Hotărârea nr. 380/2019

Hotărârea 380/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere și etajare clădire existentă – grădinița cu program prelungit Parfum de Tei, str. Decebal nr. 41, din municipiul Cluj-Napoca

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Extindere și etajare clădire existentă - grădiniță cu program prelungit Parfum de Tei, str. Decebal nr. 41, din municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere și etajare clădire existentă - grădiniță cu program prelungit Parfum de Tei, str. Decebal nr. 41, din municipiul Cluj-Napocaproiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 153065/445/17.05.2012 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere și etajare clădire existentă - grădiniță cu program prelungit Parfum de Tei, str. Decebal nr. 41, din municipiul Cluj-Napoca “

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere și etajare clădire existentă - grădiniță cu program prelungit Parfum de Tei, str. Decebal nr. 41, din municipiul Cluj-Napoca “, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția

economică.Nr. 380 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA


Anexă la Hotărârea nr. 380/2019


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Extindere și etajare clădire existentă - grădiniță cu program prelungit Parfum de Tei, str. Decebal nr. 41, din municipiul Cluj-Napoca “

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, zona centrală

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

  • •  Valoarea totală a investiției, conform devizului general fără TVA, în prețuri mai 2018

  • •     este:              13.063.714,19 LEI (fără T.V.A.)

Din care, C+M 10.476.821,35 LEI ( fără T.V.A.)

Construcții:

  • •  -corpul principal existent având regimul de înălțime S partial+P+1

® -corpul CI având regimul de înălțime P+l

  • •  -corpul C2 având regimul de înălțime P+l

  • •  -corpul C3 având regimul de înălțime P+l

  • •   Grădiniță va avea 15 săli de grupe, sala de mese, vestiare, grupuri sanitare, bucătărie, bloc alimentar, spații administrative, cabinet medical, izolator, sala de sport, etc.

  • •  Durata de realizare a investiției: 12 luni;

  • •  Finanțarea investiției: surse constituite potrivit legii

    ral al investiției, careAcești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu dgj4 face parte integrantă din prezenta hotărâre.