Hotărârea nr. 371/2019

Hotărârea 371/2019 - Aprobarea P.U.D. – Extindere locuință unifamilială P+M – str. Alverna nr. 58; beneficiari: Bădescu Paul și Bădescu Veronica

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Extindere locuință unifamilială P+M - str. Alverna nr. 58

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere locuință unifamilială P+M - str. Alverna nr. 58 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 578205 din 03.04.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere locuință unifamilială P+M - str. Alverna. nr. 58, beneficiari: Bădescu Paul și Bădescu Veronica;

Având în vedere avizul Arhitectului șef nr. 139 din 25.03.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

A A I’ Ă Ti Ă Ș T E '

Art. 1. -- Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere locuință unifamilială P+M - str. Alverna nr. 58, beneficiari: Bădescu Paul și Bădescu Veronica, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • -  extinderea pe verticală (mansardarea) părții din construcție cu regim de înălțime parter, cu păstrarea amprentei la sol, implicit a retragerilor existente față de limitele laterale și posterioare de proprietate și construirea unei terase adiacente construcției, la o distanță de min. 6 m față de limita posterioare;

  • -  accesul pietonal: din str. Alverna;

  • -  staționarea autovehiculelor: un loc de parcare amenajat la sol pe parcelă și un loc de parcare pe domeniul public pe bază de abonament;

  • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.