Hotărârea nr. 381/2019

Hotărârea 381/2019 - Aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru delegarea serviciului public de salubrizare – activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Cluj-Napoca, prin contract de prestări servicii, ca procedură de urgență, conform prevederilor art. 104 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 98/2016 și a documentației de atribuire aferentă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru delegarea serviciului public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Cluj-Napoca prin contract de prestări servicii, ca procedură de urgență, conform prevederilor art. 104 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 98/2016 și a documentației de atribuire aferentă

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru delegarea serviciului public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Cluj-Napoca prin contract de prestări servicii, ca procedură de urgență, conform prevederilor art. 104 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 98/2016 și a documentației de atribuire aferentă - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul cu nr. 189518/462/04.04.2019 al Direcției Ecologie Urbană și spații verzi prin care se propune aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru delegarea serviciului public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Cluj-Napoca prin contract de prestări servicii, ca procedură de urgență, conform prevederilor art. 104 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 98/2016 și a documentației de atribuire aferentă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 98/2016, ale H.G. nr. 395/2016, ale H.G. nr. 717/2008, ale Legii nr. 51/2006, ale Legii nr. 101/2006, ale Ordinelor A.N.R.S.C. nr. 109, 110, 111 și 112/2007;

Potrivit dispozițiilor art. 36, 39 alin. 2, 45 și 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, până la finalizarea procedurii de licitație deschisă realizată conform H.C.L. nr. 897/2018, derularea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru delegarea serviciului public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Cluj-Napoca, prin contract de prestări servicii, ca procedură de urgență, conform prevederilor art. 104 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 98/2016.

Art. 2. Se aprobă utilizarea documentației de atribuire aferentă procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare aprobată prin art. 1 din H.C.L. nr. 897/2018, cu specificația că valoarea estimată, cantitățile și cerințele minime de calificare vor corespunde pentru o perioadă de valabilitate a contractului până la finalizarea procedurii de licitație deschisă, dar nu mai mult de un an.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția Ecologie Urbană și spații verzi și Direcția economică.

Nr. 381 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)PREȘ!                    l,


.Secretarul municipiului, ' dr. AuroraJJpșca