.783

78

79

4.815

79

80

4.07

80

81

1.647

81

82

5.358

82

83

1.698

83

84

8.057

84

85

1.834

85

86

0.276

86

87

8.0

87

88

0.425

88

89

- ...24,943

89

90

0.885

90

91

4.82

91

92

12.145

92

93

4.241

93

94

. 7.001

94

95

8.865

95

96

13.245

96

97

4.545

97

98

1.97

98

99

1.457

99

100

77.068

100

101

9.214

101

102

27.156

- 102

103

2.753

103

104

0.003

104

105

4.658

105

106

4.553

106

107

'* 3.889

107

108

3.499

108

109

5.92

109

110

5.009

110

111

9.172

111

112

0.005

112

113

4.19

113

114

2,375

114

115

5.059

115

116

14.665

116

117

19.113

117

118

20.452

118

119

0.004

119

120

14.71

120

121

0.512

121

122

23.283

122

123

16.5

123

124

0.671

124

125

9.917

125

126

25.436

126

127

1.614

127

128

22.384

128

129

26.133

129

130

12.648

130

131

9.163

131

132

8.1

132

133

85.517

133

134

43.854

134

135

37.823

135

136

56.799

136

137

9.063

137

138

5.732

138

139

7.705

139

140

0.025

140

141

39.277

141

142

16.0

142

143

0.433

143

144

15.803

144

.145

19.686

145

146

0.027

146

147

0.215

147

148

20.749

148

149

18.221

149

150

3.5

150

151

4.5

151

152

27.503

152

153

32,396

153

154

9.0

154

155

0.106

155

156

18.183

156

157

2.498

157

158

1.823

158

159

25.302

159

160

6.696

160

161

7.0

161

162

1.167

162

163

54.19

163

164

5.8

164

165

0.344

165

166

2.399

166

167

2.399

167

168

2,404

168

169

2.395

169

170

2.399

170

171

2.399

171

172

7.183

172

173

18.363

173

174

0.214

174

175

3.666

175

176

11.342

176

177

14.055

177

178

2.053

178

179

6,127

179

180

7.976

180

181

37.789

181

182

0.201

182

183

5.264

183

184

22.126

184

185

15.065

185

186

0.705

186

187

19.49

187

188

58.5431

188

189

2.108

189

190

5.51

190

191

o.ooil

191

192|          4.365

192

193

1.028

Carte Funciară Nr. 329749 Comunaforaș/Municipiu: Clui-Napo-^a

Punct

început

Punct sfârșit

« Lungime segment

Punct început

Punct

sfârșit

- Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungim© segment

193

194

3.452

194

195

11.12

195

196

41.89

196

197

4.928

197

19’8

*        12.7T

198

1

14.12



Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabii ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 60 RON, -Chitanța interna nr.36513/03-10-2018 in suma de 60, pentru serviciul de pubiicițate imobiliară

Data soluționării,

12-10-2018

Dată eliberării,


cu codul nr, 231.


Asistent Registrator, w|wdu asistau! rwKS'Sr principal



"(parafa și semnătura)


Referent,

I ^w^KMAiți^CĂS j \ ref



(păraAșIsemn^tură) —■


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil:

•      Imobilul este situat in intravilanul mtin. Cluj-Napoca.

 • 2. Tipul lucrării:

Planul de situație s-a intocmit in vederea identificării imobilelor aflate in domeniul public si privat ce se suprapun peste amplasamentului lucrării de investiție “ Supralargire si modernizare str. Buna Ziua “.

< *

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren:

In faza studiului de fezabilitate s-a stabilit zona afectata de lucrările de modernizare a străzii. Pentru modernizarea străzii este necesara supralargirea ei pe anumite tronsoane.

Supralargirea străzii implica exproprierea, in baza Legii 255/2010, a porțiunilor din imobile ce se suprapun peste amplasamentul lucrării de investiție.

Conform Legii 255/2010 exproprierea pentru cauze de utilitate publica comporta mai multe etape.

Primăria mun. Cluj Napoca a parcurs prima etapa, si anume in baza studiului de fezabilitate s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai lucrări de interes.

In vederea indeplinirii celei de-a doua etape cea de consemnare a sumei individuale aferente, reprezentând plata despăgubirii pentru imobilele care fac parte din coridorul de expropriere și afișarea listei proprietarilor imobilelor este nevoie de identificarea imobilelor ce se suprapun peste amplasamentul lucrării de investiție.

Prezenta documentație se incadreaza in art. 261 si 262 lit.c) din Regulamentul de avizare, recepție si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara aprobat prin Ordiriul 700/2014 al Directorului Genearal al A.N.C.P.I. (numit in continuare REGULAMENT).

Deoarece suprafața studiata este sub 100 ha, iar scopul acestei documentații nu este de intocmire a planului de urbanism general sau zonal, conform art. 253 din REGULAMENT, nu a fost nevoie de solicitarea avizului de incepere a lucrării.

 • 4. Situația, juridică a imobilului

Strada Buza Ziua are numărul cadastral 329729, este inscrisa in CF 329729 Cluj-Napoca, iar suprafața din cartea funicare este de 16.057mp.

Amplasamentul lucrării de investiție “ Supralargire si modernizare str. Buna Ziua “ este de 18.633mp.

Din studierea datelor extrase din aplicația e-Terra a rezultat ca amplasamentul se suprapune peste un număr de 64 de imobile aflate in domeniul privat, si peste un număr de 9 imobile aflate in domeniul public al Mun. Cluj-Napoca.

Suprafața totala a terenului ce va fi expropriat este de 2.38 lmp.

S-au intocmit liste separate pentru imobilele din domeniul public si domeniul privat, liste ce s-au atașat prezentei documentații.

Documentația fiind intocmita pentru Primăria mun. Cluj-Napoca, in scopul amenajării teritoriului, se va inregistra in aplicația e-Terra in regim de urgenta, fiind scutita de achitarea tarifului aferent, conform art. 8 alin b.) din Ordinul nr. 16/2019 al Directorului General al A.N.C.P.I..

 • 5. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Fiind o zona cu vizibilitate fara construcții înalte care sa obstructioneze semnalul GPS măsurătorile s-au efectuat cu aparatură GPS Spectra Precision SP60. Lucrarea s-a realizat în Sistem STEREO 70.

Precizia de determinare a punctelor de detaliu este data de precizia de măsurare a aparatului in modul RTK care este de 8 mm pe coordonatele planimetrice X si Y si de 15mm pe cpta.

După extragerea datelor, atât prelucrarea Idr cât și întocmirea planului de situație s-au realizat cu ajutorul computerului. Fiecare punct radiat sau intersecție de linii având coordonate, calculul suprafețelor s-a realizat prin metoda analitică.

Redactarea planurilor se va face pe hârtie, scara planului este 1:500.

Predarea documentației către beneficiar se va face atat pe suport hârtie cat si electronic.                                                      <

« *

Data întocmirii 15.04.2019

Nr.

Crt.

Poziția din pianul anexa

Unitatea administrativ teritoriala

<

Numele si prenumele proprietarului/detinatoruiui terenului

Categoria de

folosința

Nr.cadastral/

Nr topo

Nr. carte funciara

Suprafața de expropriat (mp)

0

’ 1

2

3

4

5

6

7

1

1

Cluj-Napoca

SC COMPEXIT TRADING SRL, BANCA TRANSILVANIA SA SUCURSALA CLUJ, BANCA TRANSILVANIA SA -SUCURSALA ZORILOR

CC

321207

321207

9

2

2

Cluj-Napoca

SC COMPEXIT TRADING SRL

CC+F

306665

306665

215

3

3

Cluj-Napoca

SC COMPEXIT TRADING SRL

CC+F

306664

306664

72

‘4

4

Cluj-Napoca

SC COMPEXIT TRADING SRL *

CC

322667

322667

56

5

5

Cluj-Napoca

OBANCRA ANGELA

A

300060

300060

52

6.

6

Cluj-Napoca

PLESAIOAN

F

278036

278036

21

7

7

Cluj-Napoca

VAR VARA MARIA CAMELIA, VAR VARA JONATHAN

TIMOTHY

F

322586

322586

8

8

8

Cluj-Napoca

TAKACSGHEORGHE MIHAI

A

293526

293526

1

9

9

Cluj-Napoca

ZAG'ONI SZABOIULIANA, ICATONA ILEANA, LASZLO ILEANA

A

288332

288332

67

10

10

Cluj-Napoca

GOMBOS IULIANA

A

328357

328357

36

11

11

Cluj-Napoca

NAGY SZUSZANNA.BERKI IOSIF JUN.RACZNE-BERKI JULIANNA.JAKAB MARCELLA,JAKAB GHEORGHE, RAMJUTTUN 1ULIA.JAKAB ȘTEFAN,RATAI MARTA

A

13711

top. 13189/2/2

259698

65

12

12

,Cluj-Napoca

KILINANA

A

17580

323563

21

13

14

Cluj-Napoca

BISERICA PENTICOSTALA NR 15 LOGOS

A

280383

280383

1

14

4

15

Cluj-Napoca

CIONCA DUMITRU, CIONCA LUCRETIA, CIORTEA' PASCU.CIORTEA DOINA DORINA

DR

306135

306135

1

15

16

Cluj-Napoca

SCERBAC DAN.SCERBAC REGHINA

A

334473

334473

2

SC CHIMIREX CO SRL

16

18

Cluj-Napoca

ELECTROGRUP SA

A

317620

317620

18

17

19

Cluj-Napoca

ELECTROGRUP SA

A

317619

317619

4

18

20

Cluj-Napoca

ELECTROGRUP SA

A

317627

317627

14

19

21

Cluj-Napoca

SALAJAN LIVIU.SALAJAN VIOLETA,DAMSA SAMOILA

P

333345

333345

61

20

22

Cluj-Napoca

KEREKES JULIA,PALMERIELISABETA,TOTH MARIA

A

332625

332625

43

21

23

Cluj-Napoca

JOLDES CONSTANTIN,JOLDES LETITIA

DR

12228/2

302329

136

22

24

Cluj-Napoca

DUDAS MITRAS, DUDAS SILVIA,CREȚ AUREL DAN,CREȚ VICTORIA,TORGIE TEODOR,TORGIE ANICA, BANCA TRANSILVANIA SA

DR

319820

319820

5

23

25

Cluj-Napoca

LAZAR VIOREL GHEORGHE, LAZAR ANA.KRISTEL GHERHAD,KRISTEL LUDOVICA MARIANA,SAVA ADAM,SAVA ADRIANA

DR

str. Alexandru

Graur

308794

308794

13

24

26

Cluj-Napoca

ABRUDAN MIHAI RADU.ABRUDAN ILEANA VIRGINIA

CC

18541

262057

11

25

27

Cluj-Napoca

VANCEA LAURA STELA,VANCEA VLAD,VANCEA SARA

CC

18542

291485

37

26

33

Cluj-Napoca

EMERGENT REAL ESTATE SA

DR Aleea Gogu Constantinescu

331641

331641

21

27

34

Cluj-Napoca

EMERGENT REAL ESTATE SA

DR

331593

331593

20

28

36

Cluj-Napoca

VELCHEREAN IOAN, VELCHEREAN LETITIA

A

299487

299487

7

Nr.

Crt.


Poziția din pianul anexa


Unitatea administrativ -teritoriala


Numele si prenumele proprietarului/detinatoridui terenului


Categoria de folosința


Nr.cadastrai/

Nr topo


Nr. carte funciara


Suprafața de expropriat (mp)


5     6 7


VELCHEREAN IOAN, VELCHEREAN LETITIA

POP ANA, POP VASILE


GARBOAN LUCIA CORNELIA,GARBOAN ALEXANDRU

COROS VIORICA, COROS VALERIU

PRUNEAN SIMIONJRUNEAN MARIANA STELA

TUSELEA LUCICA

CIOATA CRISTINA MARIA

CHINDE MARIA

MARGHITAS SEPTIMIU L1VIU

RUS CĂTĂLIN MIHAI, RUS GHERMAN CRISTINA VASILICA

CIOCOTISAN AURICA

STEF CĂTĂLIN FLORIN, STEF MINODORA FLORICA

TUSELEA LUCICA

RUS CĂTĂLIN MIHAI, RUS GHERMAN CRISTINA VASILICA,STEF CĂTĂLIN FLORIN,STEF MINODORA FLORICA

HRISTEA IOAN, HRISTEA ERIKA ELISABETA

RUS VASILE, RUS MARIA SEVEN KMB INVEST SRL

SOCIETATEA TREND COMUNICATION SRL, BANCA

TRANSILVANIA SA

JURCAN CRISTINA ALINA

TRIPON VASILE,TRIPON ZORIOARA

29


37


Cluj-Napoca


BORȘ IACOB.BORS ILEANA


PRUNEAN SIMION,PRUNEAN MARIANA STELA


DR

Str.Ștefan

Luchian


13913/2/15,

13914/1/15;

13914/2/2/11


259792,

256017


STANCA ALEXANDRU GABRIEL

SIBIANU HORATIU,SIB1ANU MONICA

ADAM VASILE DORIN,ADAM MARIANA LIVIA

CRIVII CARMEN BIANCA,CRIVII IOAN ADRIAN

SZABO LASZLO, SZABO MONIKA

MOCEAN ILIE.MOCEAN ANA

KOCSIS SANDOR.K.OCS1S JUDIT ANNA

DOLHA LEONTIN.DOLHA LUCIA

MOGA CIPRIAN,MOGA OANA

MORARUIOANA

JOITA OANA, URS RÂUL VIOREL

BANCA TRANSILVANIA SA SUCURSALA CLUJ

SARCA PETRISOR ALIN, SARCA VIOLETA

BANCA TRANSILVANIA SA

LUP AS ADRIAN CLAUDIU

LUP AS MARIA CAMELIA

ING BANK N.V. AMSTERDAM,SUCURSALA BUCUREȘTI

BOBITAN IOAN SORIN,BOBITAN DANIELA IOANA

BANCA TRANSILVANIA SA

EPARHIA REFORMATA DIN ARDEAL

K                           -«•

Lista imobilelor aflate in domeniul'privat care se suprapun peste amplasamentul obiectului de investiții

Supralargire si Modernizare strada Buna Ziua din Municipiul Cluj-Napoca"


Nr.

Crt.


30


32


33


Poziția din planul anexa


Unitatea administrativ -teritoriala


Numele si prenumele proprietarului/detinatorului terenului


Categoria de folosința


Nr.cadastral/

Nr topo


Nr.

carte funciara


Suprafața de expropriat (mp)


38


39


40


41


Cluj-Napoca


Cluj-Napoca


Cluj-Napoca


■3

PRUNEAN SIMION,PRUNEAN MARIANA STELA,

SC PAFCONSTRUCT PLUS SRL


JAKAB GHEORGHE, JAKAB IUL1ANNA


PROPRIETAR NEIDENTIFICAT


TONCHIEVICI DAN FLORENTIN


NAN ILIE DANUT, NAN PAULA DORINA


FORNADE TEODORA MARIA, FORNADE ALIN CORNELIU

Cluj-Napoca

ALB TEODOR, ALB MARIA

OLTEAN OVIDIU MIRCEA, OLTEAN DANIELA MARIA

BANCA COMERCIALA ROMANA SA

CRISAN HORIA ALEXANDRU, STOLNEAN CRISAN OANA

BANCPOST SA

DINESCU FLORINA VERONICA, DINESCU DANIEL

BANCA COMERCIALA CARPATICA SA

DUSA ANGELA VIORICA

< MICLAUS IRINA IULIANA

POP BOGDAN VASILE, POP SIMONA ALINA

RUSU ȘTEFAN, RUSU CORINA CARMEN

CRĂCIUN DELIA

HR MENTOR SRL

ARBA RALUCA, ARBA ADRIAN VASILE

SC BANCA TRANSILVANIA SA

ZDRENGHEA BOGDAN GEORGE, ZDRENGHEA IOANA

MATEICIUC GABRIELA MARIANA

BANCA COMERCIALA ROMANA SA

ZAMFIR RAZVAN,ZAMFIR ANA CLAUDIA

DR

str. Nicolae

Tonitza


CC


DR


5 6 7


300731       300731        4


266214


257289


266214


257289


29



Poziția din planul anexa


34

v


!>


42


Unitatea administrativ -teritoriala



Numele si prenumele proprietarului/detinatoruiui terenului


____________________3_____________________

SC ERRIGAL TRIUMF INVESTIȚII SRL

DRAGONICI TUDOREL.DRAGONICI GAROFITA

BOCAN CLAUDIU CRISTIAN

BOJAN MIHAI

ASCHILEANNICOLAE CALIN

MURESAN BOGDAN GRIGORE

MURESAN MIRELA MARIA, BANCA TRANSILVANIA SA

COJOCARU TIIEODOR, TOTH ILDIKO, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BRD GROUPE SOC1ETE GENERALE SA

FODOR RADU 1ONUT.FODOR ISTINA ALINA

SUCIU MIHAIELA CRISTINA

NEGREA OCT A VIA MARIA

ILCAANA

HOSSZUIOAN

1ONAC PATRICIA, SC BANCPOST SA

IACOB IOAN FANICA.IACOB OANA GEORGIANA, BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA CLUJ

BENE GABRIEL.BENE CRISTINA FLAVIA, BANCA COMERCIALA ÎNȚESA SANPAOLO ROMANIA SA

PITEA ANDREI, BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA

ZORILOR

•   GISCA CHIT AC DANIEL,GISCA CHIT AC LENUTA

DUMITRESCU ANDREI,DUMITRESCU OANA, BANCA COMERCIALA ROMANA SA

ADAM LASZLO-LUKACS, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, RAIFFEISEN BANK SA     *

POPOVICI DAN MIRCEA, CEC BANK SA - SUCURSALA CLUJ NAPOCA

RISNITA RÂUL ALEXANDRU


KUDOR SZABADIZOLTAN, KUDOR SZABADI PAULA LIANA, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL

FINANȚELOR PUBLICE, BANCA TRANSILVANIA SA -SUCURSALA CLUJ

Cluj-Napoca

' COSMA ADRIANA, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, CEC BANK SA

PINTEABIANCAMARTA.PIMTEA FLAVIA IRIS, ARDELEAN LENUTA

SAMOILA PASCU,SAMOILA FINA

SOCIETATEA DIMEX-2000 COMPANY SRL

SC ALTRADE COM SRL, CEC BANK SA

TIMIȘ MARIAN          ,

GHEORGHE GABRIEL,ASCHILEAN NICOLAE CALIN

BORTA ION,BORTA EL VIRA, RAIFFEISEN BANK SA

PINTEA DAN MIRCEA

MARIAN COSMIN

BALEA AURICA

DOMENTII MIHAI,DOMENTII NAT ALIA

CHICIUDEAN AUREL ANDREI,CHICIUDȘAN CAPITAN ALINA

OLAR LIVIU

RADU ANCUTA VALENTINA

HAROSA DINU.HAROSA VICTORIA MARINELA

MURESAN RADU DANIEL,MURESAN SILVIANA

RUXANDRA

BODEA ANA.BODEA VICTOR

IONETECU ALEXANDRU CONSTANTIN

STELESCU SERBAN IOAN

POP DARIUS AUGUSTIN, BANCA TRANSILVANIA SA


Categoria de folosința


Nr.cadastral/

Nr topo


7797/5


Nr.

carte funciara


254496


Suprafața de expropriat (mp)


11


■Nr.

Crt.


Poziția din planul anexa


Unitatea administrativ teritoriala


Numele si prenumele proprietarului/detinatorului terenului


1 2 3


Categoria de

folosința


Nr.cadastraV

Nr topo


Nr.

carte funciara


Suprafața de expropriat (mp)


5 6 7


POP ALEX DAN, POP ORSOLYA, UNICREDIT BANK SA

CALBAJOS SEBASTIAN DANIEL, CALBAJOS RAMONA CAMELIA, ING BANK NV AMSTERDAM SUCURSALA BUCUREȘTI

LUKACS ARPAD, LUKACS TUNDE-ILDIKO

LUCA FLORIN OVIDIU,LUCA CAMELIA

MOGA IOAN ALEXANDRU

TUTUNARU COSMIN MIHAI.TUTUNARU IOANA CALINA, ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCUREȘTI

OPREA BLAGA OLIMPIA

SZILAGYIZOLTAN, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, RAIFFEISEN BANK SA

TARCEA BIZO PATRICIA, BANCA TRANSILVANIA SA

IRIMESCU GHEORGHE GABRIEL.IRIMESCU GABRIELA, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, RAIFFEISEN BANK SA

PETRIDEAN OVIDIU IOAN

POPTEAN RAZVAN COSMIN

HALMI TEODORA ALEXANDRA

DASCALU CORNELIU

TODEA DANIEL

GREC DANIEL

MOSTEANU CARMEN MARJA

REZOLVAREA SRL, BANCA TRANSILVANIA SA

ALEC LUCIAN CĂTĂLIN, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE,BANCA COMERCIALA ROMANA SA

TOSA IONELA MARIANA,TOSA RAZVAN OVIDIU

OANCEA MIHAI ALEXANDRU

GYORGY MARIA

DOICAR DRAGOS VASILE, CEC BANK SA

BOCA DOINA CRISTINA

MORAR FLORIAN VASILE,MORAR ANITA ELENA, BANCA

TRANSILVANIA SA

35


43


Cluj-Napoca


IVAN OVIDIU GHEORGHE, IVAN MONICA


295564       295564         1


Nr.

Crt.

Poziția din planul anexa

Unitatea administrativ -teritoriala

Numele si prenumele proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Nr.cadastral/

■ Nrtopo

Nr. carte funciara

Suprafața de expropriat (mp)

0

1

2

3

4

5

6

7 ■

44

Cluj-Napoca

»

SC DIFIL SRL

F

295563

295563

77

IVAN OVIDIU GHEORGHE, IVAN MONICA

C1UCULESCU SILVIU

MURESAN IvlARIA, 3ISIU CARMEN M1HAELA

FILIP AURICA

STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA

BANGAIULIU, BANGA MARGARETA

COCARCA MARIA, COCARCA NICOLAE

36 -

FABIAN BEATA

STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BANCA TRANSILVANIA SA PRIN SUCURSALA MARASTI

MARTON CRISTINA SMARANDA

STATUL ROMAN REPRREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BANCA TRANSILVANIA SA -SUCURSALA CLUJ

BUBOI ANCA CRISTINA

STATUL ROMAN REPRREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - SUCURSALA CLUJ

IVANOV ELISA MARINA

CHIRIAC MIHAI, CHIRIAC LIGIA

IVANOV ISTRATI, IVANOV ELISABETA

37

45

Cluj-Napoca

SC ELITE GRUP SRL

A

310763

310763

2

i

38

46

Cluj-Napoca

ADALGO MIRUS SRL

A

24902

286247

169

39

47

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PRIVAT

DR

24846

24846

84

40

48

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PRIVAT

DR

319598

319598

12

41

49

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PRIVAT

DR

24848

24848

41

42

51

*

Cluj-Napoca

SC ALEURIT BAU SRL

A

5320/2/2

303021

13


Poziția din planul anexa


42


52



46


» 55


Unitatea administrativ -teritoriala


Cluj-Napoca


Cluj-Napoca


Numele si prenumele proprietarului/detinatorului terenului


_____________________________3_____________________________

JAKAB MARTON,JAKAB ȘTEFAN,JAKAB GHEORGHE,       JAKAB FERENC

Cluj-Napoca

LAZAR VASILE

SC ALEURIT BAU SRL

SUHANI CRISTIAN MIHAI

PETREAN VALERIAN HORATIU,SUHANI CRISTIAN MIHAI

BOGNAR MICU GABRIEL IOAN, BOGNAR MICU IOANA LAURA, CAMPEAN HORATIU GHEORGHE, CALATEAN GABRIEL MARIUS

ROMAN MIRCEA

VLAD VASILE, VLAD MARIA

JAKAB ȘTEFAN

JAKAB GHEORGHE, JAKAB IULIANA

VARRO ARPAD ATILLA.VARRO HAJNALKA

PETREAN VALERIAN

COVASA MARIUS GABRIEL

SC CONEURO VEST SRL

VLAD NICOARA

ULICI VASILE CONSTANTIN, ULICI ANA

PROZSA ISTVAN.PROZSA GYONGYI

CHIDOVAT IULIAN, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BANCA . TRANSILVANIA SA

SC ENJOY INVEST SRL

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - AGENȚIA SALONTA

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - SUCURSALA              CLUJ


MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PRIVAT


SC KMP VEST SRL, BANCA TRANSILVANIA SA


Categoria de

folosința


DR

str. Mircea

Zaciu



MURGOI ELENA, MURGOIILIE AUREL

Cluj-Napoca

BRD GSG SA SUCURSALA CLUJ

PERSA ANDREI CIPRIAN.PERSA DELIA CORNELIA, INGBANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCUREȘTI

ENACHE MIRELA

LENOYEL ZOLTAN ATTILA, LENGYEL IOANA LAURA

GRAMATOVICI DANIELA AURICA

POP PETRISOR IONUT.POP ALINA CODRUTA

FLOREA ADRIAN ALIN, FLOREA CRISTINA ALINA

CIRCU ANDREEA COSMINA

SZEREDAI JUDITH

CIOTLEUS CLAUDIU CONSTANTIN, CIOTLEUS CRINA VALENTINA

CEC BANK SA          >

SIRB NICOLAE, SIRB LILIANA

CIOBAN RÂUL CĂTĂLIN

GALATANU OVIDIU ANDREI, GALATANU DANIELA

STATUL ROMAN REPREZENTAT DE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE SI CEC BANK SA

PINTEA REMUS CRISTIAN, PINTEA SIMONA

BRD GSG SA     ’

&BANCPOST SA

GODJA VASILE IOAN

BONDA MARIOARA VIORICA, BONDA ALEXANDRU CALIN

DR

str. Erkel Ferenc

POP AURELIA CAROLINA


Nr.cadastral/

Nr topo


5320/34


314349


54252553


13921/4/1/2,

13921/5/2/1/2


255093


314349


252553


257446



20



Unitatea administrativ -teritoriala


Cluj-Napoca


Numele si prenumele proprietarului/detinatorului terenului


ENACHE MIRELA


BARD AS AN MIRCEA IONUT, BARDASAN CAMELIA

CORNELIA


Categoria de folosința


Nr.cadastral/

Nr topo



5 6

280620      280620


7

68


TULUC FLAVIU COSMIN, TULUC CARMINA NICOLA LAPUSAN MIHAI RAZVAN, LAPUSAN DANIELA VALENTINA

BARDASAN IOANA MIHAELA

BATINAS ZOLTAN

ROTTER ROBERT

DOLHA MARIUS CRISTIAN

COSTE ANA

POPESCU ION SERGIU, POPESCU SIMONA

BALAZS ALEXANDRU

STATUL ROMAN REPREZENTAT DE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA

COSTE ANA

ONISOR IOANA MARIA CRUCIANA

URS ILIE, URS PAULA CALINA

>

48


57


Cluj-Napoca


PULBERE CIPRIAN SPIRU, PULBERE ALINA


CC


19509       253244        6


POPESCU ION SERGIU, POPESCU SIMONA

POP LIVIUS SIMION

POP DANIEL IULIAN

TETRADE ELISABETA

TETRADE LIZBETH

BOITOR CALIN GEORGE

TULUC CARMINA NICOLA

MOTOARCAIOAN RADU

GIGA ION, GIGA VERONICA

ING BANK N.V, AMSTERDAM, SUCURSALA BUCUREȘTI

ZAGREAN ALEXANDRU

STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BANCA TRANSILVANIA SA -SUCURSALA CLUJ

SOCIETATE DE MICROFINANTARE IFN ROMCOM SA

TULUC FLAVIU COSMIN

BQ1TOR SANDA ANCUTA

CRISAN MARIA

DOLHA MIRCEA MARIUS, DOLHA IULIANA MARIANA


Poziția din planul anexa


Numele si prenumele proprietarului/detinatorului terenului


____________________________3_____________________________

BARDASAN MIRCEA 1ONUT,BARDASAN CAMELIA CORNELIA, TULUC FLAVIU COSMIN, TULUC CARMINA N1COLA


MATEI LIANA GABRIELA, MATEI VASILE


MATEI LIANA GABRIELA, MATEI VASILE

KOVACS LAJOS, KOVACS ANA MARIA

SECARA ADRIAN

BRD GSG SA CU SEDIUL IN BUCUREȘTI PRIN BRD AGENȚIA ZORILOR,APARTINAND DE BRD GSG SA CLUJ

BLENCHE MIHAELA SUSANA

CIOCAN GEORGE CIPRIAN (STATUL ROMAN REPREZENTAT DE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE)

ING BANK N.V. AMSTERDAM, SUCURSALA BUCUREȘTI

SANDOR ALEXANDRA

SEROMOV ALEXEI, SEROMOV ANCA MIHAELA, ALPHA BANK ROMANIA - SUCURSALA CLUJ

COZMAN IOANA STEFANIA

SAVAN FLORIN CONSTANTIN,SAVAN ADRIANA, MARFIN BANK SA

MIHAESCU DANIEL EMIL

POP MIRCEA IOAN

BIBART AUGUSTIN GHEORGHE, BIBART MARIANA

NATAL1A

BOTA MIHAELA SUSANA,BOTA SILVIU

DIMA MATEI AP 30

TOADER VALERIA FLORICA

ALIONESCU MARIA RUSANDA

RADU DORIN ANDREI, ING BANK N.V. SUCURSALA BUCUREȘTI

ALIONESCU MARIA RUSANDA, ALIONESCU ANDREI,

ALIONESCU ANCA MARCELA AP 24

MOLDOVAN MARIUS, MOLDOVAN ELENA

MOLDOVAN MARIUS PETRE, BANCA COMERCIALA ROMANA SA

BIBART DANIEL GHEORGHE

LOBODA DOREL, LOBODA ADRIANA CARMEN TATAR SERGIU-LUCIAN.TATAR COSMINA AURORA,BOLBA GHEORGHE,BOLBA EUGENIA


Categoria de folosința


Nr.cadastral/ Nr topo



CC+A


330033


330033


118


60


25


65


Nr.

Crt

Poziția din planul anexa

Unitatea administrativ -teritoriala

Numele si prenumele proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Nr.cadastral/ Nr topo

Nr. carte funciara

Suprafața de expropriat (mp)

0

1

2

3

4

5

6

7

54

63

Cluj-Napoca

BENE GRIGORE.BENE FLORENTINA

DR str. Adrian Marino

13922/1/7/1/1/1/1/

1/14

262621

9

TIPLEA AUGUSTIN,TIPLEA SULTANIA

HEZMESAN ILEANA, HEZMESAN ALEXANDRU

RUSU ALEXANDRU, RUSU MINERVA

POPA IO AN, POPA OLIVIA

BRICIU TEODOR,BRICIU MARIA

SIMON RADU GELU

SIMON RODICA SIMONA

MARIAN ELENA,MARIAN IOAN

SC PORTAL LEASING SRL

HIRCIAGA COSTACHE CATRINA

SC AYDIN PRODIMPEX SRL

PAPUC TEODOR,PAPUC ANCUTA

VARGA IOAN AVERONICA,VARGA BOGDAN OVIDIU

POP BENIAMIN IONEL, POP LENUTA MARIA

LUNG LUCIAN,LUNG CLAUDIA

BARAIAN OLIMPIU CONSTANTIN,MOLDOVAN IOAN, MOLDOVAN SUSANA

BREBAN CIPRIAN ADRIAN,BREBAN NADIA CAMELIA

BUIGA PETRONELA, MARINCAS VICTORIA, MARINCAS OLGA AURICA

TOROKZITA

OPRIS CARMEN MARIA

BANCA TRANSILVANIA SA

BERCIU IOAN, BERCIU RUJICA

MOLDOVAN IOAN, MOLDOVAN SUSANA

MARINCAS OLGA AURICA, MARINCAS VICTORIA

55

64

Cluj-Napoca

S.C. MIDTOWN RETAIL SRL

A

10226

268250

49

56

65

Cluj-Napoca

HOPIRTEAN OCTAV-PAVER

A

13922/1/7/3/2

268319

27

57

66

Cluj-Napoca

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

CC

.-

.-

6

58

67

Cluj-Napoca

nicoara'aurica

CC

18708

291453

32

59

68

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PRIVAT

CC

307801

307801

80

60

69

Cluj-Napoca

SOCIETATEA SAN CONSTRUCTINVEST SRL

CC

321949

321949

7

ALMASAN EUGEN RADU, ALMASAN CARLA RAMONA

DAMIAN LENUTA, DAMIAN PETRE LUCIAN

BORBELY TUNDE TIMEA

COSMA CORNELIA GABRIELA

TIMAR DANA COSMINA

SC BANCA TRANSILVANIA SA

HOZA RÂUL VASILE

PREDESCU RAMONA LOREDANA

HOZA RÂUL VASILE, PREDESCU RAMONA LOREDANA

KOVACS FERENC, KOVACS DOMNICA MARIA

61

70

Cluj-Napoca

S.C. ELECTROGRUP SA, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA

A

cad. 18705

top.13922/1/7/3/1/ l/l/l/l, 13922/1/7/3/1/1/1/ 2/1

18705

70

62

71

Cluj-Napoca

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

CC

3060

11

•»

Nr.

Crt

Poziția din planul anexa

Unitatea administrativ -teritoriala

Numele si prenumele proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de

folosința

Nr.cadastral/

Nr topo

Nr. carte funciara

Suprafața de expropriat (mp)

0

1

2

3

4

5

6

7

63

72

Cluj-Napoca

SC ELECTROGRUP SA, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA

A

13922/1/6/2/1/1/2/

1

298057

59

S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL

64

73

Cluj-Napoca

BANCA COMERCIALA ROMANA SA, UNICREDIT TIRIAC BANK SA, RAIFFEISEN BANK SA, ING BANK N,V, PRIN ING N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCUREȘTI, UNICREDIT BANK AG - SUCURSALA LONDRA

CC

13922/1/2,

13922/1/3/2,

13922/1/5

256965

113

TOTAL [mp]

2 381

Nr.

Crt.

Nr. din planul anexa

Unitatea administrativ -teritoriala

Numele si prenumele

proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Nr.Cadastral/ Nr topo

Nr. carte funciara

Suprafat; de expropria (mp)

0

0

1

2

3

4

5

6

1

13

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PUBLIC

A

323756

323756

12

2

17

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PUBLIC

A

317618

317618

185

3

28

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PUBLIC

A

317769

317769

75

4

29

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PUBLIC

A

322148

322148

18

5

30

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PUBLIC

DR

str. Măceșului

13193

298372

10

6

31

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PUBLIC

DR

str. Trifoiului

2

7

32

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PUBLIC

DR str. Buna Ziua

256912

256912

186

8

35

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PUBLIC

A

320280

320280

37

9

50

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PUBLIC

A

319343

319343

55

10

74

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PUBLIC

DR str. Buza Ziua

329729

329729

15672

TOTAL

16 252

Semnătură,

S.C. ACAD TOP STUDIO S.R.L.


exec^te7-



^i.uo.^018  &

OP STUDIO >R.L


CERTIF De AUTO Seria B h

Satego gross Ad\ , LAURemț]

ltol


584000



LEGENDA


Capac cămin Rasuflator gaz Gratar ape pluviale


Stâlp electric Hidrant Borna Spațiu Copac Limita Limita



]entia flațioculă de Cadastru ți PdbWil’lSJKDȘJ’ Oficiul de Cadastru șiPublidta t e Imobiliara CLU


IUde înregistrare,



Scemo de dispunere a planșelor


325500


584100


$0226


LEGENDA.


s.c.

A

Masurat

lonut Buc

Redactare

Lucian M/

Avizat

Adrian GR

Am'

Scarai


Capac cămin Rasuflator gaz Gratar ape pluviale

Indicator rutieP^0 (Jocumonl recepfionai es valabil însoțit de procesul verbal c recepție nr.


Stâlp electric Hidrant Borna Spațiu Copac Limita Limita








LEGENDA


Capac cămin Rasuflator gaz Gratar ape pluviale Indicator rutier


Stâlp electric Hidrant Borna Spațiu Copac

Limita Urnita


300730


300730-C1


Imobil


kilometrica verde ornamental coridor de expropriere strada Buna Ziua


propus pentru expropriere


317620


Nr.deinîegisiraie.

dala.


>ai Konradi

[prenujnele {inmntfgCT^ifa^f/to^tgnduty


tui aesumen* recepționat este însoțit de procesul verbal de recepVeor..^data...<4^


nHjplasamentul obiectivului de investirii z^3^jp[a largi re si modernizare strada Buna Ziua"


Anexa 2 la Hotărârea nr: 388/2019


Lista imobilelor care constituie coridorul de expropriere pentru obiectul de investiții " Supralargire si Modernizare strada Buna Ziua din Municipiul Cluj-Napoca1'



Nr

Crt

Poziti din , planu anexa

a ,

Unitatea administrată — teritoriala

Numele si prenumele

proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Nr,cadastral Nr topo

/ carte

funciara

Suprafața de expropriat (mp)

0

1

2

■3

4

5

6

7

<1

.   .   j

Cl uj-Napoca

SC COMPEXITTRADING SRL, BANCA TRANSILVANIAJSA - SUCURSALA.CLUJ. BANCA TRANSILVANIA SA- SUCURSALA

ZORILOR -Ă:

CC

321207

321207

9

2

2

Cluj-Napoca

SC COMPEXIT TRADING SRL

CC+F

306665

306665

215

3

3'

Cluj-Napoca

SC COMPEXIT TRADING SRL

CC+F

306664

306664

72

4

4

Cluj-Napoca

SC COMPEXIT TRADING SRL

CC

322667

322667

;■■ ■ se

5

5

Cluj-Napoca.

OBANCEA ANGELA

A /’

300060

300060

52

6

6

Cluj-Napoca

PLESAIOAM

F

278036-

278036

21

7

7

Cluj-Napoca

VARVARA MARI A CĂ MEI,TA, VAR VAR A JONATHAN T1MOTHY

F

322586 .

322586

8

8

8

Cluj-Napoca

TAKACS GHEORGHE MUIAT.

A

293526

293526

1

9

Cluj-Napoca

ZAGONI SZABO..IULIANA, KATONA

, .. ILEANA,       •

A LASZLO’lLEANA ■

■ A

288332

288332

67

>

10

10

Cluj-Napoca

GOMBOS IULIANA

A

328357

328357

36

11

.11

Cluj-Napoca

NĂGY SZUSZANNA.BERKI TOSIF

JUN.RACZNE-BERKI JULIANNA,JAKAB

. îVlARCELLA.JAKAB GHEORGHE, RAMJUTTUN I.ULIA,JAKĂB ȘTEFAN,KATAI

MARTA’

A

13711

top. 13189/2/2

259698

65

12

12

Cluj-Nappca

KlLINANA-

A

+17580  ..

323563

21

13

14

Cluj-Napoca

BISERICA PENTICOSTALA NR 15 LOGOS

A

280383

280383

1

14

15

C.luj-Napoca

CJONCA DUMiTRU, CfONCA LUCRET1A, CIORTEA PĂSCU,CIORTF,A DOINĂ DORINA

DR

306135 ;

306135

' 1

15

16

SCERBAC DAN,SCERBAC REGHINA

A ■

334473

334473

2

Vi UJ-'LicipOCd.

SC CHIMIREX CO SRL

16

18

Cluj-Napoca

ELECTROGRUPSA

A

- 317620?'

317620

18

17

19

Cluj-Napoca

ELECTROGRUPSA

A

317619

317619

4

18

20

Cluj-Napoca

ELECTROGRUP SĂ

. A

317627

317627

14

19

21

Cluj-Napoca

SALAJAN LIVUj,SALAJAN , VIOLETA,DAMSA SĂMOILA

I

ĂG3W5

: ;+\ /

333345

r ■■■

6T ''

20

22 /

Cluj-Napoca ——2^!* r

KEREKES JULIA,PAI,MERI

I \ ELISABETA,TOTH MARLA .

4 ' A 'Ă

O. 4

■'332625*:

> 43-





Cluj-Napoca


Cluj-Napoca


Cluj-Napoca


27


28


34



Cluj-Napoca


Cluj-Napoca


Cluj-Napoca


JOLDES CONSTANTIN,JOLDES LETITIA


DIJDAS MITRAS, DUDAS SILVIA,CREȚ AUREL DAN,CREȚ VICTORIA,TORG1E TEODOR,TORGIE AN1CA, BANCA TRANSILVANIA SA

LAZAR VIOREL GHEORGHE, LAZAR ANA.KRISTEL GHERIIAD.KRISTEL LUDOVI CA MARIAN A,SAVA ADAM,SAVA ______ ADRIANA

ABRUDAN MIMAI RADU,ABRUDAN _________ILEANA VIRGINI A__________ VANCEA LAURA STELA,VANCEA VLAD,VANCEA SARA


EMERGENT REAL ESTATE SA


EMERGENT REAL ESTATE SA


VELCHEREANIOAN, VELCHEREAN LETITIA


VELCHEREANIOAN,VELCHEREAN

__________ LETITIA______________ POP ANA, POP VASILE_______

GARBOAN LUCIA CORNELIA,GARBOAN _____________ALEXANDRU_________ COROS VIORICA, COROS VALERIU PRUNEAN SIMION,PRUNEAN MARIANA STELA

TUSELEÂ LUCICA

CIOATA CRISTINA MARIA CHINDE MARIA

MARGHITAS SEPTIMIU LI VIU

RUS CĂTĂLIN MIHAI, RUS GHERMAN

CRISTINA VASILICA


CI OCOTISAN AURICA________

STEP CĂTĂLIN FLORIN, STEF MINODORA FLORICA

TUSELEA LUCICA

RUS CĂTĂLIN MIHAI, RUS GHERMAN CRISTINA VASILICA,ȘTEF CĂTĂLIN FLORIN,STEF MINODORA FLORICA


DR


DR


DR

Str, Alexandru Graur

CC



DR

Aleea

Gogu

Constantin

eseu



DR Str.Ștefan Luchian


12228/2


319820


308794


18541


18542


331641


331593


299487


13913/2/15,

13914/1/15; 13914/2/2/11


302329


319820


Suprafața de expropriat (mp)


136


308794      13


262057      11


291485     37


331641


21


331593      20


299487      7


259792,

256017






HRIȘTEAIOAN, HRISTEA ERIKA ELISABETA

RUS VASILE, RUS MARIA

SEVEN KMB 1NVEST SRL

SOCIETATEA TREND COMUNICATION SRL, BANCA TRANSILVANIA SA

JURCAN CRISTINA ALINA

TRIPON VASILE,TRIPON ZORIOARA

BORȘ ÎACOBjBORS ILEANA

PRUNEAN SIMION,PRUNEAN MARIANA STELA

STANCA ALEXANDRU GABRIEL

SIBIANU HORATIU,SIBIANU MONICA

ADAM VASILE DORIN, ADAM MARIANA LIVIA

CRIVII CARMEN BIANCA,CRIVII IOAN ADRIAN

SZABO LASZLO, SZABO MONIKA

MOCEAN ILIE,MOCEAN ANA

KOCSTS SANDOR.KOCSIS JUDIT ANNA

DOLHA LEONTIN,DOLHA LUCIA

MOGA CIPR[AN,MOGA OANA

MORARU IOANA

JOITA OANA, URS RÂUL VIOREL

BANCA TRANSILVANIA SA SUCURSALA CLUJ

SARCA PETRISOR ALIN, SARCA VIOLETA

BANCA TRANSILVANIA SA

LUPAS ADRIAN CLAUD1U

LUPAS MARIA CAMELIA

1NG BANK N.V, AMSTERDAM,SUCURSALA BUCUREȘTI

BOBITAN IOAN SORIN,BOBITAN DANIELA IOANA

BANCA TRANSILVANIA SA

EPARHIA REFORMATA DIN ARDEAL

PRUNEAN SIMION,PRUNEAN MARIANA

STELA,

SC PAFCONSTRUCT PLUS ȘRL

JAKAB GHEORGHF., JAKAB IULIANNA


Suprafața de expropriat (mp)



300731



PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

TONCHIEV1CI DAN FLORENTIN


NAN ILIE DANUT, NAN PAULA DORINA

FORNADE TEODORA MARIA, FORNADE

ALIN CORNELIU


ALB TEODOR, ALB MARIA

OLTEAN OVJDIU M1RCEA, OLTEAN

DANIELA MARIA


BANCA COMERCIALA ROMANA SA

CRISAN HORIA ALEXANDRU, STOLNEAN

CRISAN OANA


BANCPOST SA


DINESCU FLORINA VERONICA, DINESCU DANIEL


BANCA COMERCIALA CARPATICA SA


DUSA ANGELA VIORICA

MICLAUS IRINA IULIANA


POP BOGDAN VASILE, POP SIMONA ALINA

RUSU ȘTEFAN, RUSU CORINA CARMEN


CRĂCIUN DELIA


HR MENTOR SRL


ARBA RALUCA, ARBA ADRIAN VASILE SC BANCA TRANSILVANIA SA ZDRENGHEA BOGDAN GEORGE, ZDRENGHEA IOANA


MAȚEICIUC GABRIELA MARIANA BANCA COMERCIALA ROMANA SA ZAMFIR RAZVAN,ZAMFIR ANA CLAUDIA SC ERRIGAL TRIUMF INVESTIȚII SRL DRAGONICT TUDOREL.DRAGONICI

GAROFITA


BOCAN CLAUDIU CRISTIAN


BOJAN M III AI


ASCHILEAN NICOLAE CALIN


MURESAN BOGDAN GRIGORE

MURESAN MIRELA MARIA, BANCA

TRANSILVANIA SA


DR


I)R str, Nicolae Tonitza


257289


257289


Suprafața de expropriat (mp)

6




COJOCARU THEODOR, TOTH 1LDIKO, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA

FODOR RADU IONUT.FODOR ISTINA ALINA

SUCIU MIHAIELA CRIST1NA.

NEGREA OCTA VIA MARI A

ILCA ANA

HOSSZU IOAN

IONAC PATRJCIA, SC BANCPOST SA

IACOB IOAN FANJCA.lACOB OANA GEORGIANA, BANCA TRANSILVANIA SA -SUCURSALA CLUJ

BENI. GABRIEL,BENE CRISTINA FLAVIA, BANCĂ COMERCIALA ÎNȚESA SANPAOLO ROMANI A SA

PITEA ANDREI, BANCA TRANSILVANIA SA -.SUCURSALA ZORILOR

GISCA CHITAC DANIEL,G1SCA CHITĂC

LENUTA

DUMITRESCU ANDREI, DUMITRESCU OANA, BANCA COMERCIALA ROMANA SA

ADAM LASZLO-LUKACS, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, RAIFFEISEN BANK SA

POPOVICI DAN MIRCEA, CEC BANK SA -

SUCURSALA CLUJ-NAPOCA

RISNITA RÂUL ALEXANDRU


KUDOR SZABADI ZOLTAN, KUDOR SZABADI PAULA LIANA, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA CLUJ COSMA ADRIANA, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, CEC BANK SA PINTEA BIANCA MARTA,PINTEA FLAVIA IRIS, ARDELEAN LENUTA

SAMOILA PASCU.SAMOILA FINA SOCIETATEA DIMEX-2000 COMPANY SRL SC ALTRADE COM SRL, CEC BANK SA



"'certificat

DE autorizare Seră RO-B-J





TIMIȘ MARIAN

GHEORGHE GABRIEL.ASCHILEAN

NICOLAE CAI..IN

BORTA ION,BORTA EL VIRA, RAIFFEISEN BANK SA

PINTEA DAN MIRCEA

MARIAN COSMIN

balea Aurica

DOMENTU MIHAI,DOMENTII NATALIA

CHICIUDEAN AUREL

ANDREI,CHICIUDEAN CAPITAN ALINA

OLAR LIVIU

RADU ANCUTA VALENTINA

HAROSA DINU,HAROSA VICTORIA

MARINELA

MURESAN RADU DANIEL,MURESAN SILVIANA RUXANDRA

BODEA ANA.BODEA VICTOR

IONETECU ALEXANDRU. CONSTANTIN

STELESCU SERBAN IOAN

POP DARIUS AUGUSTIN, BANCA

TRANSILVANIA SA

POP AI.EX DAN, POP ORSOLYA, UNICREDIT BANK SA

CALBAJOS SEBASTIAN DANIEL, CALBAJOS RAMONA CAMELIA, ING BANK NV AMSTERDAM SUCURSALA BUCUREȘTI

LUKACS ARPAD, LUKACS TUNDE-ILDIKO

LUCA FLORIN OVIDIU.LUCA CAMELIA

MOCA IOAN ALEXANDRU

TUTUNARU COSMIN MIJI AI,TUTUNARU IOANA CALINA, ING BANKN.V.

AMSTERDAM - SUCURSALA BUCUREȘTI

OPREA BLAGA OLIMPIA

-

SZILAGYIZOLTAN, STATUL, ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, RAIFFEISEN BANK SA



124496



IRIMESCU GHEORGHE GABRIEI.,IRIMESCU

GABRIELA, STATUL. ROMAN

PETRIDF.AN OVIDIU IOAN

POPTEAN RAZVAN COSMIN

HAL,MI TEODORA ALEXANDRA

DASCAI.U CORNELIU

TODEA DANIEI.

GREC DANIEL

MOSTEANU CARMEN MARIA

REZOLVAREA SRL, BANCA

TRANSILVANIA SA

ALEC LUCIAN CĂTĂLIN, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE,BANCA COMERCIALA ROMANA SA

TOSA IONELA MARIANA,TOSA RAZVAN OVIDIU

OANCEA MIHAI ALEXANDRU

GYORGY MARIA

DOICAR DRAGOS VASILE, CEC BANK SA

BOCA DOINA CRISTINA

MORAR FLORIAN VASILE,MORAR AN1TA ELENA, BANCA TRANSILVANIA SA


IVAN OVIDIU GHEORGHE, IVAN MONICA


SCDIFH. SRL


IVAN OVIDIU GHEORGHE, IVAN MONICA


CIUCULESCU SILVIU


MURESAN MARIA, SISIU CARMEN MIHAELA


FILIP AURICA


STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BRD -GROUPE SOCIETE GENERALE SA


BANGA 1ULIU, BANGA MARGARETA

COCARCA MARIA, COCARCA NICOLAE


FABIAN BEATA


STATUI. ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL. FINANȚELOR PUBLICE,

BANCA TRANSILVANIA SĂ PRIN ..

SUCURSAL A MARASTI



124496


295564


295563


CGRTIHCai


Seria Raii.j M L.T


Nr.

Crt

Poziția din pianul anexa

Unitatea administrativ — teritoriala

Numele si prenumele

proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Nr.cadastraL

Nr topo

Nr. carte funciara

Suprafața de expropriat (mp)

36

44

Cluj-Napoca

MARTON CRISTINA SMARANDA

295563

295563

77

STATUL ROMAN REPRREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA CLUJ

BUBOI ANCA CRISTINA

F

'STATUL ROMAN REPRREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BRD -. GROUPE SOCIETE GENERALE SA -SUCURSALA CLUJ

IVANOV ELISA MARINA

CHIRIĂC MINAI, CHIRIAC LIGIA

IVANOV ISTRATI, IVANOV ELISABETA

37

45

Cluj-Napoca

SC ELITE, GRUP SRL

A

310763

310763

2

38

46

Cluj-Napoca

ADALGO MIRUSSRL

A

24902

286247

169

39

47

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PRIVAT

DR

24846

24846

84

40

48

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJNAPOCA-DOMENIUL PRIVAT

DR

319598

319598

12

41

49

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PRIVAT

DR

24848

24848

41

42

51

Cluj-Napoca

SC ALBURIT BAU SRL

A

5320/2/2

303021

13

43

52

JAKAB MARTON,JAKAB ȘTEFAN,JAKAB GHEORGHE. JAKAB FERENC •

DR str. Mircea Zaciu

5320/34

255093

7

■ • ’              V

LAZARVAS1LE

SC ALBURIT BAU SRL

SUHANI CRISTIAN MIMAI

PETREAN VALERIAN HORATIU.SIJHANI CRISTIAN MIMAI

BOGNAR MICU GABRIELIOAN, BOGNAR MICU IOANA LAURA, CÂMPEAN HORÂTIU GHEORGHE, CALATEAN GABRIEL MARIUS

Cluj-Napoca

ROMAN MIRCEA

VLAD VASILE, VLAD MARI A

JAKAB ȘTEFAN

JAKAB GHEORGHE, JAKAB lULIANA

VARRO ARPAD ATILLA,VARRO HAJNALKA

PETREAN VALERIAN

COVASA MARIUS GABRIEL

SC CONEURO VEST SRL



DR str. Mircca Zaciu


ULICI VASILE CONSTANTIN, ULICI ANA

PROZSA ISTVAN.PROZSA GYONGYI CHIDOVAT IULIAN, STATUL ROMAN

REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BANCA TRANSILVANIA SA

SC ENJOY1NVEST SRL

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA -AGENȚIA SALONTA

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA -SUCURSALA CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PRIVAT


SC KMP VEST SRL, BANCA TRANSILVANIA SA

MURGOI ELENA, MURGOIILIE AUREI.

BRD GSG SA SUCURSALA CLUJ

PERSA ANDREI CIPRIAN.PERSA DELIA CORNELIA, INGBANK N.V. AMSTERDAM -SUCURSALA BUCUREȘTI

ENACHE MIRELA

LENGYEL ZOLTAN ATTILA, LENGYEL IOANA LAURA

GRAMATOVICI DANIELA AURICA -

POP PETRISOR 1ONUT.POP ALINA CODRUTA

FLOREA ADRIAN ALIN, FLOREA CRISTINA

ALINA

CIRCU ANDREEA COSMlNA

SZEREDAl JUDITH

CIOTLEUS CLAUDIU CONSTANTIN, CIOTLEUS CRINA VALENTINA

CEC BANK SA

SIRB NICOLAE, SIRB LILIANA

CIOBAN RÂUL CĂTĂLIN

GALATANU OVIDIU ANDREI, GALATANU DANTELA

STATUL ROMAN REPREZENTAT DE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE SI CEC BANK SA



PINTEA REMUS CRISTIAN, PINTEA SIMONA


BRD GSG SA


SC BANCPOST SA


GODJA VAS1LEIOAN


BONDA MARIOARA VIORICA, BONDA ALEXANDRU CALIN


POP AURELIA CAROLINA


ENACHE MIRELA


BARDASAN MIRCEA IONUT, BARDASAN CAMELIA CORNELIA

TULUC FLAVIU COSMIN, TULUC CARMINA NICOLA

LAPUSAN MIHAI RAZVAN, L APUS AN DANIELA VALENTINA

BARDASAN IOANA MIHAELA

BATINĂS ZOLTAN

ROTTERROBERT

DOLHA MARIUS CRISTIAN

COSTE ANA

POPESCU ION SERGIU, POPESCU SIMONA

BALAZS ALEXANDRU

STATUL ROMAN REPREZENTAT DE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA

COSTE ANA

ONISOR IOANA MARI A CRUCIANA

URS ILIE, URS PAULA CALINA

PULBERE CIPRIAN SPIR.U, PULBERE ALINA

POPESCU ION SERGIU, POPESCU SIMONA

POP LIVIUS SIMION

POP DANIEL IULIAN

TETRADE ELISABETA

TETRADE LIZBETII

BOITOR CALIN GEORGE

TULUC CARMINA NICOLA

MOTOARCA IOAN RADU

GIGA ION, GIGA VERONICA

ING BANK N.V. AMSTERDAM, SUCURSALA BUCUREȘTI





Nr.

Crt.

48

Poziția din planul anexa

Unitatea administrativ -teritoriala

Numele si prenumele

proprietaruliii/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Nr.cadastral/

Nr topo

Nr. carte funciara

Suprafața de expropriat (mp)

57

Cluj-Napoca

ZAGREAN ALEXANDRU

CC

19509

253244

6

STATUI, ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA CLUJ

SOCIETATE DE MICROFiNANTAREIFN ROMCOM SA

TULUC FLAVIU COSMÎN

BOITOR SANDA ANCUTA

CR1SAN MARJA

DOLHA M1RCEA MARIUS, DOLHA IULIANA MARIANA

49

58

Cluj-Napoca

BARDASAN M1RCEA IONUT.BARDASAN CAMELIA CORNELIA, TULUC FLAVIU COSMIN, TULUC CARMINA NICOLA

DR

8604/1,8605/

1,8606/1,860

7/1,8608/1

297439

118

50

59

Cluj-Napoca

ABRUDAN IOAN,ABRUDAN

CORNELIA,IONESCU NICOLETA LAURA CARMEN, VOINEA TIBERIU ADRIAN, VOINEA OANA PAULA

A

273617

273617

60

51

60

Cluj-Napoca

MATEI LIANA GABRIELA, MATEI VASILE

A

13922/1/7/1/1

/t/1/2/2/1/1/1/

1

299285

25

52

61

MATEI LIANA GABRIELA, MATEI VASILE

altele

5591

252033

65

KOVACS LAJOS, KOVACS ANA MARIA

SECARA ADRIAN

BRD OSG SA CU SEDIUL IN BUCUREȘTI ~ PRIN BRD AGENȚIA

ZORILOR,APARȚINÂND DE BRD OSC; SA

CLUJ.

BLENCHE MIHAELA SUS ANA

Cluj-Napoca

CIOCAN GEORGE CIPRIAN (STATUL ROMAN REPREZENTAT DE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE)

ING BANK N.V. AMSTERDAM, SUCURSALA BUCUREȘTI

SANDOR ALEXANDRA

SEROMOV ALEXEI, SEROMOV ANCA MIHAELA, ALPHA BANK ROMANIA -SUCURSALA CLUJ

COZMAN IOANA STEFANIA

ȘA VAN FLORIN CONSTANTIN,SĂ VAN ADRIANA, MARFIN BANK SA

MIHAESCU DANIEL EMIL



POP MIRCEA IOAN


Suprafața de expropriat (mp)


BIBART AUGUSTIN GHEORGHE, BIBART MARIANA NATALIA

BOTA MIHAELA SUSANA.BOTA SILVIO

DIMA MATEI AP 30


TOADER VALERIA FLORTCA


ALIONESCU MARIA RUSANDA

RADU DORIN ANDREI, 1NG BANK N.V.

SUCURSALA BUCUREȘTI

252033


ALIONESCU MARIA RUSANDA, ALIONESCU ANDREI, ALIONESCU ANCA MARCELA AP 24


MOLDOVAN MARIUS, MOLDO VAN ELENA

MOLDOVAN MARIUS PETRE, BANCA COMERCIALA ROMANA SA

BIBART DANIEL GHEORGHE


LOBODA DOREL, LOBODA ADRIANA

CARMEN . .

TATAR SERGIU-LUCIAN,TATAR COSMINA AURORA,BOLBA GHEORGHE,BOLBA EUGENIA

330033




BENE GRIGORE.BENE FLORENTINA

TIPLEĂ AUGUSTIN,TIPLEA SULTANIA

HEZMESAN ILEANA, HEZMESAN

ALEXANDRU

RUSU ALEXANDRU, RUSU MINERVA

POPA IOAN, POPA OLIVIA

BRICIU TEODOR,BRICIU MARIA

SIMON RADU GELU

SIMON RODICA SIMONA

MARIAN ELENA,MARIAN IOAN

SC PORTAL LEASING SRL

H1RCIAGA COSTACHE CATRINA

SC A YDIN PRODIMPEX SRL

PAPUC TEODOR,PAPUC ANCUTA

VARGA IOAN AVERONICA,VARGA BOGDAN OVIDIU

POP BENIAMJN IONEL, POP LENUTA

MARIA



Nr.

Crt.

54

poziția din planul anexa

Unitatea administrativ — teritoriala

Numele si prenumele

proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Nr.cadastral/

Nr topo

Nr, carte funciara

Suprafața de expropriat (mp)

63

Cluj-Napoca

LUNG LUCIAN,LUNG CLAUDIA

13922/1/7/1/1

/1/1/1/14

262621

9

BARAI AN OLIMPIU CONSTANTIN, MOLDO VAN 1OAN, MOLDOVAN SUSANA

BREBAN CIPRIAN ADRIAN,BREBAN NAD1A

CAMELIA

BUIGA PETRONELA, MARINCAS VICTORIA, MARINCAS OLGA AURICA

DR str. Adrian Marino

TOROK ZITA

OPRIS CARMEN MARIA

BANCA TRANSILVANIA SA

BERCIU TOAN, BERCIU RUJICA

MOLDOVAN IOAN, MOLDOVAN SUSANA

MARINCAS OLGA AURICA, MARINCAS VICTORIA

55

64

Cluj-Napoca

S.C. MIDTOWN RETA1L SRL

A

10226

268250

49

56

65

Cluj-Napoca

HOPIRTEAN OCTAV-PAVER

A

13922/1/7/3/2

268319

27

57

66

Cluj-Napbca

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

CC

6

58

67

Cluj-Napoca

NICOARA AURICA

CC

18708

291453

32

59

68

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL

PRIVAT-

CC

307801

307801

80

60

69

' SOLTETĂTEA SÂN CONSl'RUCT IN VEST

SRI,

CC

321949

321949

7

almasan eugen RADU, almasan CARI,A RAMONA

DAMIAN LENUTA, DAMIAN PETRE

LUCIAN

BORBELY TUNDE TIMEA

COSMA CORNELIA GABRIELA

Cluj-Napoca

TIMAR DANA COSMINÂ

SC BANCA TRANSILVANIA SA

HOZA RÂUL VASILE

PREDESCU RAMONA LOREDANA

HOZA RAIJL VASILE, PREDESCU RAMONA LOREDANA

KO VACS FERENC, KOVACS DOMNICA

MARIA




UJ____fr--


i

.1




Nr.

Crt

Poziția din planul anexa

V. -

Unitatea administrativ - teritoriala

Numele si prenumele

proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Nr.cadastral/

Nr topo

Nr. carte funciara

Suprafața de expropriat (mp)

61

70

Cluj-Napoca

S.C. ELECTROGRUP SA, BRD-GROUPE SOC1ETE GENERALE ȘA

A

cad. 18705 top. 13922/1/7 /3/1/1/1/1/1, 13922/1/7/3/1

71/1/2/1

18705

70

62

71

Cluj-Napoca

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

CC

3060

11

63

72

Cluj-Napoca

SC ELECTROGRUP SA, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA

A

13922/1/6/2/1

/1/2/1

298057

59

64

73

Cluj-Napoca

S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL

CC

13922/1/2,

13922/1/3/2,

13922/1/5

256965

113

BANCA COMERCIALA ROMANA SA, UNICREDIT TIRIAC BANK SA, RAIFFEISEN BANK SA, ING BANK N,V, PRIN ING N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCUREȘTI, UNICREDIT BANK AG - SUCURSALA LONDRA

65

13

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJNAPOCA-DOMENIUL PUBLIC

A

323756

323756

12

66

17

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PUBLIC

A

317618

317618

185

67

28

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PUBLIC

A

317769

317769

75

68

29

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL

PUBLIC

A

322148

322148

18

69

30

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PUBLIC

DR str.

Măceșului

13193

298372

10

70

31

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL'

PUBLIC

DR str. Trifoiului

2

74

32

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PUBLIC

DR str. Buna

Ziua

256912

256912

186

72

35

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJNAPOCA-DOMENIUL PUBLIC

A

320280

320280

37

73

50

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PUBLIC

A

319343

319343

55

74

74

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL

PUBLIC

DR

str. Buza

Ziua

329729

329729

15672

TOTAL GENERAL (mp)

18 633




Anexa 3 la Hotărârea nr. 388/2019






Aprilie 2019


Nr. raport NCV: 378/ 1 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii!

SC COMPEXIT TRADING SRL

Data inspecției

23.10.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

.-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: Calea Turzii nr.223, mun. CLuj-Napoca, jud. Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 9 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr. 321207 eliberat la data de 22.08.2018 avut La dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexei.

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.

Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

l_____



Raport evaluare teren

Abordări în evaluare:

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 9 mp]

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.



Valoare justă: 8.947,50 lei, echivalent 1.927,80 euro

Valoare conform grilei notarilor: 7.020 lei, echivalent 1.457 euro

Valoare de despăgubire - suprafața de 9 mp : 7.020 lei, echivalent 1.457 euro.

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea de despăgubire a proprietății subiect - teren cu suprafața de 9 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599


Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

v' Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

S Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650


Cu stimă,


S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.


Prin:


Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat

Evaluator autorizat

31 NEOCONSULT

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:30666A) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/2/ 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietar(i)

SC COMPEXIT TRADING SRL

Data inspecției

23.10.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite”. -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: Calea Turzii nr.223, 223/A, 223/B, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 72 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, conform extrasului CF nr.306664 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei.

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Utilizarea

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela

preconizată      a

inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate

amplasamentului

publică.

Cea mai buna

Arteră de circulație.

utilizare

Descrierea zonei șiamplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.


Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.__________________________________________________________________________________________

Abordări în evaluare:


Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 72 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 69.962,03 lei, echivalent 15.073,80 euro

Valoare conform grilei notarilor: 56.160 lei, echivalent 1 1.798,57 euro

Valoare de despăgubire - suprafața de 72 mp : 56.160 lei, echivalent 1 1.798,57 euro.

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea de despăgubire a proprietății subiect, teren cu suprafața de 72 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

J Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650


1

Cu stimă,


NEOCONSULT

'l A I. _U A 1 I O N

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR EI.EPI



RAPORT DE EVALUARE

pentru Lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:306665) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/3/ 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii]

SC COMPEXIT TRADING SRL

Data inspecției

23.10.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: Calea Turzii nr.223, 223A, 223B, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 215 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.306665 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei.

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Utilizarea

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela

preconizată      a

inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate

amplasamentului

publică.

Cea mai buna

Arteră de circulație.

utilizare

Descrierea zonei

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua.

și a amplasamentului

Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.

Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică.

Unități comerciale: sunt amplasate La distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 215 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 209.505,96 lei, echivalent 45.139,50 euro

Valoare conform grilei notarilor: 167.700 Lei, echivalent 35.231,83 euro

Valoare de despăgubire - suprafața de 215 mp : 167.700 lei, echivalent 35.231,83 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 215 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

•/ Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

4 Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de Limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate? Nor; echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare in acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.

NEOCONSULT               Cu stimă,

V Â î U A. I I G N

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR El.EPI ,

/

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad: 322667) situat pe teritoriul administrativ al municipiului €luj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NOV: 378/4 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii]

SC COMPEXIT TRADING SRL

Data inspecției

23.10.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite”. -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: Calea Turzii nr.223, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 56 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.322667 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei.

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Utilizarea

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela

preconizată      a

inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate

amplasamentului

publică.

Cea mai buna

Arteră de circulație.

utilizare

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, La fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.




Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.____________________________________________________________________________________

Abordări în evaluare:


Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 56 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.


__


Valoare justă: 54.250,30 lei, echivalent 1 1.688,60 euro

Valoare conform grilei notarilor: 43.680 lei, echivalent 9.176,66 euro

Valoare de despăgubire - suprafața de 56 mp : 43.680 Lei, echivalent 9.176,66 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 56 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR|

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

•S Valoarea este fără TVA;

J Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de A,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în caLcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650


NEOCONSULT

Cu stimă,


v a i. u i t &

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:


1

kl NEOCONSULT

f < t y *' i t

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:300060) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/5 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii)

OBANCEAANGELA

Data inspecției

23.10.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 52 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.300060 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei.

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Utilizarea

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela

preconizată      a

inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate

amplasamentului

publică.

Cea mai buna

Arteră de circulație.

utilizare

Descrierea zonei

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua.

si a

Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după

amplasamentului

revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.


Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică._____________________________________________________________________________________

Abordări în evaluare:


Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 52 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 50.673,25 lei, echivalent 10.917,90 euro

Valoare conform grilei notarilor: 40.560 lei, echivalent 8.521,19 euro

Valoare de despăgubire - suprafața de 52 mp : 40.560 lei, echivalent 8.521,19 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 52 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

J Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil La data evaluării;

4 Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au Luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650


NEOCONSULT

Cu stimă,


vas a a r f n n

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR EI.EPI


NEOCONSULT

V A l '/  &  *   4   ? B

RAPORT DE EVALUARE

pentru Lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad: 278036) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/6 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietar(i)

PLESAIOAN

Data inspecției

23.10.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 21 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.278036 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei.

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Utilizarea

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela

preconizată      a

inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate

amplasamentului

publică.

Cea mai buna

Arteră de circulație.

utilizare

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.

1—ii ar uW                      ilK 1 L-t'        mp- «u .

Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 21 mp]

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 20.516,87 lei, echivalent 4.420,50 euro

Valoare conform grilei notarilor: 16.380 lei, echivalent 3.441,25 euro

Valoare de despăgubire - suprafața de 21 mp : 16.380 lei, echivalent 3.441,25 euro.

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 21 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR]

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

■/ Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

V Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

•S Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650


NEOCONSULT

V A L ij A i I C N


Cu stimă,



1

NEOCONSULT

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:322586) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/ 7 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietar(i)

VARVARA MARIA CAMELIA.VARVARA JONATHAN TIMOTHY

Data inspecției

23.10.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite".

-Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 8 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.322586 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.

BRWiâEi. i&iX ,1 •' 4T " - îsW.W? - IwIrO

Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 8 mp]

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 7.397,77 lei, echivalent 1.593,90 euro

Valoare conform grilei notarilor: 6.240 lei, echivalent 1.310,95 euro

Valoare de despăgubire - suprafața de 8 mp : 6.240 lei, echivalent 1.310,95 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 8 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

4 Valoarea este fără TVA;

J Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

4 Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil La data evaluării;

4 Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650


NEOCONSULT

V A I. W A. r I O Al

Cu stimă,


Prin:



Marius ȘUFANĂ,

Evaluator acreditat

Evaluator autorizat ANEVAR El,

NEOCONSULT

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan |nr.cad:293526) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/ 8 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii)

TAKACS GHEORGHE MIHAI

Data inspecției

23.10.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 1 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.293526 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei.

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Utilizarea

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela

preconizată      a

inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate

amplasamentului

publică.

Cea mai buna

Arteră de circulație.

utilizare

Descrierea zonei

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua.

si a

Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după

amplasamentului

revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.

*•»•                       lai-îjffitjm!.ațL*î                                               4                               i

Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică’.

Abordări în evaluare:

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 1 mp]

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 11.413,42 lei, echivalent 2.459,10 euro

Valoare conform grilei notarilor: 780 lei, echivalent 163,87 euro.

Valoare de despăgubire - suprafața de 1 mp : 780 lei, echivalent 163,87 euro.

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 1 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

J Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

•S Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650


NEOCONSULT

V A L U A r I c f«

Cu stimă,


Prin:



Marius ȘUFANĂ,

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren (nr.cad:288332) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/9/ 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului Proprietarii]

Data inspecției Data evaluării


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

ZAGONI SZABO IULIANA, KATONĂ ILEANA, LASZLO ILEANA

23.10.2018________________________________________________

17.04.2019

Legislație


Tipul proprietății Adresa proprietății Descriere juridică


Destinația zonei


Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național._________________

TEREN____________________________________________________________

Conform extras CF: loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj__________________________________________

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 67 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.288332 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.


Regimul juridic


Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.


Caracterul zonei. Utilizarea preconizată a amplasamentului


Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.


Cea mai

utilizare


buna


Arteră de circulație.


Descrierea zonei și a amplasamentului


Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.



Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de

servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 67 mp]

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 64.874,23 lei, echivalent 13.977,60 euro

Valoare conform grilei notarilor: 52.260 Lei, echivalent 10.979,22 euro

Valoare de despăgubire - suprafața de 67 mp : 52.260 lei, echivalent 10.979,22 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoare de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 67 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

J Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil La data evaluării;

V Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

V A L O Â T l Ș hi


Cu stimă,


Prin:



Marius ȘUFANĂ, maa Evaluator acreditat ANEVAR El Evaluator autorizat AN EVAR EI.EPI

NEOCONSULT

V tf O â' 1   *   3 M

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:328357) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/ 10/ 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietar

GOMBOS IULIANA

Data inspecției

23.10.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 36 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.328357 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.

i


- vș >. i Q

«




Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 36 mp]

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 36.969,35 lei, echivalent 7.965,30 euro

Valoare conform grilei notarilor: 28.080 lei, echivalent 5.899,28 euro

Valoare de despăgubire - suprafața de 36 mp : 28.080 lei, echivalent 5.899,28 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 36 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

•/ Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil La data evaluării;

7 Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de Limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

y & i. u a r i O &


Cu stimă,


S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.


Prin:



Declarația evaluatorului


1

kl NEOCONSULT

Ibl v & y & i ?  : b &

■k

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren extravilan (nr.cad:280383) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/ 11 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietar(i)

BISERICA PENTICOSTALA NR 15 LOGOS

Data inspecției

23.10.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite".

-Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN EXTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 1 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.280383 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei.

Folosință actuală: domeniu public/privat-arteră de circulație.

Utilizarea

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela

preconizată      a

inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate

amplasamentului

publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.

iw

Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află La o distanță relativ mică.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 1 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

ta







Valoare justă: 1.442,52 lei, echivalent 310,80 euro

Valoare conform grilei notarilor: 780 lei, echivalent 163,87 euro

Valoare de despăgubire - suprafața de 1 mp : 780 lei, echivalent 163,87 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 1 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR]

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

■/ Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

4 Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650

5

Cu stimă,


NEOCONSULT

V Â (. î» A T I P N

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR EI.EPI


RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:306135] situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/ 12 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii)

CIONCA DUMITRU, CIONCA LUCRETIA, CIORTEA PASCU.CIORTEA DOINA DORINA

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite".

-Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 1 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.306135 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei.

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Utilizarea

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela

preconizată      a

inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate

amplasamentului

publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.

il


Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:


Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 1 mpl

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare de despăgubire - suprafața de 1 mp : 39 lei, echivalent 8,19 euro.

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 1 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

•S Valoarea este fără TVA;

/ Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650


NEOCONSULT

Cu stimă,


V ft I. U A I I O N

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR El,EPI


RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad: 334473)situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/ 13 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii)

SCERBAC DAN.SCERBAC REGHINA, SC CHIMIREX CO SRL

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite”. -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, str.Costache Negri nr.1, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 2 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.334473 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.                            _____

4:                            . țt**i Ryrari/ F V' ’i î*                                    « ' •



Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află La o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:


Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 2 mp]

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 2.232 lei, echivalent 480,90 euro

Valoare conform grilei notarilor: 1.560 Lei, echivalent 327,74 euro

Valoare de despăgubire - suprafața de 2 mp : 1.560 lei, echivalent 327,74 euro La solicitarea clientului s-a estimat valoarea de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 2 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR]

4,7599


Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

J Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

/ Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

•/ Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au Luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


Cu stimă,




RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:317620) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/U/ 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii]

ELECTROGRUPSA

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se facejespectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite".

-Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 18 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.317620 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei.

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Utilizarea

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela

preconizată      a

inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate

amplasamentului

publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua.

si a

Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după

amplasamentului

revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.

t

-    ■ 'I *9

- r

a \            \a

1

\ \           a              y

\        \ \ .sire» \            \

i: • - ' -

^gCLUJ-t^POCA

y.            Wț ■■  ■ «w y

Mk ‘•,3k W’M V'.M7M2 \

-“Ml, w \

w \ \ \

■:           A V’-.             K"'r-5

L;. “ WW

% wL                     \

Zona este o zonă rezidențială,

zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află La o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate La distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică

: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de

servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela

inițială și înscrisă în CF cu publică.

destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate

Abordări în

Abordare prin piață (pentru su

prafața de teren de 18 mp]

evaluare:

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 17.856,01 lei, echivalent 3.847,20 euro

Valoare conform grilei notarilor: 14.060 lei, echivalent 2.949,64 euro

Valoare de despăgubire - suprafața de 18 mp : 14.060 Lei, echivalent 2.949,64 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 18 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (Lei/EUR - curs BNR)

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

Z Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

Z Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.

NEOCONSULT               Cu stimă,

v ' .< i y "a t i ;■<

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin;

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR EI.EPI

NEOCONSULT

i Ă î A s • a ș

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:317619] situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/ 15/ 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii]

ELECTROGRUPSA

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 4 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.317619 eliberat la data de 22.08.2018 avut La dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe].

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.




Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:


Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de A mp]

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare de despăgubire - suprafața de 4 mp : 3.120 lei, echivalent 655,48 euro.

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 4 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (Lei/EUR - curs BNR]

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

■/ Valoarea este fără TVA;

v' Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

■S Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

Cu stimă,


V & î ii ii ?    > O hi

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR EI.EPI


1

kl NEOCONSULT

* * :l * ’

RAPORT DE EVALUARE

pentru Lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:317627) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 201

Nr. raport NCV: 378/ 16 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietar(i)

ELECTROGRUPSA

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite".

-Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 14 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.317627 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.

' ,r         T ~ v T              -


Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:


Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 14 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 13.625,93 lei, echivalent 2.935,80 euro

Valoare conform grilei notarilor: 10.920 lei, echivalent 2.294,17 euro

Valoare de despăgubire - suprafața de 1,48 mp : 10.920 lei, echivalent 2.294,17 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 14 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR]

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

•/ Valoarea este fără TVA;

•/ Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

Z Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

•/ Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

Cu stimă,


v Ăi h a T i n m

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat AN EVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR EI.EPI



1

kl NEOCONSULT

RAPORT DE EVALUARE

pentru Lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:333345) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/ 17 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.


SINTEZA EVALUĂRII


--

I


Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii]

SALAJAN LIVIU,SALAJAN VIOLETA,DAMSA SAMOILA

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, str.Bună Ziua nr.FN, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 61 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.333345 eliberat la data de 22.08.2018

avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei.

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Utilizarea

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela

preconizată      a

inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate

amplasamentului

publică.

Cea mai buna

Arteră de circulație.

utilizare

Descrierea zonei

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua.

si a

Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după

amplasamentului

revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.                                        ~

p ■


irr r- j'

-

. .............g

-îniii ■

-u> .• <j

M^<®wrtisaw>8te.

.....

Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 61 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 58.996,96 lei, echivalent 12.711,30 euro

Valoare conform grilei notarilor: 47.580 Lei, echivalent 9.996,01 euro

Valoare de despăgubire - suprafața de 61 mp : 47.580 lei, echivalent 9.996,01 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 61 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

•/ Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

•/ Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

Z Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

Cu stimă,


V A l i.t A I i V:- Si

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:



NEOCONSULT

W âș -|ț I & I * O H

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr. cad. 332625) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/ 18/ 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZĂ EVALUĂRI!

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii]

KEREKES JULIA,PALMERI ELISABETA.TOTH MARIA

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.CLuj-Napoca, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 43 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.332625 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.

Wk ubORr                 ' «Ml*

EO.



Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:


Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 43 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 41.735,50 lei, echivalent 8.992,20 euro

Valoare conform grilei notarilor: 33.540 lei, echivalent 7.046,37 euro

Valoare de despăgubire - suprafața de 43 mp : 33.540 lei, echivalent 7.046,37 euro La solicitarea clientului s-a estimat valoarea de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 43 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (Lei/EUR - curs BNR)

4,7599


Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

•/ Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


Cu stimă,



S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:


Marius ȘUFANĂ, maa Evaluator acreditat AN Evaluator autorizat AN

RAPORT DE EVALUARE

pentru Lucrările de utilitate publică

Teren (nr.cad: 12228/2) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/19/ 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului


Proprietar(i) Data inspecției Data evaluării


JOLDES CONSTANTIN,JOLDES LETITIA

19.12.2018______________________________

17.04.2019


Legislație


Tipul proprietății Adresa proprietății Descriere juridică


Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național._________________

TEREN INTRAVILAN________________________________________________________

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, jud.Cluj____________________________________________

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de


drum public în suprafață de 136 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor


Destinația zonei


anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.302329 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil La data'evaluarii.


Regimul juridic


Caracterul zonei.

Utilizarea preconizată a


Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate


amplasamentului


publică.


Cea mai


buna


Arteră de circulație.


utilizare


Descrierea zonei și a amplasamentului


Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.

î<* hiîKUr Q

S3

î sij f,

.’pF'- 1 l

: . |i

dw Win

Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 136 mp)

evaluare:

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare de despăgubire - suprafața de 136 mp : 5.304 lei, echivalent 1.114,31 euro.

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 136 mp.

Curs de schimb valutar la data

evaluării (lei/EUR - curs BNR)

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

•S Valoarea este fără TVA;

J Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

Cu stimă,


V Â I U A T i e &

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR EI.EPI



RAPORT DE EVALUARE

pentru Lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:319820) situat pe teritoriul administrativ al municipiului

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378 /20/ 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii)

DUDAS MITRAS, DUDAS SILVIA,CREȚ AUREL DAN,CREȚ VICTORIA,TORGIE TEODOR,TORGIE ANICA, BANCA TRANSILVANIA SA

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 5 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.319820 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei.

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Utilizarea

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela

preconizată      a

inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate

amplasamentului

publică.

Cea mai buna

Arteră de circulație.

utilizare

Descrierea zonei

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua.

si a

Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după

amplasamentului

revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.

w





Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:


Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 5 mp]

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare de despăgubire - suprafața de 5 mp : 195 lei, echivalent 40,97 euro.

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 5 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR]

4,7599


Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

•/ Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

/ Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

Cu stimă,


V A L O A ’   ’  £ N

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:


RAPORT DE EVALUARE

pentru Lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:308794) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378 /21/ 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

Numele


solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului Proprietar(i)


Data inspecției

Data evaluării


Legislație


SINTEZA EVALUĂRII


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


LAZAR VIOREL GHEORGHE, LAZAR ANA.KRISTEL GHERHAD.KRISTEL LUDOVICA

MARIANA,SAVA ADAM.SAVA ADRIANA____________________________________

19.12.2018_____________________________________________________________________________

17.04.2019


Tipul proprietății Adresa proprietății Descriere juridică


Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite”. -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.__________________

TEREN INTRAVILAN_______________________________________________________

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, jud.Cluj____________________________________________

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de


drum public în suprafață de 13 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă


Destinația zonei


pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.308794 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe].

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.


Regimul juridic


Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.


Caracterul zonei. Utilizarea preconizată a amplasamentului


Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.


Cea


mai


buna


Arteră de circulație.


utilizare Descrierea zonei și a amplasamentului


Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.



Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:


Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 13 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare de despăgubire - suprafața de 13 mp : 507 lei, echivalent 106,51 euro.

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 13 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

/ Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

4 Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de Limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.

NEOCONSULT

Cu stimă,


V A ț U A T I 5 N


Marius

Evaluator acreditat

Evaluator autorizat

k! NEOCONSULT

■k v a t. y * • t a s

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad: 18541) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/22 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicita nților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii]

ABRUDAN MIHAI RADU.ABRUDAN ILEANA VIRG1NIA

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite".

-Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, str.Bună Ziua nr.84, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 11 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.262057 eliberat la data de 22.08.2018 avut La dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe].

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.


Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:


Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 11 mp]

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 10.614,19 lei, echivalent 2.286,90 euro

Valoare conform grilei notarilor: 8.580 lei, echivalent 1.802,56 euro

Valoare de despăgubire - suprafața de 11 mp : 8.580 lei, echivalent 1.802,56 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă a proprietății subiect, teren cu destinație de drum

public de 11 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

Valoarea este fără TVA;

J Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

/ Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

Cu stimă,


V A l ?! A T î A hi

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR EI.EPI


RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:18542) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/23 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicita nților.

SINTEZA EVALUĂRII


Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului Proprietar(i) Data inspecției Data evaluării Legislație


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Tipul proprietății Adresa proprietății Descriere juridică


Destinația zonei

Regimul juridic


Caracterul zonei.

Utilizarea


preconizată a amplasamentului Cea mai buna utilizare


Descrierea zonei și a amplasamentului


VANCEA LAURA STELĂ,VANCEA VLAD,VANCEA SARA________________________

19.12.2018_____________________________________________________________________________

17.04.2019    ________________________________________________________________________

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național. ____________

TEREN INTRAVILAN_______________________________________________________

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, str.Bună Ziua nr.86, jud.Cluj________________________

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 37 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.291485 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.


Arteră de circulație.



• flJ r

’Mir Ir-         0

£53                       ■

Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 37 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 35.877,71 lei, echivalent 7.730,10 euro

Valoare conform grilei notarilor: 28.860 lei, echivalent 6.063,15 euro

Valoare de despăgubire - suprafața de 37 mp : 28.860 lei, echivalent 6.063,15 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 37 mp.

Curs de schimb valutar la data .

/i / h 7 7

evaluării (lei/EUR - curs BNR]

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

V Valoarea este fără TVA;

J Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de Limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +A0 786 130 650.


NEOCONSULT

Cu stimă,


A I U T I O IV

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR EI.EPI




RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:312877) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378 /24/ 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii!

EMERGENT REAL ESTATE SA

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 21 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.312877 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei.

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Utilizarea

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela

preconizată      a

inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate

amplasamentului

publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua.

si a

Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după

amplasamentului

revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.



Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:


Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 21 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare de despăgubire - suprafața de 21 mp : 819 lei, echivalent 172,06 euro.

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 21 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR]

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

•f Valoarea este fără TVA;

J Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în

acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

Cu stimă,


'<■ a I. u 4    • I c f»

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat AN EVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR EI.EPI


w

kl NEOCONSULT

lk ’

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:331593) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378 /25/ 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii)

EMERGENT REAL ESTATE SA

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite".

-Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 20 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.331593 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după . revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat

.

: :

' ■                               Î!IH,

; l

Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 20 mp)

evaluare:

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare de despăgubire - suprafața de 20 mp : 780 lei, echivalent 163,87 euro.

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 20 mp.

Curs de schimb valutar la data ,

/i / n 7 7

evaluării (lei/EUR - curs BNR)

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

•/ Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4.7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de Limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în

acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

Cu stimă,


V A i .1       î i        N

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat AN EVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR EI.EPI


NEOCONSULT

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:299487) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378 /26/ 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietar(i)

VELCHEREAN I0AN,VELCHEREAN LETITIA

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, str.Ștefan Luchian nr.2, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 7 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.299487 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil La data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna

utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei

ȘÎ a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinați a z o n e i ■ d o m e n i u p u b l i c / p r i v a 1.

fe i ?

Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:

Abordare prin piață [pentru suprafața de teren de 7 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.








Valoare de despăgubire - suprafața de 7 mp : 5.460 lei, echivalent 1.147,08euro.

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație

de drum public de 7 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

•/ Valoarea este fără TVA;

•/ Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

Z Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

Cu stimă,


V A. i it A T i F-.   &

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat

Evaluator autorizat


NEOCONSULT

Sk ¥ i i a a ‘ « a t»

■k

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:266214) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/ 27 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietar(i)

JAKAB GHEORGHE, JAKAB IULIANNA

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite".

-Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.CLuj-Napoca, str.Nicolae Tomitza nr.2, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 29 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.266214 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei.

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Utilizarea

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela

preconizată      a

inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate

amplasamentului

publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.


Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:


Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 29 mp]

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 28.265,52 lei, echivalent 6.090 euro

Valoare conform grilei notarilor: 22.620 lei, echivalent 4.752,20 euro

Valoare de despăgubire - suprafața de 29 mp : 22.620 lei, echivalent 4.752,20 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 29 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (Lei/EUR - curs BNR)

4,7599


Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

J Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

■/ Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

Cu stimă,


v Ă i ii a r i c

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:


1

kl NEOCONSULT

k ' '

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:295563) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/ 29 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietar(i)

SC DIFIL SRL

IVAN OVIDIU GHEORGHE, IVAN MONICA

CIUCULESCU SILVIU

MURESAN MARIA, SISIU CARMEN MIHAELA

FILIP AURICA

STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BRD -GROUPE SOCIETE GENERALE SA

BANGA IULIU, BANGA MARGARETA

COCARCA MARIA, COCARCA NICOLAE

FABIAN BEATA

STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BANCA

TRANSILVANIA SA PRIN SUCURSALA MARASTI

MARTON CRISTINA SMARANDA

STATUL ROMAN REPRREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BANCA

TRANSILVANIA SA - SUCURSALA CLUJ

BUBOI ANCA CRISTINA

STATUL ROMAN REPRREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BRD -

GROUPE SOCIETE GENERALE SA - SUCURSALA CLUJ

IVANOV ELISA MARINA

CHIRIAC MIHAI, CHIRIAC LIGIA

IVANOV ISTRATI, IVANOV ELISABETA

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite”.

-Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, str.Bună Ziua nr.45, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 77 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.295563 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după

amplasamentului


revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu




Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 77 mp]

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 74.767,17 lei, echivalent 16.109,10 euro

Valoare conform grilei notarilor: 60.060 lei, echivalent 12.617,91 euro

Valoare de despăgubire estimată: 60.060 lei, echivalent 12.617,91 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 77 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR]

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

v' Valoarea este fără TVA;

J Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

■/ Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

•/ Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius

ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.



Cu stimă,


NEOCONSULT

V A I u A r I o N


Prin:


Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR El,EPI


RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:295564) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/30 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului Proprietarii) Data inspecției Data evaluării Legislație


Tipul proprietății Adresa proprietății Descriere juridică


Destinația zonei

Regimul juridic


Caracterul zonei.

Utilizarea preconizată a amplasamentului Cea mai buna utilizare


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

IVAN OVIDIU GHEORGHE, IVAN MONICA____________________________________

19.12.2018_____________________________________________________________________________

17.04.2019_____________________________________________________________________________

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național._________________

TEREN INTRAVILAN_______________________________________________________

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, str.Bună Ziua nr.45, jud.Cluj________________________

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 1 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.295564 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Arteră de circulație.

Descrierea zonei

Și 3 amplasamentului





Raport evaluare teren






Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:


Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 1 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 1.169,61 lei, echivalent 252 euro

Valoare conform grilei notarilor: 780 lei, echivalent 163,87 euro

Valoare de despăgubire estimată: 780 lei, echivalent 163,87 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea de despăgubire a proprietății subiect.


Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

/ Valoarea este fără TVA;

J Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

Cu stimă,


>? a ■:       . î a r î r>. *<•

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat AN EVAR EI.EPI



RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:310763] situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/31 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietar(i)

SC ELITE GRUP SRL

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite".

-Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.CLuj-Napoca, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 2 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.310763 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.


Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:


Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 2 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 1.832,39 lei, echivalent 394,80 euro

Valoare conform grilei notarilor: 1.560 Lei, echivalent 327,74 euro

Valoare de despăgubire estimată: 1.560 lei, echivalent 327,74 euro La solicitarea clientului s-a estimat valoarea de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 2 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599


Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

4 Valoarea este fără TVA;

■/ Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

4 Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

V A (. U A T I C' St


Cu stimă,


S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.


Prin:



RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren (nr.cad.5320/2/2) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378 / 32 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii)

SCALEURITBAU SRL

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

27.12.2018

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate pubLică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 13 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.303021 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe].

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația       domeniu public/privat.



Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în          Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 13 mp)

evaluare:            Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila

Notarilor Publici pentru anul 2018.


Valoare de despăgubire - suprafața de 13 mp : 10.140 lei, echivalent 2.130,30 euro.

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație

de drum public de 13 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

Valoarea este fără TVA;

/ Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650

NEOCONSULT               Cu stimă,

V A i. U A T I K N

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

RAPORT DE EVALUARE

pentru Lucrările de utilitate publică

Teren (nr.cad:5320/34) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/33 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii]

JAKAB MARTON,JAKAB ȘTEFAN,JAKAB GHEORGHE, JAKAB FERENC

LAZAR VASILE

SCALEURIT BAU SRL

SUHANI CRISTIAN MIHAI

PETREAN VALERIAN HORATIU.SUHANI CRISTIAN MIHAI

BOGNAR MICU GABRIEL I0AN, BOGNAR MICU IOANA LAURA, CAMPEAN HORATIU GHEORGHE, CALATEAN GABRIEL MARIUS

ROMAN MIRCEA

VLAD VASILE, VLAD MARIA

JAKAB ȘTEFAN

JAKAB GHEORGHE, JAKAB IULIANA

VARRO ARPAD ATILLA.VARRO HAJNALKA

PETREAN VALERIAN

COVASA MARIUS GABRIEL

SC CONEURO VEST SRL

VLAD NICOARA

ULICI VASILE CONSTANTIN, ULICI ANA

PROZSA ISTVAN.PROZSA GYONGYI

CHIDOVAT IULIAN, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BANCA TRANSILVANIA SA

SC ENJOY INVEST SRL

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - AGENȚIA SALONTA

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - SUCURSALA CLUJ

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.CLuj-Napoca, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 7 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.255093 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului


Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.




Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 7 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare conform grilei notarilor: 273 lei, echivalent 57,35 euro

Valoare de despăgubire estimată: 273 lei, echivalent 57,35 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 7 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

/ Valoarea este fără TVA;

4 Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

•/ Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

4 Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius

ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


2

Cu stimă,


NEOCONSULT

•t A I îl A T I Ș K

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR El,EPI

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:252553) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378 / 34 /17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii]

SC KMP VEST SRL, BANCA TRANSILVANIA SA

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, str.Erkel Ferenc, nr.2-4, jud.CLuj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 50 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.252553 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei.

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Utilizarea

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela

preconizată      a

inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate

amplasamentului

publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua.

si a

Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după

amplasamentului

revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.

■               SOf ța

11' 11

K.             O


Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:


Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 50 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 48.655,68 lei, echivalent 10.483,20 euro

Valoare conform grilei notarilor: 39.000 Lei, echivalent 8.193,45 euro

Valoare de despăgubire estimată: 39.000 lei, echivalent 8.193,45 euro La solicitarea clientului s-a estimat valoarea de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 50 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599


Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

■/ Valoarea este fără TVA;

•/ Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

•/ Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

V A l U A T I O N

Cu stimă,


Prin:



Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El Evaluator autorizat ANEVAR

1

k1 NEOCONSULT

V A t tt * 1   ■ a k

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:280620) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 20’19

Nr. raport NCV: 378/ 35 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii)

ENACHE MIRELA

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite".

-Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes Local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, str.Erkel Ferenc, nr.1, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 68 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.280620 eliberat la data de 22.08.2018 avut La dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei.

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Utilizarea

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela

preconizată      a

inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate

amplasamentului

publică.

Cea mai buna

Arteră de circulație.

utilizare

Descrierea zonei

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua.

si a

Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după

amplasamentului

revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.

? , < >. :d.i’ ,i V

'.ut h*

•. v.i'H




Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 68 mp]

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 65.829,41 lei, echivalent 14.183,40 euro

Valoare conform grilei notarilor: 53.040 lei, echivalent 11.143,09 euro

Valoare de despăgubire estimată: 53.040 lei, echivalent 11.143,09 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 68 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

V Valoarea este fără TVA;

■/ Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

•/ Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil La data evaluării;

•/ Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.

NEOCONSULT               Cu stimă,

v as u »•« r i r n

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

w

k* NEOCONSULT

v u * ’

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:253244) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/36 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NĂPOCA

Proprietar(i)

BARDASAN MIRCEA IONUT, BARDASAN CAMELIA CORNELIA

TULUC FLAVIU COSMIN, TULUC CARMINA NICOLA

LAPUSAN MIHAI RAZVAN, LAPUSAN DANIELA VALENTINA

BARDASAN IOANA MIHAELA

BATINAS ZOLTAN

ROTTER ROBERT

DOLHA MARIUS CRISTIAN

COSTE ANA

POPESCU ION SERGIU, POPESCU SIMONA

BALAZS ALEXANDRU

STATUL ROMAN REPREZENTAT DE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA

COSTE ANA

ONISOR IOANA MARIA CRUCIANA

URS ILIE, URS PAULA CALINA

PULBERE CIPRIAN SPIRU, PULBERE ALINA

POPESCU ION SERGIU, POPESCU SIMONA

POP LIVIUS SIMION

POP DANIEL IULIAN

TETRADE ELISABETA

TETRADE LIZBETH

BOITOR CALIN GEORGE

TULUC CARMINA NICOLA

MOTOARCA I0AN RADU

GIGA ION, GIGAVERONICA

ING BANK N.V. AMSTERDAM, SUCURSALA BUCUREȘTI

ZAGREAN ALEXANDRU

STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BANCA

TRANSILVANIA SA - SUCURSALA CLUJ

SOCIETATE DE MICROFINANTARE IFN ROMCOM SA

TULUC FLAVIU COSMIN

BOITOR SANDA ANCUTA

CRISAN MARIA

DOLHA MIRCEA MARIUS, DOLHA IULIANA MARIANA

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, str.Buna Ziua nr.25A, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 6 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.253244 eliberat la data de'22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe].

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei.

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Utilizarea

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela

preconizată      a

inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru

servitute de utilitate

amplasamentului

publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua,

pe strada Bună Ziua.

si a

Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după

amplasamentului

revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în

clipa de față are o

populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca

toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/jorivat.

I' ’o J                 ;....."........

Ei attMPifete m?                             A\

Iii

tei

MSI

Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela

inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru publică.

servitute de utilitate

Abordări în

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 6 mp]

evaluare:


Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 5.419,18 lei, echivalent 1.167,60 euro

Valoare conform grilei notarilor: 4.680 lei, echivalent 983,21 euro

Valoare de despăgubire estimată: 5.561,40 lei, echivalent 1.198,24 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 6 mp.

Curs de schimb valutar la data .

Zi / h 7 7

evaluării (lei/EUR - curs BNR)

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

•S Valoarea este fără TVA;

J Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

v & i li ii r i e- te


Cu stimă,



RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:273617) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/37/ 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al șolicițanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii]

ABRUDAN IOAN,ABRUDAN CORNELIA,I0NESCU NICOLETA LAURA CARMEN,VOINEA TIBERIU ADRIAN,VOINEA OANA PAULA

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, str.Bună Ziua, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 60 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.273617 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei.

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Utilizarea

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela

preconizată      a

inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate

amplasamentului

publică.

Cea mai buna

Arteră de circulație.

utilizare

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.

III'


Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:


Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 60 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare de despăgubire - suprafața de 60 mp : 2.340 lei, echivalent 491,61 euro.

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 60 mp.

Curs de schimb valutar la data .

Zi / h 9 9

evaluării (lei/EUR - curs BNR]

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

Cu stimă,


7  & L U A ?   !  0 N

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR EI.EPI



1

k' NEOCONSULT

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/38/ 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii]

TATAR SERGIU-LUCIAN,TATAR COSMINA AURORA,BOLBA GHEORGHE,BOLBA EUGENIA

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite".

-Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, str.Adrian Marino nr.27, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 2 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.330033 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe].

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei.

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Utilizarea

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela

preconizată      a

inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate

amplasamentului

publică.

Cea mai buna

Arteră de circulație.

utilizare

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.


Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află ta o distanță relativ mică. Unități comerciaLe: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:


Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 2 mp]

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 2.417,19 lei, echivalent 520,80 euro

Valoare conform grilei notarilor: 1.560 lei, echivalent 327,74 euro

Valoare de despăgubire estimată: 1.560 lei, echivalent 327,74 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 2 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

J Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil La data evaluării;

■/ Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de Limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

Cu stimă,


V A ? jf â ? î C-

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:


RAPORT DE EVALUARE

pentru Lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad: 10226, CF. 268250) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 20.19

Nr. raport NCV: 378/39 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii]

S.C. MIDTOWN RETAIL SRL

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite".

-Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: Loc.Cluj-Napoca, str.Calea Turzii, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 49 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.268250 eliberat la data de 23.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei.

Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.


Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:


Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 49 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 45.897,35 lei, echivalent 9.888,90 euro

Valoare conform grilei notarilor: 38.220 Lei, echivalent 8.029,58 euro

Valoare de despăgubire estimată: 38.220 lei, echivalent 8.029,58 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 49 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

•f Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

Cu stimă,


V A i U A F ! n Jv

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR EI.EPI


RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:268319) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 201

Nr. raport NCV: 378/ 40 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii]

HOPIRTEAN OCTAV-PAVER

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, str.Buna Ziua nr.5, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 27 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.268319 eliberat la data de 23.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.





Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:


Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 27 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 26.199,21 lei, echivalent 5.644,80 euro

Valoare conform grilei notarilor: 21.060 lei, echivalent 4.424,46 euro

Valoare de despăgubire estimată: 21.060 lei, echivalent 4.424,46 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 27 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării [lei/EUR - curs BNR]

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

VALMA! I 9 fs


Cu stimă,


S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.


Prin:



RAPORT DE EVALUARE

pentru Lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad: 18708] situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Nr. raport NOV: 378/41 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanți'lor.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietar(i)

NICOARA AURICA

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite”.

-Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes Local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.CLuj-Napoca, str.Buna Ziua nr.1, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 32 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.291453 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.

’ '......9

. • » <0

Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 32 mp]

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare de despăgubire - suprafața de 32 mp : 24.960 Lei, echivalent 5.243,81 euro.

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 32 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599


Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

•S Valoarea este fără TVA;

v' Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

v' Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

Cu stimă,


V A. l il A T I C- S'

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR EI.EPI


w

k1 NEOCONSULT

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:321949) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/ 42 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii)

SOCIETATEA SAN CONSTRUCT INVEST SRL

ALMASAN EUGEN RADU, ALMASAN CARLA RAMONA DAMIAN LENUTA, DAMIAN PETRE LUCIAN

BORBELY TUNDE TI MEA

COSMA CORNELIA GABRIELA

TIMAR DANACOSMINA

SC BANCA TRANSILVANIA SA

HOZA RAULVASILE

PREDESCU RAMONA LOREDANA

HOZA RÂUL VASILE, PREDESCU RAMONA LOREDANA KOVACS FERENC, KOVACS DOMNICA MARIA

Data inspecției

23.10.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite”.

-Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, str.Buna Ziua nr.1, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 7 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.321949 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.


Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:


Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 7 mp]

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 6.998,15 lei, echivalent 1.507,80 euro

Valoare conform grilei notarilor: 5.460 lei, echivalent 1.147,08 euro

Valoare de despăgubire estimată: 5.460 lei, echivalent 1.147,08 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 7 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR]

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

•/ Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

4 Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

Cu stimă,


S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:



NEOCONSULT

f l y â *  ? O H

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren (nr.cad: 18705) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378 / 43 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATiON, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietar(i)

S.C. ELECTROGRUP SA, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA

Data inspecției

23.10.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, str.Buna Ziua nr.1, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 70 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.278917 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.

Ml

1

ea

• ’ r’”î........

tiiil» «aws a» «j»-

Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 70 mp]

evaluare:

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 68.568,25 lei, echivalent 14.773,50 euro

Valoare conform grilei notarilor: 54.600 lei, echivalent 11.470,83 euro

Valoare de despăgubire estimată: 54.600 lei, echivalent 11.470,83 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 70 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

■/ Valoarea este fără TVA;

Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

■/ Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil La data evaluării;

Z Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de Limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

Cu stimă,


V i U A T I <5 N

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR EI.EPI


1

kl NEOCONSULT

■l V > 4. U * ’ i tt #

RAPORT DE EVALUARE

pentru Lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:

13922/1/6/2/1/1/2/1, nr. CE 298057) situat pe teritoriul administrativ al municipiului

Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/ 44 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanțilo.r.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii)

SC ELECTROGRUP SA, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA

Data inspecției

23.10.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite".

-Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, Calea Turzii nr.219, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 59 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.298057 eliberat la data de 22.08.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei.

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Utilizarea

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela

preconizată      a

inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate

amplasamentului

publică.

Cea mai buna

Arteră de circulație.

utilizare

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.





Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate La distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:


Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 59 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 57.534,95 lei, echivalent 12.396,30 euro

Valoare conform grilei notarilor: 46.020 lei, echivalent 9.668,27 euro

Valoare de despăgubire estimată: 46.020 lei, echivalent 9.668,27 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 59 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

J Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

•/ Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil La data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.

Cu stimă,


NEOCONSULT

V Ă i ș i »*i T i f: N;

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR EI.EPI


kl NEOCONSULT

&         fi L i! *  '  ? O H

■k

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren (nr.cad:323563) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/ 45 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION,.și al solicitanți.lor.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietar(i)

KILIN ANA

Data inspecției

23.10.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 21 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.323563 eliberat la data de 07.09.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe].

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.

ClîV-h'’.

O

O

„ i • *          I

«vii: .•

Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 21 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 20.906,74 lei, echivalent 4.504,50 euro

Valoare conform grilei notarilor: 16.380 lei, echivalent 3.441,25 euro

Valoare de despăgubire estimată: 16.380 lei, echivalent 3.441,25 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 21 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

J Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

. .

J Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.

2

Cu stimă,


NEOCONSULT

V A I. U A T I v N

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat AN EVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR EI.EPI


kl NEOCONSULT

■k y a * y » 1 » a h

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren (nr.cad: 13711) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

. Aprilie-2019

Nr. raport NCV: 378/ 46 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii!

NAGY SZUSZANNA.BERKI IOSIF JUN.RACZNE-BERKI JULIANNA.JAKAB

MARCELLA.JAKAB GHEORGHE, RAMJUTTUN IULIA.JAKAB ȘTEFAN,KATAI MARTA

Data inspecției

23.10.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite".

-Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 65 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.259698 eliberat la data de 07.09.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.

LlMm -|î '

w br. ■■ ‘                       iB i Obl■ W Ife ir*                              B **

■jirr.bij          V

63                   -i

‘ *’v' '

*■

Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 65 mp)

evaluare:

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 63.090,58 lei, echivalent 13.593,30 euro

Valoare conform grilei notarilor: 50.700 lei, echivalent 10.651,48 euro

Valoare de despăgubire estimată: 50.700 lei, echivalent 10.651,48 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 65 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

•/ Valoarea este fără TVA;

•/ Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

v' Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa La nr. de telefon +4-0 786 130 650.


NEOCONSULT

Cu stimă,


A t ? t A T i «"A Ri

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat AN EVAR EI.EPI


RAPORT DE EVALUARE

pentru Lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:300731) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

_ rum™


Nr. raport NCV: 378/ 47 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprieta r(i)

PRUNEAN SIMION.PRUNEAN MARIANA STELA, SC PAFCONSTRUCT PLUS SRL

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, str.Ștefan Luchian nr.1, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 4 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.300731 eliberat la data de 07.09.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.


Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate La distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.__________________________________________________________________________________________

Abordări în evaluare:


Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 4 mp]

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 3.703,76 lei, echivalent 798 euro

Valoare conform grilei notarilor: 3.120 lei, echivalent 655,48 euro

Valoare de despăgubire estimată: 3.120 lei, echivalent 655,48 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 4 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599


Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

•/ Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

/ Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

•/ Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

VALMA! I » K


Cu stimă,


S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.



Marius ȘUFANĂ, maa Evaluator acreditat Evaluator





RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică


Teren intravilan (nr.cad:256965) situat pe

I       teritoriul administrativ al municipiului

I                   Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/ 48 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietar(i)

S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL

BANCA COMERCIALA ROMANA SA, UNICREDIT TIRIAC BANK SA, RAIFFEISEN BANK SA, ING BANK N,V, PRIN ING N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCUREȘTI, UNICREDIT BANK AG - SUCURSALA LONDRA

Data inspecției

23.10.2018

Data evaluării

27.12.2.018

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite".

-Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.CLuj-Napoca, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 113 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.256965 eliberat la data de 07.09.2018 avut la dispoziție [dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei.

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Utilizarea

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela

preconizată      a

inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate

amplasamentului

publică.

Cea mai buna

Arteră de circulație.

utilizare

Descrierea zonei

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua.

si a

Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după

amplasamentului

revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.

s

Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 113 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 110.225,77 lei, echivalent 23.748,90 euro

Valoare conform grilei notarilor: 88.140 lei, echivalent 18.517,20 euro

Valoare de despăgubire estimată: 88.140 lei, echivalent 18.517,20 euro

j

1

Raport evaluare teren

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 113 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR]

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:


Valoarea este fără TVA;

Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.






2

NEOCONSULT

v a. i u a r i n k?


Cu stimă,


S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR EI.EPI



NEOCONSULT

V Ă ț y & I i K

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr.cad:5591, CF. 252033) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/ 49 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION. și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietar(i)

MATEI LIANA GABRIELA, MATEI VASILE

KOVACS LAJOS, KOVACS ANA MARIA

SECARA ADRIAN

BRD GSG SA CU SEDIUL IN BUCUREȘTI PRIN BRD AGENȚIA ZORILOR,APARTINAND DE BRD GSG SA CLUJ

BLENCHE MIHAELASUSANA

CIOCAN GEORGE CIPRIAN [STATUL ROMAN REPREZENTAT DE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE)

ING BANK N.V. AMSTERDAM, SUCURSALA BUCUREȘTI

SANDOR ALEXANDRA

SEROMOV ALEXEI, SEROMOV ANCA MIHAELA, ALPHA BANK ROMANIA -SUCURSALA CLUJ

COZMAN IOANA STEFANIA

SAVAN FLORIN CONSTANTIN,SAVAN ADRIANA, MARFIN BANK SA

MIHAESCU DANIEL EMIL

POP MIRCEA I0AN

BIBART AUGUSTIN GHEORGHE, BIBART MARIANA NATALIA

BOTA MIHAELA SUSANA.BOTA SILVIU

DIMA MATEI AP 30

TOADER VALERIA FLORICA

ALIONESCU MARIA RUSANDA

RADU DORIN ANDREI, ING BANK N.V. SUCURSALA BUCUREȘTI

ALIONESCU MARIA RUSANDA, ALIONESCU ANDREI, ALIONESCU ANCA MARCELA AP 24

MOLDOVAN MARIUS, MOLDOVAN ELENA

MOLDOVAN MARIUS PETRE, BANCA COMERCIALA ROMANA SA

BIBART DANIEL GHEORGHE

LOBODA DOREL, LOBODA ADRIANA CARMEN

Data inspecției

23.10.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes Local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.CLuj-Napoca, str.J.W.Goethe nr.20, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 65 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, parte din extrasul CF nr.252033 eliberat la data de 07.09.2018 avut la dispoziție (dispunerea acestuia se regăsește în anexe).

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei.

Utilizarea

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela

preconizată a amplasamentului Cea mai buna utilizare Descrierea zonei și a amplasamentului


inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Arteră de circulație.

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.


Abordări în evaluare:


Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 65 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.


Valoare justă: 64.922,97 lei, echivalent 13.988,10 euro

Valoare conform grilei notarilor: 50.700 lei, echivalent 10.651,48 euro

Valoare de despăgubire estimată: 50.700 lei, echivalent 10.651,48 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 65 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599



Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

•/ Valoarea este fără TVA;

■/ Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil La data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.

Cu stimă,


NEOCONSULT

7 A |. U A î 10 N


kl NEOCONSULT

flk v ș, t u * • ș # h>


RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică



Aprilie 2019


Nr. raport NCV: 378/ 50 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii)

BENE GRIGORE,BENE FLORENTINA

TIPLEA AUGUSTINJIPLEA SULTAN IA

HEZMESAN ILEANA, HEZMESAN ALEXANDRU

RUSU ALEXANDRU, RUSU MINERVA

POPA I0AN, POPA OLIVIA

BRICIU TEODOR,BRICIU MARIA

SIMON RADU GELU

SIMON RODICASIMONA

MARIAN ELENA,MARIAN IOAN

SC PORTAL LEASING SRL

HIRCIAGA COSTACHE CATRINA

SC AYDIN PRODIMPEXSRL

PAPUC TEODOR,PAPUC ANCUTA

VARGA IOAN AVERONICA,VARGA BOGDAN OVIDIU

POP BENIAMIN IONEL, POP LENUTA MARIA

LUNG LUCIAN,LUNG CLAUDIA

BARAIAN OLIMPIU CONSTANTIN,MOLDOVAN IOAN, MOLDOVAN SUSANA BREBAN CIPRIAN ADRIAN,BREBAN NADIA CAMELIA

BUIGAPETRONELA, MARINCAS VICTORIA, MARINCAS OLGA AURICA TOROKZITA

OPRIS CARMEN MARIA

BANCA TRANSILVANIA SA

BERCIU IOAN, BERCIU RUJICA

MOLDOVAN IOAN, MOLDOVAN SUSANA

MARINCAS OLGA AURICA, MARINCAS VICTORIA

Data inspecției

23.10.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite".

-Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 9 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua, dispunerea acestuia se regăsește în anexe.

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului


Descrierea zonei și a amplasamentului


Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.




Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.__________________________________________________________________________________________

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 9 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare conform grilei notarilor: 351 lei, echivalent 73,74 euro

Valoare de despăgubire - suprafața de 9 mp : 351 lei, echivalent 73,74 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 9 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării [lei/EUR - curs BNR)

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

•/ Valoarea este fără TVA;

Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil La data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650


NEOCONSULT

V A i. U A T I 9 N


Cu stimă,



RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/ 51 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proiprietar(i)

N/A

Data inspecției

23.10.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite".

-Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 6 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua.

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei.

Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua, Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.

’•                                                                                        i

.ir t1           "Q

CT

■                     “ t                           \                   ț-*1 *

.....l'C'-'l'1 t H’

* .          •                      *g

Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 6 mp]

evaluare:

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare conform grilei notarilor: 4.680 lei, echivalent 983,21 euro.

Valoare de despăgubire - suprafața de 6 mp : 4.680 lei, echivalent 983,21 euro.

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 6 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

J Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650


NEOCONSULT

Cu stimă,


V A L II H T I ~ ti

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR El,EPI


NEOCONSULT

v a t: a* ' ■» o h

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren situat pe teritoriul administrativ al

municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/53/ 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJNAPOCA

Proprietarii]

VELCHEREAN IOAN, VELCHEREAN LETITIA

POP ANA, POPVASILE

GARBOAN LUCIA CORNELIA,GARBOAN ALEXANDRU

COROS VIORICA, COROS VALERIU

PRUNEAN SIMION,PRUNEAN MARIANA STELA

TUSELEA LUCICA

CIOATA CRISTINA MARIA

CHINDE MARIA

MARGHITAS SEPTIMIU LIVIU

RUS CĂTĂLIN MIHAI, RUS GHERMAN CRISTINA VASILICA

CIOCOTISAN AURICA

STEP CĂTĂLIN FLORIN, STEF MINODORA FLORICA

TUSELEA LUCICA

RUS CĂTĂLIN MIHAI, RUS GHERMAN CRISTINA VASILICA,STEF CĂTĂLIN FLORIN,STEF MINODORA FLORICA

HRISTEA IOAN, HRISTEA ERIKA ELISABETA

RUSVASILE, RUS MARIA

SEVEN KMB INVESTSRL

SOCIETATEA TREND COMUNICATION SRL, BANCA TRANSILVANIA SA

JURCAN CRISTINA ALINA

TR1PON VASILE.TRIPON ZORIOARA

BORȘ 1ACOB,BORS ILEANA

PRUNEAN SIMION,PRUNEAN MARIANA STELA

STANCA ALEXANDRU GABRIEL

SIBIANU HORATIU.SIBIANU MONICA

ADAM VASILE DORIN,ADAM MARIANA LIVIA

CRIVII CARMEN BIANCA.CRIVII IOAN ADRIAN

SZABO LASZLO, SZABO MONIKA

MOCEAN ILIE,MOCEAN ANA

KOCSIS SANDOR.KOCSIS JUDIT ANNA

DOLHA LEONTIN.DOLHA LUCIA

MOGA CIPRIAN.MOGA OANA

MORARU IOANA

JOITA OANA, URS RÂUL VIOREL

BANCA TRANSILVANIA SA SUCURSALA CLUJ

SARCA PETRISOR ALIN, SARCA VIOLETA

BANCA TRANSILVANIA SA

LUPAS ADRIAN CLAUDIU

LUPAS MARIA CAMELIA

ING BANK N.V. AMSTERDAM,SUCURSALA BUCUREȘTI

BOBITAN IOAN SORIN,BOBITAN DANIELA IOANA

BANCA TRANSILVANIA SA

EPARHIA REFORMATA DIN ARDEAL

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite".

-Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes Local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză

de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, str.Buna Ziua, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 3 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua.

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.

MBS    3Bc*3*Igi Kt

3MB

!            feiibESfc :,'î' ■ !1                                                              ’ ?''•«j5 '■ i' ~

1

■     ’                                     r. < ■         4î!- -               '

>-

- ■     >■-                                S-iU*

*

; rM f<j ! Q

Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 3 mp]

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare de despăgubire - suprafața de 3 mp : 117 lei, echivalent 24.58 euro.

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 3 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

J Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

V A ?     3 A ’ I <':■


Cu stimă,


Prin:



Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat AN EVAR El Evaluator autorizat ANEVAR EI.EPI

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/ 54 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

solicitantului/ beneficiarului/


destinatarului


Proprietarlil

Data inspecției

Data evaluării


N/A

19.12.2018

17.04.2019


Legislație


Tipul proprietății Adresa proprietății Descriere juridică


Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național._________________

TEREN INTRAVILAN_______________________________________________________

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, str.Buna Ziua, jud.Cluj_____________________________

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de


drum public în suprafață de 6 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă


pentru strada Bună Ziua.


Destinația zonei


Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.


Regimul juridic


Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.


Caracterul zonei. Utilizarea preconizată a amplasamentului


Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.


Cea


mai buna


Arteră de circulație.


utilizare


Descrierea zonei și a amplasamentului


Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.



.  “ 1 , Y

::

Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 6 mp]

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare de despăgubire - suprafața de 6 mp : 234 lei, echivalent 49,16 euro.

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 6 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599


Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

•/ Valoarea este fără TVA;

V Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

•/ Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

Cu stimă,


V A I ii A T I C N

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR EI.EPI


NEOCONSULT

Hk v * l y A ? ș

MHk

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr. cad 7797/5 CF 254496] situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/ 55 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate ș'i nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicita nților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietar(i)

SC ERRIGAL TRIUMF INVESTIȚII SRL

DRAGONICI TUDOREL,DRACONICI GAROFITA

BOCAN CLAUDIU CRISTIAN

BOJAN MIHAI

ASCHILEAN NICOLAE CALIN

MURESAN BOGDAN GRIGORE

MURESAN MIRELA MARIA, BANCA TRANSILVANIA SA

COJOCARU THEODOR, TOTH ILDIKO, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA FODOR RADU IONUT.FODOR ISTINA ALINA

SUCIU MIHAIELA CRISTINA

NEGREA OCTAVIA MARIA

ILCA ANA

HOSSZU IOAN

IONAC PATRICIA, SC BANCPOST SA

IAC0B IOAN FANICA.IACOB OANA GEORGIANA, BANCA TRANSILVANIA SA -SUCURSALA CLUJ

BENE GABRIEL.BENE CRISTINA FLAVIA, BANCA COMERCIALA ÎNȚESA SANPAOLO ROMANIASA

PITEA ANDREI, BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA ZORILOR

GISCA CHITAC DANIEL,GISCA CHITAC LENUTA

DUMITRESCU ANDREI,DUMITRESCU OANA, BANCA COMERCIALA ROMANA SA ADAM LASZLO-LUKACS, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, RAIFFEISEN BANK SA

POPOVICI DAN MIRCEA, CEC BANK SA - SUCURSALA CLUJ-NAPOCA

RISNITA RÂUL ALEXANDRU

KUDOR SZABADI ZOLTAN, KUDOR SZABADI PAULA LIANA, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BANCA TRANSILVANIA SA-SUCURSALA CLUJ

COSMA ADRIANA, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, CEC BANK SA

PINTEA BIANCA MARTA,PINTEA FLAVIA IRIS, ARDELEAN LENUTA

SAMOILA PASCU,SAMOILA FINA

SOCIETATEA DIMEX-2000 COMPANY SRL

SC ALTRADE COM SRL, CEC BANK SA

TIMIȘ MARIAN

GHEORGHE GABRIEL,ASCHILEAN NICOLAE CALIN

BORTA ION,BORTA ELVIRA, RAIFFEISEN BANK SA

PINTEA DAN MIRCEA

MARIAN COSMIN

BALEA AURICA

DOMENTII MIHAI,DOMENTII NATALIA

CHICIUDEAN AUREL ANDREI,CHICIUDEAN CAPITAN ALINA

OLAR LIVIU

RADU ANCUTA VALENTINA

HAROSA DINU,HAROSA VICTORIA MARINELA

MURESAN RADU DANIEL,MURESAN SILVIANA RUXANDRA

BODEA ANA.BODEA VICTOR

IONETECU ALEXANDRU CONSTANTIN

STELESCU SERBAN IOAN

POP DARIUS AUGUSTIN, BANCA TRANSILVANIA SA

POP ALEX DAN, POP ORSOLYA, UNICREDIT BANK SA

CALBAJOS SEBASTIAN DANIEL, CALBAJOS RAMONA CAMELIA, ING BANK NV AMSTERDAM SUCURSALA BUCUREȘTI

LUKACS ARPAD, LUKACS TUNDE-ILDIKO

LUCA FLORIN OVIDIU.LUCA CAMELIA

MOGAIOAN ALEXANDRU

TUTUNARU COSMIN MIHAI.TUTUNARU IOANA CALINA, ING BANK N.V. AMSTERDAM -SUCURSALA BUCUREȘTI

OPREA BLAGA OLIMPIA

SZILAGYI ZOLTAN, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, RAIFFEISEN BANK SA

TARCEA BIZO PATRICIA, BANCA TRANSILVANIA SA

IRIMESCU GHEORGHE GABRIELJRIMESCU GABRIELA, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, RAIFFEISEN BANK SA PETRIDEÂN OVIDIU I0AN

POPTEAN RAZVAN COSMIN

HALMI TEODORA ALEXANDRA

DASCALU CORNELIU

TODEA DANIEL

GREC DANIEL

MOSTEANU CARMEN MARIA

REZOLVAREA SRL, BANCA TRANSILVANIA SA

ALEC LUCIAN CĂTĂLIN, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE,BANCA COMERCIALA ROMANA SA

TOSA IONELA MARIANA,TOSA RAZVAN OVIDIU

OANCEA MIHAI ALEXANDRU

GYORGY MARIA

DOICAR DRAGOS VASILE, CEC BANK SA

BOCA DOINA CRISTINA

MORAR FLORIAN VASILE,MORAR ANITA ELENA, BANCA TRANSILVANIA SA

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: Loc.Cluj-Napoca, str.Buna Ziua, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 11 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua.

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua.

și a amplasamentului


Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.








Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:


Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 11 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare de despăgubire - suprafața de 11 mp : 8.580 lei, echivalent 1.802,56 euro.

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 11 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

Z Valoarea este fără TVA;

/ Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

V A i îl A T I       l;


Cu stimă,



Marius

Evaluator

Evaluator autorizat


1

kl NEOCONSULT

Sk V & t ii & 1 * 9 ♦»

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr. cad 24902 CF. 286247) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/ 56 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii)

ADALGO Ml RUS SRL

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite".

-Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes Local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.CLuj-Napoca, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat La solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 169 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua.

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei.

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Utilizarea

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela

preconizată      a

inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate

amplasamentului

publică.

Cea mai buna

Arteră de circulație.

utilizare

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.

fel,1 fpfe? O

' - ....

‘ l 'Y

iîi ! •'     h’.--.         - ■

• r

Ms i' âiiM «ssm

Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 169 mpl

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare justă: 165.168,09 lei, echivalent 35.586,60 euro

Valoare conform grilei notarilor: 131.820 lei, echivalent 27.693,86 euro

Valoare de despăgubire estimată: 131.820 lei, echivalent 27.693,86 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 169 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR]

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

J Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil La data evaluării;

■/ Estimările noastre sunt valori juste, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

Cu stimă,


v A î. ij A i I fa

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat ANEVAR EI.EPI


NEOCONSULT

v. a i y & i y h

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (CF.257446) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378 / 57 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transnriise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietarii!

MURGOI ELENA, MURGOI ILIE AUREL

BRD GSG SA SUCURSALA CLUJ

PERSA ANDREI CIPRIAN.PERSA DELIA CORNELIA, INGBANK N.V. AMSTERDAM -SUCURSALA BUCUREȘTI

ENACHE MIRELA

LENGYEL ZOLTAN ATTILA, LENGYEL IOANA LAURA

GRAMATOVICI DANIELA AURICA

POP PETRISOR IONUT.POP ALINA CODRUTA

FLOREA ADRIAN ALIN, FLOREA CRISTINA ALINA

CIRCU ANDREEA COSMINA

SZEREDAI JUDITH

CIOTLEUS CLAUDIU CONSTANTIN, CIOTLEUS CRINA VALENTINA

CEC BANK SA

SIRB NICOLAE, SIRB LILIANA

CIOBAN RÂUL CĂTĂLIN

GALATANU OVIDlU ANDREI, GALATANU DANIELA

STATUL ROMAN REPREZENTAT DE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE SI CEC

BANK SA

PINTEA REMUS CRISTIAN, PINTEASIMONA

BRD GSG SA

SC BANCPOSTSA

GODJAVASILE I0AN

BONDA MARIOARA VIORICA, BONDA ALEXANDRU CALIN

POP AURELIA CAROLINA

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, str.Buna Ziua, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren inscrisa in CF 257446, cu destinația de drum public în suprafață de 20 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua.

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei

Proprietatea.este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua.


și a amplasamentului


Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.


f-

i



Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică. Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF 257446 cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 20 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare de despăgubire - suprafața de 20 mp : 780 lei, echivalent 163,87 euro.

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 20 mp.

Curs de schimb valutar la data

evaluării (lei/EUR - curs BNR)

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

J Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

V A i î f â T i <?.

Cu stimă,


S.C. NEOCONSULT VALUATI

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat ANEyÂR EI.EPI z

AHIVj


RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (CF.297439) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378 / 58 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

NEOCONSULT VALUATION                               ’                           Pag 2 din 77

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


destinatarului

Proprietar(i)


Data inspecției

Data evaluării


BARDASAN MIRCEA IONUT,BARDASAN CAMELIA CORNELIA, TULUC FLAVIU

COSMIN, TULUC CARMINA NICOLA______________________________________

19.12.2018_____________________________________________________________________________

17.04.2019


Legislație


Tipul proprietății Adresa proprietății Descriere juridică


Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite". -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național._________________

TEREN_______________________________________________________________

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, str.Buna Ziua, jud.Cluj_____________________________

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de


drum public în suprafață de 118 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor


Destinația zonei


anexă pentru strada Bună Ziua.

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.


Regimul juridic


Caracterul zonei. Utilizarea preconizată a amplasamentului


Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.


Cea mai


buna


Arteră de circulație.


utilizare

Descrierea zonei

Și a amplasamentului


Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.



T

•'i'r,     htnw: 0

£3

......... fi*!      V                                 "

M .-r-rt Q     9

■)»u SSM tSwjr

Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 118 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare conform grilei notarilor: 4.602 lei, echivalent 966,83 euro

Valoare de despăgubire estimată: 4.602 lei, echivalent 966,83 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 118 mp.

Curs de schimb valutar la data

evaluării (lei/EUR - curs BNR)

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

•f Valoarea este fără TVA;

■/ Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

•/ Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

Cu stimă,


V A I Ll A T I S- Si

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat AN EVAR EI.EPI


Declarația evaluatorului

NEOCONSULT

V * », țj *  ■ ■< g k

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (CF. 299285) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV; 378/ 59 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietar(i)

MATEI LIANA GABRIELA, MATEI VASILE

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite".

-Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.CLuj-Napoca, str.Buna Ziua, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 25 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua.

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a amplasamentului

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.

i-s.' «J* î y

-îitj fi

....." "

*               i                       t ■■

T >11 ț ■

«si; amu

Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 25 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare de despăgubire - suprafața de 25 mp : 975 lei, echivalent 204,84 euro.

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 25 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

Valoarea este fără TVA;

•S Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

•/ Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

J Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.

î

Cu stimă,


NEOCONSULT

V & t HA? I    hi

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat AN EVAR EI.EPI


1

k’ NEOCONSULT

RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr. cad 3060) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/61 / 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRII

Descrierea zonei și a amplasamentului


Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietar(i) N/A

Data inspecției

19.12.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite".

-Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.Cluj-Napoca, str.Buna Ziua, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 11 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua.

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartieruL Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o populație mică, se anticipează ca în următorii ani să se dezvolte foarte mult, la fel ca toată zona în care intră.

Destinația zonei: domeniu public/privat.

T

CT

* • ::

Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă. Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:

Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 11 mp)

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare conform grilei notarilor: 8.580 lei, echivalent 1.802,56 euro

Valoare de despăgubire estimată: 8.580 lei, echivalent 1.802,56 euro

La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 11 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR]

4,7599

Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

J Valoarea este fără TVA;

■/ Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

•/ Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

4 Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

Cu stimă,


V A l W A i ION

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

Marius ȘUFANĂ, maa

Evaluator acreditat ANEVAR El

Evaluator autorizat AN EVAR EI.EPl


RAPORT DE EVALUARE

pentru lucrările de utilitate publică

Teren intravilan (nr. cad 257289) situat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca

Aprilie 2019

Nr. raport NCV: 378/ 62/ 17.04.2019

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor fi transmise unor terți fără acordul scris și prealabil al NEOCONSULT VALUATION, și al solicitanților.

SINTEZA EVALUĂRI!

Numele solicitantului/ beneficiarului/ destinatarului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Proprietar(i)

TONCHIEVICI DAN FLORENTIN

NAN ILIE DANUT, NAN PAULA DORINA

FORNADE TEODORA MARIA, FORNADE ALIN CORNELIU

ALB TEODOR, ALB MARIA

OLTEAN OVIDIU MIRCEA, OLTEAN DANIELA MARIA BANCA COMERCIALA ROMANA SA

CRISAN HORIA ALEXANDRU, STOLNEAN CRISAN OANA BANCPOSTSA

DINESCU FLORINA VERONICA, DINESCU DANIEL BANCA COMERCIALA CARPATICA SA

DUSA ANGELA VIORICA

MICLAUS IRINAIULIANA

POP BOGDAN VASILE, POP SIMONA ALINA

RUSU ȘTEFAN, RUSU CORINA CARMEN CRĂCIUN DELIA

HR MENTOR SRL

ARBA RALUCA, ARBA ADRIAN VASILE

SC BANCA TRANSILVANIA SA

ZDRENGHEA BOGDAN GEORGE, ZDRENGHEA IOANA MATEICIUC GABRIELA MARIANA

BANCA COMERCIALA ROMANA SA ZAMFIR RAZVAN,ZAMFIR ANA CLAUDIA

Data inspecției

23.10.2018

Data evaluării

17.04.2019

Legislație

Elaborarea prezentului raport se face respectând legislația în vigoare:

-Art.26 din Legea 33/1994, care definește "valoarea de despăgubire, ca fiind valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite”. -Legea nr.255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local, județean și național.

-Normă metodologică de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național.

Tipul proprietății

TEREN INTRAVILAN

Adresa proprietății

Conform extras CF: loc.CLuj-Napoca, str.Nicolae Tonitza, jud.Cluj

Descriere juridică

Activul evaluat la solicitarea clientului reprezintă o parcelă de teren cu destinația de drum public în suprafață de 6 mp, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă pentru strada Bună Ziua.

Destinația zonei

Domeniu public/privat- conform certificatului de urbanism valabil la data evaluării.

Regimul juridic

Imobile situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în exteriorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice, aflate în proprietate privată/domeniul public.

Caracterul zonei. Utilizarea preconizată      a

amplasamentului

Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Cea mai buna utilizare

Arteră de circulație.

Descrierea zonei și a

Proprietatea este amplasată în Cluj-Napoca, în cartierul Bună Ziua, pe strada Bună Ziua. Bună Ziua, cartier în Cluj-Napoca, situat în partea de sud a orașului, a apărut după revoluție și se află într-o dezvoltare tot mai accentuată. Deși în clipa de față are o

amplasamentului




Zona este o zonă rezidențială, zonă aflată în dezvoltare intensă.

Rețea de transport în comun se află la o distanță relativ mică.

Unități comerciale: sunt amplasate la distanță relativ mică.

Caracterul zonei: Folosință actuală: domeniu public/privat- arteră de circulație.

Servituți de utilitate publică: parcelele aferente străzii Bună Ziua sunt grevate de servitute pentru utilitate publică, conform coridorului de exproprieri și planșelor anexă.

Suprafața de teren grevată de servitute de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică.

Abordări în evaluare:


Abordare prin piață (pentru suprafața de teren de 6 mp]

Legea exproprierii, prin art.26, precizează clar că evaluarea se face respectând Grila Notarilor Publici pentru anul 2018.

Valoare conform grilei notarilor: 234 lei, echivaLent 49,16 euro

Valoare de despăgubire estimată: 234 lei, echivalent 49,16 euro


La solicitarea clientului s-a estimat valoarea justă de despăgubire a proprietății subiect, teren cu destinație de drum public de 6 mp.

Curs de schimb valutar la data evaluării (lei/EUR - curs BNR)

4,7599


Considerentele privind valoarea sunt următoarele:

4 Valoarea este fără TVA;

4 Valoarea este valabilă numai în baza ipotezelor și ipotezelor speciale prezentate în raport;

J Cursul de schimb mediu LEU/EURO considerat este de 4,7599 și este cursul BNR valabil la data evaluării;

Z Estimările noastre sunt valori de despăgubire, conform definițiilor menționate pe parcurs și nu au luat în calcul condiții atipice de limitarea a vandabilității cum ar fi vânzarea forțată.

Această evaluare reflectă cea mai bună judecată a noastră, având în vedere informațiile disponibile și scopul procedurilor aplicate. Noi, echipa Neoconsult Valuation, apreciem oportunitatea de a vă asista în continuare în acest proiect. Dacă aveți întrebări, vă rugăm nu ezitați să contactați managerul acestui proiect - Marius ȘUFANĂ, maa la nr. de telefon +40 786 130 650.


NEOCONSULT

Cu stimă,


v  i si a r i &

S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.

Prin:

NEOCONSULT VALUATION




Anexa 4 la Hotărârea nr. 3 8 8/2019]

Lista imobilelor aflate in domeniul privat care se suprapun peste amplasamentul obiectului de investiții " Supralargire si Modernizare strada Buna Ziua din Municipiul Cluj-Napoca"

Nr.

Crt.

Poziția din planul anexa

Unitatea administrativ - teritoriala

Numele si prenumele proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Nr.cadastral/

Nrtopo

Nr.

carte funciara

Suprafața de expropriat (mp)

Valoarea de despăgubire

Hei)

Nr.raport do

evaluare

0

1

2

3 ■

4

5

6

7

8

9

1

1

Cluj-Napoca

SC COMPEXIT TRADING SRL, BANCA TRANSILVANIA SA -SUCURSALA CLUJ, BANCA TRANSILVANIA SA -SUCURSALA ZORILOR

CC

321207

321207

9

7,020.00

1

2

2

Cluj-Napoca

SC COMPEXIT TRADING SRL

CC+F

306665

306665

215

167,700.00

3

3

3

Cluj-Napoca

SC COMPEXIT TRADING SRL

CC+F

306664

306664

72

56,160.00

2

4

.4

Cluj-Napoca

SC COMPEXIT TRADING SRL

CC

322667

322667

56

43,680.00

4

5

' 5

Cluj-Napoca

OBANCEAANGELA

A

300060

300060

52

40,560.00

5

6

6

Cluj-Napoca

PLESAI0AN

F

278036

278036

21

16,380.00

6

7

7 .

Cluj-Napoca

VARVARA MARIA CAMELIA.VARVARA JONATHAN TIMOTHY

F

322586

322586

8

6,240.00

7

8

8

Cluj-Napoca

TAKACS GHEORGHE MIHAI

A

293526

293526

1

780.00

8

9

9

Cluj-Napoca

ZAGONI SZABO IULIANA, KATONA ILEANA, LASZLO ILEANA

A

288332

2.88332

67

52,260.00

9

10

10

Cluj-Napoca

GOMBOS IULIANA

A

328357

328357

36

28,080.00

10

11

11

Cluj-Napoca

NAGYSZUSZANNA.BERKI IOSIF JUN.RACZNE-BERKI JULIANNA.JAKAB MARCELLA.JAKAB GHEORGHE, RAMJUTTUN IULIA.JAKAB ȘTEFAN.RATAI MARTA

A

13711

top.13189/2/2

259698

65

50,700.00

46

12

12

Cluj-Napoca

KILIN ANA

A

17580

323563

21

16,380.00

45

13

14

Cluj-Napoca

BISERICA PENTICOSTALA NR 15 LOGOS

A

280383

280383

1

780.00

11

14

15

Cluj-Napoca

CIONCA DUMITRU, CIONCA LUCRETIA, CIORTEA PASCU.CIORTEA DOINA DORINA

DR

306135

306135

1

39.00

12

15

16 '

Cluj-Napoca

SCERBAC DAN.SCERBAC REGHINA

A

334473

334473

2

1,560.00

13

SCCHIMIREXCO SRL

16

18

Cluj-Napoca

ELECTROGRUPSA

A

317620

317620

18

14,040.00

14

17

19

Cluj-Napoca

ELECTROGRUP SA

A

317619

317619

4

3,120.00

15

18

20

Cluj-Napoca

ELECTROGRUPSA

A

317627

317627

14

10,920.00

16

19

21

Cluj-Napoca

SALAJAN LIVIU.SALAJAN VIOLETA,OAMSA SAMOILA

P

333345

333345

61

47,580.00

17

20

22

Cluj-Napoca

KEREKES JULIA.PALMERI ELISABETA.TOTH MARIA

A

332625

332625

43

33,540.00

18

21

23

Cluj-Napoca

JOLDES CONSTANTIN,JOLDES LETITIA

DR

12228/2

302329

136

5,304.00

19

22

24

Cluj-Napoca

DUDAS MITRAS, DUDAS SILVIA,CREȚ AURELrOAN.CRET VICTORIA,TORGIE TEODOR,TORGIE ANICA, BANCA TRANSILVANIA SA

DR

319820

319820

5 ’

195.00

20

23

25

Cluj-Napoca

LAZAR VIOREL GHEORGHE, LAZAR ANA.KRISTEL

GHERHAD.KRISTEL LUDOVICA MARIANA,SAVA ADAM.SAVA

ADRIANA

DR. str. Alexandru Graur

308794

308794

13

507.00

21

24

26

Cluj-Napoca

ABRUDAN MIHAI RADU.ABRUDAN ILEANA VIRGINIA

CC

18541

262057

11

8,580.00

22

25

27

Cluj-Napoca

VANCEA LAURA STELA,VANCEA VLAD,VANCEA SARA

CC

18542

291485

37

28,860.00

23

26

33

Cluj-Napoca

EMERGENT REAL ESTATE SA

DR Aleea Gogu Constantinesc

331641

331641

21

819.00

24

27

34

Cluj-Napoca

EMERGENT REAL ESTATE SA

DR

331593

331593

20

780.00

25

28

36

Cluj-Napoca

VELCHEREAN IOAN, VELCHEREAN LETITIA

A

299487

299487

7

5,460.00

26

Nr. Crt.

Poziția din planul anexa

Unitatea administrativ - teritoriala

Numele si prenumele proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Nr.cadastral/

Nr topo

Nr. carte funciara

Suprafața de expropriat (mp)

Valoarea de despăgubire (lei)

Nr.raport de evaluare

o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

29

37

<

Cluj-Napoca

VELCHEREAN I0AN, VELCHEREAN LETITIA

POP ANA, POPVASILE

GARBOAN LUCIA CORNELIA,GARBOAN ALEXANDRU COROS VIORICA, COROS VALERIU PRUNEAN SIMION.PRUNEAN MARIANA STELA TUSELEA LUCICA CIOATA CRISTINA MARIA

CHINDE MARIA

MARGHITAS SEPTIMIU LIVIU

RUS CĂTĂLIN MIHAI, RUS GHERMAN CRISTINA VASILICA

CIOCOTISAN AURICA

STEF CĂTĂLIN FLORIN, STEF MINODORA FLORICA TUSELEA LUCICA

RUS CĂTĂLIN MIHAI, RUS GHERMAN CRISTINA VASILICA,STEF CĂTĂLIN FLORIN,STEF MINODORA FLORICA

HRISTEA IOAN, HRISTEA ERIKA ELISABETA RUSVASILE, RUS MARIA SEVEN KMB INVESTSRL

SOCIETATEA TREND COMUNICATION SRL, BANCA TRANSILVANIA SA

JURCAN CRISTINA ALINA

TRIPON VASILE.TRIPON ZORIOARA

BORȘ IACOB,BORȘ ILEANA

PRUNEAN SIMION.PRUNEAN MARIANA STELA STANCA ALEXANDRU GABRIEL

SIBIANU HORATIU,SIBIANU MONICA

ADAM VASILE DORIN,ADAM MARIANA LIVIA

CRIVII CARMEN BIANCA.CRIVll IOAN ADRIAN SZABO LASZLO, SZABO MONIKA MOCEAN ILIE.MOCEAN ANA

KOCSIS SANDOR.KOCSIS JUDIT ANNA DOLHA LEONTIN.DOLHA LUCIA MOGA CIPRIAN.MOGA OANA

MORARU IOANA

JOITA OANA, URS RÂUL VIOREL BANCA TRANSILVANIA SA SUCURSALA CLUJ SARCA PETRISOR ALIN, SARCA VIOLETA BANCA TRANSILVANIA SA LUPAS ADRIAN CLAUDIU LUPAS MARIA CAMELIA

ING BANK N.V. AMSTERDAM,SUCURSALA BUCUREȘTI

BOBITAN IOAN SORIN,BOBITAN DANIELA IOANA

BANCA TRANSILVANIA SA

EPARHIA REFORMATA DIN ARDEAL

DR Str.Ștefan Luchian

13913/2/15,

13914/1/15;

13914/2/2/11

259792,

254017

3

117.00

53

Nr.

Crt.

Poziția din planul anexa

Unitatea administrativ

- teritoriala

Numele si prenumele proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Nr.cadastral/

Nrtopo

Nr. carte funciara

Suprafața de expropriat (mp)

Valoarea de despăgubire (lei)

Nr.raport de evaluare

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

30

38

Cluj-Napoca

PRUNEAN SIMION.PRUNEAN MARIANA STELA, SC PAFCONSTRUCT PLUS SRL

CC

300731

300731

4

3,120.00

47

31

39

CLuj-Napoca

JAKAB GHEORGHE, JAKAB IULIAN NA

A

266214

266214

29

22,620.00

27

32

40

Cluj-Napoca

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

DR

•-

6

234.00

54

33

41

Cluj-Napoca

TONCHIEVICI DAN FLORENTIN

DR

str. Nicolae

Tonitza

257289

257289

6

234.00

62

NAN ILIE DAN UT. NAN PAULA DORINA

FORNADE TEODORA MARIA, FORNADE ALIN CORNELIU

ALB TEODOR, ALB MARIA

OLTEAN OVIDIU MIRCEA, OLTEAN DANIELA MARIA

BANCA COMERCIALA ROMANA SA

CRISAN HORIA ALEXANDRU, STOLNEAN CRISAN OANA

BANCPOST SA

DINESCU FLORINA VERONICA, DINESCU DANIEL

BANCA COMERCIALA CARPATICA SA

DUSA ANGELA VIORICA

MICLAUS IRINAIULIANA

POP BOGDAN VASILE, POP SIMONA ALINA

RUSU ȘTEFAN, RUSU CORINA CARMEN

CRĂCIUN DELIA

HR MENTOR SRL

ARBA RALUCA, ARBA ADRIAN VASILE

SC BANCA TRANSILVANIA SA

ZDRENGHEA BOGDAN GEORGE, ZDRENGHEA IOANA

MATEICIUC GABRIELA MARIANA

BANCA COMERCIALA ROMANA SA

ZAMFIR RAZVAN,ZAMFIR ANA CLAUDIA

Nr.

Crt.


34


Poziția din planul anexa


Unitatea administrativ - teritoriala


Numele si prenumele proprietarului/detinatorului terenului


SC ERRIGĂL TRIUMF INVESTIȚII SRL

DRAGONICI TUDOREL.DRAGONICI GAROFITA

BOCAN CLAUDIU CRISTIAN

BOJAN MIHAI

ASCHILEAN NICOLAE CALIN

MURESAN BOGDAN GRIGORE

MURESAN MIRELAMARIA, BANCA TRANSILVANIA SA

COJOCARU THEODOR, TOTH ILDIKO, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BRD GROUPE SOCIFTE GENERAI F SA

FODOR RADU IONUT.FODOR IȘTI NA ALINA

SUCIU MIHAIELACRISTINA

NEGREA OCTAVIAMARIA

ILCAANA

HOSSZU IOAN

I0NAC PATRICIA, SC BANCPOST SA

IACOB IOAN FANICA.IACOB OANA GEORGIANA, BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA CLUJ

BENE GABRIEL.BENE CRISTINA FLAVIA, BANCA COMERCIALA ÎNȚESA SANPAOLO ROMANIA SA

PITEA ANDREI, BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA 7DDII AP

GISCA CHITAC DANIEL,GISCA CHITAC LENUTA

DUMITRESCU ANDREI,DUMITRESCU OANA, BANCA COMERCIALA ROMANA SA

ADAM LASZLO-LUKACS, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, RAIFFEISEN BANK SA

POPOVICI DAN MIRCEA, CEC BANK SA - SUCURSALA CLUJ-NAPOCA

RISNITA RÂUL ALEXANDRU

KUDOR SZABADI ZOLTAN, KUDOR SZABADI PAULA LIANA, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL


Cluj-Napoca


FINANȚELOR PUBLICE. BANCA TRANSILVANIA SA -SUCURSALA CLUJ

COSMA ADRIANA, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE. CEC BANK SA

PINTEA BIANCA MARTA,PINTEA FLAVIA IRIS, ARDELEAN LENUTA

SAMOILA PASCU,SAMOILA FINA

SOCIETATEA DIMEX-2000 COMPANY SRL

SC ALTRADE COM SRL, CEC BANK SA

TIMIȘ MARIAN

GHEORGHE GABRIEL,ASCHILEAN NICOLAE CALIN

BORTA ION,BORTA ELVIRA, RAIFFEISEN BANK SA

PINTEA DAN MIRCEA

MARIAN COSMIN

BALEA AURICA

DOMENTII MIHAI,DOMENTII NATALIA

CHICIUDEAN AUREL ANDREI,CHICIUDEAN CAPITAN ALINA

OLAR LIVIU

RADU ANCUTA VALENTINA

HARQSA DINU,HAROSA VICTORIA MARINELA

MURESAN RADU DANIEL,MURESAN SILVIANA RUXANDRA

BODEA ANA,BODEA VICTOR

IONETECU ALEXANDRU CONSTANTIN

STELESCU SERBAN IOAN

POP DARIUS AUGUSTIN, BANCA TRANSILVANIA SA

POP ALEX DAN, POP ORSOLYA, UNICREDIT BANK SA

CALBAJOS SEBASTIAN DANIEL, CALBAJOS RAMONA CAMELIA, ING BANK NV AMSTERDAM SUCURSALA BUCUREȘTI

LUKACS ARPAD, LUKACS TUNDE-ILDIKO

LUCA FLORIN OVIDIU.LUCA CAMELIA

MOGA IOAN ALEXANDRU

TUTUNARU COSMIN MIHAI,TUTUNARU IOANA CALINA, ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCUREȘTI

OPREA BLAGA OLIMPIA

SZILAGYI ZOLTAN, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, RAIFFEISEN BANK SA


Categoria de folosința

Nr.cadastral/

Nr topo

Nr. carte funciara

Suprafața de expropriat (mp)

Valoarea de despăgubire (lei)

Nr.raport de evaluare

5

6

7

8

9

7797/5

254496

11

8,580.00

55


Nr. Crt.

Poziția din planul anexa

Unitatea administrativ - teritoriala

Numele si prenumele proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Nr.cadastral/

Nr topo

Nr. carte funciara

Suprafața de expropriat (mp)

Valoarea de despăgubire (lei)

Nr.raport de evaluare

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TARCEA BIZO PATRICIA, BANCA TRANSILVANIA SA

IRIMESCU GHEORGHE GABRIEL,IRIMESCU GABRIELA, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE RAIFFEISEN RANK SA

PETRIDEAN OVIDIU I0AN

POPTEAN RAZVAN COSMIN

HALMI TEODORA ALEXANDRA

DASCALU CORNELIU

TODEA DANIEL

GREC DANIEL

MOSTEANU CARMEN MARIA

REZOLVAREA SRL, BANCA TRANSILVANIA SA

ALEC LUCIAN CĂTĂLIN, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE,BANCA COMERCIALA ROMANA SA

TOSA IONELA MARIANA,TOSA RAZVAN OVIDIU

OANCEAMIHAI ALEXANDRU

GYORGY MARIA

DOICAR DRAGOS VASILE, CEC BANK SA

BOCA DOINA CRISTINA

MORAR FLORIAN VASILE,MORAR ANITA ELENA, BANCA TRANSILVANIA SA

35

43

Cluj-Napoca

IVAN OVIDIU GHEORGHE, IVAN MONICA

F

295564

295564

1

780.00

30

Nr. Crt.

Poziția din planul anexa

Unitatea administrativ - teritoriala

Numele si prenumele proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Nr.cadastral/

Nrtopo

Nr. carte funciara

Suprafața de expropriat Imp)

Valoarea de despăgubire (lei)

Nr.raport de evaluare

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

36

44

Cluj-Napoca

SCDIFILSRL

F

295563

295563

77

60,060.00

29

IVAN OVIDIU GHEORGHE, IVAN MONICA

CIUCULESCU SILVIU

MURESAN MARIA, SISIU CARMEN MIHAELA

FILIP AURICA

STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BRD - GROUPE SOCIETE GENERAI F SA

BANGA IULIU, BANGA MARGARETA

COCARCA MARIA, COCARCA NICOLAE

FABIAN BEATA

STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BANCA TRANSILVANIA SA PRIN SUCURSALA MARASTI

MARTON CRISTINA SMARANDA

STATUL ROMAN REPRREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BANCA TRANSILVANIA SA -SIICURSAI ACI IJJ

BUBOI ANCA CRISTINA

STATUL ROMAN REPRREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BRD - GROUPE SOCIETE GENFRALE SA - SUCURSALA CI ll.l

IVANOV ELISA MARINA

CHIRIAC MIHAI, CHIRIAC LIGIA

IVANOV ISTRATI, IVANOV ELISABETA

37

45

Cluj-Napoca

SC ELITE GRUP SRL

A

310763

310763

2

1,560.00

31

38

46

Cluj-Napoca

ADALGO MIRUS SRL

A

24902

286247

169

131,820.00

56

39

47

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PRIVAT

DR

24846

24846

84

40

48

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PRIVAT

DR

319598

319598

12

41

49

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PRIVAT

DR

24848

24848

41

42

51

Cluj-Napoca

SC ALEURIT BAU SRL

A

5320/2/2

303021

13

10,140.00

32

Nr. Crt.

Poziția din planul anexa

Unitatea administrativ - teritoriala

Numele si prenumele proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Nr.cadastral/

Nr topo

Nr. carte funciara

Suprafața de expropriat (mp)

Valoarea de despăgubire (lei)

Nr.raport de evaluare

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

42

52

Cluj-Napoca

JAKAB MARTON,JAKAB ȘTEFAN,JAKAB GHEORGHE, JAKAB FERENC

DR

str. Mircea

Zaciu

5320/34

255093

7

273.00

33

LAZAR VASILE

SC ALEURIT BAU SRL

SUHANI CRISTIAN MIHAI

PETREAN VALERIAN HORATIU,SUHANI CRISTIAN MIHAI

BOGNAR MICU GABRIEL I0AN, BOGNAR MICU IOANA LAURA, CAMPEAN HORATIU GHEORGHE, CALATEAN GABRIEL MARIUS

ROMAN MIRCEA

VLAD VASILE, VLAD MARIA

JAKAB ȘTEFAN

JAKAB GHEORGHE, JAKAB IULIANA

VARRO ARPAO ATILLA.VARRO HAJNALKA

PETREAN VALERIAN

COVASA MARIUS GABRIEL

SC CONEURO VEST SRL

VLAD NICOARA

ULICI VASILE CONSTANTIN, ULICI ANA

PROZSA ISTVAN.PROZSA GYONGYI

CHIDOVAT IULIAN, STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BANCA TRANSILVANIA SA

SC ENJOYINVEST SRL

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - AGENȚIA SALONTA

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA - SUCURSALA CLUJ

44

53

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PRIVAT

A

314349

314349

22

45

54

Cluj-Napoca

SC KM P VEST SRL, BANCA TRANSILVANIA SA

CC

54252553

252553

50

39,000.00

34

46

55

Cluj-Napoca

MURGOI ELENA, MURGOIILIE AUREL

DR str. Erkel Ferenc

13921/4/1/2,

13921/5/2/1/2

257446

20

780.00

57

BRD GSG SA SUCURSALA CLUJ

PERSA ANDREI CIPRIAN.PERSA DELIA CORNELIA, INGBANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCUREȘTI

ENACHE MIRELA

LENGYEL ZOLTAN ATTILA, LENGYEL IOANA LAURA

GRAMATOVICI DANIELA AURICA

POP PETRISOR IONUT.POP ALINA CODRUTA

FLOREA ADRIAN ALIN, FLOREA CRISTINA ALINA

CIRCU ANDREEA COSMINA

SZEREDAI JUDITH

CIOTLEUS CLAUDIU CONSTANTIN, CIOTLEUS CRINA VALENTINA

CEC BANK SA

SIRB NICOLAE, SIRB LILIANA

CIOBAN RÂUL CĂTĂLIN

GALATANU OVIDIU ANDREI, GALATANU DANIELA

STATUL ROMAN REPREZENTAT DE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE SI CEC BANK SA

PINTEA REMUS CRISTIAN, PINTEA SIMONA

BRD GSG SA

SC BANCPOST SA

GODJA VASILE I0AN

BONDA MARIOARA VIORICA, BONDA ALEXANDRU CALIN

POP AURELIA CAROLINA

Nr. Crt.

Poziția din planul anexa

Unitatea administrativ - teritoriala

Numele si prenumele proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Nr.eadastral/

Nrtopo

Nr. carte funciara

Suprafața de expropriat Imp)

Valoarea de despăgubire

(lei)

Nr.raport de evaluare

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

47

54

Cluj-Napoca

ENACHE MIRELA

A

280620

280620

68

53,040.00

35

48

57

Cluj-Napoca

BARDASAN MIRCEA I0NUT, BARDASAN CAMELIA

CORNELIA

TULUC FLAVIU COSMIN, TULUC CARMINA NICOLA LAPUSAN MIHAI RAZVAN, LAPUSAN DANIELA VALENTINA BARDASAN IOANA MIHAELA

BATINAS ZOLTAN ROTTER ROBERT DOLHA MARIUS CRISTIAN COSTE ANA

POPESCU ION SERGIU, POPESCU SIMONA

BALAZS ALEXANDRU

STATUL ROMAN REPREZENTAT DE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA COSTE ANA

ONISOR IOANA MARIA CRUCIANA URSILIE, URS PAULA CALINA

PULBERE CIPRIAN SPIRU, PULBERE ALINA POPESCU ION SERGIU, POPESCU SIMONA POP LIVIUS SIMION POP DANIEL IULIAN

TETRADE ELISABETA

TETRADE LIZBETH BOITOR CALIN GEORGE TULUC CARMINA NICOLA MOTOARCA IOAN RADU GIGA ION, GIGA VERONICA

ING BANK N.V. AMSTERDAM, SUCURSALA BUCUREȘTI ZAGREAN ALEXANDRU

STATUL ROMAN REPREZENTAT PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, BANCA TRANSILVANIA SA -________________SUCURSAI A CLUJ________________ SOCIETATE DE MICROFINANTARE IFN ROMCOM SA TULUC FLAVIU COSMIN

BOITOR SANDA ANCUTA

CRISAN MARIA

DOLHA MIRCEA MARIUS, DOLHA IULIANA MARIANA

CC

19509

253244

6

4,680.00

34

Nr. Crt.

Poziția din planul anexa

Unitatea administrativ - teritoriala

Numele si prenumele proprietarului/detinatorului

terenului

Categoria de folosința

Nr.cadastral/

Nrtopo

Nr. carte funciara

Suprafața de expropriat Imp)

Valoarea de despăgubire

Hei)

Nr.raport de

evaluare

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

49

58

Cluj-Napoca

BARDASAN MIRCEA ION UT, BARD AS AN CAMELIA . CORNELIA, TULUC FLAVIU COSMIN, TULUC CARMINA NICOI A

DR

8604/1,8605/1,86

06/1,8607/1,8608

/I

297439

118

4,602.00

58

50

59

Cluj-Napoca

ABRUOAN IOAN.ABRUDAN CORNELIA,IONESCU NICOLETA LAURA CARMEN,VOINEATIBERIU ADRIAN,VOINEA OANA PAI II A

A

273617

273617

60

2,340.00

37

51

60

Cluj-Napoca

MATEI LIANA GABRIELA, MATEI VASILE

A

13922/1/7/1/1/1/

1/2/2/1/1/1/1

299285

25

975.00

59

52

61

Cluj-Napoca

MATEI LIANA GABRIELA, MATEI VASILE

altele

5591

252033

65

50,700.00

49

KOVACS LAJOS, KOVACS ANA MARIA

SECARA ADRIAN

BRD GSG SA CU SEDIUL IN BUCUREȘTI PRIN BRD AGENȚIA ZORILOR,APARTINAND DE BRD GSG SA CLUJ

BLENCHE MIHAELA SUSANA

CIOCAN GEORGE CIPRIAN (STATUL ROMAN REPREZENTAT DE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE!

ING BANK N.V. AMSTERDAM, SUCURSALA BUCUREȘTI

SANDOR ALEXANDRA

SEROMOV ALEXEI, SEROMOV ANCA MIHAELA, ALPHA BANK ROMANIA - SUCURSALA CLUJ

COZMAN IOANA STEFANIA

SAVAN FLORIN CONSTANTIN,SAVAN ADRIANA, MARFIN

BANK SA

MIHAESCU DANIEL EMIL

POP MIRCEA IOAN

BIBART AUGUSTIN GHEORGHE, BIBART MARIANA NATALIA

BOTA MIHAELA SUSANA,BOTA SILVIU

DIMA MATEI AP 30

TOADERVALERIA FLORICA

ALIONESCU MARIA RUSANDA

RADU DORIN ANDREI, ING BANK N.V. SUCURSALA BUCUREȘTI

ALIONESCU MARIA RUSANDA, ALIONESCU ANDREI,

ALIONESCU ANCA MARCELA AP 24

MOLDOVAN MARIUS, MOLDOVAN ELENA

MOLDOVAN MARIUS PETRE, BANCA COMERCIALA ROMANA SA

BIBART DANIEL GHEORGHE

LOBODA DOREL, LOBODA ADRIANA CARMEN

53

62

Cluj-Napoca

TATAR SERGIU-LUCIAN.TATAR COSMINA AURORA,BOLBA GHEORGHE.BOLBA EUGENIA

CC+A

330033

330033

2

1,560.00

38

Nr.

Crt.

Poziția din planul anexa

Unitatea administrativ - teritoriala

Numele si prenumele proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Nr.cadastral/ Nrtopo

Nr. carte funciara

Suprafața de expropriat (mp)

Valoarea de despăgubire (lei)

Nr.raport de evaluare

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

54

63

Cluj-Napoca

BENE GRIGORE.BENE FLORENTINA TIPLEA AUGUSTIN.TIPLEA SULTANIA HEZMESAN ILEANA, HEZMESAN ALEXANDRU RUSU ALEXANDRU, RUSU MINERVA POPA IOAN, POPA OLIVIA BRICIU TEODOR,BRICIU MARIA SIMON RADUGELU

SIMON RODICASIMONA MARIAN ELENA,MARIAN IOAN SC PORTAL LEASING SRL HIRCIAGA COSTACHE CATRINA SC AYDIN PROD1MPEX SRL PAPUC TEODOR,PAPUC ANCUTA VARGA IOAN AVERONICA,VARGA BOGDAN OVIDIU POP BENIAMIN IONEL, POP LENUTA MARIA LUNG LUCIAN,LUNG CLAUDIA BARAIAN OLIMPIU CONSTANTIN,MOLDOVAN IOAN, MOLDOVAN SUSANA

BREBAN CIPRIAN ADRIAN,BREBAN NADIA CAMELIA BUIGA PEȚRONELA, MARINCAS VICTORIA, MARINCAS OLGA AURICA

TOROK ZITA OPRIS CARMEN MARIA BANCA TRANSILVANIA SA BERCIU IOAN, BERCIU RUJICA MOLDOVAN IOAN, MOLDOVAN SUSANA MARINCAS OLGA AURICA, MARINCAS VICTORIA

DR

str. Adrian

Marino

13922/1/7/1/1/1/

1/1/14

262621

9

351.00

50

55

64

Cluj-Napoca

S.C. MIDTOWN RETAIL SRL

A

10226

268250

49

38,220.00

39

56

65

Cluj-Napoca

HOPIRTEAN OCTAV-PAVER

A

13922/1/7/3/2

268319

27

21,060.00

40

57

66

Cluj-Napoca

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

CC

6

4,680.00

51

58

67

Cluj-Napoca

NICOARA AURICA

CC

18708

291453

32

24,960.00

41

59

68

Cluj-Napoca

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA-DOMENIUL PRIVAT

CC

307801

307801

80

60

69

Cluj-Napoca

SOCIETATEA SAN CONSTRUCT INVESTSRL ALMASAN EUGEN RADU, ALMASAN CARLA RAMONA DAMIAN LENUTA, DAMIAN PETRE LUCIAN BORBELY TUNDE TIMEA COSMA CORNELIA GABRIELA TIMAR DANACOSMINA SC BANCA TRANSILVANIA SA HOZA RAULVASILE PREDESCU RAMONA LOREDANA HOZA RAULVASILE, PREDESCU RAMONA LOREDANA KOVACS FERENC, KOVACS DOMNICA MARIA

CC

321949

321949

7

5,460.00

42

61

70

Cluj-Napoca

S.C. ELECTROGRUPSA, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA

A

cad.18705

top.13922/1/7/3/

1/1/1/1/1, 13922/1/7/3/1/1/ 1/0/1

18705

70

54,600.00

43

62

71

Cluj-Napoca

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT

CC

3060

•-

11

8,580.00

55

Nr. Crt.

Poziția din planul anexa

Unitatea administrativ = teritoriala

Numele si prenumele proprietarului/detinatorului terenului

Categoria de folosința

Nr.cadastral/ Nrtopo

Nr.

carte funciara

Suprafața de expropriat Imp)

Valoarea de despăgubire (lei)

Nr.raport de evaluare

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

63

72

Cluj-Napoca

SC ELECTROGRUP SA, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA

A

13922/1/6/2/1/1/

2/1

298057

59

46,020.00

44

64

73

Cluj-Napoca

S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL

BANCA COMERCIALA ROMANA SA, UNICREDIT TIRIAC BANK SA, RAIFFEISEN BANK SA, ING BANK N,V, PRIN ING N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCUREȘTI, UNICREDIT RANK AR - Al ICI IRRAI A I RNIIRA

CC

13922/1/2,

13922/1/3/2,

13922/1/5

256965

113

88,140.00

48

TOTA

2 381

1,337,310.00



Cu stimă.

S.C. NEOCONSULT VAI UAI ION S.R.L,


Prin :■


Marius ȘUFANĂ, mm v.<-Evaluator acrșdi lat ANEVAR'u! Evalua tor autorizai ALg^ÂR"f