Hotărârea nr. 370/2019

Hotărârea 370/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire două locuințe – o locuință unifamilială cu spații de servicii la parter P+E și o locuință unifamilială P+E, str. Voievodul Gelu nr. 11A; beneficiari: Martin Dragoș-Ionel și Martin Zeni

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire două locuințe - o locuință unifamilială cu spații de servicii la parter P+E și o locuință unifamilială P+E, str. Voievodul Gelu nr. 11A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire două locuințe - o locuință unifamilială cu spații de servicii la parter P+E și o locuință unifamilială P+E, str. Voievodul Gelu nr. 11A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 151786 din 22.03.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire două locuințe - o locuință unifamilială cu spații de servicii la parter P+E și o locuință unifamilială P+E, str. Voievodul Gelu nr. 11 A, beneficiari: Martin Dragoș-Ionel și Martin Zeni;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 1306 din 25.02.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire două locuințe - o locuință unifamilială cu spații de servicii la parter P+E și o locuință unifamilială P+E, str. Voievodul Gelu nr. 11 A, beneficiari: Martin Dragoș-Ionel și Martin Zeni, pe o parcelă proprietate privată. Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limita laterală vestică: min. 8 m;

  • - retragerea față de limita laterală estică: min. 3 m;

  • - retragerea față de limita posterioară: min. 26 m;

  • - distanța între clădiri: min. 18 m;

  • - circulațiile și accesele: din str. Voievodul Gelu, prin servitute de trecere;

  • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol și în spații specializate. Necesarul de locuri de parcare s-a calculat, conform Anexei 2 din Regulament;

  • - echiparea tehnico-edilitară: racordare la rețelele publice existente de alimentare cu apă, energie electrică, gaz și telefonie. Apele uzate menajere se vor epura utilizând sistem individual (microstație de epurare).

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.