Hotărârea nr. 38/2019

Hotărârea 38/2019 - Aprobarea P.U.Z. – dezvoltare laborator de cercetare pilot pentru testarea în condiții reale a eficienței energetice – Cartier Lomb; beneficiară: S.C. Cluj Innovation Park S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

- dezvoltare laborator de cercetare pilot pentru testarea în condiții reale a eficienței energetice - Cartier Lomb

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - dezvoltare laborator de cercetare pilot pentru testarea în condiții reale a eficienței energetice - Cartier Lomb -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 601357 din 17.12.2018 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - dezvoltare laborator de cercetare pilot pentru testarea în condiții reale a eficienței energetice - Cartier Lomb, beneficiară: S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.R.L.;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 107 din 16.02.2018 și Avizul Arhitectului șef nr. 1126 din 7.12.2018, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - dezvoltare laborator de cercetare pilot pentru testarea în condiții reale a eficienței energetice - Cartier Lomb, beneficiară: S.C. CLUJ INNOVATION PARK S.R.L., întocmit în scopul stabilirii reglementărilor urbanistice, după cum urmează:

U.T.R - ZER - zonă de producere a energiei din surse regenerabile

-funcțiunea predominantă: activități de producere a energiilor regenerabile (panouri fotovoltaice, turbine eoliene verticale, post de transformare, sisteme de măsură și control, sistem de stocare energie electrică etc.)

-principiul de dezvoltare: terenul se utilizează neparcelat, construcțiile și panourile fiind dispuse pe baza unui plan general de amplasare;

-regimul de construire: izolat; -înălțimea maximă admisă: construcții parter, Hmax cornișă 4 m, Hmax - 5m; -indicii urbanistici: P.O.Tmax= 5%, C.U.T maxim= 0,1;

-retragerea față de aliniament: min.3m;

-retragerea față de limitele laterale și posterioară: min. 2m; -circulațiile, accesele: din strada Oașului, pe drum de interes local; -staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G (profil tip II. G - 25m) va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, conform art. 25 al Regulamentului Local de Urbanism, așa cum a fost modificat prin H.C.L. nr. 737/2017.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2 - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani.

Art. 3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Președintede ședință,

Ec. Dah-Stefan TarceaCONTRAS

E

MNEAZĂ:

Secretarul m

*1 Jr. Aurț^

jnicipiului, aj RoșeaNr. 38 din 6 februarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)