Hotărârea nr. 376/2019

Hotărârea 376/2019 - Aprobarea P.U.Z. Dezvoltare complex turistic și de agrement, str. Făgetului nr. 6 prov.; beneficiară: S.C. Crisrock S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Dezvoltare complex turistic și de agrement, str. Făgetului nr. 6 prov.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal - Dezvoltare complex turistic și de agrement, str. Făgetului nr. 6 prov. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.163815 din 01.04.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic Zonal - Dezvoltare complex turistic și de agrement, str. Făgetului nr. 6 prov., beneficiară: S.C. Crisrock S.R.L.;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 661 din 17.07.2018, Avizul Arhitectului Șef nr.1344 din 12.03.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 alin. 2 și art. 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Dezvoltare complex turistic și de agrement, str. Făgetului nr. 6 prov., beneficiară: S.C. Crisrock S.R.L., întocmit în scopul stabilirii de reglementări și indici urbanistici, după cum urmează:

UTR Aapp* - Zonă de agrement pentru public

-funcțiunea predominantă', facilități dedicate agrementului pentru public - alimentație publică, cazare turistică, sport în aer liber, amenajări pentru activități în aer liber (terenuri de sport, platforme cu destinații diverse, alei, parcaje), comerț și servicii de susținere a funcției de bază;

-principiul de dezvoltare: terenul se utilizează neparcelat, clădirile fiind dispuse pe baza unui plan general de amplasare;

-regiunii de constriiire:âesc}âs',

-înălțimea maximă admisă', trei nivele supraterane, 2S+P+2E. Se admit nivele parțiale (supante) și etaj tehnic cu condiția încadrării în înălțimea totală reglementată, respectiv max. 14.50 m;

-amplasarea clădirilor unele față de altele'. înălțimea clădirii mai înalte, dar nu mai puțin de lOm;

-indicii urbanistici'. RO.T maxim = 10% , C.U.T maxim = 0,25;

-retragerea față de aliniament: min.8 m;

-retragerile minime față de limitele laterale și posterioare: Hclădire dar nu mai puțin de 6m;

-spațiile plantate: spațiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 60% din suprafața totală și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă). Se va organiza o fâșie verde plantată pe două rânduri, cu vegetație înaltă cu lățimea minimă de 3m, pe latura vestică și sudică, în vecinătatea zonei de locuințe; măsuri de protecție antifonică (taluz vegetal natural, perdea de arbori/vegetație);

-circulațiile, accesele: din str. Făgetului;

-staționarea autovehiculelor, parcaje la sol în incintă, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament RU.G;

-echiparea tehnico-edilitară: utilitățile se vor asigura prin racordarea la rețelele edilitare publice disponibile. Apele uzate menajere se pot epura utilizând sisteme individuale și ulterior vor fi utilizate local sau infiltrate în sol, în interiorul parcelei.

Art. 2 - Conform Planșei de Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de Referință, aferentă PUG 2014. servitutea de utilitate publică la strada Făgetului este reglementată la profil tip II1.C -18m și grevează parcela care asigură accesul ia parcela studiată. Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică va fi dezmembrată și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat

Art. 3-

Art. 4 -


pentru servitute de utilitate publică, conform art. 25 al Regulamentului Local de Urbanism așa cum a fost modificat prin H.C.L. nr. 737/2017.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani de la aprobare.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 376 din 1 5 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)