Hotărârea nr. 383/2019

Hotărârea 383/2019 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Cluj Innovation Park SA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC Cluj Innovation Park SA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Cluj Innovation Park S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 190997 din 5.04.2019 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Cluj Innovation Park S.A.;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale Legii nr 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Cluj Innovation Park S.A., conform Anexelor 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează S.C. Cluj Innovation Park S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Nr. 383 din 15 aprilie 2019 ( Hotărîrea a fost adoptată cu 20 voturi)

SC CLUJ INNOVATION PARK SA

CUI 33168451BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI

pe anul 2019Anexa 1 la Hotărârea nr. 383/2019INDICATORI

Nr. rd.

Realtea^A

Preliminat

an precedent 2018

L    '

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

%

0

1

2

3

4

5

6= 5/4

7

8

9=7/5

10=8/7

I

VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)

1

111,70

3266,00

29,24

4710,00

5612,00

1,44

1,19

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

91,40

3259,00

35,66

4700,00

5600,00

1,44

1,19

a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

b) transfe- ruri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare

5

20,30

7,00

0,34

10,00

12,00

1,43

1,20

3

Venituri extraordinare

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)

7

771,29

4108,415

5,33

5132,00

5845,00

1,25

1,14

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

771,29

4108,42

5,33

5132,00

5845,00

1,25

1,14

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

111,27

2008,60

18,05

2280,00

2850,00

1,14

1,25

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

0,93

624,00

670,97

977,00

980,00

1,57

1,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

643,09

1445,82

2,25

1875,00

2015,00

1,30

1,07

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13+ Rd. 14)

12

296,50

1106,00

3,73

1500,00

1600,00

1,36

1,07

C1 ch. cu salariile

13

296,50

1106,00

3,73

1500,00

1600,00

1,36

1,07

C2 bonusuri

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C3      alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

332,62

308,00

0,93

335,00

370,00

1,09

1,10

C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

13,97

31,82

2,28

40,00

45,00

1,26

1,13

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

16,00

30,00

1,88

55,00

60,00

1,83

1,09

2

Cheltuieli financiare

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)

22

-659,59

-842,42

1,28

-422,00

-233,00

0,50

0,55


IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPÂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-659,59

-842,42

1,28

-422,00

-233,00

0,50

0,55

1 2

Rezerve legale Alte rezerve

25

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

0

0,00

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării

28

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0,00

0

0

0,00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.

25,26, 27,28,29

30

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de

31

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital

32

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

a)

dividevde cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

b)

dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

c)

dividende cuvenite altor actiuonari

34

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 -Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

care

37

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

41

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

\/lll

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

1

Alocații de la buget

44

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00


VIII

alocații bugetare aferente plății angaja- mentelor din anii anteriori

45

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

12

23

1,92

23

23

1,00

1,00

2

Nr. mediu de salariați total

49

2,3

17

7,39

23

23

1,35

1,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)

50

5490,74

5421,57

0,99

5434,78

5797,10

1,00

1,07

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)

51

5490,74

5421,57

0,99

5434,78

5797,10

1,00

1,07

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (Rd. 2 / Rd. 49)

52

39,74

191,71

4,82

204,35

243,48

1,07

/

1,19

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

39,74

191,71

4,82

204,35

243,48

1,07

1,19

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7 / Rd. 1)x 1000

55

6905,01

1257,93

0,18

1089,60

1041,52

0,87

0,96

9

Plăți restante            Xo%rv

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Creanțe restante

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SC CLUJ INNOVATION PARK SA

CUI 33168451


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre pe anul 2019
Anexa 2 la Hotărârea nr. 383/2019


INDICATORI

Nr. rd.

realizat an N-2 2017

Prevederi arSpfetedenU ''

(N-1) 2018

Prevederi an curent 2019

%

7=6/5

% 8=5/3a

aprobat

preliminat /realizat

din care

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii

CA

trim 1

trim 2

trim 3

an

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)

1

111,85

1395,00

1395,00

111,70

27,00

585,00

1812,00

3266,00

29,24

1,00

Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:

2

101,25

1385,00

1385,00

91,40

24,00

580,00

1806,00

3259,00

35,66

0,90

a)

din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:

3

2,80

1385,00

1385,00

28,30

24,00

420,00

1486,00

2759,00

97,49

10,11

a1) din vânzarea produselor

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2) din servicii prestate

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a3) din redevențe și chirii

6

0,00

635,00

635,00

0,00

9,00

137,00

643,00

1295,00

0,00

0,00

a4) alte venituri, service charge, refacturare utilitati

7

2,80

750,00

750,00

28,30

15,00

283,00

843,00

1464,00

51,73

10,11

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

320,00

500,00

0,00

0,00

c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

320,00

500,00

0,00

0,00

1

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din producția de imobilizări

12

98,45

0,00

0,00

63,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I.

f)

alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1) din amenzi și penalități

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2)      din vânzarea activelor și alte operații de

capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

active corporale

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

active necorporale

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f3) din subvenții pentru investiții

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f4) din valorificarea certificatelor CO2

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f5) alte venituri

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,002

Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd.

26 + Rd. 27), din care:

22

10,60

10,00

10,00

20,30

3,00

5,00

6,00

7,00

0,34

1,92

a)

din imobilizări financiare

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

din investiții financiare

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din diferențe de curs

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din dobânzi

26

10,60

10,00

10,00

20,30

3,00

5,00

6,00

7,00

0,34

1,92

e)

alte venituri financiare

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Venituri extraordinare

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)

29

614,32

1892,97

1892,97

771,29

395,67

1342,60

2786,22

4108,42

5,33

1,26

Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:

30

613,62

1892,97

1892,97

771,29

395,67

1342,60

2786,22

4108,42

5,33

1,26

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:

31

84,96

898,00

898,00

111,27

126,00

610,80

1339,20

2008,60

18,05

1,31

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:

32

11,62

522,00

522,00

39,80

81,00

347,00

883,00

1385,00

34,80

3,43

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

7,00

18,00

18,00

7,90

11,00

24,00

48,00

62,00

7,85

1,13

b1) cheltuieli cu piesele de schimb

35

0,10

2,00

2,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

0,00

0,00

b2) cheltuieli cu combustibilii

36

2,50

6,00

6,00

5,50

4,00

11,00

18,00

28,00

5,09

2,20

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

1,32

20,00

20,00

3,20

20,00

45,00

70,00

120,00

37,50

2,42

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

3,30

484,00

484,00

28,70

50,00

278,00

765,00

1203,00

41,92

8,70

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 +

Rd. 42 + Rd. 45), din care:

40

4,10

30,00

30,00

2,50

6,00

55,00

110,00

114,00

45,60

0,61

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

0,40

20,00

20,00

1,50

1,00

5,00

10,00

14,00

9,33

3,75

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1) către operatori cu capital majoritar sau integral de stat

43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2) către operatori cu capital privat

44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

prime de asigurare

45

3,70

10,00

10,00

1,00

5,00

50,00

100,00

100,00

100,00

0,27

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 +

Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:

46

69,24

346,00

346,00

68,97

39,00

208,80

346,20

509,60

7,39

1,00

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

28,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1) cheltuieli privind consultanta juridica

49

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:

50

0,80

65,00

65,00

0,00

4,00

16,00

26,00

36,00

0,00

0,00

c1) cheltuieli de protocol, din care:

51

0,70

5,00

5,00

2,10

1,00

4,00

7,00

9,00

4,29

0,00

tichete cadou potrivit legii 193/2006 cu nodificarile ulterioare

52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2) cheltuieli de reclama si piublicitate din care

53

0,10

60,00

60,00

1,00

3,00

12,00

19,00

27,00

27,00

10,00

tichete cadou pt cheltuieli de reclama si publicitate , conf legii 193/2006 cu modificările ulterioare

54

0,00

0,00

0,00

0,00'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

tichete cadou pentrui campanii de marketing, studiul pietii promovarea pe piețe existente sau noi, legea 163/2006 cu modificările ulterioare

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli de promovare a produselor

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 61), din care: 57

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d2)     ch. de sponsorizare în domeniile educație,

învățământ, social și sport, din care:

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pentru cluburile sportive

60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

12,05

30,00

30,00

18,80

1,00

13,00

25,00

30,00

1,60

1,56

cheltuieli cu diurna (Rd 65+ Rd66) din care:

64

3,90

12,00

12,00

8,40

0,00

5,00

13,00

18,00

2,14

2,15

interna

65

0,30

2,00

2,00

0,20

0,00

0,50

1,00

1,50

7,50

0,67

externa

66

3,60

10,00

10,00

8,20

0,00

4,50

23,00

16,50

2,01

2,28

q)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

7,70

40,00

40,00

9,50

5,00

13,00

18,00

27,00

2,84

1,23

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

1,30

4,00

4,00

1,67

1,00

1,80

2,70

3,60

2,16

1,28

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

3,00

127,00

127,00

1,30

8,00

35,00

64,50

93,00

71,54

0,43

i1) cheltuieli de asigurare și pază

70

1,00

98,00

98,00

1,00

1,00

20,00

40,00

60,00

60,00

1,00

i2)    cheltuieli privind întreținerea și funcționarea

tehnicii de calcul

71

0,00

15,00

15,00

0,00

0,50

2,00

5,00

7,00

0,00

0,00

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională

72

2,00

12,00

12,00

0,30

6,00

12,00

18,00

24,00

80,00

0,00

i4)       cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor

corporale și necorporale, din care:

73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

diferente bunuri din domeniul public

74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i5)     cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i6)           cheltuieli privind recrutarea și plasarea

personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i7)     cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte

anunțuri

77

0,00

2,00

2,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0,00

0,00

j)

alte cheltuieli , curățenie, mentenanta etc.

78

15,69

80,00

80,00

37,70

20,00

130,00

210,00

320,00

8,49

2,40

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:

79

29,40

5,00

5,00

0,93

5,00

136,00

380,00

624,00

670,97

0,03

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o)

ch. cu taxa de licență

82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

29,40

5,00

5,00

0,93

5,00

136,00

380,00

624,00

670,97

0,03

C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:

86

475,96

959,97

959,97

643,09

257,67

581,80

1046,02

1445,82

2,25

1,35

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)

87

95,76

509,25

509,25

296,50

175,00

415,00

792,00

1106,00

3,73

3,10

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din

care:

88

95,76

509,25

509,25

296,50

175,00

415,00

792,00

1106,00

3,73

3,10

a) salarii de bază

89

95,76

509,25

509,25

296,50

175,00

415,00

792,00

1106,00

3,73

3,10

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2

Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:

92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit legii nr 193/2006 cu modificările ulterioare

95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) tichete de masă;

96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) vouchere de vacanță;

97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105+ Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:

104

294,30

429,60

429,60

332,62

77,00

154,00

231,00

308,00

0,93

1,13

a) pentru directori/ directorat

105

213,30

310,00

310,00

234,89

51,00

102,00

153,00

204,00

0,87

1,10

componenta fixa

106

213,30

310,00

310,00

234,89

51,00

102,00

153,00

204,00

0,87

1,10

componenta variabila

107

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

81,00

119,60

119,60

97,73

26,00

52,00

78,00

104,00

1,06

1,21

componenta fixa

109

81,00

119,60

119,60

97,73

26,00

52,00

78,00

104,00

1,06

1,21

componenta variabila

110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru AGA și cenzori

111

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

85,90

21,12

21,12

13,97

5,67

12,80

23,02

31,82

2,28

0,16

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115 + Rd. 118 +

Rd. 119 + Rd. 120 + Rd. 121 + Rd. 122), din

114

23,30

30,00

30,00

16,00

7,00

14,00

21,00

30,00

1,88

0,69

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care:

115

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

către bugetul general consolidat

116

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

către alti creditori

117

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate cheltuieli aferente

118

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

alte cheltuieli

120

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

23,30

30,00

30,00

16,00

7,00

14,00

21,00

30,00

1,88

0,69

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123- Rd. 126), din care:

122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f 1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

provizioane provind participarea la profit a salariatilor

124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2)       venituri din provizioane și ajustări pentru

depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2. 1) din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 130), din care:

127

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

din participarea salariatilor la profit

128

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

129

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

venituri din alte provizioane

130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli financiare (Rd. 132 + Rd. 135 + Rd. 138), din care: 131

131

0,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a1) aferente creditelor pentru investiții

133

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

z

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: 135

135

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1) aferente creditelor pentru investiții

136

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

alte cheltuieli financiare

138

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

139

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd.

29)

140

-502,47

-497,97

-497,97

-659,59

-368,67

-757,60

-974,22

-842,42

1,28

1,31

III

venituri neimpozabile

141

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0,00

26,00

26,00

1,00

1,00

4,00

7,00

9,00

9,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)

144

101,25

1385,00

1385,00

91,40

24,00

580,00

1806,00

3259,00

35,66

0,90

a)

venituri din subvenții si transferuri

145

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii cf Legii anuale a bugetului de stat

146

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87), din care:**)

147

95,76

509,25

509,25

296,50

175,00

415,00

792,00

1106,00

3,73

3,10

2

a)

148

b)

149

o)

150

3

Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)

151

95,76

509,25

509,25

296,50

175,00

415,00

792,00

1106,00

3,73

3,10

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

1

12

12,00

12

23

23

23

23

1,92

12,00

5

Nr. mediu de salariați

153

2

8

8,00

4,5

11

12

17

17

3,78

2,25

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/Rd. 153]/ 12*1000

154

3990,00

5304,69

5304,69

5490,74

X

X

X

5421,57

0,99

1,38

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

3990,00

5304,69

5304,69

5490,74

X

X

X

5421,57

0,99

1,38

V

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)

156

50,625

173,125

173,125

20,31

X

X

X

191,71

9,44

0,40

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

50,625

173,125

173,125

20,31

X

X

X

191,71

9,44

0,40

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 153

158

0

0

0

0

0

X

X

X

0,00

0,00

C1)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

0

0

0

0

0

X

X

X

0,00

0,00

cantitatea de produse finite

160

0

0

0

0

0

0

X

X

X

0

preț mediu

161

0

0

0

0

0

0

X

X

X

0

valoare

162

0

0

0

0

0

0

X

X

X

0

pondere in veniturile totale de exploatare

163

0

0

0

0

0

0

X

X

X

0

8

Plăți restante

164

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Creanțe restante, din care:

165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

de la operatori cu capital integral sau majoritar de stat

166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

de la operatori cu capital privat

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

de la bugetul statului

168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

de la bugetul local

169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

de la alte entitati

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Credite pentru finanțarea actiyWii^ș^ențe (fi'oJdul rămas de rambursat)

171

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
SC CLUJ INNOVATION PARK SA CUI 33168451

Anexa 3 la Hotărârea nr. 383/2019


Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

2017

%  4

= 3/2

Prevederi an precedent (N-1) 2018

%

7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd.

2 + rd. 3)*), din care:

1481,4

111,85

7,55

1395,00

111,70

8,01

1. Venituri din exploatare*)

1476,5

101,25

6,86

1385,00

91,40

6,60

2. Venituri financiare

5

10,60

212,00

10,00

20,30

203

3. Venituri extraordinare

0

0,00

0

0

0


SC CLUJ INNOVATION PARK SA

CUB 33168451


Anexa 4 la Hotărârea nr. 383/2019


Programul de investiții, dotări si surse de finanțare pe anul 2019INDICATORI

Data finalizării

an precedent (N-1)

Valoare

investiției

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2019

an N+1

an N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

4796,29

985,731

1040,09

2770,469

0

1

Surse proprii, din care:

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

4796,29

985,731

1040,09

2770,469

0

- disponibil cont curent

4796,29

985,731

1040,09

2770,469

0

- (denumire sursă)

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din

care:

4796,29

985,731

1040,09

2770,469

0

2

Investiții noi, din care:

4796,29

985,731

1040,09

2770,469

0

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

Cluster inovativ pentru tehnologii avansate pilot in energii alternative CITAT-E

31.12.2020

4.796,29

985,731

1040,09

2.770,47

0

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

/* J ?

S

X\7 \

* \

- (denumire obiectiv)

- nț

- (denumire obiectiv)

\ O

3^3
II

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

z

4

b) - externe

(4

t O y