Hotărârea nr. 378/2019

Hotărârea 378/2019 - Îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea nr. 909 din 2018

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea nr. 909/2018

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale cuprinse în Hotărârea nr. 909/2018;

Analizând Referatul nr. 161533/2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea îndreptării erorii materiale cuprinse în Hotărârea nr. 909/2018 cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială, str. Oașului nr. 337, beneficiari: Ungvari Gabriel și Ungvari Adriana-Valeria;

Având în vedere avizul Arhitectului șef nr. 131 din 21.03.2019, precum și Avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, nr. 737/2017 și nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea nr. 909/2018 privind Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială, str. Oașului nr. 337, beneficiari: Ungvari Gabriel și Ungvari Adriana-Valeria, în sensul că regimul de înălțime corect al locuinței propuse prin P.U.D. este P+E și nu D+P+M.

Nr. 378 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi).