Hotărârea nr. 386/2019

Hotărârea 386/2019 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 191040 din 5.04.2019 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a), 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.


Nr. 386 din 15 aprilie 2019 ( Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Regia Autonoma a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.I. 201233


ANEXA 1 Hotărârea nr.386/2019


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2019
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/

Preliminat an precedent (N-1)2018

Propuneri an curent (N)   2019

%

Estimări an N + 1

2020

Estimări an N + 2

2021

%

9=7/5*1

00

10=8/7*

100

0

1

2

3

4

5

6

5/4*100

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

99.210

91.600

92,33

90.800

90.650

99,13

99,83

1

Venituri totale din exploatare, din care

2

99.200

91.592

92,33

90.792

90.642

99,13

99,83

a)

subvenții cf. prev. leg.

3

b)

transferuri cf. prev. leg.

4

2

Venituri financiare

5

10

8

80,00

8

8

100,00

100,00

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd.8 + rd. 20 + rd. 21)

7

97.851

90.798

92,79

90.100

89.970

99,23

99,86

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

97.476

90.348

92,69

89.680

89.550

99,26

99,86

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

57.824

40.574

70,17

40.181

39.431

99,03

98,13

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

1.678

1.392

82,96

1.100

1.100

79,02

100,00

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

34.481

44.148

128,04

44.199

44.769

100,12

101,29

CO

ch. de natura salariaia (Rd.

13 + Rd. 14)

12

32.253

42.005

130,24

42.100

42.650

100,23

101,31

C1

ch. cu salariile

13

29.090

37.359

128,43

37.500

38.000

100,38

101,33

C2

bonusuri

14

3.163

4.646

146,89

4.600

4.650

99,01

101,09

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe file conducere si corXroPcomi^i'9i'y»->\ con/țefe      '*'> V \

17

1.027

1.049

102,14

1.049

1.049

100,00

100,00


C5

cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

1.201

1.094

91,09

1.050

1.070

95,98

101,90

D

alte cheltuieli de exploatare

19

3.493

4.234

121,21

4.200

4.250

99,20

101,19

2

Cheltuieli financiare

20

375

450

120,00

420

420

93,33

100,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1- rd. 7)

22

1.359

802

59,01

700

680

87,28

97,14

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

112

108

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.359

802

59,01

588

572

73,32

97,28

1

Rezerve legale

25

68

40

58,82

29

28

72,50

96,55

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

1.291

762

59,02

0

0

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

559

544,00

0,00

97,32

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

0

0

0

0

0

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN

FONDURI EUROPENE, din care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

o)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:

43

27.642

17.691

0,64

0

0

0,00

0,00

1

Alocații de la buget,din care

44

24.442

5.791

0,24

0

0

0,00

0,00

aloc.buget, aferente plătii angaj. din anii precedenti

45

IX

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII

46

25.329

17.691

0,70

0

0

0,00

0,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

639

799

125,04

799

799

100,00

100,00

2

Nr. mediu de salariați total

49

600

650

108,33

650

650

100,00

100,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *

50

4.316

5.131

118,88

5.141

5.212

100,19

101,38

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)

51

4.212

4.326

102,71

5.141

5.212

118,84

101,38

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)

(rd.2/rd. 49)

52

165,33

140,91

85,23

139,68

139,45

99,13

99,83

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000

55

986,30

991,24

100,50

992,29

992,50

100,11

100,02

9

Plăți restante^

56

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

10

Creanțe ijestante ■"

57

190

190

100,00

170

160

89,47

94,12

Regia Autonoma a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, CIuj-Napoca

C.U.I. 201233


ANEXA 2 la Hotărârea nr.386/2019


Detalierea ind. economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli mii lei

Nr. rd.

Realizat an N-2 2017

Prevederi an precedent (N-1) 2018

Propuneri an curent (N) 2019

%

%

Aprobat

Preliminat/

Realizat

Aprobat

7=6/5*1

00

8 =

5/3a*100

conf. HG/ Ordi n corn un

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I

VENITURI TOTALE (rd. 2+rd. 22+rd. 28)

1

99.880

0

98.647

99.210

7.836

37.391

67.987

91.600

92,33

99,33

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

99.873

0

98.640

99.200

7.835

37.387

67.980

91.592

92,33

99,33

a)

din producția vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

88.474

0

86.058

76.707

7.143

34.543

58.408

77.707

101,30

86,70

a1)

din vanzarea produselor

4

940

5.300

5.213

1.200

3.900

6.000

7.500

143,87

554,57

a2)

din servicii prestate

5

86.222

78.678

69.476

5.800

29.800

50.800

68.107

98,03

80,58

a3)

din redevente si chirii

6

410

670

646

108

308

508

700

108,36

157,56

a4)

alte venituri

7

902

1.410

1.372

35

535

1.100

1.400

102,04

152,11

b)

din vanzarea mărfurilor

8

833

700

626

37

237

437

630

100,64

75,15

o)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

c1

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

10

0

0,00

0,00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

11

0,00

0,00

d)

din producția de imobilizări

12

6.472

10.340

10.256

0

900

6.400

9.900

96,53

158,47

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

0,00

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15+ rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

4.094

0

1.542

11.611

655

1.707

2.735

3.355

28,90

283,61

f1)

din amenzi si penalitati

15

363

192

192

255

305

330

350

182,29

52,89

f2)

din vânzarea activelor si alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0

0

165

165

0

2

5

5

3,03

0,00

- active corporale

17

165

165

0

2

5

5

3,03

0,00

- active necorporale

18

0,00f3)

din subvenții pentru investiții

19

95

95

95

0

0,00

100,00

f4)

din valorificarea certificatelor C02

20

0,00

f5)

alte venituri

21

3.636

1.090

11.159

400

1.400

2.400

3.000

26,88

306,90

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

7

0

7

10

1

4

7

8

80,00

142,86

a)

dir

imok

ilizări financiare

23

0,00

b)

dir

inve

îtiții financiare

24

0,00

c)

dir

difer

ante de curs

25

2

1

1

0

1

2

2

200,00

50,00

d)

dir

dob;

înzi

26

4

5

7

1

3

4

5

71,43

175,00

e)

alt

î ven

turi financiare

27

1

1

2

0

0

1

1

50,00

200,00

3

Ve

nituri

extraordinare

28

0,00

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

98.343

0

97.481

97.851

18.197

42.639

67.863

90.798

92,79

99,50

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din

care:

30

98.154

0

97.042

97.476

18.117

42.408

67.491

90.348

92,69

99,31

A.

Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

62.569

0

57.160

57.824

8.541

19.410

31.147

40.574

70,17

92,42

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

16.328

0

21.611

21.550

3.225

7.875

12.025

15.953

74,03

131,98

a)

ch

Bltuie

i cu materiile prime

33

5.529

11.125

9.980

1.350

3.850

5.850

7.700

77,15

180,50

b)

ch

Bltuie

i cu materialele consumabile, din care:

34

8.168

7.941

9.004

1.190

2.890

4.600

6.200

68,86

110,24

b1

cheltuieli cu piesele de schimb

35

841

645

697

200

400

506

606

86,94

82,88

b2

cheltuieli cu combustibilii

36

2.762

3.700

3.821

650

1.550

2.500

3.340

87,41

138,34

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

633

320

322

160

210

250

300

93,17

50,87

d)

ch

Bltuie

i privind energia si apa

38

1.386

1.750

1.814

500

750

1.000

1.318

72,66

130,88

e)

ch

Bltuie

i privind mărfurile

39

612

475

430

25

175

325

435

101,16

70,26

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

6.974

0

8.682

8.202

920

2.967

4.915

6.765

82,48

117,61

a)

ch

Bltuie

i cu întreținerea si reparațiile

41

568

550

603

80

260

430

600

99,50

106,16

b)

ch

Bltuie

i privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

6.103

0

7.822

7.298

730

2.537

4.245

5.885

80,64

119,58

b1

către operatorii cu capital integral/majoritar de stat

43

25

22

28

5

12

20

25

89,29

112,00

b2

- către operatori cu capital privat

44

6.078

7.800

7.270

725

2.525

4.225

5.860

80,61

119,61

c)

pri

ne dr

i asigurare

45

303

310

301

110

170

240

280

93,02

99,34

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 47 + rd. 48 + rd.

50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

39.267

0

26.867

28.072

4.396

8.568

14.207

17.856

63,61

71,49

a)

ch Bltuie

i cu colaboratorii

47

0,00

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

60

2

1

10

15

19

21

2100,00

1,67

b1 Icheltuieli privind consultanta juridica

49

0,00

o)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

78

0

80

78

24

56

83

116

148,72

100,00

c1

cheltuieli de protocol, din care:

51

71

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2

cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

53

7

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

ch. de promovarea produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr.2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

0

C

d1

ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

d2

cb. de sponsorizare in domeniile educație, imvatamant,social si sport,din care:

59

d3

pentru cluburile sportive

60

d4

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

e)    cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

602

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

79

cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

17

C

interna

65

5

externa

66

12

g)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

220

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

115

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

69

38.113

i1)

cheltuieli de asigurare si paza

70

18

i2)

cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul

71

45

I3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

45

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorponale, din care:

73

- a

:eren

e bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

ch

îltuie

i cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

' ■ y. <: ~yyyy ^yyyt&ss&yy;■

73

71

20

40

55

75

105,63

100,00

0,00

7

7

4

16

28

41

585,71

100,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

10

20

24

0

0,00

0,00

0

10

20

24

0,00

0,00

0

10

20

24

0,00

0,00

0,00

0,00

440

525

250

550

915

1.215

231,43

87,21

70

68

20

45

60

70

102,94

86,08

19

18

5

14

18

21

116,67

105,88

2

1

1

1

2

200,00

20,00

17

17

5

13

17

19

111,76

141,67

235

233

58

118

178

230

98,71

105,91

140

132

120

160

200

240

181,82

114,78

25.900

27.035

3.914

7.614

12.732

15.940

58,96

70,93

12

15

3

7

11

15

100,00

83,33

35

43

10

21

32

43

100,00

95,56

16

16

3

11

19

26

162,50

35,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

955

0

1.680

1.678

406

714

1.054

1.392

82,96

175,71

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0,00

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81

0,00

c)

ch.

CL

taxa

de licența

82

11

10

15

3

7

11

15

100,00

136,36

d)

ch.

CL

taxa

de autorizare

83

6

8

10

2

5

8

10

100,00

166,67

e)

ch.

CI

taxa

de mediu

84

2

3

2

1

2

3

3

150,00

100,00

f)

ch(

iltL

ieli ci

alte taxe si impozite

85

936

1.659

1.651

400

700

1.032

1.364

82,62

176,39

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

31.105

0

34.747

34.481

8.308

20.398

32.322

44.148

128,04

110,85

CO

Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)

87

25.099

0

32.511

32.253

7.729

19.298

30.701

42.005

130,24

128,50

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care;

88

21.834

0

29.267

29.090

7.139

17.139

27.303

37.359

128,43

133,23

a) halirii d4 baza

89

14.229

21.017

20.860

6.312

14.312

22.336

30.348

145,48

146,60

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)

90

7.605

8.250

8.230

827

2.827

4.967

7.011

85,19

108,22

c) ^Itd bonificații (conform CCM)

91

0,00

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

3.265

0

3.244

3.163

590

2.159

3.398

4.646

146,89

96,88

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările si completările ulterioare,din care:

93

1.068

1.212

1.180

235

1.035

1.505

1.984

168,14

110,49

tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0,00

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

197

374

371

0

479

719

959

258,49

188,32

b)

ich

ete c

s masa;

96

2.197

2.032

1.983

355

1.124

1.893

2.662

134,24

90,26

c)

'OL

cherr

> de vacanta;

97

0,00

d) ch. privind participarea saiariaților la profitul obtinut in anul precedent

98

0,00

e) hlt4 cheltuieli conform CCM.

99

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0,00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

0,00

c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

701

C

a)

pentr

j directori/directorat

105

641

componenta fixa

106

componenta variabila

107

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere

108

60

componenta fixa

109

componenta variabila

110

c)

centrjj AGA si cenzori

111

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

5.305

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:

114

3.525

(

a)

cheltuieli cu majorări si penalitati (rd. 122 + rd. 123), din care:

115

75

C

Cc

tre bi

igetul general consolidat

116

72

tre ai

ti creditori

117

3

b)

ch

îltuie

i privind activele imobilizate

118

62

o)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alt^ cheltuieli

120

612

e)

ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

121

2.942

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care:

122

-166

(

f1)

ch. privind ajustările si provizioanele

123

76

f1.1)

proviz. priv. participarea la profit a salariatilor

124

f1.2)

proviz. in leg. cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

242

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:

127

242

din participarea salariaților la profit

128

;             tst:       ........... . ’^jhwk.'

0,00

1.027

1.027

257

521

785

1.049

102,14

146,50

864

864

216

432

648

864

100,00

134,79

0,00

0,00

163

163

41

89

137

185

113,50

271,67

0,00

0,00

0,00

0,00

1.209

1.201

322

579

836

1.094

91,09

22,64

3.455

3.493

862

1.886

2.968

4.234

121,21

99,09

107

107

5

31

66

102

95,33

142,67

105

105

5

30

65

100

95,24

145,83

2

2

0

1

1

2

100,00

66,67

132

132

5

45

85

100

75,76

212,90

0,00

16

22

2

10

17

22

100,00

3,59

3.200

3.200

850

1.800

2.800

4.000

125,00

108,77

0

32

0

0

0

10

31,25

-19,28

32

0

0

0

10

31,25

42,11

0,00

0,00

0,00

)

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

129

venituri din alte provizioane

130

242

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

189

0

a)

cheltuieli privind dobânzile , din care:

132

154

0

a1

afere

nte creditelor pentru investiții

133

a2

afere

nte creditelor pentru activitatea curenta

134

154

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:

135

0

c

b1

afere

nte creditelor pentru investiții

136

b2

afere

nte creditelor pentru activitatea curenta

137

c)

alt

5 che

tuieli financiare

138

35

3

ci-

eltuie

li extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)

140

1.537

0

venituri impozabile

141

cheltuieli nedeductibiie fiscal

142

IV

IM

=OZI

r PE PROFIT

143

V

D7

TE E

E FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care:( Rd.2)

144

a)

venituri din subvenții si transferuri

145

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii,cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natura salariala (rd. 87), din care **

147

25.099

c

a)

cheltuieli sociale

148

b)

149

o)

150

3

Cheltuieli cu salariile (rd.88)

151

21.834

c

4

Nr

de p

arsonal prognozat la finele anului

152

672

5

Nr

med

u de salariați

153

672

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)det. pe baza cheltuielilor de natura salarialaț (rd. 147- rd.93*-rd.98)/rd. 153J/12X 1000

154

2.980

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf .Legii anuale a bugetului de stat

155

2.887

7

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoana) (rd. 2 /rd. 153)

156

148,62

0,00

0,00

439

375

80

231

372

450

120,00

198,41

436

373

80

230

370

447

119,84

242,21

0,00

0,00

436

373

80

230

370

447

119,84

242,21

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

3

2

0

1

2

3

5,71

0,00

1.166

1.359

-10.361

-5.248

124

802

59,01

88,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.511

32.253

7.729

19.298

30.701

42.005

130,24

128,50

1.212

1.180

235

1.035

1.505

1.984

168,14

0,00

0,00

0,00

29.267

29.090

7.139

17.139

27.303

37.359

128,43

133,23

655

639

686

799

799

799

125,04

95,09

633

600

660

680

690

650

108,33

89,29

4.120

4.316

946

2.238

3.526

5.131

118,89

144,82

4.022

4.212

X

X

X

4.326

102,71

145,90

155,83

165,33

X

X

X

140,91

85,23

111,25

b)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat

157

o)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd. 153

158

01)

Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care:

159

cantitatea de produse finite (QPF)

160

preț mediu (p)

161

valoare = QPF x p

162

pondere in ven. totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

0

8

Plăti restante

164

166

9

Creanțe restante, din care:

165

373

de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

de la operatori cu capital privat

167

166

de la bugetul de stat

168

de la bugetul local

169

de la alte entitati

170

9

Cr

îdite frentru finanțarea activitatii(soldul ramas de rambursat)

171


Regia Autonoma a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.I. 201233

ANEXA 3 la Hotărârea nr 386/2019

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an N-2

2017

%

Prevederi an (N-1) 2018

%

Aprobat

Realizat

4=3/2*100

Aprobat

Realizat

7=6/5*100

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3),

87.297

99.880

114,41

98.647

99.210

100,57

1.

Venituri din exploatare

87.291

99.873

114,41

98.640

99.200

100,57

2.

Venituri finaciare

6

7

116,67

7

10

142,86

3.

Venituri extrajaffer'gTx

0

0

0,00

0

0

0,00

Regia Autonoma a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

ANEXA 4 la Hotărârea nr 386/2019


C.U.I. 201233

Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției-

ANUL

an precedent (N-1)2018

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent

(N)2019

an N +1

2020

an N + 2

2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

28.835

27.642

17.691

0

0

1

Surse proprii, din care:

3.200

3.200

4.800

0

0

a) - amortizare

3.200

3.200

4.000

b) - profit

800

2

Alocații de la buget

25.635

24.442

5.791

0

0

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

0

0

7.100

0

0

linie credit

7.100

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

26.512

25.319

17.691

0

0

1

Investiții in curs, din care:

0

0

10.882

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

0

9.900

0

0

Platforma de stocare deșeuri

2019

9.900

b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

0

0

982

0

0

SPF,SF,PT Lucrări construire Baza de Agrement in municipiul Cluj Napoca

2019

982

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

( (

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

11.955

10.763

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

10.561

10.363

0

0

0

Lucrări montare statie de levigat si statie tratare deșeuri la platforma deșeuri

2019

10.519

10.330

SF,PT rețea alimentare cu apa si instalații stins incendiu Oser

2019

42

33

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

1.394

400

0

0

0

Lucrări amenaj.toalete ecologice in municipiul Cluj Napoca

246

245

SPF,SF,PT Lucrări construire Baza de Agrement in municipiul Cluj Napoca

2018

1.148

155

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitari administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-


T7

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a) unitatii administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale

14.557

14.556

6.809

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) interne                             C

b)externe

—-,—*

r\

(X

\oQK

OBtis ?» r * \

Bk

V L


Regia Autonoma a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.I. 201233


ANEXA 5 la Hotărârea nr 386/2019


Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a plăților restante


mii lei

Nr. crt.

Masuri

Termen de realizare

an precedent (N -1) 2018

an curent(N)2019

an N + 1 2020

an N + 2 2021

Preliminat/Realizat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restanX©---

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pct. 1

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante                                         Z6^^

1

Măsura 1...-CREȘTEREA VOLUMULUI PRODUCȚIEI SI A SERVICIILOR PRESTATE

in cursul anului

X

X

«

2

Măsura 2.....RESPECT. TERMEN. DE

PLATA A DATORIILOR

in cursul anului

X

X

3

Alte masuri

X

X

4

TOTAL Pct. 1

X

X

0

0

0

0

0

0

Pct.

//

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la Pct. 1

1.

Cauza 1 Reducerea serviciilor prestate

X

X

-557

-102

-20

2

Cauza 2.

X

X

3

Alte cauze

X

X

4

TOTAL Pct. II

X

X

-557

-102

0

-20

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

1.359

0

-557

0

-102

0

-20

0