Hotărârea nr. 387/2019

Hotărârea 387/2019 - Aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Cluj Future of Work” finanțat prin programul Urban Innovative Actions (UIA) al Comisiei Europene și a cheltuielilor legate de acesta, precum și acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T ĂR Â R E

privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Cluj Future of Work” finanțat prin programul Urban Innovative Actions (UIA) al Comisiei Europeane și a cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Cluj Future of Work” finanțat prin programul Urban Innovative Actions (UIA) al Comisiei Europeane și a cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului - proiect din inițiativa primarului;

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 și Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Reținând prevederile Programului Urban Innovative Actions (UIA);

Analizând Referatul nr. 184570 din 02.04.2019 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „ Cluj Future of Work” finanțat prin programul Urban Innovative Actions (UIA) al Comisiei Europeane și a cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă participarea Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în cadrul proiectului „Cluj Future of Work”, în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Urban Innovative Actions (UIA).

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a bugetului propus pentru Municipiul Cluj-Napoca în sumă de 2.019.419,39 euro, pentru implementarea proiectului prevăzut la Art. 1, defalcat pe surse de finanțare, după cum urmează:

 • - contribuția FEDR (asistență financiară nerambursabilă) în proporție de 80%, reprezentând 1.615.535,51 euro;

 • - contribuția proprie din bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca în proporție de 20%, reprezentând 403.883,88 euro.

Art. 3 Se aprobă încheierea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului „ Cluj Future of Work” între Municipiul Cluj-Napoca și Asociația Centrul Cultural Clujean, Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria de Electronică și Software (ARIES), Asociația Cluj IT, Cluster Mobilier Transilvan, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, Asociația PLAI- Laborator Public de Arhitectură și Inovație, Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc și Asociația Clusterul de Industrii Creative Transilvania, ce se constituie în Anexă și este parte integrantă din hotărâre.

Art. 4 Se mandatează primarul Municipiului Cluj-Napoca pentru semnarea acordului de parteneriat.

Art. 5 Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile, neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

Art. 6 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Echipa de Implementare care va fi desemnată ulterior prin Dispoziție a Primarului municipiului Cluj-Napoca, Serviciul Strategie și Dezvoltare Locală, Management proiecte și Direcția economică.

Nr. 387 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

IA HOTAAflAeA


Cluj Future of Work


Cluj Future of Work

Implementation Period: 01.11.2018-31.10.2021

Perioada de implementare: 01.11.2018-31.10.2021

(Main) Urb?n Authority / Project Partner 1- Cluj-Napoca Municipality


Autoritatea urbana (principalj/partener de proiect 1


Project Partner 2 - Cluj Cultural Centre


- Municipiul Cluj-Napoca_____________________

Partener de proiect 2 - Centrul Cultural Clujean


Project Partner 3 - Transilvania Branch of Romanian Association for Electronic Industry and Software


Partener de proiect 3 - Filiala Transilvania a


Asociației Române pentru Industria de Electronică și


Project Partner 4 - Cluj IT Cluster


Software (ARIES)____

Partener de proiect 4 - Asociația Cluj IT


Project Partner 5 - Transylvanian Furniture Cluster Partener de proiect 5 - Cluster Mobilier Transilvan

Project Partner 6 - Intercommunity Development Association Cluj Metropolitan Area (ADI ZMC)


Partener de proiect 6 - Asociația de Dezvoltare


Project Partner 7 - University of Art and Design in Cluj-Napoca


Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj Partener de proiect 7- Universitatea de Artă și


Project Partner 8 - PLAI Association - Public Lab of Arhitecture and Innovation


Design din Cluj-Napoca______________________

Partener de proiect 8 - Asociația PLAI- Laborator


Project Partner 9 - Romanian Film Promotion


Public de Arhitectură și Inovație________

Partener de proiect 9 - Asociația pentru


Promovarea Filmului Românesc_____________

Partener de proiect 10 -Asociația Gușterul de

Project Partner 10 - Transilvania Creative Industries

Cluster


Industrii Creative Transilvania

Partnership Agreement for the implementation of the project Cluj Future of Work within the UIA InițiativeAcordul de Parteneriat pentru implementarea proiectului Cluj Future of Work în cadrul inițiativei UIA


Having regard to:

Luând în considerare:

 • - The legal framework set out in the Article 1 the Subsidy Contract signed between the Entrusted Entity and Municipiul Cluj-Napoca acting as (Main) Urban Authority of the project Cluj Future of Work;

 • - The article 8.l(a) of the abovementioned Subsidy Contract,

The following Agreement shall be made between:

 • - Cadrul juridic prevăzut în articolul 1 din contractul de finanțare semnat între entitatea împuternicită si Municipiul Cluj-Napoca acționând în calitate de autoritate urbană (principală) a proiectului Cluj Future of Work;

 • - Articolul 8.1 (a) din contractul de finanțare menționat anterior,

Următorul acord va fi încheiat între:

Cluj-Napoca Municipality, Cluj-Napoca, Calea

Moților no.3, Cluj County, ROMANIA,

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

str. Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, Cluj,

Hereinafter referred to as the (Main) Urban Authority,

România

Denumită în continuare "autoritatea urbană

Represented by: EMIL BOC, mayor

principală",

Reprezentat prin: Emil BOC, primar,

And Cluj Cultural Centre Association, Cluj-Napoca,

Bld 21 Decembrie no. 58, room 20-21, Cluj County, ROMANIA

Și Asociația Centrul Cultural Clujean, Cluj-Napoca,

Bld 21 Decembrie, nr. 58, camera 20-21, jud. Cluj, ROMANIA

Represented by: Ștefan Teișanu, executive director

Reprezentat prin: Ștefan Teisanu , director executiv

And Transilvania Branch of Romanian Association for Electronic Industry and Software, Cluj-Napoca, B-dul Nicolae Titulescu, no. 4, Cluj County, ROMANIA

Și Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria de Electronică și Software (ARIES), Cluj-

Represented by: Bianca Muntean, executive director

Napoca, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 4, jud. Cluj, ROMANIA

Reprezentată prin: Bianca Muntean, director

And Cluj IT Cluster, Cluj-Napoca, Memorandumului no. 28, Cluj County, ROMANIA,

executiv

Represented by: Andrei Kelemen, executive director

Și Asociația Cluj IT, Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, jud. Cluj, ROMANIA,

And Transylvanian Furniture Cluster, Cluj-Napoca,

Piața 1 Mai no. 4-5, Cluj County, ROMANIA

Reprezentată prin: Andrei Kelemen, director executiv

Represented by: Ciprian Morcan, general manager

Și Cluster Mobilier Transilvan,Cluj-Napoca, Piața 1 Mai, nr. 4-5, jud. Cluj, ROMANIA

And Intercommunity Development Association Cluj Metropolitan Area (ADI ZMC), Cluj-Napoca, Piața Unirii no.2, Cluj County, ROMANIA

Reprezentat prin : Ciprian Morcan, general manager

Represented by: Coraian Zoltan, executive director

And University of Art and Design in Cluj-Napoca,

Cluj-Napoca, Piața Unirii no. 31, Cluj County, ROMANIA

Represented by: Radu Moraru, Rector

Și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, Cluj-Napoca, Piața Unirii, nr.2, jud. Cluj, ROMANIA

Reprezentată prin: Coraian Zoltan, director general

And PLAI Association - Public Lab of Arhitecture and Innovation, Cluj-Napoca, B-dul Eroilor no. 4, Cluj County, ROMANIA

Și Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca ,Cluj-Napoca, str. Piața Unirii, nr. 31, jud. Cluj, ROMANIA

Represented by: Alexandra Mihali, president

Reprezentata prin: Radu Moraru, Rector

Si Asociația PLAI- Laborator Public de Arhitectură si

And Romanian Film Promotion, București, Popa

Inovație ,Str. Episcop loan Bob, nr. 4, ap 2 Cluj-

Soare no.52, ROMANIA

Napoca jud. Cluj, ROMANIA

Represented by: Cristian Hordila, director

Reprezentata prin : Alexandra Mihali, președinte

And Transilvania Creative Industries Cluster, Cluj-

Și Asociația pentru Promovarea Filmului

Napoca, Matei Corvin, no.3, Office 2, Cluj County,

Românesc,București, str. Popa Soare, nr. 52,

ROMANIA

ROMANIA

Represented by: loan Sbîrciu, President

Reprezentata prin: Cristian Hordila, director

Hereinafter referred to as the Parties.

Și Asociația Clusterul de Industrii Creative

Transilvania, Cluj-Napoca, Matei Corvin, nr.3, birou 2, jud. Cluj, ROMANIA

For the implementation of the UIA project Cluj Future of Work, approved by the Selection

Reprezentat prin: loan Sbîrciu, Președinte

Committee on Ist November 2018, the following agreement shall be made between the partners of the project, and the Parties have agreed as follows:

Denumite în continuare părți.

Pentru implementarea proiectului UIA Cluj Future of Work, aprobat de Comitetul de selecție la data de 1 Noiembrie 2018, următorul acord va fi încheiat între partenerii proiectului, iar părțile au convenit următoarele:

Chapter 1 - General Provisions


Capitolul 1- Dispoziții Generale


Article 1- Definitions and Legal framework

Articolul 1- Definiții și cadrul legal


 • 1.1 For the purpose of this agreement, thel.l în sensul prezentului acord, următoarele following words shall have the followingcuvinte au următoarele semnificații: meanings:

  Agreement: the Project Partnership Agreement.


  Acord: Acordul de Parteneriat al Proiectului.}' ;    "■ V'''V


Application Form: the application form, together with any amendments to the application form which are approved by the Inițiative authorities.

Approval Decision: the approval decision of the Selection Committee as indicated in the Subsidy Contract.

Inițiative: The Urban Innovative Actions Inițiative.

Cererea de Finanțare/Formularul de aplicație -formularul de aplicație, împreună cu orice modificări ale formularului de aplicație aprobate de către autoritățile inițiatoare.

Decizie de aprobare: decizia de aprobare a Comitetului de Selecție, așa cum este indicat în contractul de finanțare.


Inițiative Authorities: the Entrusted Entity (including the Permanent Secretariat), the European Commission, and the Certifying authority.

(Main) Urban Authority: The Urban Authority (or Main Urban Authority in the framework of an association/grouping of urban authorities without a legal status of organised agglomeration) is the main responsible for the overall project implementation and management. It bears the entire financial and juridical responsibility vis-ă-vis the Entrusted Entity.

Inițiativa: The Urban Innovative Actions Inițiative.

Inițiatori:    Entitatea împuternicită (inclusiv

Secretariatul Permanent), Comisia Europeană și Autoritatea de certificare.

Autoritatea Urbană Principală: Autoritatea Urbană Principală este principalul responsabil pentru implementarea și managementul general al proiectului. Aceasta poartă întreaga responsabilitate financiară și juridică față de Entitatea împuternicită.


Echipa de co-management - o structură de mangement formată din reprezentanți ai Autorității Urbane Principale și ai Centrului Cultural Clujean care împart responsabilitățile în cadrul proiectului conform prevederilor din capitolul "work package 2 - project management" al cererii de finanțare/formularului de aplicație.

Acord de parteneriat: Contract semnat între toți partenerii proiectului care conține sarcinile și responsabilitățile fiecărui partener de proiect înainte, în timpul și după implementarea proiectului.


Co-management Team - a management structure composed by representatives from the Main Urban Authority and the Cluj Cultural Centre that shares responsabilities within the project as stated in Work Package 2 - Project Management of the Application Form

Partnership Agreement: Contract signed between all the project partners containing all duties and responsibilities of each project partner before, during and after the project implementation.

Project: Cluj Future of Work as described in the

application form.


Proiect: Cluj Future of Work așa cum este descris

Project Partners: the project partners named in


în formularul de aplicație/cererea de finanțare.


the application form, including the (Main) Urban Authority.


Partenerii Proiectului: partenerii proiectului menționați în formularul de aplicație/cererea de


finanțare, inclusiv Autoritatea urbană (principală).


Project Steering Committee - the executive decision making board of the project organization in project management and consists of representatives of all Project Partners


Comitetul Executiv al proiectului - grupul format din reprezentanții fiecărui partener de proiect care ia decizii cu privire la implementarea proiectului Finanțare: cofinanțarea maximă a Fondului


Subsidy: the maximum ERDF co-financing allocated to the project in accordance with the application form.


European de Dezvoltare Regională (FEDR) alocată proiectului în conformitate cu formularul de aplicație/cererea de finanțare.


Subsidy Contract: Agreement between theContract de Entrusted Entity and the (Main) Urban Authority,împuternicită


specifying the conditions upon which thespecificând Entrusted Entity transfers the subsidy for theîmputernicită


finanțare: Acord între Entitatea și Autoritatea urbană (principală), condițiile în care entitatea transferă finanțarea pentru


Project implementation to the (Main) Urban implementarea proiectului Authority (on behalf of all Project Partners). urbană (principală) (în


către Autoritatea

numele tuturor


partenerilor de proiect).


UIA Guidance: The latest published version of the^hidul UIA: cea mai recentă versiune publicată a UIAGuidance.                                 Ghidului UIA.


Entrusted Entity: An entity delegated by the European Commission for the implementation of the Inițiative. In the framework of the Urban Innovative Actions Inițiative the Entrusted Entity is the Region Nord-Pas de Calais.


Entitate împuternicită: O organizație delegată de către Comisia Europeană în vederea implementării Inițiativei. în cazul Urban Inițiative Actions această Entitate împuternicită este Regiunea Nord- Pas de Calais, din Franța.


1.2 For the purpose of this agreement, the legal framework as set out in the Article 1 of thejuridic prevăzut la articolul 1 din contractul de Subsidy Contract applies.


1.2 în scopul prezentului acord, se aplică cadrul


finanțare.


Article 2 - Scope of the Agreement


Articolul 2 - Domeniul de aplicare a acordului


2.1 The parties to this agreement are the (Main) Urban Authority and the project partners as above-mentioned.


 • 2.1 Părțile acestui acord sunt Municipiul Cluj-Napoca și partenerii de proiect așa cum au fost menționați mai sus.


2.2 The subject of this Agreement is to lay down arrangements and establish cooperation principles and rules of procedure which regulate


 • 2.2 Obiectul prezentului acord este de a stabili modalitățile și principiile de cooperare și regulile de procedură care reglementează drepturile și responsabilitățile între Părțile acestui Parteneriat

  pentru implementarea cu succes a proiectului Cluj Future of Work.

  2.3. Municipiul Cluj-Napoca și toți partenerii proiectului se angajează în implementarea comună a proiectul în conformitate cu distribuirea sarcinilor stabilite în contractul de finanțare, în scopul atingerii obiectivelor și rezultatelor proiectului.


the rights and responsibilities among the Parties of the Partnership for the successful implementation of the project Cluj Future of Work.

 • 2.3 The (Main) Urban Authority and all Project partners commit themselves in jointly implementing the project in accordance with the distribution of tasks as set in the Subsidy

  Contract, with the aim to reach the project main objectives and results.

  2.4 The terms and conditions herein are acknowledged and accepted by all Parties. The


  • 2.4 Termenii și condițiile din prezentul document sunt recunoscute și acceptate de toate părțile. Municipiul Cluj-Napoca și Partenerii Proiectului sunt obligați să respecte toate regulile și să îndeplinească toate obligațiile stabilite în prezentul


  (Main) Urban Authority and the Project Partners


  acord, contractul de finanțare, ultima versiune


  are obliged to respect all rules and fulfil all obligations set forth in the present Agreement, the Subsidy Contract, the latest approved version


  aprobată a formularului de aplicație precum și condițiile și/sau recomandările în baza cărora Inițiativa acordă finanțare pentru proiectul selectat.


  of the application form, and the conditions and/ or recommendations under which the Inițiative grants subsidies to the selected project.


  Articolul 3. Durata acordului


  Article 3- Duration of the Agreement

  • 3.1. The agreement will enter into force on the date on which it is signed by the last of the Parties.

  • 3.2. The agreement will remain in force until complete fulfilment of the (Main) Urban Authority and partners' obligations under this project partnership agreement and the subsidy contract. In particular, all relevant provisions necessary for the fulfilment of the archiving and audit obligations defined in this agreement shall remain in force until the end of the period referred to in article 9.4 of the present Agreement.

  • 3.3. If there is a non-resolved dispute between any of the Project Partners arising from the


  • 3.1.    Acordul va intra în vigoare la data semnării acestuia de către ultimul partener.

  • 3.2.    Acordul va rămâne în vigoare până la îndeplinirea integrală a obligațiilor Municipiului Cluj-Napoca și a partenerilor din cadrul acestui acord de parteneriat și a contractului de finanțare. în special, toate dispozițiile relevante necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de arhivare și de audit definite în prezentul acord rămân în vigoare până la sfârșitul perioadei menționate la articolul 9.4 din prezentul acord.

  • 3.3.    în cazul în care există vreo problemă nerezolvată între oricare dintre partenerii proiectului, care rezultă din implementarea proiectului, acordul de parteneriat va rămâne în vigoare până la soluționarea cazului de către organismul competent.

  • 3.4.    Acordul poate fi reziliat prematur printr-o


  implementation of the project, the Partnership Agreement shall remain in force until the case is settled by the competent body.

  3.4. The agreement can be terminated prematurely by means of a decision taken by the Project Steering Committe, which also makes arrangements regarding the consequences of such premature termination. Should the Subsidy Contract terminate, the present Partnership Agreement would terminate equally.

  Article 4- Decision-making under the agreement

  4.1 Decisions with regard to the:

  general project activities will be taken by Project Steering Committee

  individual activities of project partners will be taken by co-management team, at the request of the concerned partner or at the request of the (Main) Urban Authority

  generai project budget will be taken by co-management team

  individual budget of project partners will be taken by the co-management team, at the request of the concerned partner or at the request of the (Main) Urban Authority

  request for the exclusion and addition of partners will be taken by the Project Steering Committee

  a) Composition of the Project Steering Committee

  The Project Steering Committee is composed by the representatives from each project partner (later on ca lied " Project Steering Committee Members").

  decizie luată de Comitetul executiv al proiectului, care stabilește, de asemenea, măsurile privind consecințele unei astfel de încetări premature. în cazul în care contractul de finanțare va înceta, prezentul acord de parteneriat va înceta de asemenea.

  Articolul 4 -Luarea deciziilor în cadrul acordului de parteneriat

  4.1 Deciziile cu privire la:

  - activitățile generale ale proiectului vor fi luate de către Comitetul executiv al proiectului

  activitățile individuale ale partenerilor de proiect vor fi luate de către echipa de co-management, la solicitarea partenerului in cauză sau a Autorității Urbane Principale.

  bugetul general al proiectului vor fi luate de către echipa de co-management

  bugetul individual al partenerilor de proiect se vor lua de către echipa de co-management, la solicitarea partenerului in cauză sau a Autorității Urbane Principale.

  cererea de excludere și de adăugare de parteneri va fi luată de către Comitetul Executiv al Proiectului

  a) Componența Comitetului Executiv al Proiectului

  Comitetul Executiv al proiectului este format din reprezentanții fiecărui partener de proiect, numiți în continuare membri ai Comitetului Executiv al Proiectului.

  în acest sens, fiecare partener își va desemna un reprezentant și un membru supleant ale căror date de identificare vor fi comunicate Autorității

  In this purpose, each partner will appoint a representative and a substitute member whose Identification data will be communicated to the


  Urbane Principale la data semnării acordului de parteneriat.


Main Urban Authority at the date of signing the partnership agreement

Având în vedere procentul mare din bugetul proiectului ce le revine, Autoritatea Urbană Principală și Centrul Cultural Clujean ce formează echipa de co-management a proiectului, deține fiecare câte două voturi în Comitetul Executiv al Proiectului, având câte doi membri reprezentanți cu drept de vot, în timp ce restul partenerilor, câte un singur membru reprezentant cu drept de vot.


Taking into account the large percentage of the project budget owned, the Main Urban Authority and the Cluj Cultural Center forming the co-management team of the project, each have two votes in the Project Steering Commitee, having two members with voting rights, while the rest of the partners, one representative member with the right to vote.

 • b) Chairpersonship and meetings

The Project Steering Committee will be chaired by a representative of the (Main) Urban Authority or person entitled by (Main) Urban Authority (the Project Steering Committee Chairperson). (Main) Urban Authority convenes the Project Steering Committee at least once every 3 months and whenever necessary.

The (Main) Urban Authority convenes the Project Steering Committee at least 5days before the date proposed for the meeting by e-mail. If any urgent issues arise to be addressed urgently, the Project Steering Committee may be convened by the (Main) Urban Authority even with a shorter notice.

As the project will be co-managed by the (Main) Urban Authority- Cluj-Napoca Municipality, and the Delivery Partener -Cluj Cultural Centre, the co-manager

Cluj Cultural Centre will do the secretary work for the Project Steering Comittee: will draft and communicate, after the (Main)Urban Authority confirmation, the proposed agenda for the meeting and all information about the issues to be discussed-

Participation in the Project Steering Committee meetings is mandatory for all partners and any absence from meetings needs to be duly justified

b) Conducerea Comitetului executiv al Proiectului și întâlnirile

Comitetul executiv al proiectului va fi prezidat de un reprezentant al Municipiului Cluj-Napoca sau o persoană mandatată de municipiul Cluj-Napoca, ce va fi numit Președintele Comitetului Executiv al Proiectului. Municipiul Cluj-Napoca convoacă Comitetul executiv al proiectului cel puțin o dată la 3 luni și ori de câte ori este necesar.

Municipiul Cluj-Napoca convoacă Comitetul executiv al proiectului cu cel puțin 5 zile înainte de data propusă pentru întâlnire, prin intermediul e-mailului. în cazul în care apar probleme sau situații urgente, Comitetul executiv al proiectului poate fi convocat chiar și în termen mai scurt.

Având în vedere faptul că managementul proiectului se realizează de către Municipiul Cluj-Napoca împreună cu Centrul Cultural Clujean (CCC), CCC, în calitate de co-manager va realiza partea de secretariat a Comitetului executiv al proiectului:

Va redacta propunerea ordinii de zi a întâlnirilor și o va comunica, după aprobarea de către Municipiul Cluj-Napoca , partenerilor, împreuna cu toate informațiile care vor fi analizate și asupra cărora se vor propune decizii în întâlnirea Comitetului Executiv al Proiectului;

Participarea la întâlnirile convocate ale Comitetului Executiv al Proiectului este obligatorie pentru toți partenerii de proiect, iar absența trebuie să fie justificară temeinic, înainte de data


in advance to the (Main) Urban Authority .

 • c) Decision making

The Project Steering Committee is legally convened when the majority (50%+1 member) of Project Steering Committee Members is present.

If the quorum in not reached, the chairperson of Project Steering Commitee shall reconvene the meeting within 5 days or, if the meeting is about any urgent issues, he can decide to continue the meeting and take the decisions with less than the quorum of Members are present or represented. In the case the chairperson decide to convene the meeting for another date and the quorum is not reached once again, the members of Project Steering Committee present shall be entitled to decide even if less than the quorum of Members are present or represented.

The general rule is that the decision making in the Project Steering Committee is by consensus among the Project Steering Committee Members present at the meeting.

If consensus cannot be reached Project Steering Committee will decide according to the majority rule. Majority means the highest number of votes. Votes cannot be delegated to other partners.

In the case of equal votes, the final decision will be taken by the (Main) Urban Authority.

 • d) Minutes

As a secretary for the Project Steering Comitee, Cluj Cultural Centre will draft and communicate the meeting reports, first to the (Main) Urban Authority, and after the (Main) Urban Authority confirmation, to all members of the Project Steering Committee .

Not later than 5 days after the date of the


organizării acesteia, informația fiind comunicată obligatoriu Municipiului Cluj-Napoca, în scris.

 • c) Luarea deciziilor

Comitetul executiv al proiectului se întrunește legal dacă majoritatea membrilor este prezentă (respectiv 50%+l dintre membri sunt prezenți).

Dacă nu se întrunește cvorum președintele Comitetului executiv al Proiectului va convoca din nou întâlnirea în 5 zile, sau dacă întâlnirea a fost convocată în scopul soluționării unor probleme urgente, președintele Comitetului executiv al Proiectului poate decide să continue întâlnirea și deciziile să fie luate de către membrii prezenți ai Comitetul executiv al proiectului chiar daca nu este întrunit cvorumul.

în cazul în care președintele decide să convoace din nou întâlnirea și nici de această dată cvorumul nu este întrunit, Comitetul Executiv al Proiectului este îndreptățit să decidă chiar dacă ponderea celor prezenți sau reprezentați nu întrunește cvorumul.

Regula generală în luarea deciziilor este consensul în cadrul Comitetului Executiv al Proiectului, cu membri prezenți la întâlnire.

Dacă consensul nu poate fi atins, Comitetul Executiv al Proiectului va decide conform regulii majorității. Majoritatea reprezintă obținerea celui mai mare număr de voturi exprimate. Voturile nu pot fi delegate către alți parteneri.

în cazul unui vor egal, decizia finală aparține Municipiului Cluj-Napoca.

 • d) Minutele întâlnirilor

în calitate de secretar al Comitetului Executiv al Proiectului, Centrul Cultural Clujean va elabora și va comunica minutele întâlnirii, în primul rând autorității urbane principale și după confirmarea autorității urbane principale, către toți membrii Comitetului executiv al proiectului.


meeting, the co-manager Cluj Cultural Centre will send the minutes of the Project Steering Committee meeting, reporting the decisions

Cel târziu la 5 zile de la data întâlnirii, Co-


taken to all members ofthe Project Steering Committee for comments

If no written objections are raised from Project Steering Committee representatives within 5 days after the minutes are received, they are considered to be approved.

If written objections are raised, the (co-management team shall decide about the objections and decide on the final version ofthe minute. The revised minute will be send again to the members of the Project Steering Committee.

 • e) Communication

Communication among the members of the Project Steering Committee shall be done by email. Any document which shall be sent to the members ofthe Project Steering Committee must be transmitted by email.

All members ofthe Project Steering Committee shall communicate to the (Main) Urban Authority their email address and its eventual changes promptly.

 • f) Working language

Working language ofthe Project Steering Committee shall be Romanian. Any officia 1 internai document ofthe Project can be madeavailable in English if requested by the UIA Inițiative Authorities.

managerul Centrul Cultural Clujean va trimite minuta ședinței Comitetului Executiv al Proiectului, în care va raporta deciziile luate tuturor membrilor Comitetului Executiv al Proiectului, pentru observații.

în cazul în care nu sunt ridicate obiecții scrise de la reprezentanții Comitetului Executiv al Proiectului în termen de 5 zile de la primirea minutelor, acestea sunt considerate aprobate.

Dacă se ridică obiecții scrise, echipa de co-management decide asupra obiecțiilor și decide cu privire la versiunea finală a minutei. Minuta revizuită va fi trimisă din nou membrilor Comitetului executiv al proiectului.

 • e) Comunicarea

Comunicarea între membrii Comitetului executiv al proiectului se face prin e-mail. Orice document care va fi trimis membrilor Comitetului Executiv al Proiectului trebuie transmis prin e-mail.

Toți membrii Comitetului executiv al proiectului comunică autorității urbane principale adresa lor de e-mail și eventualele schimbări imediat.

 • f) Limba de lucru

Limba de lucru a Comitetului Executiv ai Proiectului este limba română. Orice document oficial intern al Proiectului poate fi disponibil la cererea Inițiatorilor UIA și în limba engleză.

CHAPTER 2 - PARTNERS OBLIGATIONS

Article 5- General obligations ofthe parties

5.1. Obligations ofthe (Main) Urban Authority

a) The (Main) Urban Authority will comply

CAPITOLUL 2 -OBLIGAȚIILE PARTENERILOR

with all obligations deriving from the Subsidy Contract and the UIA Guidance, and is in charge of the overall coordination, management and implementation of the project.

 • b) The (Main) Urban Authority guarantees that it is entitled to represent the project partners participating in the project towards the Entrusted Entity and the Permanent Secretariat and other Inițiative authorities. It shall sign the Subsidy Contract on behalf of all partners, and provide them with a copy thereof.

 • c) The (Main) Urban Authority guarantees that all partners have complied with all legal requirements, and that all necessary approvals for the proper implementation of the project have been obtained. It is liable for infringements of obligations under this Contract by the project partners in the same way as for its own conduct.

 • d) The (Main) Urban Authority assumes sole responsibility for the entire project towards the Entrusted Entity. It will ensure the timely commencement of the project, and the implementation of the entire project within the time schedule in compliance with all obligations to the Entrusted Entity. Likewise, it shall ensure that all activities foreseen within the project are carried out respecting the Application Form, together with all major Changes approved by the Permanent Secretariat, all relevant EU and național iegislations, and are in line with the UIA Guidance.

 • e) It shall notify the Entrusted Entity of any factors that may adversely affect (delay,


Articolul 5 - Obligațiile generale ale părților

 • 5.1 Obligațiile Municipiului Cluj-Napoca

 • (a) Municipiul Cluj-Napoca va respecta toate obligațiile care decurg din contractul de finanțare și Ghidul UIA și va fi responsabilă de coordonarea generală, gestionarea și implementarea proiectului.

 • (b) Municipiul Cluj-Napoca garantează că este împuternicită să reprezinte partenerii de proiect care participă la proiect în relația cu Entitatea împuternicită și Secretariatul Permanent și alte autorități ale Inițiativei. Municipiul Cluj-Napoca va semna contractul de finanțare în numele tuturor partenerilor și le va furniza o copie a acestuia.

 • (c) Municipiul Cluj-Napoca garantează că toți partenerii au respectat toate cerințele legale și că au fost obținute toate aprobările necesare pentru buna implementare a proiectului. Acesta este răspunzător pentru încălcarea obligațiilor care decurg din prezentul contract de către partenerii proiectului în același mod ca și pentru comportamentul propriu.

 • (d) Municipiul Cluj-Napoca își asumă responsabilitatea exclusivă pentru întregul proiect față de Entitatea împuternicită. Acesta va asigura începerea la timp a proiectului și implementarea întregului proiect în cadrul calendarului, respectând toate obligațiile față de Entitatea împuternicită. De asemenea, se va asigura că toate activitățile prevăzute în cadrul proiectului sunt realizate respectând formularul de aplicație, cu toate modificările majore aprobate de către Secretariatul Permanent, toate legislațiile UE și naționale relevante, și sunt conforme cu Ghidul

hinder or make impossible) the implementation of the project activities and/or financial plan, as well as all circumstances that may cause minor and major changes of the Contract.

 • f) The (Main) Urban Authority shall be the beneficiary of the ERDF grant and shall manage the funds in accordance with the details of this Partnership Agreement. Inter alia, it shall ensure theirtimely onward transfer to the project partners, within 30 days .

 • g) The (Main) Urban Authority shall be responsible for the administrative and sound financial management of the funds, including regarding the arrangements for recovering amounts unduly paid. It shall also be responsible for verifying that the expenditure declared by the partners has been incurred only for the purpose of implementing the project, and that it corresponds to the activities agreed between the project partners in the frame of the approved application form, and the approved Major Changes andin accordance with the Subsidy Contract.

 • h) Before submitting a request for change to the Permanent Secretariat, the (Main) Urban Authority shall obtain the approvai of its partners on the changes proposed. The (Main) Urban Authority may set a

  UIA.


  • (e) Municipiul Cluj-Napoca va notifica Entitatea împuternicită despre orice factor care ar putea afecta negativ (care întârzie, împiedică sau face imposibilă) implementarea activităților proiectului și/sau planul financiar, precum și toate circumstanțele care pot provoca modificări minore și majore ale contractului.

  • (f) Municipiul Cluj-Napoca este beneficiarul finanțării ERDF (FEDR) și gestionează fondurile în conformitate cu detaliile prezentului Acord de Parteneriat. Printre altele, acesta asigură transferul lor în timp util către partenerii proiectului, în termen de 30 de zile.


  (g) Municipiul Cluj-Napoca este responsabil de administrarea și buna gestionare financiară a fondurilor, inclusiv de modalitățile de recuperare a sumelor plătite în mod necuvenit. De asemenea, este responsabil de verificarea faptului că cheltuielile declarate de parteneri au fost efectuate numai în scopul implementării proiectului și că acestea corespund activităților convenite între partenerii proiectului în cadrul formularului de aplicație aprobat, precum și a modificărilor aprobate ale acestuia, și în conformitate cu contractul de finanțare.


deadline to the partners for this approvai so

 • (h) înainte de a depune o cerere de modificare la

that beyond this deadline the proposed changes are considered as approved by the partners.

Secretariatul Permanent, Municipiul Cluj-Napoca va obține aprobarea partenerilor săi cu privire la modificările propuse. Municipiul Cluj-Napoca poate stabili un termen limită pentru parteneri în

i) The (Main) Urban Authority shall keep the project partners informed on a regular basis


care aceștia să își exprime acordul, urmând ca după expirarea acestui termen propunerile de modificare să fie considerate aprobate de către

about all relevant communication between the itself and the Entrusted Entity/ Permanent Secretariat, and shall inform the partners about all essential issues connected to project implementation.

j) Any other tasks agreed with the project partners.

 • 5.2. Obligations of the Project Partners

 • a) Each Project Partner shall undertake all actions necessary for full, timely and smooth implementation of its part of the project, in line with the latest approved version of the application form, and as set out in the project work plan or otherwise agreed, and in accordance with the description of tasks in the Subsidy Contract;

bjProject partners agree to take all necessary steps enabling the (Main) Urban Authority to comply with its responsibilities as stipulated in the Subsidy Contract.

 • c) All partners shall comply with the provisions of the Subsidy Contract, the UIA Guidance, and the latest approved version of the application form.

 • d) All partners shall comply with the statutory rules under European law, național statutory regulations, orders, decrees and rulings, permits and exemptions which are relevant for the performance of the present agreement, specifically with respect to their own portion of the project. This includes inter alia, rules on public procurement, state aid, publicity, further rules on environmental protection and equal opportunities.

parteneri.

 • (i) Municipiul Cluj-Napoca trebuie să informeze periodic partenerii de proiect cu privire la toată comunicarea relevantă dintre el și entitatea Împuternicită/Secretariatul Permanent și să informeze partenerii despre toate aspectele esențiale legate de implementarea proiectului.

 • (j) Orice alte sarcini convenite cu partenerii proiectului.

 • 5.2. Obligațiile partenerilor proiectului

 • (a) Fiecare partener de proiect va întreprinde toate acțiunile necesare pentru punerea în aplicare completă, la timp și fără probleme a părții sale din proiect, în conformitate cu cea mai recentă versiune aprobată a formularului de aplicație și așa cum este prevăzut în pianul de lucru al proiectului sau convenit altfel, și în conformitate cu descrierea sarcinilor din contractul de finanțare;

 • b) Partenerii proiectului sunt de acord să ia toate măsurile necesare pentru a permite Municipiului Cluj-Napoca să își îndeplinească responsabilitățile așa cum sunt formulate în contractul de finanțare.

 • c) Toți partenerii trebuie să respecte prevederile Contractului de Finanțare, Ghidul UIA și ultima versiune aprobată a formularului de aplicație.

 • d) Toți partenerii trebuie să respecte normele legale în conformitate cu legislația europeană, reglementările naționale, ordinele, decretele și hotărârile, permisele și scutirile care sunt relevante pentru îndeplinirea prezentului acord, în special în ceea ce privește partea proprie a proiectului. Aceasta include, printre altele, norme privind achizițiile publice, ajutorul de stat, publicitatea, normele suplimentare privind protecția mediului și egalitatea de șanse.

Each partner undertakes to apply the European and național legislation in force in the field of public procurement for the purchase of Products / Services / works financed by the project

In addition, they shall fulfil the following obligations:

 • e) To nominate a project manager and a financial manager for the parts of the project for which it is responsible and give the (Main) Urban Authority the authority to represent the partner in the project.

 • f) To provide the (Main) Urban Authority/lnitiative authorities/other bodies involved in the Inițiative implementation, with all the requested information. This includes those necessary for project coordination, monitoring, implementation and evaluation, and for reporting purposes, requests for payment, and other documents or information requested bythe Permanent Secretariat. The information so requested will be provided on time and complete.

 • g) To notify immediately the (Main) Urban Authority of any event or relevant circumstances that could lead to a temporary or final discontinuation or any other deviation of the project, or adversely affect implementation of the project in accordance with the work plan (correctness, timeliness, effectiveness or completeness of the actions). It shall also inform the (Main) Urban Authority of any change related to the name of the organisation, contact details, legal status or any other change concerning the partner's

Fiecare partener se obligă să aplice legislația europeană și națională în vigoare în domeniul achizițiilor publice pentru achiziționarea produselor /serviciilor/ lucrărilor finanțate prin proiect în plus, aceștia au următoarele obligații:

 • (e) să numească un manager de proiect și un manager financiar pentru părțile din proiect pentru care este responsabil și să acorde Municipiului Cluj-Napoca autoritatea de a reprezenta partenerul în proiect.

 • (f) Să furnizeze autorității urbane principale/autorităților Inițiativei/altor instituții implicate în implementarea inițiativei toate informațiile solicitate. Acestea includ informațiile necesare pentru coordonarea, monitorizarea, implementarea și evaluarea proiectelor, precum și pentru raportare, cereri de plată și alte documente sau informații solicitate de Secretariatul Permanent. Informațiile solicitate vor fi furnizate la timp și în mod complet.

 • (g) Să notifice imediat Municipiul Cluj-Napoca despre orice eveniment sau circumstanțe relevante care ar putea duce la

întreruperea temporară sau definitivă sau orice altă abatere a proiectului sau să afecteze negativ punerea în aplicare a proiectului în conformitate legal entity which may have an impact on the project or on their eligibility to the Inițiative.

 • h) To make the partner contributions available as foreseen in the latest approved version of the application form and this Partnership Agreement.

 • i) To comply with the planned budget by budget line, spending plan by partner, allocation of tasks and objectives, outputs and results by partner as indicated in the Application Form and to notify the (Main) Urban Authority without delay of any event that may lead to a deviation.

 • j) To actively encourage the involvement of the stakeholder groups, their participation in the project, and their cooperation with respect to disseminating the project results.

Article 6- Project and Inițiative performance

 • 6.1 In case a project partner does not successfully reach one or more expected objectives, outputs, or results as set out in the latest approved version of the application form, the concerned project partner is responsible to follow the requested corrective measures by the Inițiative authorities.

 • 6.2 In case one or more project partner(s) fail(s) to respect the contractual arrangements on delivery in time, delivery to budget and delivery of outputs as defined in the Application Form and in the subsidy contract, the Inițiative may reduce the subsidy allocated to the project and, if necessary, stop the project by terminating the subsidy contract. In such cases, the concerned project partner(s) will be liable in compliance cu planul de lucru (corectitudinea, actualitatea, eficacitatea sau integralitatea acțiunilor). De asemenea, va informa Municipiul Cluj-Napoca cu privire la orice schimbare legată de numele organizației, datele de contact, statutul juridic sau orice altă modificare referitoare la persoana juridică a partenerului care ar putea avea un impact asupra proiectului sau asupra eligibilității acestuia la inițiativă.

 • (h) să pună la dispoziție contribuțiile partenerului așa cum este prevăzut în ultima versiune aprobată a formularului de aplicație și în prezentul Acord de Parteneriat.

 • (i)  să respecte bugetul planificat prin linia bugetară, calendarul și planul de cheltuieli al partenerului, alocarea sarcinilor și obiectivelor, rezultatele partenerului, așa cum este indicat în formularul de aplicație, și să notifice fără întârziere Municipiul Cluj-Napoca în cazul unei abateri.

 • (j) să încurajeze în mod activ implicarea grupurilor de părți interesate, participarea acestora la proiect și cooperarea acestora cu privire la diseminarea rezultatelor proiectului.

Articolul Nr. 6 -Calitatea proiectului și a inițiativei

 • 6.1. în cazul în care un partener de proiect nu ajunge cu success la unul sau mai multe obiective sau rezultate așteptate, așa cum sunt prezentate în ultima variantă aprobată a formularului de aplicație, partenerul respectiv de proiect este responsabil să urmeze măsurile corective solicitate de către autoritățile Inițiativei.

 • 6.2 în cazul în care unul sau mai mulți parteneri de proiect nu reușesc să respecte prevederile contractuale cu privire la livrarea în termen, with the article 13 of this agreement.

 • 6.3 Subsidy payments not requested by each project partner in time and in full may be lost for the concerned project partner.

Article 7- Eligibility of Expenditure

 • 7.1. Each project partner can only report eligible expenditure. In order to be deemed eligible, the reported expenditure of each project partner shall:

 • (a) reiate to activities and costs which are carried out, incurred, and paid from the date of the Approval Decision to the project end date as indicated in the application form;

 • (b) reiate to activities set out in the latest approved version of the application form which are necessaryfor carrying out the project and achieving the project's objectives, outputs and results, and are included in the budget of the application form;

 • (c) Be reasonable, justified, and comply with the applicable EU and Inițiative rules. In the absence of rules set at EU or Inițiative level or in areas that are not precisely regulated, național or instituțional rules in accordance with the principles of sound financial management apply;

 • (d) be incurred and paid out by the project partner and be substantiated by proper evidence allowing identification and checking;

 • (e) be identifiable, verifiable, plausible, determined in accordance with the relevant accounting principles, and recorded in a separate accounting system or with an adequate accounting code;

 • (f) be verified by a first level controller in accordance with Regulation (EU) no 1303/2013, Article 125(4).

livrarea în bugetul stabilit și furnizarea rezultatelor definite în formularul de aplicație si in contractul de finanțare poate reduce finanțarea alocată proiectului și, dacă este necesar, oprirea proiectului prin sistarea contractului de finanțare. în astfel de cazuri, partenerul (partenerii) de proiect implicați vor fi răspunzători în conformitate cu articolul 13 din prezentul acord.

 • 6.3 Plățile de finanțare care nu au fost solicitate de fiecare partener de proiect la timp și în întregime pot fi pierdute pentru partenerul de proiect în cauză.

Articolul Nr. 7 - Eligibilitatea cheltuielilor

 • 7.1 Fiecare partener de proiect poate raporta doar cheltuielile eligibile. Pentru a fi considerate eligibile, cheltuielile raportate ale fiecărui partener de proiect trebuie:

 • (a) să se refere la activitățile și costurile care sunt angajate, efectuate și plătite de la data deciziei de aprobare până la data de încheiere a proiectului, așa cum este indicat în cererea de finanțare/formularul de aplicație;

 • (b) să se refere la activitățile prevăzute în ultima variantă aprobată a formularului de aplicație/ cerere de finanțare, care sunt necesare pentru realizarea proiectului și pentru atingerea obiectivelor și a rezultatelor proiectului, și sunt incluse în bugetul cererii de finanțare;

 • (c)      să fie rezonabile, justificate și să respecte normele aplicabile ale UE și ale Inițiativei. în absența unor norme stabilite la nivelul UE sau al Inițiativei sau în domenii care nu sunt reglementate în mod expres, se aplică norme naționale sau instituționale în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare;

 • (d) să fie suportate și plătite de partenerul proiectului și să fie justificate prin dovezi corespunzătoare care să permită identificarea și

verificarea;

By derogation to Article 7.1 (a) to (e), simplified costs options may be indicated in the UIA Guidance and have to be applied accordingly by each project partner.

 • (e) să fie identificabilă, verificabilă, plauzibilă, determinată în conformitate cu principiile contabile relevante și înregistrată într-un sistem contabil separat sau cu un cod contabil adecvat;

 • 7.2. In case a project partner does not comply with the eligibility rules, the (Main) Urban Authority and/or the Inițiative authorities may impose corrective measure which have to be implemented by the concerned partner. Those corrective measures can lead to the exclusion of any ineligible expenditure and to the request for repayment of all or part of the concerned subsidy.

 • 7.3 All equipment purchased by the Main Urban Authority ( Cluj-Napoca Municipality) through the project remains its property at the end of the implementation period.

Article 8 - Management of the advance payment, preparation and closure costs, and financing of joint activities

 • 8.1 The management of the advance payment shall be arranged as follows:

The advance will be paid to (Main) Urban Authority and will be distributed among the project partners proportionally to the eligible budget of each partner, in accordance with the tranches and conditions stipulated in the Subsidy

 • (f) să fie verificate de un controlor de prim nivel în conformitate cu articolul 125 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Prin derogare de la articolul 7.1 literele (a) - (e), opțiunile de cost simplificate pot fi indicate în Ghidul UIA și trebuie să fie aplicate în mod corespunzător de către fiecare partener de proiect.

 • 7.2 în cazul în care un partener de proiect nu respectă regulile de eligibilitate, Muncipiul Cluj-Napoca și/sau autoritățile Inițiativei pot impune măsuri corective care trebuie implementate de către partenerul respectiv. Aceste măsuri corective pot duce la excluderea oricărei cheltuieli neeligibile și la cererea de restituire a întregii sau a unei părți din finanțarea în cauză.

 • 7.3 Toate echipamentele achiziționate de către Autoritatea Urbană Principală (Municipiul Cluj-Napoca) prin proiect rămân în proprietatea acesteia la sfârșitul perioadei de implementare.

Articolul Nr. 8 -Gestionarea plăților în avans, a costurilor de pregătire și închidere și a finanțării activităților comune

Contract.

Partners have the obligation to use the advance / pre-financing transferred by(Main) Urban Authority exclusively for the expenses necessary to implement the project. In order to verify the fulfillment of this obligation, the partners will send (Main) Urban Authority monthly Progress

 • 8.1 Gestionarea avansului se va face după cum urmează:

Avansul se va plăti către Municipiul Cluj-Napoca și va fi distribuit partenerilor de proiect în mod proporțional cu bugetul fiecăruia, în conformitate cu tranșele și condițiile prevăzute în

Reports.

contractul de finanțare.

The partner who has received the advance has the obligation to submit a refund request covering all the expenses incurred in the total amount of the advance granted according to the timetable / schedule assumed for carrying out the activities / acquisitions.

Partenerii au obligația de a folosi avansul/prefinanțarea transferată de Autoritatea urbană principală exclusiv pentru cheltuielile necesare implementării proiectului. în vederea verificării indeplinirii acestei obligații, partenerii vor transmite Autorității urbane principale rapoarte de progres lunare.

In the case of the authorization of the eligible expenses included in the reimbursement requests their counter value is deducted from the amount of the pre-financing / advance payment and the respective amounts are no longer refunded to the partners.

Partenerul care a primit avans are obligația depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă toate cheltuielile efectuate în valoarea totală a avansului acordat in conformitate cu calendarul/graficul asumat pentru desfasurarea activitatilor/achizitiilor.

In case the partner does not fulfill any of his obiigations regarding the use of the advance, he is obliged to return to the (Main) Urban Authority account the advance granted within 5 days from the receipt of the notification from the (Main) Urban Authority .

în cazul autorizării cheltuielilor eligibile cuprinse în cererile de rambursare contravaloarea acestora    se    deduce    din    valoarea

prefinanțării/avansului, iar sumele respective nu se mai cuvin a fi rambursate partenerilor.

If the partner does not return the advance within the set deadline, (Main) Urban Authority will make all legal steps for its recovery, legal interests and damages for the damages caused.

în cazul în care partenerul nu își îndeplinește oricare din obligațiile cu privire la utilizarea avansului, este obligat să restituie în contul Autorității Urbane Principale avansul acordat în termen de 5 zile de la primirea notificării din partea Autorității Urbane Principale.

8.2 The preparation costs will be reimbursed through a lump sum of EUR 20 000 per project, and the closure and knowledge transfer costs are covered by a lump sum of EUR 15 000 per project. The corresponding ERDF, respectively maximum EUR 16 000 and EUR 12 000, will be paid to (Main) Urban Authority, and will be distributed among the project partners in accordance with preparation costs division.

în cazul în care partenerul nu restituie avansul în termenul stabilit, Autoritatea Urbană Principală va efectua toate demersurile legale pentru recuperarea acestuia, a dobânzilor legale si a daunelor-interese pentru prejudiciile cauzate.

8.2     Costurile de pregătire vor fi rambursate

printr-o sumă forfetară de 20 000 EUR pe proiect,

8.3    The financing of joint activities are

iar costurile de închidere și de transfer de

governed by the contracting-partner-only principie. The contracting partner is the only one that budgets, contracts, actually pays, ensures verification and reports 100% of the cost item of joint benefit and receives the related ERDF. The arrangements for sharing costs between partners are defined between the involved partners.

Article 9- Audit rights, evaluation of the project and archiving of documents

 • 9.1 The European Commission, the European Anti-Fraud Office, the European Court of Auditors, or other Inițiative authorities are cunoștințe sunt acoperite de o sumă forfetară de 15 000 EUR pe proiect. Cuantumul finanțării ERDF corespunzătoare, respectiv maxim 16 000 EUR și 12 000 EUR, vor fi plătite către Municipiul Cluj-Napoca și vor fi distribuite între partenerii proiectului în conformitate cu diviziunea costurilor de pregătire.

  entitled to audit the proper use of funds by the project partners or arrange for such an audit to be carried out by authorised persons.

  • 9.2 Each project partners will produce all documents required for the audit, provide necessary information and give access to their business premises.

  • 9.3 In accordance with Regulation (EU) 1303/2013 Articles 56 and 57, each project partner undertakes to provide independent experts or bodies carrying out any project evaluation with any document or information necessary to assist the evaluation.

  • 9.4 Each project partner will archive documents related to the project implementation, for a period of five years after the payment of the balance. This period shall be longer if there are on-going audits, appeals, litigation or pursuit of claims concerning the contract. In such cases, the project partners shall keep the documents until such audits, appeals, litigation or pursuit of claims are closed. Other possibly longer statutory


 • 8.3 Finanțarea activităților comune este guvernată de principiul "doar partenerul este contractant". Partenerul care are statutul de contractant este singurul care bugetează, contractează și plătește efectiv, asigură verificarea și raportează 100% din costul beneficiului comun și primește ERDF. Modalitățile de împărțire a costurilor între parteneri sunt definite între partenerii implicați.

Articolul Nr. 9 - Drepturile de audit, evaluarea proiectului și arhivarea documentelor

 • 9.1    Comisia Europeană, Oficiul European de Antifraudă, Curtea de Conturi Europeană sau alte autorități ale Inițiativei au dreptul de a verifica utilizarea corectă a fondurilor de către partenerii proiectului sau de a asigura efectuarea unui astfel de audit de către persoane autorizate.

 • 9.2     Fiecare partener de proiect va pregăti toate documentele necesare pentru audit, va furniza informațiile necesare și va da acces la sediul său autorităților competente in vederea auditării.

 • 9.3     în conformitate cu articolele 56 și 57 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, fiecare partener de proiect se angajează să furnizeze experțiior sau organismelor independente care realizează evaluarea proiectelor orice document sau informații necesare pentru a ajuta la

retention periods, as might be stated by național law, remain unaffected.

9.5. In accordance with Regulation (EU) No 1303/2013, Article 140 (the archiving of the documents) each project partner must ensure that all documents are kept either:

 • a. in their original form;

 • b. as certified true copies of the originals;

 • c. on commonly accepted data carriers including electronic versions of original documents

 • d. or documents existing as electronic version only.

Notwithstanding the foregoing, the archiving formats have to comply with național legal requirements.

9.6 The requirements as indicated in points (4) and (5) also apply to any project partner which leaves the partnership before the end of the project.

Article 10 -Communication and publicity

10.1 Each project partner will implement a communication and dissemination plan that ensures adequate promotion of the project and its results towards potențial target groups, project stakeholders and the general public in compliance with the Annex XII (2.2) of Regulation (EU) No 1303/2013, the subsidy contract (Article 12) and the UIA Guidance. Particular attention shall be paid by beneficiaries to the visibility of the EU funding: any communication or publication related to UIA projects made by beneficiaries, including at conferences, seminars or in any information or promotional materials, shall indicate Union support and shall display the European Union emblem. When displayed in association with another logo, the European Union emblem must have appropriate

evaluare.

9.4 Fiecare partener de proiect va arhiva documentele    legate    de    implementarea

proiectului, pentru o perioadă de cinci ani de la plata soldului. Această perioadă este mai lungă dacă există audituri în curs, recursuri, litigii sau urmărirea revendicărilor privind contractul. în astfel de cazuri, partenerii de proiect păstrează documentele până când aceste audituri, contestații, litigii sau urmăriri sunt închise. Alte perioade de păstrare legale, eventual mai lungi, care ar putea fi stipulate de legislația națională, rămân neafectate.

9.5. în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013,     articolul     140     (arhivarea

documentelor), fiecare partener de proiect trebuie să se asigure că toate documentele sunt păstrate fie:

 • a. în forma originală;

 • b. copii conform cu originalul;

 • c. pe suporturile de date acceptate în

mod obișnuit, inclusiv versiunile electronice    ale    documentelor

originale

 • d. sau documente existente numai în format electronic.

în ciuda celor de mai sus, formatele de arhivare trebuie să respecte cerințele legale naționale.

9.6 Obligațiile prevăzute la punctele (4) și (5) se aplică, de asemenea, oricărui partener de proiect care părăsește parteneriatul înainte de sfârșitul proiectului.

Articolul Nr. 10 -Comunicare și publicitate

10.1 Fiecare partener de proiect va implementa un plan de comunicare și diseminare care să asigure o promovare adecvată a

prominence.

 • 10.2 The Project partners shall produce their communication material for local stakeholders and citizens in limba română.

 • 10.3 Unless differently required by the Entrusted Entity, any notice or publication in relation to the project, made in any form and by any means, including the Internet, must state that it only reflects the author's views and that the Inițiative authorities are not liable for any use that may be made of the information contained therein.

 • 10.4 Each project partner agrees that the Inițiative authorities shall be authorised to publish, in any form and by any means, including the Internet, the following information:

 •   the name and contact details of the (Main) Urban Authority and of the project partners,

 •   the project name,

 •   a summary of the project activities,

 •   the objectives of the project and the subsidy,

 •   the project start and end date,

 •  the amount of the subsidy and the total budget of the project,

3 the geographical location of the project implementation,

 •   progress reports including the final report

 • 10.5 Each partner agrees that any publication or communication regarding the project, made by themselves in any form and by any means, including the Internet, must be notified and approved in advance by the Main Urban Authority communication manager.

Article 11- Intellectual Property Rights

proiectului și a rezultatelor sale către potențialele grupuri țintă, părțile interesate din cadrul proiectului și publicul larg în conformitate cu anexa XII punctul 2.2 din Regulamentul (UE) nr. 1303 / 2013, contractul de finanțare (articolul 12) și orientările UIA. O atenție deosebită trebuie acordată de beneficiari pentru vizibilitatea finanțării UE: orice comunicare sau publicare referitoare la proiectele UIA făcute de beneficiari, inclusiv la conferințe, seminarii sau în orice material informativ sau promoțional, trebuie să indice sprijinul Uniunii și să afișeze emblema Uniunii Europene. Când este afișat în asociere cu o altă siglă, emblema Uniunii Europene trebuie să aibă o vizibilitate corespunzătoare.

 • 10.2   Partenerii proiectului vor produce materialele lor de comunicare pentru părțile interesate și cetățenii locali în limba română.

 • 10.3 Cu excepția cazului în care Entitatea împuternicită solicită altfel, orice notificare sau publicare în legătură cu proiectul, realizată sub orice formă și prin orice mijloace, inclusiv pe internet, trebuie să precizeze că reflectă doar opiniile autorului și că autoritățile de Inițiativă nu sunt responsabile pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acestea.

10.4. Fiecare partener de proiect este de acord ca autoritățile de Inițiativă să fie autorizate să publice, sub orice formă și prin orice mijloace, inclusiv pe Internet, următoarele informații:

 • •   numele și datele de contact ale Municipiul Cluj-Napoca și ale partenerilor proiectului,

 • •   numele proiectului,

 • •   un rezumat al activităților proiectului,

 • •   obiectivele proiectului și valoarea finanțării,

 • •   data începerii și sfârșitului proiectului,

 • •   valoarea finanțătii și  bugetul total al

proiectului,

 • •   localizarea geografică   a implementării

proiectului,

 • •   rapoarte de progres, inclusiv raportul final

10.5 Fiecare partener este de acord ca orice

 • 11.1 AII intellectual property, outputs and results (whether tangible or intangible) that derive from the project wiil be the property of the (Main) Urban Authority and the project partners.

 • 11.2 Notwithstanding the terms of Article 11.1, the other types of results of the project have to be made available to the general public free of charge by the (Main) Urban Authority and project partners. The Entrusted Entity and any other relevant Inițiative stakeholder (e.g. the European Commission) may reserve the right to use all the results for information and communication actions in respect of the Inițiative. If there are pre-existing intellectual and industria! property rights which are made available to the project, these wil 1 be fully respected provided that they are notified by the (Main) Urban Authority and project partners to the Entrusted Entity in writing.

 • 11.3 Any income generated by the intellectual property rights must be managed in compliance with the applicable EU, național and Inițiative rules in the fields of net revenue and state aid.

publicație sau comunicare referitoare la proiect, realizată de ei înșiși, sub orice formă și prin orice mijloace, inclusiv pe Internet, să fie notificată și aprobată în prealabil de către managerul de comunicare din cadrul Autorității Urbane Principale.

Articolul 11 -Drepturile de proprietate intelectuală

 • 11.1 Orice element ce ține de proprietatea intelectuală sau de rezultatele acestui proiect (tangibile și intangibile) care derivă din proiect este proprietatea Municipiuliui Cluj-Napoca și a partenerilor proiectului.

 • 11.2 Fără a aduce atingere prevederilor articolul 11.1, alte tipuri de rezultate ale proiectului trebuie să fie puse la dispoziție pentru publicul larg în mod gratuit de către autoritatea urbană principală Municipiul Cluj-Napoca și partenerii proiectului. Entitatea împuternicită și orice altă parte interesată relevantă din cadrul Inițiativei (de exemplu, Comisia Europeană) își pot rezerva dreptul de a utiliza toate rezultatele acțiunilor de informare și comunicare cu privire la Inițiativă. în cazul în care există drepturi de proprietate intelectuală și industrială pre-existente pentru proiect, acestea vor fi respectate pe deplin, cu condiția că acestea să fie notificate în scris de către autoritatea urbană principală Municipiul Cluj-Napoca și partenerii proiectului către Entitatea împuternicită.

 • 11.3  Orice venit generat din drepturi de proprietate intelectuală trebuie să fie gestionat în conformitate cu legile europene, cu legile naționale și cu regulile Inițiativei aplicabile în domeniul venitului net și a ajutoarelor de stat.

CHAPTER 3 -RESPONSABILITY, LIBILITY FOR

UNFULFILLED OBLIGATIONS AND

REPAYMENT

Article 12- Responsibilities of the parties

 • 12.1 The (Main) Urban Authority solely assumes responsibility for the entire Project as defined in the Subsidy Contract towards the Entrusted Entity.

 • 12.2 Each Project Partner is directly and exclusively responsible to the (Main) Urban Authority for the due implementation of its

CAPITOLUL 3

RESPONSABILITATE Șl RĂSPUNDERE PENTRU NERESPECTAREA OBLIGAȚIILOR Șl RESTITUIREA PLĂȚILOR

Articolul 12 - Responsabilitățile părților

respective project part, and forthe proper fulfilment of its obligations as set out in this Agreement and in the Application Form.

 • 12.3 In case a project partner does not comply with its obligations as agreed upon in this agreement, the Application Form and the subsidy contract, the concerned project partner shall be the sole responsible for any liabilities, damages and costs, resulting from the non-compliance.

 • 12.4    In specific cases of cooperation with third parties (e.g. concluding sub-contracts) including suppliers of good/services, the project partner concerned shall remain solely responsible to the (Main) Urban Authority concerning compliance with its obligations as set out in this agreement. The (Main) Urban Authority shall be informed by the project partner about the subject and party of any contract concluded with a third party. Any contracts with third parties will have to be concluded in accordance with EU and național legislation, including procedures set out in the public procurement rules applicable to the contracting partner.

 • 12.5 In case of irregularities the (Main) Urban Authority bears the overall responsibility towards the Entrusted Entity for the repayment of the amounts unduly paid. If the irregularity is committed by another Project Partner, the concerned organization shall repay to the (Main) Urban Authority the amounts unduly paid. When amounts unduly paid to a Project partner cannot be recovered due to negligence of the (Main) Urban Authority, the latter shall remain responsible for the repayment.

Article 13- Non-fulfilment of obligations and liability

12.1 Municipiul Cluj-Napoca își asumă responsabilitatea exclusivă pentru întregul proiect, așa cum este definit în Contractul de Finanțare față de Entitatea împuternicită.

12.2. Fiecare partener de proiect este direct și exclusiv responsabil față de Municipiul Cluj-Napoca pentru implementarea corespunzătoare a părții sale de proiect și pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor sale stabilite în prezentul Acord , în Contractul de Finanțare și în ultima variantă aprobată a Cererii de Finanțare/Formularului de aplicație.

 • 12.3           în cazul în care un partener de proiect nu își respectă obligațiile așa cum au fost convenite în acest Acord, în formularul de aplicație și in contractul de finanțare, partenerul respectiv de proiect va fi singurul responsabil pentru toate datoriile, daunele și costurile rezultate din nerespectarea obligațiilor.

 • 12.4            în cazurile speciale ale cooperării

cu terți (ex. încheierea sub-contractelor), inclusiv furnizorii de bunuri sau servicii, partenerul de proiect în cauză rămâne singurul responsabil față de Municipiul Cluj-Napoca, în ceea ce privește respectarea obligațiilor sale stabilite în acest Acord. Municipiul Cluj-Napoca trebuie să fie informat de partenerul de proiect cu privire la subiectul și la părțile contractului încheiat cu o terță parte. Orice contracte cu terțe părți trebuie încheiate în conformitate cu    legislația UE și

legislația națională, inclusiv cu procedurile stabilite în regulile de achiziții publice aplicabile partenerului contractual.

 • 12.5 în caz de nereguli, Municipiul Cluj-Napoca poartă responsabilitatea totală față de Entitatea împuternicită pentru restituirea sumelor plătite nejustificat. în cazul în care neregulile sunt comise de un alt partener de proiect, organizația în cauză restituie autorității urbane principale (Municipiul Cluj-Napoca) sumele plătite nejustificat. Atunci când sumele plătite în mod nejustificat unui partener de proiect nu pot fi recuperate din

 • 13.1 Should one of the project partners not fulfil its obligations, the (Main) Urban Authority shall warn the concerned partner and remind this partner to comply within a maximum of 10 days. The (Main) Urban Authority shall make any effort to contact the concerned partner(s) in order to solve the difficuIties, including seeking the assistance of the Permanent Secretariat / the Entrusted Entity of the Inițiative. The project partners undertake to find a rapid and efficient solution.

  • 13.2 Should the non-fulfilment of obligations continue, in spițe of notifications as mentioned under point 13.1 of this article, the (Main) Urban Authorities may decide to exclude/replace the concerned project Partner, with approval of the other partners. The Entrusted Entity/ Permanent Secretariat shall be informed immediately by the (Main) Urban Authority of such a decision.

  • 13.3 In case of non-fulfilment of a partner's obligations having financial consequences for the funding of the project as a whole, the (Main) Urban Authority may demand compensation to cover the sum involved.

  • 13.4 Each partner shall be liable to the other project partners and shall indemnify for any damages or costs resulting from the non-compliance of its contractual duties as set forth in this Agreement, in the Application Form and in the subsidy contract.

  • 13.5 No project partner shall be held liable for not complying with its obligations as agreed upon this agreement, should the non-compliance be caused by force majeure. In such a case, the partner involved must announce this immediately in writing to the other partners of the project. The force majeure is any unpredictable and insurmountable event,


neglijența autorității urbane principale (Municipiul Cluj-Napoca), aceasta din urmă rămâne responsabilă pentru restituire.

Articolul 13   -Neîndeplinirea   obligațiilor și

răspunderii

 • 13.1 în cazul în care unul dintre partenerii proiectului nu își îndeplinește obligațiile, Municipiul Cluj-Napoca va avertiza partenerul în cauză și îi va reaminti că trebuie să se supună clauzelor contractuale într-un interval de 10 zile. Municipiul Cluj-Napoca va depune toate eforturile pentru a contacta partenerul/partenerii în cauză pentru a rezolva dificultățile, inclusiv va solicita asistență din partea Secretariatului Permanent/Entității împuternicite a Inițiativei. Partenerii proiectului se angajează să găsească o soluție rapidă și eficientă.

 • 13.2 în cazul în care neîndeplinirea obligațiilor continuă, în ciuda notificărilor menționate la punctul 13.1 al prezentului articol, Municipiul Cluj-Napoca poate decide să excludă/înlocuiască partenerul respectiv, cu aprobarea celorlalți parteneri. Entitatea Împuternicită/Secretariatul Permanent este informată imediat de către Municipiul Cluj-Napoca asupra unei astfel de decizii.

 • 13.3  în caz de neîndeplinire a obligațiilor unui partener, cu consecințe financiare pentru finanțarea proiectului în ansamblu, Municipiul Cluj-Napoca poate cere despăgubiri pentru a acoperi suma aferentă.

 • 13.4         Fiecare partener se obligă la îndeplinirea contractuală față de restul partenerilor proiectului și va oferi despăgubiri pentru orice daune sau costuri rezultate din nerespectarea îndatoririlor sale contractuale stabilite în acest acord, in formularul de aplicație

occurred after the signing of the present Agreement and that prevents the total or the parțial execution of the Agreement (e.g. wars, natural calamities, general strikes, insurrections, revolts, epidemics, earthquakes, floods and other similar events that cannot be attributed to any party of / bonded by the Agreement). The force majeure exonerates the parties of the responsibility for not executing partially or totally the obligations stipulated in the Agreement during the period they appear and only if the events were properly notified. It is not considered as being force majeure any event similar to those presented above, that, without creating an impossibility of execution, makes the execution of the obligations very difficult for one of the parties.

Force majeure must be determined by a competent authority.

Article 14- Repayment of funds

 • 14.1 Should the Entrusted Entity, in accordance with the provisions of the Subsidy Contract, demand repayment from the (Main) Urban Authority of all or part of the subsidy already transferred, each partner concerned by the irregularity resulting in the repayment, is obliged to reimburse its share of the subsidy amount unduly received to the (Main) Urban Authority.

 • 14.2 The (Main) Urban Authority shaII, without delay, inform the concerned partner about any ERDF amount unduly paid due to an irregularity as soon as it is informed by the Entrusted Entity. It shall also forward, without delay, the letter by which the Entrusted Entity has asserted the recovery order and notify each partner of the amount to be repaid. This amount is due by the deadline indicated by the (Main) Urban Authority in accordance with the recovery procedure described in the UIA Guidance.

si in contractul de finanțare.

13.5 Niciun partener de proiect nu va fi tras la răspundere pentru nerespectarea obligațiilor sale convenite prin prezentul Acord, în cazul în care neconformitatea este cauzată de forța majoră, într-un astfel de caz, partenerul implicat trebuie să-i anunțe imediat în scris pe ceilalți parteneri ai proiectului. Forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și insurmontabil care a avut loc după semnarea prezentului Acord și care împiedică executarea totală sau parțială a Acordului de Parteneriat (de exemplu, războaie, calamități naturale, greve generale, insurecții, revolte, epidemii, cutremure, inundații și alte evenimente similare care nu pot fi atribuite niciuneia dintre părțile implicate în acord). Forța majoră exonerează părțile de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau totală a obligațiilor stipulate în Acord în perioada în care apar și numai dacă evenimentele au fost notificate în mod corespunzător. Nu este considerat ca fiind forță majoră orice eveniment similar cu cele prezentate mai sus, dacă, fără a crea o imposibilitate de executare, executarea obligațiilor devine foarte dificilă pentru una dintre părți.

Forța majoră trebuie constatată de o autoritate competentă.

Articolul 14 - Rambursarea fondurilor

 • 14.1         în situația în care Entitatea împuternicită, în conformitate cu dispozițiile contractului de finanțare, cere o restituire de la Municipiul Cluj-Napoca asupra întregii părți sau a unei părți a finanțării deja transferate, fiecare partener vizat de neregula care a dus la cererea de restituire este obligat să restituie cota sa din suma finanțării primite nejustificat, către Municipiul Cluj-Napoca.

 • 14.2  Municipiul Cluj-Napoca informează fără întârziere, partenerul în cauză despre orice sumă plătită în mod necuvenit ca urmare a unei nereguli, de îndată ce este informat de către

14.3 In case the amount to be recovered shall be subject to interest, the interest rate will be determined in accordance with the provisions of the Subsidy Contract (Article 16.4) and would be applied to each concerned partner.

Entitatea împuternicită. De asemenea, va transmite fără întârziere scrisoarea prin care Entitatea împuternicită a comunicat ordinul de recuperare și va notifica fiecare partener cu privire la suma care trebuie restituită. Această sumă este datorată până la termenul limită indicat de Municipiul Cluj-Napoca în conformitate cu procedura    de    recuperare    descrisă    în

recomandările UIA.

14.3 în cazul în care suma care urmează a fi recuperată se supune dobânzilor, rata dobânzii va fi determinată în conformitate cu prevederile contractului de finanțare (articolul 16.4) și va fi aplicată fiecărui partener în cauză.

CHAPTER 4 - CONCLUDING PROVISIONS

Article 15 - Delegation and legal succession

 • 15.1 No project partner shall have the right to transfer its rights and obligations under this agreement without the prior consent of the other project partners and the responsible Inițiative implementing bodies.

 • 15.2 In cases of legal succession (e.g. when the beneficiary changes its legal form), the (Main) Urban Authority or the concerned partner is obliged to transfer all duties under this agreement to the legal successor. The (Main) Urban Authority shall be notified by the concerned partner in written form, and shall notify the Entrusted Entity/ Permanent Secretariat according to the provisions set out in the Subsidy Contract.

Article 16- Changes in the Partnership

 • 16.1 The project partners agree not to back out of the Project unless they have unavoidable reasons to do so, being aware of the fact that all changes in the partnership need an approval of the relevant Inițiative authorities.

 • 16.2 The (Main) Urban Authority informs the Permanent Secretariat as soon as changes in the partnership are foreseeable. Changes in the partnership require a duly justified formal request for change from the (Main) Urban Authority to the Permanent Secretariat, and enter into force only after the approval by the relevant Inițiative authorities. However, once approved, they are valid retrospectively starting from the date when the written request was

CAPITOLUL 4-CONCLUZII

Articolul 15 - Delegare și succesiune legală

 • 15.1 Niciun partener de proiect nu are dreptul de a-și transfera drepturile și obligațiile rezultate din prezentul Acord fără acordul prealabil al celorlalți parteneri de proiect și a organismelor responsabile de implementare ale Inițiativei.

 • 15.2 în cazurile de succesiune legală (de exemplu, atunci când beneficiarul își modifică forma juridică), Autoritatea Urbană Principală sau partenerul respectiv sunt obligați să transfere succesorului legal toate obligațiile care decurg din acest acord. Autoritatea urbană principală va fi notificată în scris de partenerul respectiv și va notifica Entitatea împuternicită / Secretariatul permanent în conformitate cu prevederile din contractul de Finanțare.

Articolul 16- Modificări în parteneriat

16.1         Partenerii proiectului sunt de acord

să nu să se retragă din proiect decât dacă au motive inevitabile pentru a face acest lucru, fiind conștienți de faptul că toate modificările în Acordul de Parteneriat au nevoie de aprobarea

submitted to the Permanent Secretariat. When required, an amendment to the Partnership Agreement may be issued.

 • 16.3 In case a project partner withdraws from the Project or is excluded from it, the remaining partners shall undertake to find a rapid and efficient solution to ensure proper project implementation without any delay. Consequently, the partners shall endeavor to cover the contribution of the withdrawing partner, either by assuming its tasks by one or more of the remaining partners or in excepțional cases by involving a new partner in the partnership in line with the respective provisions.

 • 16.4 The provisions set for audits in Article 9 remain applicabie to the partner that backed out of the project or was excluded from the project.

Article 17- Amendment of the agreement and project modification

 • 17.1 This agreement shall only be amended in writing by means of an amendment to that effect signed by all parties involved. The (Main) Urban Authority shall notify the Permanent Secretariat of any amendment or supplement to the present Agreement.

 • 17.2 Modifications to the project that have been approved by the relevant Inițiative authorities, in compliance with the procedure set in the UIA Guidance, can be carried out without amending the present agreement.

Article 18- Dispute Settlement

18.1 In case of any disputes (even if regarded as such by only one of the partners), which may arise owing to a further agreement or an actual action which is wholly or partiy subject to the present agreement, the project partners shall first work towards an amicable settlement.

autorităților competente ale Inițiativei.

 • 16.2        Municipiul Cluj-Napoca informează Secretariatul Permanent de îndată ce schimbările în parteneriat sunt previzibile. Schimbările în cadrul Parteneriatului necesită o cerere formală din partea Municipiului Cluj-Napoca către Secretariatul Permanent, care să conțină justificări întemeiate pentru aprobarea schimbării solicitate și intră în vigoare numai după aprobarea de către autoritățile competente ale Inițiativei a acestei solicitări. Cu toate acestea, după aprobare, acestea sunt valabile retroactiv începând cu data la care cererea scrisă a fost prezentată Secretariatului Permanent.

Atunci când este necesar, se poate emite un amendament la acordul de parteneriat.

 • 16.3        în cazul în care un partener de proiect se retrage din proiect sau este exclus, restul partenerilor se angajează să găsească o soluție rapidă și eficientă pentru a asigura implementarea corespunzătoare a proiectului fără întârziere. Prin urmare, partenerii se vor strădui să acopere contribuția partenerului care se retrage sau este exclus, fie prin asumarea sarcinilor sale de unul sau mai mulți dintre partenerii rămași, sau în cazuri excepționale, prin implicarea unui nou partener în cadrul parteneriatului în conformitate cu prevederile respective.

 • 16.4 Dispozițiile stabilite pentru auditurile de la articolul 9 rămân aplicabile partenerului care a ieșit din proiect sau a fost exclus din proiect, precum și noului partener.

Articolul 17 -Modificarea Acordului și realizarea modificărilorîn proiect

 • 17.1 Acest Acord poate fi modificat doar în scris printr-un document semnat de toate părțile implicate. Municipiul Cluj-Napoca notifică Secretariatul Permanent cu privire la orice modificare sau completare a prezentului Acord.

 • 17.2 Modificările proiectului, care au fost aprobate de către autoritățile competente ale

 • 18.2       In case the partners do not reach an

amicable settlement, the settlement will be adjudicated by the competent court from the registred office of the (Main) Urban Authority. The Parties herewith agree that Romanian Courts from the registred office of the (Main) Urban Authority shall have competence to rule in all legal disputes arising from this Agreement.

Article 19- Final provisions

 • 19.1       The working language of this Partnership shall be Romanian The present Agreement is concluded in Romanian and English language. Any official internai document of the Project can be made available also in English if requested by the Inițiative Authorities.

 • 19.2       This agreement is governed by Romanian law, being the law of the country where the (Main) Urban Authority is located.

 • 19.3       In case of discrepancies between the Subsidy Contract and this Partnership Agreement, the provisions of the Subsidy Contract shall prevail.

 • 19.4       If any provision in this agreement should be wholly or partly ineffective, all other provisions remain binding, and the parties to this agreement undertake to replace the ineffective provision by an effective provision which comes as close as possible to the purpose of the ineffective provision.

 • 19.5 The present agreement is done in 11 originals of which each party keeps one original. Each one must be countersigned by every

Inițiativei, în conformitate cu procedura □revăzută în Ghidul UIA, se pot realiza fără amendarea sau modificarea prezentului Acord.

Articolul 18 - Soluționarea disputelor

 • 18.1 în cazul oricăror litigii (chiar dacă acestea sunt considerate ca atare numai de către unul dintre parteneri), care pot apărea ca urmare a unui acord sau a unei acțiuni concrete care face obiectul integral sau parțial al prezentului Acord, partenerii de proiect trebuie să acționeze mai întâi pentru o soluționare amiabilă.

 • 18.2 în cazul în care partenerii nu ajung la o soluționare amiabilă, disputa va fi soluționată de către instanța competentă de la sediul Autorității Urbane Principale.

Părțile convin prin prezenta că instanțele române de la sediul Autorității Urbane Principale vor avea competența să se pronunțe în toate litigiile juridice care decurg din prezentul acord.

Articolul 19 - Dispoziții finale

 • 19.1 Limba de lucru al acestui parteneriat este limba română. Prezentul Acord se încheie în limba română și în limba engleză. Orice document oficial intern al proiectului poate fi pus la dispoziție și în limba engleză, la solicitarea Inițiatorilor.

 • 19.2 Acest acord este guvernat de legea română, fiind legea țării în care se află autoritatea urbană principală Municipiul Cluj-Napoca.

 • 19.3 în caz de discrepanțe între Contractul de Finanțare și prezentul Acord de Parteneriat, prevalează prevederile Contractului de Finanțare.

 • 19.4 în cazul în care o prevedere din prezentul Acord ar ajunge să fie total sau parțial inaplicabilă, toate celelalte prevederi rămân obligatorii, iar părțile acestui Acord se angajează să înlocuiască dispoziția ineficientă/inaplicabilă printr-o dispoziție eficientă care se apropie cât mai mult de scopul inițial al celei devenită inaplicabilă.

 • 19.5 Prezentul Acord de Parteneriat se încheie în

Project Partner. One of the signed originals shall be transmitted to the Entrusted Entity.

19.6 The Parties signing the Partnership Agreement have fully understood and accepted the contents of the Subsidy Contract and undertake the activities and responsibilities in the meaning as included therein.

11 exemplare originale din care fiecare parte păstrează un exemplar original. Fiecare dintre ele trebuie să fie contrasemnate de fiecare partener de proiect. Unul dintre cele 11 documentele originale semnate se transmite Entității împuternicite.

19.6 Părțile care semnează Acordul de Parteneriat declară că au înțeles pe deplin și acceptă conținutul contractului de finanțare precum și activitățile și responsabilitățile în sensul în care sunt prevăzute în acesta.

Signatures:

Place:................ Date:............................

Cluj-Napoca Municipality,

Represented by: EMIL BOC, mayor

Signature......................................................

Place:.......................Date:............................

Cluj Cultural Centre Association,

Represented by: Ștefan Teișanu, executive director

Signature......................................................

Place:.............. Date:...........................

Transilvania Branch of Romanian Association for Electronic Industry and Software,

Represented by: Bianca Muntean, executive director

Signature......................................................

Place:.......... Date:...........................

Cluj IT Cluster,

Represented by: Andrei Kelemen, executive director

Signature......................................................

Place:.........................Date:...........................

Transylvanian Furniture Cluster,

Represented by: Ciprian Morcan, general manager

Signature......................................................

Semnături:

Place:.......................Date:............................

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Reprezentat prin: Emil BOC, primar,

Semnătura.....................................................

Locul:...............................Data:......................

Asociația Centrul Cultural Clujean,

Reprezentat prin: Ștefan Teisanu , director executiv

Semnătura.............................................

Locul:...........................Data:.....................

Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria de Electronică și Software (ARIES), Reprezentată prin: Bianca Muntean, director executiv

Semnătura:....................................

Locul:.................................Data:.....................

Asociația Cluj IT,

Reprezentata prin: Andrei Kelemen, director executiv

Semnătura:.................................................

Locul:...............................Data:.....................

Cluster Mobilier Transilvan,

Reprezentat prin : Ciprian Morcan, general manager

Semnătura:....................................................

Place:.........................Date:...........................

And Intercommunity Development Association Cluj Metropolitan Area (ADI ZMC)

Represented by: Coraian Zoltan, executive director

Signature......................................................

Place:.........................Date:...........................

University of Art and Design in Cluj-Napoca, Represented by: Radu Moraru, Rector Signature......................................................

Place:.........................Date:...........................

PLAI Association - Public Lab of Arhitecture and Innovation,

Represented by: Alexandra Mihali, president Signature......................................................

Place:.........................Date:...........................

Romanian Film Promotion

Represented by: Cristian Hordila, director Signature......................................................

Place:.........................Date:...........................

And Transilvania Creative Industries Cluster Represented by: loan Sbîrciu, President Signature......................................................

Locul:...............................Data:.....................

Și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, Reprezentată prin: Coraian Zoltan, director general

Semnătura:.....................................................

Locul:..............................Data:.....................

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca Reprezentata prin: Radu Moraru, Rector Semnătura:....................................................

Locul:...............................Data:.....................

Asociația PLAI- Laborator Public de Arhitectură și Inovație

Reprezentata prin : Alexandra Mihali, președinte Semnătura:....................................................

Locul:................................Data:.....................

Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc Reprezentata prin: Cristian Hordila, director Semnătura:.....................................................

Locul:...........................Data:.....................

Asociația Clusterul de Industrii Creative Transilvania

Reprezentat prin: loan Sbîrciu, Președinte