Hotărârea nr. 374/2019

Hotărârea 374/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt 2S+P+Mez+2E+Er, str. General Traian Moșoiu nr. 42-44; beneficiară: S.C. Habbrick Properties S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire imobil mixt 2S+P+Mez+2E+Er, str. General Traian Mosoiu nr. 42-44

>

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt 2S+P+Mez+2E+Er, str. General Traian Moșoiu nr. 42-44 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 167236 din 1.04.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt 2S+P+Mez+2E+Er, str. General Traian Moșoiu nr. 42-44, beneficiari: S.C. Habbrick Properties S.R.L., Avram Sanda-Veturia, Florea Andreea-Emilia și Gârba Paula-Adina;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 1310 din 25.02.2019, Avizul Direcției Județene pentru Cultură Cluj nr. 406/Z/10.05.2018, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt 2S+P+Mez+2E+Er, str. General Traian Moșoiu nr. 42-44, beneficiari: S.C. Habbrick Properties S.R.L., Avram Sanda-Veturia, Florea Andreea-Emilia și Gârba Paula-Adina, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

Prin P.U.D se propune desființarea fondului construit existent pe parcelă și construirea unui imobil compus din trei corpuri de clădire cu funcțiune mixtă (comerț-servicii, locuire, garaj colectiv), cu înălțime variabilă, de la 2S+P până la 2S+P+Mez+2E+Er.

  • - amplasarea construcției pe parcelă:

  • - corp cu regim de înălțime 2S+P+Mez+2E+Er amplasat în aliniament, în front continuu închis, pe limitele de proprietate laterale, conformarea fiind determinată de contextul generat de cadrul construit adiacent;

  • - corp cu regim de înălțime 2S+P+2E+Er amplasat în retragere de min. 6 m față de limitele laterale și min. 34 m față de limita posterioară;

  • - corp cu regim de înălțime 2S+P, respectiv 2S+P+E, amplasat pe limita laterală vestică, adiacent calcanului existent pe parcela alăturată, ce asigură legătura funcțională între corpul dispus în front continuu închis și cel dispus în retragere față de ambele limite laterale;

  • - accesele auto și pietonale: din str. General Traian Moșoiu;

  • - staționarea vehiculelor (auto, velo): în spații specializate dispuse la subsol, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 la Regulament;

  • - echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. General Traian Moșoiu.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin RU.G va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de „teren rezervat pentru servitute de utilitate publică”, conform art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism - Dispoziții generale (H.C.L. nr. 737 din 18.07.2017). Aceasta va avea aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și str. General Traian Moșoiu.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 374 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)