Hotărârea nr. 385/2019

Hotărârea 385/2019 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 191036 din 5.04.2019 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.


Nr. 385 din 15 aprilie 2019 ( Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SAB-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 cj-ro


www.ctpcj.ro, emaiks^pf^taria


BUGET 2019

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE - RO201195|DEKRA?;


SISTEM DE MANAGEMENT AL

CALITĂȚII ISO 9001:2008


?ai!:Upui« voluntare. cu iupravcrjhnrn periodicâ


Anexa 1 la Hotărârea nr. 385/2019


N-1

N

COL 5/4

N + 1

N + 2

COL 7/5

COL 8/7

REALIZAT

PROPUNERI

%

ESTIMAT

ESTIMAT

%

%

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6=5/4*100

7

8

9=7/5*100

10=8/7*100

1

VENITURI TOTALE (RD.2+RD.5+RD.6)

1

148.629

167.347

112,6

168.016

169.024

100,4

100,6

1

Venituri din exploatare, din care:

2

148.265

166.597

112,4

167.263

168.267

100,4

100,6

a)

subvenții

3

b)

transferuri

4

2

Venituri financiare

5

364

750

206,0

753

758

100,4

100,6

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (RD.8+RD.20+RD.21)

7

148.053

167.147

112,9

167.816

168.823

100,4

100,6

1

Cheltuieli de exploatare

8

147.618

164.405

111,4

165.063

166.053

100,4

100,6

A

ch. cu bunuri si servicii

9

43.825

43.502

99,3

43.676

43.938

100,4

100,6

B

ch. cu impozite, taxe

10

1.653

1.653

100,0

1.660

1.670

100,4

100,6

C

ch. cu personalul

11

78.882

94.379

119,6

94.757

95.325

100,4

100,6

cO) ch. de natura salariala(13+14)

12

76.661

91.796

119,7

92.163

92.716

100,4

100,6

c1) ch. cu salariile

13

71.455

86.281

120,7

86.626

87.146

100,4

100,6

c2) bonusuri

14

5.206

5.515

105,9

5.537

5.570

100,4

100,6

c3) alte ch. cu personalul, din care:

15

-ch. plăti compensatorii

16

c4) ch. contract mandat

17

601

642

106,8

645

648

100,4

100,6

c5) ch. contribuții angajator

18

1.620

1.941

119,8

1.949

1.961

100,4

100,6

D

Alte ch. de exploatare

19

23.258

24.871

106,9

24.970

25.120

100,4

100,6

2

Ch. financiare

20

435

2.742

630,3

2.753

2.769

100,4

100,6

3

Ch. extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT

22

576

200

34,7

200

202

100,4

100,6

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

112

63

56,1

63

74

100,0

117,9

V

PROF. CONTABIL DUPĂ IMPOZIT PROFIT

24

464

137

29,5

138

141

100,6

102,6

1

Rezerve legale

25

29

10

34,7

7

7

69,0

102,6

2

Alte rezerve

26


3

Acoperirea pierderilor din anii precedenti

27

4

Constituire surse proprii finanțare

28

5

Alte repartizări

29

6

Profitul contabil după deducerea 25-29

30

435

7

Participarea salariatilor la profit

31

8

Minimum 50% la buget, din care:

32

218

a) dividende bugetul de stat

33

b) dividende bugetul local

33a

218

c) dividende alti acționari

34

9

Profit nerep. 31-32 - sursa proprie

35

218

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CH. ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE

37

a)

Ch. materiale

38

b)

Ch. cu salariile

39

c)

Ch. prestări servicii

40

d)

Ch. reclama si public.

41

e)

Alte ch.

42

VIII

SURSE DE FINAN. A INVESTIȚIILOR, DIN CARE:

43

90.979

1

Alocații de la buget

44

Aloc. Angaj. Anii anteriori

45

IX

CH. PT. INVESTIT!!

46

90.979

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. personal prognozat la finele anului

48

1.320

2

Nr. mediu salariati total

49

1.287

3

Câștigul mediul lunar pe salariat - ch. natura salariala

50

4.964

fara influenta mutării contribuțiilor

4

Câștigul mediul lunar pe salariat - ch. natura salariala

51

4.964

cu influenta mutării contribuțiilor

5

Productiv. Muncii in unitati valorice -

52

115.202

2/49 (mii lei/persoana)

6

Productiv. Muncii unitati fizice(mii calatorii/salariat)

53

148

7

Ch. totale la 1.000 lei venituri (7/1*1000)

. 54

996

8

Plăti restante

9

Creanțe restante

°\

)

Z-w


127

29,2

131

134

103,1

102,6

63

29,2

65

67

103,1

102,6

63

65

67

63

29,2

65

67

103,1

102,6

236.194

259,6

216.470

13.855

91,6

6,4

236.194

259,6

216.470

13.855

91,6

6,4

1.420

107,6

1.470

1.470

103,5

100,0

1.410

109,6

1.416

1.424

100,4

100,6

5.425

109,3

5.425

5.425

100,0

100,0

5.425

109,3

5.099

5.099

94,0

100,0

118.154

102,6

118.154

118.154

100,0

100,0

141

95,3

142

142

100,4

100,6

999

100,3

999

999

100,0

100,0COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA


B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130


Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro


BUGET 2019

Anexa 2 la Hotărârea nr. 385/2019


I IN BUGETUL DE VENITURI A ACESTORA


COD UNIC DE ÎNREGISTRARE - RO201195

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FI SI CHELTUIELI SI REPARTIZARE

MII LEI

REALIZAT

AN PRECEDENT

PROPUS 2019 (N)

2017 (N-2)

2018 (N-1)

3 LUNI

6 LUNI

9 LUNI

2019(N)

%

%

APROB.

REALIZ.

1

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6

7=6/5

8=5/3a

I

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

136.988

142.535

148.629

43.075

85.598

124.088

167.347

112,6

108,5

1

Venituri din exploatare (rd. 3+ rd. 8+ rd. 9 +

2

136.633

142.155

148.265

42.882

85.214

123.532

166.597

112,4

108,5

rd. 12 + rd. 13 +rd. 14)

a)

producția vanduta (4+5+6+7)

3

126.559

131.265

138.076

40.458

80.398

116.550

157.181

113,8

109,1

a1) vanzarea produselor

4

a2) servicii prestate

5

126.270

130.953

137.805

40.389

80.259

116.349

156.910

113,9

109,1

a3) redevente si chirii

6

289

312

271

70

139

201

271

100,0

93,8

a4) alte venituri

7

b)

vanzarea mărfurilor

8

671

725

738

190

377

547

738

100,0

110,0

o)

subvenții si transferuri de exploatare (10+11)

9

c1) subvenții

10

c2) transferuri

11

d)

producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente producției in curs de execuție

13

108

117

41

11

21

30

41

100,0

38,0

f)

alte venituri din exploatare (15+16+19+20+21)

14

9.295

10.048

9.410

2.223

4.418

6.404

8.637

91,8

101,2

f1) amenzi si penalitati

15

f2) vanzarea activelor si alte operații de capital

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3) subvenții pentru investiții

19

8.632

9.332

8.813

2.069

4.112

5.962

8.040

91,2

102,1

f4) valorificarea certificatelor CO2

20

f5) alte venituri

21

663

716

597

154

305

443

597

100,0

90,0

2

Venituri financiare (23+24+25+26+27)

22

355

380

364

193

384

556

750

206,0

102,5

a)

imobilizări financiare

23

b)

investiții financiare

24

o)

diferente de curs

25

311

328

309

89

176

255

344

111,3

99,4

d)

dobânzi

26

3

4

3

92

183

265

358

11.933,3

100

e)

alte venituri financiare

27

41

48

52

12

25

36

48

92,3

126,8

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (30+136+144)

29

135.096

142.335

148.053

42.606

83.390

123.706

167.147

112,9

109,6

1

Cheltuieli exploatare (31+79+86+120)

30

135.081

142.320

147.618

41.907

82.022

121.676

164.405

111,4

109,3

A

Cheltuieli cu bunuri si servicii(32+40+46)

31

39.625

39.821

43.825

11.089

21.703

32.196

43.502

99,3

110,6

A1

Cheltuieli privind stocurile(33+34+37+38+39)

32

33.533

34.832

37.813

9.818

19.217

28.507

38.518

101,9

112,8

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

1.489

1.382

1.540

331

649

962

1.300

84,4

103,4

b)

cheltuieli cu materialele consumabile

34

25.843

26.763

29.149

7.539

14.755

21.889

29.576

101,5

112,8

b1) cheltuieli cu piesele de schimb

35

5.594

5.114

4.521

974

1.906

2.828

3.821

84,5

80,8

b2) cheltuieli cu combustibilii

36

20.249

21.649

24.628

6.565

12.849

19.061

25.755

104,6

121,6

o)

ch. cu materialele de natura obiectelor de inventar

37

275

275

197

43

83

124

167

84,8

71,6

d)

ch. energia si apa

38

5.305

5.791

6.272

1.738

3.402

5.047

6.820

108,7

118,2

e)

ch. cu mărfurile

39

621

621

655

167

327

485

655

100,0

105,5

A2

Chelt. serviciile executate de terti (41+42+45)

40

4.277

3.347

4.017

817

1.600

2.374

3.207

79,8

93,9

a)

ch. intretinerea si reparațiile

41

2.751

2.251

2.570

538

1.053

1.562

2.110

82,1

93,4

b)

ch. chiriile(43+44)

42

96

96

199

51

99

147

199

100,0

207,3

b1) operatori capital de stat

43

96

96

199

51

99

147

199

100,0

207,3

b2) operatori capital privat

44

c)

prime asigurare

45

1.430

1.000

1.248

229

448

665

898

72,0

87,3

A3

Ch. cu alte servii executate de terti(47+48+50+

46

1.815

1.642

1.995

453

887

1.315

1.777

89,1

109,9

+57+62+63+67+68+69+78)

a)

ch. cu colaboratorii

47

b)

ch. comisioane si onorariu, din care:

48

11

11

11

3

5

8

11

100,0

100,0

b1) ch. consultanta juridica

49

o)

ch. protocol, reclama si publicitate

50

41

41

86

22

43

64

86

100,0

209,8

c1) ch. protocol, din care:

51

31

31

28

7

14

21

28

100,0

90,3

-tichete cadou Legea 193/2006

52

c2) ch. reclama si publicitate, din care:

53

10

10

58

15

29

43

58

100,0

580,0

-tichete cadou pt. ch. reclama si publicitate

54

-tichete cadou campanii de marketing

55

-ch. de promovare a produselor

56

d)

ch. cu sponsorizarea(58+59+61)

57

18

10

18

3

5

7

10

55,6

100,0

d1) ch. spons. domeniul medical si sanatate

58

d2) ch. spons. in educație, invatamant, social si

59

12

8

12

2

4

6

8

66,7

100,0

sport, din care:

d3) pentru cluburile sportive

60

2

4

2

1

2

3

4

200,0

100,0

d4) alte ch. cu sponsorizarea

61

6

2

6

1

1

1

2

33,3

100,0

e)

ch. transportul bunuri si persoane

62

78

78

76

17

33

49

66

86,8

97,4

f)

ch. deplasare, din care:

63

17

17

44

11

22

33

44

100,0

258,8


- ch. diurna(65+66)

64

17

17

44

11

22

33

44

100,0

258,8

-interna

65

10

10

10

8

16

24

32

320,0

100,0

- externa

66

7

7

34

4

7

11

15

44,1

485,7

g)

ch. poștale si telecomunicații

67

357

357

393

100

196

291

393

100,0

110,1

h)

ch. servicii bancare si asimilate

68

52

52

58

15

29

43

58

100,0

111,5

i)

alte ch. cu serviciile executate de terti, din care:

69

1.241

1.076

1.309

283

553

821

1.109

84,7

105,5

i1) ch. de asigurare si paza

70

i2) ch. intretinere si funcționare tehnica de calcul

71

i3) ch. pregătirea profesionala

72

15

15

29

29

i4) ch. reevaluarea imobilizărilor, din care:

73

- aferente domeniului public

74

i5) ch. prestațiile efectuate de filiale

75

i6) ch. recrutare si plasare person. conducere

76

i7) ch. anunțuri licitații si alte anunțuri

77

i8) alte servicii executate de terti

77'

1.226

1.061

1.280

275

539

799

1.080

84,4

104,4

i)

alte cheltuieli

78

B

Ch. impozite, taxe (80+81+82+83+84+85)

79

757

757

1.653

421

825

1.223

1.653

100,0

218,4

a)

ch. taxa expl. resurse minerale

80

b)

ch. concesionare bunuri publice

81

c)

ch. taxa licența

82

d)

ch. taxa autorizare

83

e)

ch. taxa mediu

84

250

250

990

252

494

733

990

100,0

396,0

f)

ch. alte taxe si impozite

85

507

507

663

169

331

491

663

100,0

130,8

C

Ch. cu personalul (87+100+104+113)

86

73.095

79.438

78.882

24.057

47.086

69.850

94.379

119,6

107,9

co

Ch. de natura salariala (88+92)

87

59.858

77.237

76.661

23.399

45.797

67.938

91.796

119,7

128,1

C1

Ch. salariile(89+90+91)

88

54.926

72.140

71.455

20.707

42.278

63.857

86.281

120,7

130,1

a) salarii de baza

89

34.713

43.261

45.160

13.087

26.720

40.357

54.530

120,7

130,1

b) sporuri, prime, alte bonificatii( conform CCM)

90

20.213

28.879

26.295

7.620

15.558

23.499

31.751

120,7

130,1

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri(93+96+97+98+99)

92

4.932

5.097

5.206

1.406

2.751

4.082

5.515

105,9

105,6

a) ch. sociale, din care:

93

553

593

1.232

324

635

941

1.272

103,2

222,8

- tichete cresa

94

- tichete cadou

95

b) tichete de masa

96

4.379

4.504

3.974

1.082

2.117

3.140

4.243

106,8

90,8

c) vouchere de vacanta

97

d) ch. participarea salariatilor profit

98

e) alte cheltuieli conform CCM

99

C3

Alte ch. cu personalul (101+102+103)

100

a) plăti compensatorii disponibilizări personal

101

b) ch. drepturi salariale - hotarari judecătorești

102

c) ch. restructurare, privatizare

103

C4

Ch. contractul de mandat (105+108+111+112)

104

447

578

601

164

320

475

642

106,8

134,5

a) director

105

314

355

378

107

209

310

419

110,8

120,4

-componenta fixa

106

198

239

239

61

119

177

239

100,0

120,7

- componenta variabila

107

116

116

139

46

90

133

180

129,5

119,8

b) consiliul de administrație

108

95

185

185

47

92

137

185

100,0

194,7

- componenta fixa

109

95

185

185

47

92

137

185

100,0

194,7

-componenta variabila

110

c) AGA si cenzori

111

38

38

38

10

19

28

38

100,0

100,0

d) alte comisii

112

C5

Ch. contribuții datorate de angajator

113

12.790

1.623

1.620

1.941

D

Alte ch. Expl. (115+118+119+120+121+122)

114

21.604

22.304

23.258

6.340

12.408

18.407

24.871

106,9

107,7

a)

ch. majorări si penalitati(116+117)

115

- către bugetul general consolidat

116

- către alti creditori

117

b)

ch. activele imobilizate

118

o)

ch. transferuri pt. plata person.

119

d)

Alte ch.

120

170

170

220

56

110

163

220

100,0

129,4

e)

ch amortizarea

121

21.434

22.134

23.038

6.284

12.298

18.244

24.651

107,0

107,5

f)

ajustări si deprecieri(123-126)

122

f1) ch. ajustări si provizioane

123

-participarea salariatilor la profit

124

-contractul de mandat

125

f2) venituri provizioane si ajustări, din care:

126

f2.1) anularea provizioanelor

127

- participarea salariatilor la profit

128

- deprecierea imobilizărilor

129

-venituri din alte provizioane

130

2

Ch. financiare(132+135+138)

131

15

"7?

435

699

1.368

2.029

2.742

630,3

2.900,0

a)

ch. privind dobânzile

132

0

0

432

698

1.366

2.026

2.738

a1) credite investiții

133

432

698

1.366

2.026

2.738

a2) credite activitatea curenta

134

b)

ch. diferente curs valutar

135

15

15

4

1

2

3

4

100,0

26,7

b1) credite investiții

136

b2) credite activ, curenta

137

15

15

4

1

2

3

4

100,0

26,7

c)

alte ch. financiare

138

-1

3

Ch. extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT(1-29)

140

1.892

200

576

469

2.208

382

200

34,7

30,4

-venituri neimpozabile

141

- ch. nedeductibile fiscal

142

655

425

265

68

132

196

265

40,5

IV

IMPOZIT PROFIT

143

374

88

112

80

352

82

63

56,1

29,9

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri din exploatare (rd. 2), din care:

144

136.633

142.155

148.265

42.882

85.214

123.532

166.597

112

109

a) venituri din subvenții si transferuri

145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea

146

productivității muncii

2

Ch. de natura salariala (rd. 87), din care:**)

147

59.858

77.237

76.661

23.399

45.797

67.938

91.796

119,7

128,1

a) influente conributii de la 01.01.2018

148

11.269

b) influente contribuții majorare fond salarii 2018

149

1.014

c)

150

3

Ch. cu salariile (rd. 88)

151

54.926

72.140

71.455

20.707

42.278

63.857

86.281

120,7

130,1

4

Nr. personal prognozat la finele anului

152

1.381

1.450

1.320

1.420

107,6

95,6

5

Nr. mediu salariati

153

1.356

1.410

1.287

1.300

1.350

1.380

1.410

109,6

94,9

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

154

3.679

3.839

4.964

6.000

5.654

5.470

5.425

109,3

134,9

determinat pe baza ch. de natura salariala

(rd. 147 - rd. 93*- rd. 98)/ rd. 153/ 12 X 1.000

b)

Câștigul mediu lunar salariat (lei/persoana)

155

3.679

4.565

4.964

6.000

5.654

5.470

5.425

109,3

134,9

determinat pe baza ch. de natura salariala, recalculat

cf. legii anuale a bugetului de stat

7

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total

156

100.762

100.819

115.202

32.986

63.122

89.516

118.154

102,6

114,3

personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2 / rd. 153)

b)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total

157

100.762

100.819

115.202

32.986

63.122

89.516

118.154

102,6

114,3

personal mediu recalculata cf. legii anuale a

bugetului de stat (mii lei/persoana)

c)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total

158

136

132

148

39

75

107

141

95,3

108,9

personal mediu (cantitate produse finite / persoana)

W=QPF / RD. 153 ( mii calatorii/persoana)

c1)

elemente calcul al productivității muncii in unitati fizice

159

1. cantitatea de produse finite (QPF) (calatorii

159

184.367

186.071

190.486

51.173

101.690

147.415

198.807

104,4

103,3

efectuate - mii calatorii)

2. preț mediu (p) (lei/calatorie)

161

0,68

0,70

0,72

0,79

0,79

0,79

0,79

109,1

105,6

3. valoare= QPF * p ( mii lei)

162

126.270

130.953

137.805

40.389

80.259

116.349

156.910

113,9

109,1

4. pondere in venituri de exploatare=rd. 159 / rd. 2(%)

163

92,42

92,12

92,95

94,19

94,19

94,19

94,19

101,3

100,6

8

Plăti restante

164

t—*

9

Creanțe restante, din care:

165

t         X

1. de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

sz

2. de la operatori cu capital privat

167

i

.1 \ v

A

3. de la bugetul de stat

168

i i

r* ‘ J. k      1

Uf ;

4. de la bugetul local

169

5. de la alte entitati

170

/

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul

171

^A.   * y/

ramas de rambursat)

-

in limita prevăzută la articolul 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute in Legea anuala a bugetului de stat


COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SAB-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj,ro, email:secretariat@ctpcj.ro


ISC«XH;WOB


IdekraI


SISTEM DE MANAGEMENT AL

CALITĂȚII ISO 9001:2008


fadi'.'ipaio vclunluta, cv

’.upr.Tx'eghero periodică


BUGET 2019


Anexa 3 la Hotărârea nr. 385/2019GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

MII LEI

NR.

INDICATORI

PREVEDERI AN N-2

%

PREVEDERI AN N-1

%

CRT.

2017

2018

APROBAT

REALIZAT

APROBAT

PRELIMINAT

0

1

2

3

4 = 3/2

5

6

7 = 6/5

1

VENITURI TOTALE

136.158

136.988

100,61%

142.535

148.629

104,28%

(RD.1 + RD.2 + RD.3)

2

VENITURI EXPLOATARE

135.990

136.633

100,47%

142.155

148.265

104,30%

3

VENITURI FINANCIARE

168

355

211,31%

380

364

95,79%

4

VENITURI EXTRAORDINARE

O    »COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA


B-dul21 Decembrie 1989, nr. 128-130 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro


BUGET 2019


Anexa 4 la Hotărârea nr. 385/2019

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI SI SURSELE DE FINANȚARE

MII LEI

NR.

INDICATORI

AN PRECEDENT (N-1)

VALOARE

CRT.

2018

AN CURENT

AN (N+1)

AN (N+2)

APROBAT

REALIZAT

(N)2019

2020

2021

A

SURSE DE FINANȚAREA

162.743

90.979

236.194

216.470

13.855

INVESTIȚIILOR ( 1+2+3+4)

1

SURSE PROPRII, DIN CARE:

2.584

7.136

16.493

13.855

13.855

- amortizare

2.584

7.136

16.493

13.855

13.855

- profit

2

ALOCAȚII DE LA BUGET, INCLUSIV

13.000

TAXA SPECIALA

3

CREDITE BANCARE, DIN CARE:

76.909

52.758

31.410

- interne

76.909

52.758

31.410

- externe

4

ALTE SURSE, din care:

70.250

31.085

188.291

202.615

- fonduri Guvernul Elvetian(85%), investiții

32.800

31.085

U.A.T.(15%)

- fonduri europene(85%), investiții U.A.T.(15%

37.450

179.304

200.882

- investiții U.A.T.

8.987

1.733

B

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII,

162.743

90.979

236.194

216.470

13.855

DIN CARE:

1

INVESTIȚII IN CURS, DIN CARE:

*

a) bunuri proprietatea privata a operatorului

'VzX

b) bunuri de natura domeniului public al

z”----

w \

statului sau al U.A.T.

/ /

c) bunuri de natura domeniului privat al

statului sau al U.A.T.

d) bunuri luate in concesiune, inchiriate sau in

locație, exclusiv cele de la pct. b) si c)

2

INVESTIȚII NOI, DIN CARE :

160.343

89.829

228.528

207.615

5.000

a) bunuri proprietatea privata a operatorului

90.093

58.744

40.237

5.000

5.000

-Mijloace de transport

83.209

53.067

37.530

- Alte mijloace fixe

6.884

5.677

2.707

5.000

5.000

b) bunuri de natura domeniului public al

70.250

statului sau al U.A.T.

c) bunuri de natura domeniului privat al

31.085

188.291

202.615

statului sau al U.A.T.

d) bunuri luate in concesiune, inchiriate sau in

locație, exclusiv cele de la pct. b) si c)

3

INVESTIȚII EFECTUATE LA IMOBILIZĂRILE

CORPORALE EXISTENTE (MODERNIZĂRI)

a) bunuri proprietatea privata a operatorului

b) bunuri de natura domeniului public al


statului sau al U.A.T.

c) bunuri de natura domeniului privat al

statului sau al U.A.T.

d) bunuri luate in concesiune, inchiriate sau in

locație, exclusiv cele de la pct. b) si c)

4

DOTARI(ALTE ACHIZIȚII DE IMOBILIZĂRI

CORPORALE

5

RAMBURSĂRI DE RATE AFERENTE

2.400

1.150

7.666

8.855

8.855

CREDITELOR PENTRU INVESTIȚII

a) interne

2.400

1.150

7.666

8.855

8.855

b) externe                             /

A

/ <

____________________________________f.A»

z-—-y

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA


B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

DEKRA


SISTEM DE MANAGEMENT Al

'^1 CAIITĂT1I ISO 9001:2008


Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro

BUGET 2019


Anexa 5 la Hotărârea nr. 385/2019

MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT

MII LEI


NR.CRT.

MASURI

REALIZAT

BVC 2019

AN N+1

AN N+2

2018

0

1

2

3

4

5

1

A. Masuri de imbunatatire a

rezultatului brut

2

Creșterea veniturilor din transport calatori

19.104

3

Creșterea veniturilor financiare

386

4

Scăderea cheltuielilor cu materiale

930

5

Scăderea cheltuielilor cu echip. lucru

30

6

Scăderea vcheltuielilor cu mat. nestocate

10

7

Scăderea cheltuielilor cu reparații

460

8

Scăderea cheltuielilor cu prime de asigurare

350

9

Scăderea cheltuielilor de transport

10

10

Scăderea cheltuielilor cu servicii ex. de terti

200

11

Scăderea cheltuielilor cu sponsorizări

9

12

TOTAL A (rd. 2 + ...+rd.11)

21.489

511

770

13

B. Cauze care diminuează masurile de la A

14

Scăderea veniturilor din amortisment

-773

15

Creșterea cheltuielilor cu combustibilii

-1.127

16

Creșterea cheltuielilor cu energia

-549

17

Creșterea cheltuielilor cu salariile

-14.867

18

Creșterea cheltuielilor cu tichete de masa

-269

19

Creșterea cheltuielilor cu protecția sociala

-40

20

Creșterea cheltuielilor cu contribuții - CAM

-321

21

Creșterea cheltuielilor cu amortismentul

-1.613

22

Creșterea cheltuielilor financiare - cu dobânzi

-2.306

23

TOTAL B (rd. 14+ ... + rd.22)

-21.865

-511

-768

24

TOTAL (PROFIT AN ANTERIOR + A- B)

576

200

200

202COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA


B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130


Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931 www. ctpcj .ro, em aii: secretariat@ctpcj .ro

BUGET 2019-ANEXA A

STRUCTURA VENITURILOR 2019

1. STRUCTURA VENITURILOR - MII LEI

NR.

VENITURI

REALIZAT

PONDERE

BVC 2019

PONDERE

DIFERENȚA

%

CRT.

2018

IN TOTAL

IN TOTAL

VENITURI

VENITURI

0

1

2

3

4

5

6=4-2

7=4/2X100

1

Venituri din transport calatori

135.351

91,1%

154.456

92,3%

19.105

114,1%

2

Venituri din amortisment

8.813

5,9%

8.040

4,8%

-773

91,2%

3

Total activitate de baza (1+2)

144.164

97,0%

162.496

97,1%

18.332

112,7%

4

Venituri activitati diverse

4.101

2,8%

4.101

2,5%

0

100,0%

5

Total venituri exploatare (3+4)

148.265

99,8%

166.597

99,6%

18.332

112,4%

6

Venituri financiare

364

0,2%

750

0,4%

386

206,0%

7

Total general venituri (5+6)

148.629

100,0%

167.347

100,0%

18.718

112,6%

2. STRUCTURA VENITURILOR DIN ACTIVITATI DIVERSE - MII LEI

NR.

VENITURI DIVERSE

REALIZAT

BVC 2019

DIFERENȚA

%

CRT.

2018

0

2

2

3

4

5

6=4-2

7=4/2X100

1

Reclame, publicitate

346

346

0

100,0%

2

Chirii

271

271

0

100,0%

3

Vanzari mărfuri

738

738

0

100,0%

4

Prestații intersecții

1.917

1.917

0

100,0%

5

Prestații terti

40

40

0

100,0%

6

Mijloace fixe casate

513

513

0

100,0%

7

Producție in curs de execuție

41

41

0

100,0%

8

Producție de imobilizări

191

191

0

100,0%

9

Alte venituri din exploatare

44

Jzz'*țA A)

rx 44

0

100,0%

10

Total (1+2+3+4+5+6+7+8+9)

4.101

/    s' -*■

A \i°i

0

100,0%