Hotărârea nr. 377/2019

Hotărârea 377/2019 - Îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea nr. 63 din 2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea nr. 63/2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale cuprinse în Hotărârea nr. 63/2019;

Analizând Referatul nr. 159763/2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea îndreptării erorii materiale cuprinse în Hotărârea nr. 63/2019 cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială, str. Făgetului nr. 35, beneficiari: Ciubăncan Dan și Ciubăncan Mirela Corina;

Având în vedere avizul Arhitectului șef nr. 132 din 21.03.2019, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea nr. 63 din 5.03.2019 privind Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială, str. Făgetului nr. 35, beneficiari: Ciubăncan Dan și Ciubăncan Mirela Corina, în sensul că regimul de înălțime corect al locuinței propuse prin P.U.D. este P+E și nu P+M.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Președinte de ședință,

DaĂțvȘtefan Tarcea


Nr. 377 din 15 aprilie 2019

/Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturiY