Hotărârea nr. 382/2019

Hotărârea 382/2019 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 Ia Termoficare Napoca S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Termoficare Napoca S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 190999 din 5.04.2019 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Termoficare Napoca S.A.;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.R nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, reorganizată în S.C. Termoficare Napoca S.A..

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Termoficare Napoca S.A. și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Nr. 382 din 15 aprilie 2019 ( Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

ANEXA 1 la HOTĂRÂREA NR. 382/2019


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79

CUI 201330

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIE pe anul 2019

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

%

Estimări

an

2020

%

Propuneri an curent 2019

6=5/4

Estimări an 2021

9=7/5

10=8/7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

67.210

64.325

95,71

57.893

52.104

90,00

90,00

1

Venituri totale din exploatare din care:

2

66.858

64.210

96,04

57.789

52.010

90,00

90,00

• subvenții, cf. prevederilor legale în ' vigoare

3

30.000

25.500

85,00

22.950

20.655

90,00

90,00

| transferuri, cf. prevederilor legale în

1 vigoare

4

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

c | ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare

4*

950

350

36,84

315

284

90,00

90,16

d | TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire

4»»

-4.942

-4.127

83,51

-3.714

-3.343

90,00

90,00

2

Venituri financiare

5

352

115

32,67

104

94

90,43

90,38

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

n

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

67.010

64.225

95,84

57.802

52.022

90,00

90,00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

66.830

63.915

95,64

• 57.523

51.771

90,00

90,00

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

56.945

53.779

94,44

48.401

43.561

90,00

90,00

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

262

326

124,43

293

264

89,88

90,10

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

7.976

8.138

102,03

7.324

6.591

90,00

89,99

CO

Cheltuieli de natura salarială (Rd.l3+Rd.l4)

12

7.183

6.925

96,41

6.232

5.608

89,99

89,99

CI

ch. cu salariile

13

6.598

6.529

98,95

5.876

5.288

90,00

89,99

C2

bonusuri

14

585

396

67,69

356

320

89,90

89,89

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

168

.69

41,07.

62

56

89,86

90,32

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

168

69

41,07

62

56

89,86

9032

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat și Consiliului de Administrație

17

454

. .943

207,71

849

764

90,03

89,99

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

•• 171

'201

117,54

.181

163

90,05

90,06

D

alte cheltuieli de exploatare

19

' 1.647

1.672

101,52

1.505

1.355

90,01

90,03

2

Cheltuieli financiare

20

180

310

172,22

279

-251

90,00

89,96

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0,00

0

0

0,00

. 0,00

m

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

200

100

49,86

91

82

91,26

90,11

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

30

15

50,00

14

12

91,73

90,70

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE

24

170

85

49,83

' 77

70

91,17

90,01

1

Rezerve legale

25

10

5

50,00

5

4

I00,0t

80,00


2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

28

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27,28,29

30

160

80

49,82

72

66

90,62

90,70

7

Participarea salariaților la profit în iimita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui

31

16

8

50,00

7

7

87,50

100,00

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local. în cazul regiilor autonome, ori dividende

32

80

40

50,00

36

33

90,00

91,67

a

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

b

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

c

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la

35

64

32

49,56

29

26

92,18

87,28

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

vn

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

41

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

7.709

2.505

32,49

1.800

1.800

71,86

100,00

1

Alocații de la buget

44

5.676

239

4,21

0

0

0,00

0,00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

7.709

2.505

32,49

1.800

1.800

71,86

100,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

101

96

95,05

83

83

86,46

100,00

2

Nr. mediu de salariați total

49

101

99

98,02

82

82

82,83

100,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala

50

5,718

5.787

101,21

6.333

5.699

109,44

89,99

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

5.718

5.787

101,21

6.333

5.699

109,44

89,99

5

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) CRd.2/Rd.49'l

52

662

649

98,04

705

634

108,59

90,00

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat

53

662

649

98,04

705

634

108,59

90,00

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

54

1.792

1.616

90,18

1.707

1.524

105,63

89,28

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7ZRd. 1) x 1000

55

997

998

100,IC

998

998

100,0C

100,00

9

Plăți restante

56

9.500

9.40C

98,9f

9.30C

9.20C

98,9*

98312

10

Creanțe restante A

57

5.000

5.00C

100,0(

5.00C

5.00C

100,0(

100,00

li

Producție Gcalorii

58

181.00C

160.001

88,4(

140.001

125.001

87,5(

89,29

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79

CUI 201330

Detalierea indicatorilor economico-financiari pANEXA 2 la HOTĂRÂREA NR. 382/2019


ugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat/

Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HCLnr.

284/2017

conform HCAnr.

4/2017

Trim. I

Trim. 11

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

72.962

67.210

67.210

67.210

31.510

36.427

40.810

64.325

95,71

92,12

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd.l3+Rd.l4) din care:

2

71.743

66.858

66.858

66.858

31.507

36.421

40.799

64.210

96,04

93,19

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

43.801

40.102

40.102

40.102

20.112

23.445

26.307

41.533

103,57

91,55

al)

din vânzarea produselor

4

35

20

20

20

0

0

0

0

0,00

57,14

a2)

din servicii prestate

5

39.183

36.082

36.082

36.082

19.068

21.485

23.322

37.313

103,41

92,09

a3)

din redevențe și chirii

6

379

380

380

380

45

193

320

450

118,42

100,26

a4)

alte venituri

7

4.204

3.620

3.620

3.620

999

1.767

2.665

3.770

104,14

86,11

b)

din vânzarea mărfurilor

8

2

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

o)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+Rd.ll+Rd.ll*+Rd.ll**), din care:

9

26.564

26.008

26.008

26.008

11.185

12.657

13.705

21.723

83,52

97,91

cl)

subvenții, cf, prevederilor legale în vigoare(cu TVA)

10

31.006

30.000

30.000

30.000

13.067

14.747

15.994

25.500

85,00

96,76

c2)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA)

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c3) | ajutoare pentru încălzire, cf. prevederilor legale în vigoare (cu TVA)

11»

605

950

950

950

243

315

315

350

36,84

157,02

C4)

TVA aferentă subvențiilor și ajutoarelor pentru încălzire

11**

-5.047

-4.942

-4.942

-4.942

-2.125

-2.405

-2.604

-4.127

83,51

97,92

d)

din producția de imobilizări

12

513

500

500

500

132

149

582

700

140,00

97,47

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f)

alte venituri din exploatare (Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd.

21), din care:

14

863

248

248

248

78

170

205

254

102,42

28,74

fl)|

din amenzi și penalități

15

228

228

228

228

64

138

159

175

76,75

100,00

f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.l7+Rd.l8), din care:

16

4

15

15

15

0

0

0

15

100,00

375,00

- active corporale

17

4

15

15

15

0

0

0

15

100,00

375,00

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

6

0

0

0

4

7

11

14

0,00

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0.

0

0

0

0,00

0,00

f5)

alte venituri

21

625

5

5

5

10

25

35

50

1.000,00

0,80

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

1.219

352

352

352

3

6

11

115

32,67

28,88

a)

din imobilizări financiare

23

1.165

300

300

300

0

0

0

100

33,33

25,75

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

o)

din diferențe de curs

25

42

40

40

40

2

4

8

10

25,00

95,24

d)

din dobânzi

26

12

12

12

12

1

2

3

5

41,67

100,00

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd,131+Rd.l39)

29

72.952

67.010

67.010

67.010

28.905

36.269

42.041

64.225

95,84

91,85

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.ll4), din care:

30

72.775

66.830

66.830

66.830

28.900

36.209

41.904

63.915

95,64

91,83

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care

31

63.972

56.945

56.945

56.945

26.244

30.865

34.184

53.779

94,44

89,02

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din care:

32

60.020

53.471

53.471

53.471

24.985

28.423

31.003

49.404

92,39

89,09

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

53.118

46.037

46.037

46.037

21.656

24.414

26.494

42.379

92,05

86,67

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

1.168

1.170

1.170

1.170

273

542

743

1.040

88,89

100,17

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

88

90

90

90

15

27

55

85

94,44

102,27

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

157

175

175

175

46

86

122

170

97,14

111,46

o)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

73

60

60

60

33

55

66

85

141,67

82,19

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

5.659

6.200

6.200

6.200

3.023

3.412

3.700

5.900

95,16

109,56

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

2

4

4

4

0

0

0

0

0,00

200,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

1.060

1.007

1.007

1.007

576

1.082

1.200

1.710

169,81

95,00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

850

800

800

800

408

817

880

1.300

162,50

94,12

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:

42

137

117

117

117

154

236

266

340

290,60

85,40

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

137

12

12

12

154

236

266

340

2.833,33

8,76

b2)

- către operatori cu capital privat

44

0

105

105

105

0

0

0

0

0,00

0,00

c)

prime de asigurare

45

73

90

90

90

14

29

53

70

77,78

123,29

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+ Rd.69+Rd.78), din care:

46

2.892

2.467

2.467

2.467

683

1.360

1.981

2.665

108,03

85,30

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

1.505

1.350

1.350

1.350

338

655

946

1.200

88,89

89,70

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

0

10

10

10

5

5

5

5

50,00

0,00

bl) | cheltuieli privind consultanța juridică

49

0

10

10

10

0

0

0

0

0,00

0,00

o)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.5 l+Rd.53), din care:

50

25

33

33

33

5

12

16

25

75,76

132,00

cl) | cheltuieli de protocol, din care:

51

14

15

15

15

3

6

8

15

100,00

107,14

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

11

18

18

18

2

6

8

10

55,56

163,64

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- ch. de promovare a produselor

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

0

0

0

0

0

2

2

2

0,00

0,00

dl) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social si sport din care:

59

0

0

0

0

0

2

2

2

0,00

0,00

d3) | - pentru cluburi sportive

60

0

0

0

0

0

0

0

O,

0,00

0,00

d4) | cheltuieli cu sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

52

26

26

26

9

20

41

60

230,77

50,00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

202

240

240

240

58

105

138

210

87,50

118,81

- cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:

64

0

70

70

70

14

31

41

60

85,71

0,00

- internă

65

0

40

40

40

3

18

26

40

100,00

0,00

- externă

66

0

30

30

30

10

12

15

20

66,67

0,00

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

156

160

160

160

41

79

118

160

100,00

102,56

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

51

60

60

60

11

25

63

90

150,00

117,65

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

174

278

278

278

42

86

120

163

58,63

159,77

il) | cheltuieli de asigurare și pază

70

124

120

120

120

29

59

79

108

90,00

96,77

"ZST/ ‘ LZTz'-l. ' ; '■W'W-wrTțr

i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

50

55

55

55

13

28

41

55

100,00

110,00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0

100

100

100

0

0

0

0

0,00

0,00

i4) nec

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și orporale, din care:

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

16) con

109

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de ducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. /2011

76

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

3

3

3

0

0

0

0

0,00

0,00

j)

alte cheltuieli

78

727

310

310

310

174

371

532

750

241,94

42,64

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

f Rd.80+Rd.81 +Rd.824-Rd.83+Rd.84+Rd.85Y din care:

79

244

262

. 262

262

153

185

275

326

124,43

107,38

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

o)

ch. cu taxa de licență

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

30

30

30

0

0

0

0

0,00

0,00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

3

3

3

3

2

3

4

6

200,00

100,00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

241

229

229

229

151

182

271

320

139,74

95,02

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.l00+Rd.l04+Rd.l 13) din

86

6.904

7.976

7.976

7.976

2.081

4.307

6.185

8.138

102,03

115,53

CO

Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)

87

5.218

7.183

7.183

7.183

1.790

3.599

5.218

6.925

96,41

137,66

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

4.768

6.598

6.598

6.598

1.698

3.408

4.922

6.529

98,95

138,38

a) salarii de bază

89

4.768

4.752

4.752

4.752

1.256

2.522

3.642

4.831

101,66

99,66

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

0

1.426

1.426

1.426

377

756

1.092

1.448

101,54

0,00

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

420

420

420

65

131

188

250

59,52

0,00

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.99), din care:

92

450

585

585

585

92

191

297

396

67,69

130,00

a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 orivind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

201

253

253

253

2

16

35

50

19,76

125,87

- tichete de cresă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- tichete cadou centru cheltuieli sociale DOtrivit Legii nr. 193/2006,. cu modificările ulterioare;

95

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

b) tichete de masă;

96

249

322

322

. 322

90

175

252

336

104,35

129,32

c) tichete de vacanță;

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d) ch, privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

10

10

10

0

0

10

10

100,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 +Rd. 102+Rd. 103), din

care:

100

20

168

168

168

0

0

69

69

41,07

840,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

20

168

168

168

0

0

69

69

41,07

840,00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

c) ch. de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.l05+Rd.l08+Rd.l 11+Rd.l 12), din care:

104

354

454

454

454

220

563

744

943

207,71

128,25

a) pentru directori/directorat

105

354

367

367

367

181

469|

613

757

206,27

103,67

- componenta fixa

106

354

268

268

268

181

325

469

613

228,73

75,71

- componenta variabila

107

0

99

99

99

0

144

144

144

145,45

0,00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care:

108

0

87

87

87

39

94

131

186

213,79

0,00

- componenta fixa

109

0

87

87

87

39

85

131

177

203,45

0,00

- componenta variabila

110

0

0

0

0

0

9

0|

9

0,00

0,00

c) pentru AGA și cenzori

111

0

0

0

0

0

0

0|

0

0,00

0,00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:

113

1.312

171

171

171

71

145

154

201

117,54

13,03

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.ll5+Rd.ll8+Rd.ll9+Rd,120+Rd.l21+Rd.l22), din care;

114

1.655

1.647

1.647

1.647

422

852

1.261

1.672

101,52

99,52

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.l 16+Rd.l 17), din care:

115

1

17

17

17

1

1

1

2

11,76

1.700,00

- către bugetul general consolidat

116

2

1

1

1

0

0

0

1

100,00

50,00

- către alți creditori

117

-1

16

16

16

1

1

1

1

6,25

-1.600,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

41

40

40

40

7

14

64

70

175,00

97,56

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 0,00

d)

alte cheltuieli

120

90

20

20

20

1

127

128

130

650,00

22,22

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

1.554

1.570

1.570

1.570

412

791

1.148

1.550

98,73

101,03

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123-Rd.l26), din care:

122

-31

0

0

0

0

-80

-80

-80

0,00

0,00

A)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0

100

100

100

0

0

0

0

0,00

0,00

fl.l)

provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

fl.2)

provizioane din legătură cu contractul de mandat

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

f2) saup

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere ierderi de valoare, din care:

126

31

100

100

100

.. 0

80

80

80

80,00

322,58

£2.1) ] din anularea provizioanelor (Rd.l28+Rd,129+Rd.l30), din care:

127

31

100

100

100

0

80

80

80

80,00

322,58

- din participarea salariaților la profit

128

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

| - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

31

0

0

0

0

80

80

80

0,00

0,00

- venituri din alte provizioane

130

0

100

100

100

0

0

0

0

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare (Rd.l32+Rd.l35+Rd.l38), din care:

131

177

180

180

180

5

60

137

310

172,22

101,69

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

104

120

120

120

4

55

128

300

250,00

115,38

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

50

50

50

0

0

0

0

0,00

0,00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

70

70

70

0

0

0

0

0,00

0,00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

73

60

60

60

1

5

8

10

16,67

82,19

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

58

58

58

0

0

0

0

0,00

0,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

2

2

2

0

0

0

0

0,00

0,00

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29)

140

10

200

200

200

2.605

158

-1.231

100

49,86

2.000,00

| venituri neimpozabile

141

0

300

300

300

0

0

0

300

100,00

0,00

| cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0

300

300

300

0

0

0

300

100,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

2

30

30

30

396

24

-187

15

50,00

1.500,00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144

71.743

66.858

66.858

66.858

31.507

36.421

40.799

64.210

96,04

93,19

2

Cheltuieli de natura salariala (Rd,87)

147

5.218

7.183

. 7.183

7.183

1.790

3.599

5.218

6.925

96,41

137,66

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

4.768

6.598

6.598

6.598

1.698

3.408

4.922

6.529

98,95

138,38

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

85

101

101

101

X

X

X

96

95,05

118,82

5

Nr. mediu de salariați

153

85

101

101

101

99

99

99

99

98,02

118,82

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (lei/persoană) (Rd.147-Rd.93-Rd.98)/Rd.l53/12*1000

154

4.919

5.718

5.718

5.718

X

X

X

5.787

101,21

116,24

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (lei/persoană) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

4.919

5.718

5.718

5.718

X

X

X

5.787

101,21

116,25

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.l53)

156

844

662

662

662

X

X

X

649

98,04

78,44

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

844

662

662

662

X

X

X

649

98,04

78,44

o)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W =Gcal/Rd.l53

158

2.333

1.792

1.792

1.792

X

X

X

1.616

90,18

76,81

cl

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

159

- cantitate unități fizice Gcal.

160

198.299

181.000

181.000

181.000

X

X

X

160.000

88,40

91,28

-preț mediu/Gcal. (p)

161

331,55

332,76

332,76

332,76

X

X

X

369,0

110,88

100,36

- valoare=Gcal. x preț mediu

162

65.747

60.230

60.230

60.230

X

X

X

59.036

98,02

91,61

- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.l62/Rd.2

163

92

90

90

90

X

X

X

92

102,05

98,31

7

Plăti restante

164

0

9.500

9.500

9.500

9.400

9.400

9.400

9.400

98,95

0,00

8

Creanțe restante, din care:

165

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

100,00

0,00

- de 1a operatorii cu capital integral/majoritar de stat

166

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- de 1a operatorii cu capital privat

167

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

100,00

0,00

- de 1a bugetul de stat

168

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

- de 1a bugetul local

169

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

, .......... ■

- de 1a alte entitati

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

9

Credite pentru finanțarea activității curente(801diilrămas de rambursat)

171

0

7.200

7.200

7.200

20.000

20.000

20.000

20.000

277,78

0,00l'TTTaBffiHBDHTLL__aWKlHJODOC


ANEXA 3 la HOTĂRÂREA NR. 382/2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79

CUI 201330

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.

crt.

INDICATORI

Prevederi an precedent 2017

%

Prevederi an

precedent 2018

%

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Preliminat/ Realizat

7—6/5

0

1

' 2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale (rd.l+rd.2+rd,3), din care:

67.200

72.962

108,57

67.210

67.210

100,00

1

Venituri proprii din exploatare

66.820

71.743

107,37

66.858

66.858

100,00

2

Venituri financiare

380

1.219

320,79

352

352

100,00

3

Venituri extraordinarș/^,®^^—

0

0

0

0

0

0

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79

CUI 201330


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțareINDICATORI

Data

an precedent 2018

Valoare

finalizării investiției

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent

. 2019

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

7.519

7.709

2.505

1.800

1.800

1

Surse proprii, din care:

1.852

2.033

2.266

1.800

1.800

a) - amortizare

b)-profit

2

Alocații de la buget

5.667

5.676

239

0

0

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

0

0

0

0

0

- Fond de dezvoltare

0

0

0

. - Alimentare cont rezerva țvarsammte am profitul net conform Ordonanței nr. 101/1999)

H

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

7.519

7.709

2.505

1.800

1.800

1

Investiții în curs, din care:

6.717

6.902

1.939

1.000

1.000

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

157

157

0

0

0

Reabilitare/asfaltare parcare curte RA.Termoficare

157

157

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

6.423

6.608

1.939

1.000

1.000

Alimentare cu energie termica clienti noi

din care Buget Local

31.12.2021

514

' ' 574

479

479

50

50

0

0

Modernizare rețele termice

31.12.2021

0

0

0

0

0

Eficientizarea sistemului centralizat de producție si distribuție agent termic la Centralele Termice de Cvartal- Reabilitare rețele aaent termic

din care Bguget Local din care Surse Proprii

31.12.2021

750

925

1.580 ' 0 .   1.580

1.000

0

1.000

1.000

0

1.000

Transformare puncte termice in centrale termice Zona Pata Marasti

din care Bguget Local din care Surse Proprii

31.12.2019

5.159

5.204

309

.189

■ . . 120

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

137

137

0

0

0

Reabilitarea rețelei de apa fierbinte (RAF)

31.12.2018

137

137

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

*

0

0

0

02

Investiții noi, din care;

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

Transformare puncte termice in centrale termice Zona Pata Marasti - Etapa a II a

31.12.2022

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administraiiv-teritoriale:

0

0

0

0

0

pentru uuumire'iuaie ui"concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

3

investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

78

80

0

500

500

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

78

80

0

500

500

Modemizarea/automatizarea centralelor termice- înlocuire cazane in Centrale Termice

31.12.2021

50

52

0

500

500

Dimensionare, achiziție si montaj vase de expansiune la centralele termice

31.12.2018

28

28

0

.0

0

Eficientizarea procesului tehnologic de producere a energiei termice prin implementarea unor unități de micro-cogenerare sau prin utilizarea resurselor regenerabile: energia solară pentru producerea energiei electrice la centralele

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

124

127

256

300

300

Utilaje independente si dotări

124

127

256

300

300

din care Bguget Local

0

0

din care Surse Proprii

124

127

256

300

300

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

600

600

310

0

0

a) - interne                       X„

b) - externe

Eol\

600

600

310

0

0


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 79

CUI 201330


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante


mii lei

Nr. crt

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2018

An curent 2019

An 2020

An 2021

Preliminat/

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat

brut

Plăti restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pctl

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Stabilirea unui program de funcționare pe perioada verii care sa determine o reducere a consumului specific de gaze naturale față de anul anterior

31.12.2019

X

X

35

0

30

0

25

0

2

Recuperarea energiei termice din gazele de ardere la un număr de 50 centrale termice

31.12.2019

X

X

160

0 .

160

0

130

0

3

Monitorizarea consumului de energie electrică în centralele termice și în punctele termice în vederea reducerii consumului specific de enegie electrică

31.12.2019

X

X

155

0

150

0

120

0

Total Pct I

X

X

350

0

340

0

275

0

Pct II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Scăderea producției furnizată datorită debranșărilor de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice

31.32.2019

X

X

-450

9.400

-349

-100

-284

-100

Total Pct II

X

X

-450

9.400

-349

-100

-284

-100

Pct

m

TOTAL GENERAL Pct I+Pct n

200

0

-100

9.400

-9

9.300

-9

9.200