Hotărârea nr. 368/2019

Hotărârea 368/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+E, str. D.D. Roșca nr. 6 provizoriu; beneficiari: Chiș Diana-Oana și Chiș Răzvan Radu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire locuință unifamilială S+P+E, str. D. D. Roșea nr. 6 provizoriu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P+E, str. D. D. Roșea nr. 6 provizoriu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 161122 din 3.04.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P+E, str. D. D. Roșea nr. 6 provizoriu, beneficiari: Chiș Diana-Oana și Chiș Răzvan Radu;

Având în vedere Avizul Avizul Arhitectului șef nr. 15 din 4.02.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârile nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P+E, str. D.D. Roșea nr. 6 provizoriu, beneficiari: Chiș Diana-Oana și Chiș Răzvan Radu, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limita laterală nordică: min. 1 m;

  • - retragerea față de limita laterală sudică: min. 3,7 m;

  • - retragerea față de limita posterioară: min. 34 m;

  • - accesul auto și cel pietonal din str. D. D. Roșea;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. D.D. Roșea.

Conform Planșei de Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de Referință, aferentă PUG 2014, servitutea de utilitate publică la str. D.D. Roșea este reglementată la profil tip III.H - 12 m și grevează parcela studiată. Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, conform art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism - Dispoziții generale (H.C.L. nr. 737 din 18.07.2017).

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Dirpcția Generală de Urbanism.


EAZÂ:

^ec/etarhl my/icipiului,

Nr. 368 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)