Hotărârea nr. 37/2019

Hotărârea 37/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt S+P+5E+R, str. Decebal nr. 72; beneficiară: S.C. Harshad International Limited S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire imobil mixt S+P+5E+R, str. Decebal nr. 72

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt S+P+5E+R, str. Decebal nr. 72 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 13732 din 15.01.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt S+P+5E+R, str. Decebal nr. 72, beneficiară: S.C. Harshad International Limited S.R.L.;

Având în vedere avizul Arhitectului șef nr. 1044 din 19.11.2018, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt S+P+5E+R, str. Decebal nr. 72, beneficiară: S.C. Harshad International Limited S.R.L., pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • -  Amplasarea construcției : construcția amplasată în front continuu închis, pe limitele laterale de proprietate, la o distanță de min. 21 m față de limita posterioară;

  • -  Circulațiile și accesele : din str. Decebal;

  • -  Staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate pe sol și în spații specializate dispuse la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul local de urbanism aferent PUG;

  • -  Echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

La faza D.T.A.C. documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică urbană. Locurile de parcare pentru biciclete sunt prevăzute la subsol.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Nr. 37 din 6 februarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi).