Hotărârea nr. 372/2019

Hotărârea 372/2019 - Aprobarea P.U.D. construire imobil mixt S+P+3E+Er – str. Someșului nr. 46-48; beneficiară: S.C. Solaris Real Estate Investments S.R.L

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil mixt, S+P+3E+Er- str. Someșului nr. 46-48

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt, S+P+ȘE+Er - str. Someșului nr. 46-48 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 143874 din 21.03.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt, S+P+3E+Er - str. Someșului nr. 46-48, beneficiari: S.C. Solaris Real Estate Investments S.R.L.;

Având în vedere Avizul Arhitectului Șef nr. 1309 din 25.02.2019, Avizul Direcției Județene pentru Cultură Cluj nr. 317/Z/5.04.2018 și avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârile nr. 118/2015, nr. 737/2017 și nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art, 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt, S+P+3E+Er - str. Someșului nr. 46-48, beneficiari: S.C. Solaris Real Estate Investments S.R.L., pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limita laterală estică'.

  • - miri. 4.5m pe o adâncime de min. ISm de la aliniament;

  • - pe limita de proprietate, respectiv min. 2m față de calcanul învecinat;

  • - retragerea față de limita laterală vestică: Hcornișă/2 dar nu mai puțin de 6,5m

  • - retragerea față de limita posterioară: pe limita de proprietate adiacent calcanului propus prin documentația de urbanism aprobată prin H.C.L. nr. 1055 din 19.12.2018;

  • - accesul auto șipietonal: din strada Someșului;

  • - staționarea vehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare auto amenajate la sol și subsol, locuri de parcare pentru biciclete amenajate la sol și subsol, necesarul calculându-se, conform Anexei 2 din Regulament;

  • - echipare tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Nr. 372 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)