Hotărârea nr. 384/2019

Hotărârea 384/2019 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 23.04.2019, ora 12

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 23.04.2019, ora 12

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 23.04.2019, ora 12 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 190998 din 5.04.2019 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 23.04.2019, ora 12;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale O.U.G 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare precum, ale art. 31 și 32 din Statutul Societății Sala Polivalentă S.A. aprobat prin Hotărârea nr. 341/2014 și ale Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Sala Polivalentă S.A., conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se mandatează domnul Constantin Ioan Tomoș, consilier local, pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 23.04.2019, ora 12.

Art.3 Societatea Sala Polivalentă S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală ordinară a Acționarilor, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.4 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Sala Polivalentă S.A. direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Nr. 384 din 15 aprilie 2019

( Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)SC SALA POLIVALENTA SA

Cluj-Napoca, Aleea Stadionului,

RO 33602967 J12/2740/2014

BUGET D la SCSAnexa 1 la Hotărârea nr.384/2019


Cheltuieli pe anul 2019

ENTA SA Cluj Napoca

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

BVC 2017

Propunere

BVC 2018

Rectificare

BVC 2018

Realizat

BVC 2018

Propunere

BVC 2019

N+l

N+2

0

1

2

n

3

4

5

6

7

8

9

L

VENITURI TOTALE

(Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

2286

3633

4588

4937

4282

4602

4902

1

Venituri din exploatare

2

2284

3632

4587

4936

4280

4600

4900

a)

subvenții cf. prevederilor legale în

o

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0

0

0

0

0

2

Venituri financiare

5

0

1

1

1

2

2

2

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0

0

0

0

0

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

2962

3390

3764

3292

3495

3745

3936

I

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2962

3390

3763

3291

3494

3744

3935

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

1066

1330

1842

1547

1224

1424

1600

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

982

985

985

815

980

990

980

/'VViTwsastJBgv :-vz"


VVâfflfiftfiRRRiV____JJWdlIV<HH


H

c

cheltuieli cu personalul, din care:

11

903

1025

920

911

1200

1230

1255

CO

Cheltuieli de natură salarială

(Rd.l3+Rd,14)

12

608

718

610

610

830

850

870

CI

cheltuieli cu salariile

13

608

718

610

610

830

850

870

C2

bonusuri

14

0

0

0

0

0

0

0

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0

0

0

0

0

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

16

130

289

289

280

340

340

340

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

17

165

18

21

21

30

40

45

D

alte cheltuieli de exploatare

18

11

50

15

18

90

100

100

2

Cheltuieli financiare

19

0

0

1

1

1

1

1

O

3

Cheltuieli extraordinare

20

0

0

0

0

0

0

0

HI

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

21

-676

243

824

1645

787

857

966

IV

IMPOZIT PE PROFIT/venit 1%

22

0

36

46

0

0

0

108

PROFITUL CONTABIL RĂMAS

DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT,din care:

23

-676

207

778

1645

787

857

858

1

Rezerve legale

24

0

12

41

82

39

43

482

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

25

0

0

0

0

0

0

0

'l

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

26

0

195

737

1563

748

814

244

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

27

0

0

0

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

28

0

0

0

0

0

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 24, 25 și 26

29

0

0

0

0

0

0

566

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat ia nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

30

0

0

0

0

0

0

0

8

Minim 50% vărsâminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor auton., ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

31

0

0

0

0

0

0

0

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

32

0

0

0

0

0

0

0

b)

dividende cuvenite bugetului local

n o

0

0

0

0

0

0

0

c)

dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0

0

0

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.3 l-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

0

0

0

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0

0

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

0

0

0

0

0

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu salariate

39

0

0

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0

0

0

0

0

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

41

0

0

0

0

0

0

0

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0

0

0

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:

43

0

0

0

0

0

0

0

1

Alocații de la buget alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

44

0

0

0

0

0

0

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0

0

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

0

0

0

0

0

0

0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0

0

0

0

0

0

1

Nr. de personal prognoza! la finele anului

48

14

19

17

16

19

19

19

2

Nr. mediu de salariați total

49

18

19

16

15

18

18

18

o

3

Câștigul mediu lunar pe salariat ( mii Iei/ persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.l2/Rd.49)/ 12

50

2.81

3.15

3.18

3.39

3.84

3.94

4.03

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ( mii lei/persoană) (Rd.l3/Rd.49)/ 12

51

2.81

3.15

3.18

3.39

3.84

3.94

4.03


5

Productivitatea muncii în unități valorice pe totai personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)

52

126.89

191.16

286.69

329.07

237.78

255.56

272

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

0

0.00

0.00

0.00

0

0

0

7

Cheltuieli totale raportate la venituri tot. (Rd.7/Rd.l)

54

1.3

0.93

0.82

0.67

1

1

1

8

Plăți restante

55

0

0

0

0.00

0

0

0

9

s" o    *

Creanțe restante/ >. rtțM     4» \

-

56

220

100

30

100.00

50

0

0SC SALA POLIVALENTA SA

Cluj-Napoca, Aleea Stadionului, nr.4

RO 33602967 J12/2740/2014


Anexa 2 la Hotărârea nr.384/2019


BUGET DE VENITU


IELI PE ANUL 2019

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOM     ANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI

SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

miile!

INDICATORI

Nr. rd

Realizat

2017

Realizat

2018

Propus an

2019

2019 trim.I

2019

trim.II

2019 trim.III

2019

trim.IV

%

%

0

1

2

3

4

5

6

6a

6b

6 c

6d

7=6/5

8=6/4

I.

VENITURI TOTALE

(Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

2286

4937

4282

1025

1120

1215

922

87

187

1

Venituri am exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd. 12+Rd. 13+R d.14), din care:

2

2284

4936

4280

1025

1120

1215

920

87

187

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

2284

4936

4280

1025

1120

1215

920

87

187

al)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a2)

din servicii prestate

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a3)

din redevențe și chirii

6

2090

4842

4200

1000

1100

1200

900

87

201

a4)

alte venituri

7

194

94

80

25

20

15

20

85

41

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (R.d.lO+Rd.11), din. care:

9

0

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în. vigoare

10

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

d)

din producția de imobilizări

12

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

1)

alte venituri din exploatare

(Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd.20+Rd.2

1), din care:

14

0

fi)

din amenzi și penalități

15

0

1

12)

din vânzarea activelor și alte operații de capital Rd. 18+Rd. 19), din care:

1.6

0

active corporale

17

0

active necorporale

18

0

1

1

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

I

f5)

alte venituri

21

0

I

1 2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.2

7), din care:

22

2

a)

din imobilizări financiare

23

0

b)

din investiții financiare

24

0

c)

din diferențe de curs

25

0

d)

din dobânzi

26

2

e)

alte venituri financiare

27

0

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

j

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

2

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0 1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
CHELTUIELI TOTALE

(Rd.30+Rd.I36+Rd.l44)

29

2962

3292

3495

834

83C

8g<3

901

106

118

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.3 l+Rd.79+Rd.86+Rd.!20), din

care:

30

2962

3291

3494

834

880

880

900

106

118

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

1066

1464

1224

325

323

310

266

84

115

Al

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.3

9), din care

32

661

707

607

161

120

137

189

86

92

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0

0

0j

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

57

HI

102

18

20

35

29

92

179

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0

10

10

0

0

5

5

100

0

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

8

2

2

0

0

0

n

z

100

25

b3)

cheltuieli cu alte materiale

36a

50

99

90

18

20

30

22

91

180

o)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

10

7

5

->

3

0

2

0

71

50

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

594

589

500

140

100

100

160

85

84

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd,45), din. care:

40

151

166

110

32

38

30

10

66

73

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

0

140

80

10

30

30

10

57

0

b)

cheltuieli privind chiriile

(Rd.43+Rd.44) din care:

42

98

0

0

0

0

0

0

0

0

M)

către operatori cu capital integral/’majoritar de stat

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b2)

către operatori cu capital privat

44

98

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

prime de asigurare

45

53

26

30

22

8

0

0

11.5

57

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate

de terți (Rd.47+Rd.48+Rd. 50

+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.

68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

254

591

507

132

165

143

67

86

200

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

228

30

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul,din care:

48

9

70

100

24

28

24

24

1.43

1111

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

0

1

10

0

5

5

0

1000

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

0

35

10.

9

o

3

2

29

0

ci)

cheltuieli de protocol, din care:

51

0

o

J

10

2

o

3

3

2

333

0

tichete cadou potrivit Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0

32

0

0

0

0

0

0

0

cheltuieli de publicitate

0

32

0

0

0

0

0

0

0

tichete cadou ptr. Cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente modificările ulterioare

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ch. De promovare produse

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d)

Cheltuieli cu sponsorizarea

(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd,61), din

care:

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:

63

0

41

90

43

45

1

I -

220

0

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd,66), din care:

64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- internă

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- externă

66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

14

14

15

3

3

5

4

107

107

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

o

3

2

0

I

0

1

100

67

î)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

0

399

290

60

85

110

35 '

73

0

ii)

cheltuieli de pază si protecție

70

0

70

70

10

20

30

10

100

0

i2)

cheltuieli privind întreținerea și ^funcționarea tehnica calcul

71

0

10

10

0

5

5

0

100

0

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0

2

10

0

0

5

5

500

0

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform OUG nr. 109/2011

76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți ( curățenia, asis.tehnica,mentenanta etc )

78

0

317

200

50

60

70

20

63

0

B

BO

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.8 4+Rd.85), din care:

79

982

814

980

233

233

233

281

120

100

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale

81

30

43

48 ■

0

0

0

48

112

160

c)

ch. cu taxa de licență

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0'                                                                                                                                                                                                                                                                    TUWSiBE’pRi „. Jfifffiffîbnnffi.

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

î)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

952

771

932

233

233

233

121

98

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 113), din care:

86

903

909

1200

269

301

315

315

132

133

CO

Cheltuieli de natură salariată

(Rd.88+Rd.92)

§7

608

609

830

180

200

225

225

136

137

CI

Cheltuieli cu salariile

(Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

oo

608

609

830

180

200

225

225

136

137

a) salarii de bază

89

608

609

§30

180

200

225

225

136

137

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (cf. CCM)

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2

Bonusuri

(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.9

9), din care:

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tichete de creșă, cf. Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tichete cadou pt. cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) tichete de masă;

96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) tichete de vacanță;

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1

d) ch. privind participarea salariațiior la profitul obținut în anul precedent

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03), din

care:

100

0

0

0

c

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete

(Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111 +Rd. 112), din care:

104

130

279

340

82

93

83

82

122

262

a) pentru directori/directorat

105

0

140

187.

46

47

47

47

134

0

componenta fixa

106

0

0

187

46

47

47

47

o

0

componenta variabila

107

0

0

0

0

0

0

0

1 0

0

b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere

108

130

139

153

36

46

36

35

110 .

118 -

componenta fixa

109

0

0

142

36

35

36

35

0

0

componenta variabila

110

0

0

11

0

11

0

0

0

0

c) pentru AGA și cenzori

111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd. 114+Rd. 115+Rd. 116+Rd. 117+ Rd.l 18+Rd.l 19),din care:

113

165

21

30

7

8

7

8

143

18

a) ch. privind contribuția ia asigurări sociale

114

120

0

0

0

0

0

0

0

0

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

5

0

0

0

0

0

0

0

0

c) ch. privind contribuția ia asigurări sociale de sănătate

116

40

0

0

0

0

0

0

0

0

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e) ch. privind contribuția unității Ia schemele de pensii

118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

119

0

21

30

7

8

7

8

143

0

D

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 +Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+ Rd. 127+Rd. 12 8),din care:

120

11

104

90

7

23

22

38

87

818

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l22+Rd.l23), din care:

121

0

16 ■

10

2

3

2

o

3

63

0

- către bugetul general consolidat

122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- către alți creditori

123

0

16

10

2

o

3

2

o

63

0

b)

imobilizate

124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d)

alte cheltuieli

126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e)

ch. cu. amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

11

0

0

0

0

0

0

0

0

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.1.29-Rd.131). din care:

128

0

88

80

5

20

20

35

91

0

fi)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

0

88

80

5

20

20

35

91

0

fl.l

)

provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fi .2

)

provizioane in legătură cu contractul de mandat

130

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare.din care:

131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.1

)

din anularea provizioanelor

(Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35), din

care:

132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din participarea salariatilor la profit

133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din deprecierea mobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

venituri din alte provizioane

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

Cheltuieli financiare

(Rd.l37+Rd.l40+Rd.l43), din

care:

136

0

1

1

0

0

0

1

0

0

a)

cheltuieli privind dobânzile

(Rd.l38+Rd.l39), din care:

137

0

0

0

0

0

0

0

0

0

al)

aferente creditelor pentru investiții

138

0

0

0

0

0

0

0

0'

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1

i

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 +Rd. 142), din care:

140

0

1

bl)

aferente creditelor pentru investiții

141

0

0

b2)

pentru activitatea curentă

142

0

1

c)

alte cheltuieli financiare

143

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

144

0

0

III

REZULTATUL BRUT

(profît/pierdere) (Rd. 1 -Rd.29)

145

-676

1645

venituri neimpozabile

146

0

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

0

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

0

0

DATE DE FUNDAMENTARE

149

0

I

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

150

608

609

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

608

609

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

14

16

4

Nr. mediu de salariați

153

18

15

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151 /Rd. 15 3 )/12

154

2.81

3.39

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat ( mii lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150/Rd. 153)/12

155

2.81

3.39

1

0

0

0

1

100

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

787

191

240

335

21

48

216

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

830

180

204

229

225

136

137

830

180

200

225

225.

136

137

19

17

18

19

19

119

136

18

16

17

18

18

120

100

3.84

3.75

3.92

4.17

4.17

113

137

3.84

3.75

3.92

4.17

4.17

113

137


........_.......... .. .   ,                                                                  y ......                                      ^../-j^TjaBraaMat-L_______sbkkkîieihk4

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.l53)

156

j

126.89

329.07

237.78

G

0

0

0

72

187

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=QPF/Rd.l53

157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

cl

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

158

0

0

0

0

0

0

0

0

0

cantitatea de produse finite (QPF)

159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

preț mediu (p)

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

vaioare=QPF*p

161

0

0

0

o ■

0

0

0

0

0

ponderea in venituri totale de exploatare =Rdl61/Rd.2

162

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Plăți restante

163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Creanțe restante, din care:

164

220

100

50

0

0

0

50

50

0

de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat

165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

de la operatori capital privat

166

220

100

50

0

0

0

50

50

0

1

de la bugetul de stat

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

de la bugetul local

168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

de la alte entitati

169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

170

0

VV\

0

0

0

0

0

0SC SALA POLIVALENTA SA

Cluj-Napoca, Aleea Stadionului, nr.4

RO 33602967 J12/2740/2014

Anexa 3 la Hotărârea n.r.3 84/2019

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an 2017

Prevederi an 2018

%

%

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

2017

2018

0

1

2

o

3

4

5

6=3/2

7=5/4

L

Venituri totale

(rd.H-rd.2+rd,3), din care:

2282

2286

4588

4937

100.18

107.61

1

Venituri din exploatare

2277

2284

4587

4936

100.31

107.61

2

Venituri financiare

5

2

1

1

40.00

100

Venituri extraordinare

0

0

0

0

0


SC SALA POLIVALENTA SA

Cluj-Napoca, Aleea Stadionului, nr.4

Anexa 4 la Hotărârea nr.3 84/2019


RO 33602967 J12/2740/2014

Program de investiții, dotări si surse de finanțare pentra anul 2019

mii lei

1 “ .......

5

INDICATORI

Data finalizării investiției

Valoare

Aprobat

an

2014

an.

2015

an

2016

an

2017

an

2018

an

2019

an

2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

8

li

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, dia care :

1

Surse proprii, din care:

a) - amortizare

b) - profit

z

Alocații de la buget

X A

n

Credite bancare, din care:

7w-

S3—<0

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

\J

-disponibil in cont( majorare capital social)

V Mă---- <

- (denumire sursă)

-

1

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII, din care:

1

Investiții în curs, din care:

I

y

a) pentru bunurile proprietate privată a

i H

operatorului economic:

îi

1.1

AUTOTURISM

ii

- (denumire obiectiv)

u

ii

-

b) pentru bunurile de natura domeniului

public al statului sau al unității

administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

ii

-

*

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a

a operatorului economic:

2.1

Cluster inovativ pt tehnologii avabsate pilot in energii alternative CITAT-E

b) pentru bunurile de natura domeniului

public al statului sau al unității

administrativ-teritoriale:

1

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările

corporale existente (modernizări), din care:33WfflXKf


operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări

50

100

£

1

corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții, din care:

a) - interne

ir tu J*

b) - externe                b

SC SALA POLIVALENTA SA

CIuj-Napoca, Aleea Stadionului, nr.4

RO 33602967 J12/2740/2014


Anexa 5 la Hotărârea nr.384/2019


MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUTNr.crt

Masuri

Realizat

2017

Realizat

2018

BVC

2019

An N+l

An N+2

0

1

2

3

4

5

6

A. Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut

1

Creșterea veniturilor din activitatea de exploatare prin funcționarea pe întreaga durata a anului 2018,2019

2284

4936

4280

4500

4800

2

Pregătirea profesionala a angajatilor pentru a îndeplini sarcinile de munca la un nivel calitativ ridicat si pentru creșterea productivității muncii

0

1

10

15

20

->

Promovarea imaginii societății prin reclama si publicitate, schîm schimburi de experiența si delegații la locații similare din alte tari, pentru a imbunatati experiența profesionala in domeniul organizării de evenimente

0

32

90

100

100

4

Menținerea cheltuielilor de funcționare la un nivel scăzut

2962

3292

3495

3500

3700

5

Actualizarea periodica a preturilor si tarifelor practicate, fundamentate in corelație cu nivelul cheltuielilor de exploatare

10

0

10

0

0

6

întărirea disciplinei finaciare pentru a nu

plăti restante si pentru a incasa la teimet/f^f^SearrteJe 0 \

6

8

9

10

10

Total f j-â'/' !>»•,

5262

8269

7894

8125

8630
B. Cauze care diminuează masurile de la A___________

Dificultăți in gasirea personalului calificat pentru ocuparea posturilor din organigrama____________________

Creșterea cheltuielilor cu serviciile executate de terti, din cauza nivelului scăzut a gradului de ocupare cu forța de munca proprie____________________________________

10


Limitări legislative cu privire la creșterea salariilor pentru motivarea profesionala a personalului existent si pentru atragerea forței de munca, calificate_______________________

Creșterea generala a tuturor categoriilor de cheltuieli ca ■urmare a politicii economice si a masurilor fiscale, la nivel național-18

-15

-18

-19

-19

-1066

-1547

-1224

-1397

-1429

-903

-911

-1200

-1250

-1300

-2962

-3292

-3495

-3500

-3700

-4949

-5765

-5937

-6166

-6448

313

2504

1957

1959

2182