Hotărârea nr. 379/2019

Hotărârea 379/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate, etapa III”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

“Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate, etapa III”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate, etapa III” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 190218 din 04.04.2019 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate, etapa III”;

în temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) și al art. 7 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 și al art. 36 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin (2) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate, etapa III”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția

economică.


Nr. 379 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi)

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Anexa la Hotărârea nr. 379 / 2019


DESCRIEREA INVESTIȚIEI SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

„REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN TRANSPORTURI PRIN MONTAREA UNOR STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA”

Cap. 1: DATE GENERALE

1.1. Denumirea lucrării:   „ILUMINATUL TRECERILOR DE PIETONI

NESEMAFORIZATE DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA”

 • 1.2.   Faza de proiectare: S.F.

 • 1.3.   Titularul lucrării: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA;

 • 1.4.   Beneficiarul lucrării: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA;

 • 1.5.   Proiectant de specialitate: S.C. SERVELECT S.R.L.

 • 1.6.  Amplasament: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

Cap. 2: SOLUȚIA PROIECTATĂ

Prezenta documentație are ca scop stabilirea condițiilor de realizare a iluminatului local a trecerilor de pietoni din municipiul Cluj - Napoca.

în acest scop, pe fiecare parte a trecerilor de pietoni studiate și pentru fiecare sens de circulație, se va monta câte un stâlp echipat cu aparat de iluminat cu distribuția asimetrică a fluxului luminos. Aceștia se vor monta înaintea trecerii de pietoni din direcția de deplasare a traficului iar aparatele de iluminat se vor orienta pe partea pietonilor care se află în fața șoferilor aflați în trafic. Se vor evita strălucirile supărătoare pentru șoferi. Se va ține cont de posibilitatea utilizării stâlpilor de iluminat existenți.

Automatizarea sistemului de iluminat constă în montarea de senzori de prezență pe fiecare stâlp. în cazul în care se află pietoni angajați în traversare nivelul de iluminare va fi mai ridicat decât cel dat de clasa de iluminat corespunzătoare drumului urmânc fie dimat în jos la nivelul clasei atunci când nu se află nici un pieton


Trecerile de pietoni studiate sunt situate pe următoarele străzi:

 • -  Strada Alexandru Bohățiel - zona Piața Ion Agârbiceanu

 • -  Strada Amos Frâncu - zona Piața Ion Agârbiceanu

 • -  Strada Anina - zona Școala Ion Agârbiceanu

 • -  Strada Constanța - zona Argeș (Liceul Bălcescu)

 • -  Strada Constanța - zona Ploiești

 • -  Strada Dâmboviței - intersecție cu strada Ialomiței

 • -  Strada Dâmboviței - intersecție cu alee auto spre Cojocnei

 • -  Strada Dâmboviței - zona Piața agroalimentară IRA

 • -  Strada Decebal - zona Liceul Terapia

 • -  Strada Fabricii - intersecție cu strada Sobarilor (Terapia)

 • -  Strada Fabricii - intersecție cu Bulevardul Muncii

 • -  Strada Fabricii de zahăr - intersecție cu strada Molnar Piuariu

 • -  Strada Fabricii de zahăr - intersecție cu strada Ialomiței (Școala specială)

 • -  Strada Alexandru Vlahuță - intersecție cu strada lancu de Hunedoara

 • -  Strada Gării - intersecție cu strada Oașului

 • -  Strada General Traian Moșoiu - zona Spitalul Militar

 • -  Strada Grădinarilor - intersecție cu strada Banilor (Inului)

 • -  Strada Horticultorilor - zona Școală

 • -  Strada Horticultorilor - intersecție cu strada Constantin Brâncuși

 • -  Strada Ialomiței - intersecție cu strada Dâmboviței

 • -  Strada între Lacuri - intersecție cu strada Dunării

 • -  Strada ICovari Laslo - intersecție cu strada Fericirii

 • -  Strada Lalelelor - zona Piața Abator

 • -  Strada Louis Pasteur - intersecție cu strada luliu Moldovan

 • -  Strada Louis Pasteur - intersecție cu Aleea Castanilor

 • -  Strada Lunii - zona Bloc PI de pe Rapsodiei 14

 • -  Strada Mecanicilor - zona intersecție „7 străzi”

 • -  Strada Mehedinți - intersecție cu strada Izlazului

 • -  Strada Mehedinți - intersecție cu Aleea Moldoveanu

 • -  Strada Mehedinți - intersecție cu alee spre Școala Generală nr.3

 • -  Strada Mehedinți - intersecție cu Aleea Retezat

 • -  Strada Mehedinți - intersecție cu alee auto spre blocuri ANL nr.76

 • -  Strada Mehedinți - intersecție cu Aleea Borșa/Negoiu

 • -  Strada Mehedinți - intersecție cu Aleea Cioplea

 • -  Strada Meteor - zona Liceul de informatică

 • - Strada Mogoșoaia - zona Școala Eugen Pora

 • -  Strada Observatorului - zona sens giratoriu de Ia Spitalul de Recuperare

 • - Bulevardul 21 Decembrie - zona OMV Mărăști

 • -  Bulevardul Nicolae Titulescu - intersecție cu strada Arieșului

 • -  Strada Primăverii - în dreptul nr.2 (prima după pod)

 • -  Strada Alexandru Vlahuță - intersecție cu strada lancu de Hunedoara

 • -  Strada Câmpul Pâinii - în față la Coratim

 • -  Piața Mihai Viteazul - în față la Napolact

 • -  Strada Unirii - zona Complex Mercur

 • -  Strada Unirii - intersecție cu strada Snagov

 • -  Strada Unirii - intersecție cu strada Al. Vaida Voievod

 • -  Strada Taberei - intersecție cu strada Tășnad

 • -  Strada Taberei - intersecție cu strada Arinilor

 • -  Strada Sanatoriului - intersecție cu strada Maramureșului

 • -  Strada Sanatoriului - zona acces Școala Emil Isac

Cap. 3: MODUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR

Lucrările prevăzute în proiect se vor efectua în zona sistematizată, pe teren proprietatea beneficiarului.

Restricțiile pentru realizarea lucrărilor se stabilesc împreună cu beneficiarul și cu administratorul drumurilor.

Lucrările proiectate vor fi executate conform fișelor tehnologice și a instrucțiunilor de montaj actualizate.

Lucrările tehnico-edilitare aferente drumurilor se vor realiza în ampriza existentă.

Cap. 4: DURATA INVESTIȚIEI

Durata de realizare a investiției este de 17 săptămâni.

Cap. 5: PROTECȚIA MEDIULUI

Soluția tehnică prezentată în lucrare reduce la minimum impactul negativ asupra mediului, în condiții de siguranță si eficiență, în toate fazele ciclului de viață a lucrării proiectate: proiectare, execuție și exploatare, pe toată perioada de existență a instalației, respectând cerințele impuse prin SR EN ISO 14001/2005, încadrându-se în sistemul de management integrat de calitate-mediu-securitate-sănătate în muncă.

Cap. 6: STANDARDE ȘI NORMATIVE

Standardele și normativele avute în vedere la stabilirea soluțiilor și care se vor respecta și la fazele următoare sunt:

NP-17 -2011 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la

1000 V c.a. și 1500 V c.c.

NP 062-02 Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier și pietonal

SR 13433-99 Iluminatul căilor de circulație

SR EN 13201 Iluminat public

IEC 60287 Cabluri electrice - calculul încărcărilor

EN 60598-1/1993, EN 60598-2-3/1994, EN 60598-2-5/1994 Aparate de iluminat SR-1343Ț99-1 Iluminatul căilor de circulație;

SR HD 60364

SR CEI 60479

SR EN 61000

SR EN 61557

Instalații electrice pentru construcții

Efectele curentului asupra corpului uman și animalelor

Compatibilitate electromagnetică (CEM)

Securitate electrică în rețele de distribuție de joasă tensiune de până la 1000 V

c.a. și 1 500 V c.c. - Echipamente pentru încercare, măsurare sau supraveghere a măsurilor de protecție

SR EN 62305-1 Protecția împotriva trăsnetului - Partea 1: Principii generale

SR EN ISO 14001-2005 Sistem de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare

SR EN ISO 9001-2001 Sisteme de managementul calității

STAS 80-74-76 încrucișări între liniile de contact pentru tramvaie și troleibuze și linii electrice aeriene de telecomunicații;

STAS 290-80

STAS 566-80

încrucișări între linii de energie electrică și linii de telecomunicații; Cleme și armături pentru linii electrice aeriene;


STAS 831-88 Utilizarea în comun a stâlpilor pentru energia electrică de tracțiune și de telecomunicații;

STAS 930-75 Rețele electrice. Tensiuni nominale și abateri admisibile;

STAS 12604/90 Instalații de legare la nulul de protecție;

Cap. 7: Indicatorii economici

7.1 VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 1.295.840,41 LEI +TVA

Din care: C+M 338.814,66 LEI +TV

7.2 Finanțarea investiției: buget local și alte surse

Proiectant,

Ing. Deoanca Lucian

‘of C.U.Î,             A’j

i SERVELKDT|| Ă, O.R.U J/