Hotărârea nr. 375/2019

Hotărârea 375/2019 - Aprobarea P.U.D. – amenajare incintă, Calea Mănăștur nr. 50; beneficiari: S.C. Orest Impex S.R.L. și Onofrei Teodora

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -amenajare incintă, Calea Mănăștur nr. 50

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -amenajare incintă, Calea Mănăștur nr. 50 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 189878 din 5.04.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - amenajare incintă, Calea Mănăștur nr. 50, beneficiare: S.C. Orestlmpex S.R.L. și Onofrei Teodora;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 177 din 4.04.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 21572001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - amenajare incintă, Calea Mănăștur nr. 50, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează amenajarea incintei din str. Mănăștur nr. 50, respectiv: spațiu verde (plantații joase, medii și înalte), loc de joacă pentru copii, suprafață pavată cu cinci locuri de parcare și menținerea construcției existente pe parcelă, edificată în baza Autorizației de construire nr. 44/2010.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.


Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de un an de la aprobare.

Art. 3. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Prdgedinte de ședință, an Ștefan Tarcea


cretarul

Jr. Aur


Nr. 375 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)


EAZĂ: nicipiului, Roșea