Hotărârea nr. 367/2019

Hotărârea 367/2019 - Aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciilor de operare a parcurilor de aventură și paintball, situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement – Baza Sportivă Gheorgheni, prin contract de concesiune de servicii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciilor de operare a parcurilor de aventură și paintball, situate în municipiul CIuj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni, prin contract de concesiune de servicii

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciilor de operare a parcurilor de aventură și paintball, situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni, prin contract de concesiune de servicii - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 89137/428/19.02.2019, al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciilor de operare a parcurilor de aventură și paintball, situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni, prin contract de concesiune de servicii;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016, privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și ale H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciilor de operare a parcurilor de aventură și paintball, situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni, prin contract de concesiune de servicii, conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

Nr. 367 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 367/2019

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

STUDIU DE FUNDAMENTARE

A DECIZIEI DE CONCESIONARE

a serviciilor de operare a parcurilor de aventură și paintball,

amplasate în incinta Complexului de Agrement-

2019

CAPITOLUL I

 • I                                ASPECTE GENERALE

1 Denumirea proiectului: Studiu de fundamentare privind concesiunea serviciilor de operare a parcurilor de aventură și paintball, amplasate în incinta Complexului de Agrement - Baza Sportivă Gheorgheni.

 • 1.2 Autoritatea contractantă:

 • - Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 1-3.

 • - Municipiul Cluj-Napoca este persoană juridică de drept public, are patrimoniu propriu și

I          capacitate juridică deplină.

 • 1.3 Elaborator:

 • - Direcția Generală Comunicare, Dezvoltare Locală și Management Proiecte, Serviciul I

Administrare Baza Sportivă Gheorgheni. Comisia de elaborare, verificare, vizare și decizie asupra |          derulării procedurii de atribuire și a proiectului.

In cadrul Direcției Generale Comunicare, Dezvoltare Locală și Management Proiecte, funcționează Serviciul Administrare Baza Sportivă Gheorgheni, cu atribuții specifice obiectului Studiului.

 • 1.4 Obiectul proiectului

Obiectul prezentului studiu de fundamentare îl constituie analiza tehnico-economică și de eficiență a costurilor de operare a concesionării serviciilor de operare a spațiilor cu destinație de parc de aventură și paintball și fundamentarea necesității și oportunității de concesionare a serviciilor de operare a parcului de aventură și paintball. Zonele de Paintball și Parc Aventură vor include următoarele categorii de activități:

1

 • A. Găzduirea si exploatarea unui parc de paintball în cadrul căruia se vor desfășura diverse activități

I                                 .             .

sportive și recreative.

 • B. Găzduirea și exploatarea unui parc de aventură în cadrul căruia se vor desfășura diverse activități

H

sportive și recreative.

 • 1.5 Prezentarea Complexului de Agrement- Baza Sportivă Gheorgheni, Cluj-Napoca

Complexul de Agrement- Bază Sportivă se întinde pe o suprafață de 9,4 hectare de teren, cuprinzând o clădire polivalentă cu opt piste popice, opt mese de tenis de masă, spațiu multifuncțional pentru evenimente, vestiare și grupuri sanitare, trei terenuri de minifotbal, trei terenuri de tenis de câmp, două terenuri de baschet, două terenuri de volei pe nisip, două terenuri de badminton, pistă pentru role, teren pentru escaladare, teren aparate fitneșs. loc de joacă pentru copii, parc aventură, parc paintball. amfiteatru in aer liber, alei pietonale. oiște centru alerge 'e "ole sici c ate Irum ri ie inc ntă ■ soatii de circulație aferente terenurilor de sport, parcări, spații verzi în zona terenurilor, zona de picnic, clădire administrativă și de alimentație publică, zonă verde, drumuri de incintă și spații de circulație aferente terenurilor de sport și 96 de parcări.

Accesul în perimetrul complexului sportiv este liber și gratuit pentru toți cetățenii.

 • 1.6 Descrierea parcului de aventură si a parcului de paintball pentru care se face concesiunea de servicii

Situația actuală

Parcul de aventură întins pe o suprafață de 1526 mp și parcul de paintball, în suprafață de 2954 mp, se află în incinta Complexului de Agrement-Baza Sportivă Gheorgheni, din municipiul Cluj-Napoca.

în momentul de față, parcurile menționate mai sus au ca dotări: echipament parc aventură, (5 buc. în valoare totală de 39.230,40 lei), obstacole și ținte paintball (25 buc în valoare totală de 20.804 lei), protecție împrejmuire teren paintball 300m (valoare totală de 6.597,84 lei).

Amplasarea acestor spații cu destinație de parc de aventură și paintball, este reglementată prin autorizația de construire cu nr. 1307/10.11.2014.

Situația juridică:

Terenul este în proprietatea municipiului Cluj-Napoca, aparținând domeniului public al unității administrativ-teritoriale.

Obiectiv de atins:

Concesionarea serviciilor de operare a spațiilor cu destinație de parc de aventură și paintball unor agenți economici cu personal și echipament specializat, oferă posibilitatea practicării în condiții de maximă siguranță a acestor activități de agrement și reprezintă un prilej de creștere a atractivității și de diversificare a activităților sportive practicate în cadrul Bazei Sportive Gheorgheni.

 • 1.7 Cadrai legal

Acest studiu este realizat în conformitate cu următoarele prevederi legale: a Legea nr. 100/2016privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

» H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea. Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii;

9 Legea nr. 98/2016privind achizițiile publice;

® H. G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din legea nr. 98/2016privind achizițiile publice;

o Legea 215/2001 privind. Administrația Publică Locală.
CAPITOLUL II

CONCESIONAREA SERVICIILOR DE OPERARE A

PARCURILOR DE AVENTURĂ SI PAINTBALL

 • 2.1 Organizarea si funcționarea Serviciului Administrare Baza Sportivă Gheorgheni

 • 2.1.1 Situația actuală a Serviciului Administrare Baza Sportivă Gheorgheni

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:

Locația în care își desfășoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cam. 54; str. Alexandru Vaida Voevod, nr. FN., Cluj-Napoca.

Este subordonat directorului adjunct și directorului Direcției Evenimente publice și informare cetățeni și directorului general al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

 • B. Misiunea și scopul compartimentului de muncă:

 • a) Baza Sportivă Gheorgheni va fi pusă la dispoziție tuturor categoriilor de vârstă, complexul dispunând de facilități destinate organizării de evenimente educaționale (amfiteatrul, sala multifuncțională) și sportive;

 • b) utilizarea spațiilor și serviciilor se va efectua în mod gratuit, în condițiile legii;

 • c) accesul gratuit la echipamentele de care dispune Baza Sportivă Gheorgheni a tuturor locuitorilor municipiului este un factor care include activitatea acestui obiectiv sportiv în două dintre cele opt dimensiuni strategice pe care este axată Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020 și anume: cultura și identitatea locală, respectiv dezvoltarea ca un oraș sănătos. Calitatea vieții este conceptul care stă la baza Strategiei de Dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020, iar printre indicatorii principali ai calității vieții se regăsesc și accesul la facilitățile sportive;

 • d) misiunea Serviciului Administrare Baza Sportivă Gheorgheni este aceea de a continua și îmbunătăți politica municipalității de promovare a unui stil de viață sănătos, prin asigurarea accesului în mod corect, eficient și transparent a tuturor categoriilor de vârstă la facilitățile oferite de către Baza Sportivă Gheorgheni și implicit încurajarea practicării tuturor tipurilor de sport;

 • e) de asemenea, infrastructura Complexului face posibilă și desfășurarea de activități educaționale diverse, putându-se astfel promova un stil de viață sănătos;

 • f) Administrația publică locală, prin crearea acestui serviciu, își îndeplinește rolul asumat prin Strategia de Dezvoltare a municipiului și anume acela de facilitator și integrator al resurselor strategice existente pentru atingerea unui nivel înalt de calitate a vieții, obiectivul central al Strategiei;

 • C. Atribuțiile compartimentului de muncă:

 • a) întreține și exploatează Baza Sportivă Gheorgheni potrivit scopului în care a fost edificată;

 • b) organizează, conduce și gestionează activitățile spațiilor, conform reglementărilor în vigoare: agrement;

  -h


  Ie si acorduri’


  sare fu:


  'rmitat


  legislația în


  îoare;


 • e) identifică și soluționează problemele de utilitate, executarea la timp a lucrărilor de întreținere și reparații;

 • f) asigură curățenia în vederea bunei întrețineri a bazei sportive și spațiile aferente acesteia;

 • g) răspunde de respectarea măsurilor de protecția muncii și de prevenire și stingerea incendiilor în întreg perimetrul obiectivului;

 • h) răspunde de întreținerea, curățenia, igienizarea, paza și monitorizarea spațiului aflat sub administrare;

 • i) în cazul constatării de nereguli, intervine imediat pentru remedierea acestora. In cazul constatării producerilor de pagube și stricăciuni, identifică autorii și solicită recuperarea pagubelor produse;

 • j) are o arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale corespondența și alte documente, potrivit legii;

 • k) răspunde de integritatea și securitatea bunurilor materiale de folosință îndelungată aflate în administrarea Serviciului Administrare Baza Sportivă Gheorgheni și participă la inventarierea patrimoniului;

 • l) spațiile și serviciile pot fi utilizate de persoanele juridice și fizice, denumite în continuare beneficiari, cu titlu gratuit;

 • m) se va preciza, pentru fiecare activitate în parte, modul concret în care trebuie desfășurate activitățile și costurile aferente în cazul distrugerii spațiilor, măsurile de prevenire și stingere a incendiilor;

 • n) se asigură că beneficiarii nu modifică sau nu efectuează lucrări care afectează integritatea spațiilor și a instalațiilor;

 • o) se va asigura ca accesul persoanelor se face în intervalul orar alocat, conform programului aprobat. Pentru buna desfășurare a activităților se va respecta programul orar aprobat și afișat aferent bazei sportive;

 • p) accesul pe terenurile de sport și în sala multifuncțională se va face pe baza actului de identitate/cardului persoanei care a efectuat rezervarea;

 • q) terenurile, aparatura, și dotările bazei sportive se vor utiliza în strictă concordanță cu destinația acestora;

 • r) se va asigura că doar personalul angajat va avea acces la dispozitivele de natură tehnică si la anexele aferente terenurilor;

 • s) punerea la dispoziție a vestiarelor către utilizatori se va face prin predarea cheilor persoanei delegate, din partea grupului, iar la terminarea programului, după eliberarea completă a vestiarelor, aceasta predă cheile vestiarelor persoanei de la care a primit-o;

 • t) intrarea în sala multifuncțională și pe terenurile din cadrul Bazei Sportive Gheorgheni se face cu ajutorul unui sistem de rezervări online;

 • u) utilizarea terenurilor și a spațiilor din incinta bazei sportive se va face cu respectarea de către beneficiari a normelor stabilite prin Regulamentul de utilizare al bazei;

Finanțarea activității: buget local

Beneficiarii Complexului de Agrement-Baza Sportivă Gheorgheni, din municipiul Cluj-Napoca:

 • 1 - localnicii de toate vârstele

 • 2 - turiștii

Controlul calității și cantității serviciilor: Serviciul Administrare Baza Sportivă Gheorgheni din cadrul Primăriei Cluj-Napoca realizează activitatea de monitorizare și control a modului în care iși desfășoară activitățile agenții economici, concesionari ai spațiilor cu destinație de parc de aventură și paintball, prin implicarea angajaților din aparatul propriu.

2.2 Atribuțiile Serviciului Administrare Baza Sportivă Gheorgheni în cadrul concesionării serviciilor de operare a parcurilor de aventură și paintball:

Serviciul Administrare Baza Sportivă Gheorgheni are următoarele atribuții:

 • a) se asigură că spațiile cu destinație de parc de aventură și paintball sunt utilizate în strictă conformitate cu destinația stabilită prin HCL și prin contractul de concesiune;

 • b) se asigură că agenții economici nu modifică sau nu efectuează lucrări care afectează integritatea spațiilor și a echipamentelor existente, nu subînchiriază, transferă sau cesionează drepturile dobândite prin contract, altor persoane fizice sau juridice fără un acord prealabil, scris;

 • c) se asigură de respectarea normelor legale în vigoare în ceea ce privește ordinea și liniștea pe domeniul public;

 • d) se asigură că accesul persoanelor se face în intervalul orar alocat, conform programului;

 • e) verifică dacă avizele și autorizațiile necesare desfășurării activității specifice, sunt în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

2.3 Principalele aspecte ce impun încheierea unui contract privind concesionarea serviciilor de operare a spațiilor cu destinație de parc de aventură și paintbaU

a dezvoltarea Complexului de Agrement-Baza Sportivă Gheorgheni și implicit a spațiilor cu destinație de parc de aventură și paintball la nivelul și potențialul maxim al acestora, prin oferirea unor oportunități de investiție unor entități juridice;

® diversificarea activităților sportive și de agrement din cadrul Bazei Sportive Gheorgheni, destinate satisfacerii nevoilor publicului larg, constituit atât din locuitori ai municipiului (din

toate categoriile de vârstă, segment social și financiar etc.), cât și din turiști;

concesionar a unei


aducerea unui aport financiar către autoritatea locală, prin plata de către redevențe;

Având în vedere că bugetul local nu poate asigura cheltuielile necesare pentru amenajarea, dezvoltarea și extinderea spațiilor cu destinație de parc de aventură și paintball la potențialul lor, numărul insuficient de angajați și lipsa unor cursuri de calificare în domeniu pentru a putea fi asigurată majoritate, după-amiaza și seara presupunând prestarea de ore suplimentare și supraveghere permanentă), precum și necesitatea de materiale consumabile costisitoare și sensibile utilizate în cadrul activității de paintball (bile de tragere, butelii dioxid de carbon, etc.), primăria municipiului Cluj-Napoca a luat în considerare, conform legislației actuale, oportunitatea concesiunii serviciilor de operare a celor două spații cu destinație de parc de aventură și paintball.

Prezentul studiu își propune analizarea situației actuale în ceea ce privește concesionarea serviciilor de operare a parcurilor de aventură și paintball, evoluția acestora și necesitatea stabilirii procedurii de concesiune de servicii conform legislației în vigoare.

Această concesiune de servicii se realizează prin următoarele modalități:

® autoritatea contractantă stabilește o comisie de coordonare și supervizare cf. H.G 867/2016;

» coordonarea procesului de elaborare a strategiei de contractare a concesiunii;

® aprobarea caietului de sarcini, fișa de date a concesiunii, modelul de contract, de către Consiliul local;

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca are atribuții decizionale cu privire la parcurile de aventură și paintball amplasate în incinta Complexului de Agrernent-Baza Sportivă Gheorgheni, din municipiul Cluj-Napoca.

în continuare vom prezenta o analiză SWOT, arătând avantajele și dezavantajele pentru cele două variante, precum și oportunitatea și riscurile la care acestea sunt expuse.

Analiza SWOT

o AVANTAJE

TUA A\i rZv,Jl

a Nu este necesară alocarea unui buget

a Monopol pe termen lung    atribuit

pentru funcționarea și dezvoltarea spațiilor

concesionarului, aspect ce poate fi controlat

cu destinație de parc aventură și paintball

prin cerințele și obligațiile stipulate în

« Utilizarea forței de muncă, scăderea

documentația de atribuire și prin clauzele

șomajului

contractuale

» Contractul de concesiune de servicii

» Definirea parametrilor serviciului și a

prevede îndeplinirea indicatorilor de

necesarului de investiții, în cuprinsul

performanță care fac referire la activitatea

documentației de atribuire, trebuie să fie cât

prestată

mai cuprinzătoare și concretă, autoritatea

» încasarea anuală a unei redevențe, care

publică locală trebuind să-și adapteze rolurile

reprezintă un venit la bugetul local

de administrator și reglementator pe durata

• Prin concesiune toate riscurile sunt

contractului,     prin     concretizarea     și

transferate concesionarului

particularizarea obligațiilor contractuale, a

o Gestionarea dificilă a diverselor activități

indicatorilor de performanță și a modalităților

ce pot fi desfășurate în cadrul parcului de

de sancționare în cazul în care constată o

aventură si oaintball Trasee avenmră.

activitate defectuoasă a concesionarului

® OPORTUNITĂȚI

s RISCURI

« Atragerea unui număr cât mai mare de

© Exista posibilitatea ca societatea privată să

utilizatori dintre persoanele cu interes în

intre în insolvență, din incapacitate temporară

activități specifice unui parc de aventură și

de plată sau definitivă, fapt care ar periclita

paintball

buna desfășurare a activității

• Dezvoltarea durabilă a parcurilor de

« Declanșarea unei crize financiare

aventură și paintball

» Timp suplimentar necesar în realizarea

®  0 creștere graduală și semnificativă a

planificării datorită lipsei de experiență

numărului de utilizatori atât localnici, cât și

® Construcția amenaj arilor necesare desfășurării

turiști

activităților poate fi. întârziată astfel încât furnizarea serviciilor incluse în proiect să nu poată începe la data prevăzută

2.5 Analiza și evaluarea indicatorilor tehnico-economici (conform Anexa nr. 1)

Concesionarul va putea asigura dobândirea unor venituri directe din exploatarea parcurilor de aventură și paintball.

Se va analiza rezultatul financiar estimat, în funcție de principalele categorii de acțiuni: Venituri:

« venituri din prestarea serviciilor de operare a parcului de paintball și a parcului de aventură; Cheltuieli:


• cheltuieli estimate pentru echipamentele necesare;

® cheltuieli estimate pentru produse consumabile;

® cheltuieli pentru promovarea locală;

« cheltuieli de personal calificat pentru toate activitățile

e cheltuieli de curățenie și întreținere spații verzi;

® cheltuieli neprevăzute;

® redevența;

în cuprinsul Anexei nr. 1, sunt detaliate veniturile și cheltuielile estimate pentru realizarea acestui proiect.

Pe baza analizelor economico-fmanciare a acestor valori, reiese faptul că Cifra de Afaceri realizată de către concesionar pe o perioada de 5 ani, este estimată la valoarea de 3.182.764 lei (parc paintball) și 1.326.152 lei (parc aventură).

în cadrul Anexei nr. 2 sunt prezentate conform Legii nr. 100/2016 și H.G 867/2016, riscurile care pot fi întâmpinate de către concesionar.

CAPITOLUL HI

 • 3.1. DURATA CONCESIUNII: 5 ani

Se va propune durata contractului, fundamentată în urma calculului indicatorilor financiari și a amortizării investiției. Astfel, în funcție de rezultatul financiar estimat, precum și de necesitatea asigurării unei continuități a funcționării parcului de aventură și a parcului de paintball, se propune o durată de 5 ani.

De asemenea, anual se va face o evaluare a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin Caietul de sarcini și prin Contractul de concesiune de servicii, iar în cazul în care gradul de realizare este sub 90 %, se poate rezilia contractul.

 • 3.2. REDEVENȚA

Valoarea de tranzacționare minimă se calculează conform studiului de piață realizat de către Camera Notarilor Publici Cluj și conform Legii 50/1991 art. 14 și a notei interne emise de către Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății cunr. 273936/451/13.06.2018

Taxa de concesionare (redevența) va fi în valoare de 3,433 lei/mp/lună, fiind calculată după următorul algoritm de calcul:

- 1.030 lei/mp, unde

 • - 1.030 lei / 25 ani = 41,2 lei/mp/an, unde

 • - 41,2 lei/ 12 luni = 3,433 lei/mp/lună.

Pe lângă taxa de concesionare, se va lua în considerare amortizarea dotărilor parcurilor. Conform notei interne emise de către Direcția Economică cu nr. 377369/412/09.08.2018 sumele lunare de amortizat sunt:

Parc de aventură:

 • -  echipament parc de aventură -amortizare lunară 54,48 lei/buc x 5 buc = 272,40 lei;

 • -  set complet echipament protecție 10 pers, -amortizare lunară 89,981ei/buc x 2 = 179,96 lei;

 • -  Total amortizare lunară aferent dotărilor din parcul de aventură: 452,36 lei;

Parc Paintball:

 • -  protecție împrejmuire teren paintball - amortizare lunară 45,81 lei/buc xlbuc. = 45,81 lei;

 • -  set complet echipament paintball 10 pers. - amortizare lunară 86,68 lei/buc x 2buc. =173,36 lei;

 • -  obstacole și ținte paintball - sumă de recuperat lunară 346,731ei;

 • -  Total amortizare lunară aferent dotărilor parc paintball: 565,90 Iei

 • 3.3.  FUNDAMENTAREA NECESITĂȚII ȘI OPORTUNITĂȚII CONCESIONĂRII SERVICIULUI

Grupuri de interes                                                                         i \

? Cetățenii municipiului

* Turiștii

 • - promovarea municipiului Cluj-Napoca pe plan național și internațional

 • - venituri directe (redevența)

Se va prezenta avantajul extemalizării acestui serviciu, atât din punct de vedere economic, cât și calitativ (concesionarul având interes să crească notorietatea parcului de aventură și/sau paintball, prin servicii de calitate care să crească numărul de participanți).

Astfel, beneficiile municipiului vor fi, pe lângă cele economice, constituite din venituri aduse la bugetul local (redevența) și de natură neeconomică, prin promovarea națională și chiar internațională a comunității clujene, îmbunătățirea imaginii autorităților locale și a serviciilor prestate în această zonă. Mai mult, prin durata concesiunii, se urmărește creșterea progresivă a acestor beneficii.

CAPITOLUL IV

PROCEDURA DE CONCESIONARE

 • 4.1 Procedura de concesiune a serviciilor :

Se va realiza prin procedura de achiziție publică prevăzute de legislația în materie.

 • 4.2 Etapele ce vor fi parcurse pentru delegarea serviciului:

Etapa I : - numirea unei comisii conform prevederilor legale prevăzute în H.G. 867/2016, de către primarul municipiului Cluj-Napoca;

Etapa II : - aprobarea Studiului de fundamentare, fundamentarea deciziei de concesionare prin hotărâre de Consiliu local;

Etapa II: - publicarea pe site-ul primăriei municipiului Cluj-Napoca a anunțului de organizare a procedurii pentru concesionarea serviciilor de operare a spațiilor cu destinație de parc aventură și paintball din incinta Complexului de Agrement- Baza Gheorgheni;

Etapa III: - organizarea și desfășurarea procedurii, verificarea si evaluarea ofertelor, raportul procedurii; Etapa IV: - soluționarea contestațiilor (dacă este cazul);

Etapa V: - încheierea contractului de concesionare;

CAPITOLUL V

CONCLUZII FINALE

Rezultatele Studiului de fundamentare privind decizia de concesionare justifică necesitatea și oportunitatea concesiunii și demonstrează faptul că:

 • 3 proiectul propus este realizabil

9 proiectul răspunde cerințelor autorității administrației publice


B alternativa de a concesiona aceste servicii este cea mai avantajoasă

9 concesionarea acestor servicii aduce beneficii financiare autorității contractante unui cadru competitiv, ceea ce conduce la dorința operatorilor economici ofertanți de a asigura o dezvoltare durabilă a celor două parcuri: aventură și paintball, contribuind astfel la promovarea imaginii

Complexului de Agrement-Baza Sportivă Gheorgheni și a municipiului Cluj-Napoca.

In realizarea misiunii sale față de locuitorii orașului, primăria municipiului Cluj-Napoca are obligația de a asigura desfășurarea, în condiții optime, a activităților destinate satisfacerii nevoilor, prin organizarea, urmărirea derulării și monitorizarea acestora.

Din analiza economico-financiară prezentată în Anexa nr. 1, întocmită pe baza situației actuale, se poate concluziona faptul că actvitățile din cele două parcuri: aventură și paintball, se vor desfășura în parametri optimi prin concesionarea acestora.

In concluzie, pentru a se asigura exploatarea la un nivel cât mai înalt a celor două parcuri, precum și pentru atingerea obiectivelor la care s-a făcut referire în cuprinsul prezentului studiu, se impune ca activitățile specifice să se realizeze în mod profesionist de către un operator care deține experiența, calificarea, resursele umane și financiare necesare pentru realizarea acestui scop.

Se anexează Anexele menționate în prezentul Studiu, respectiv Anexa nr. 1, unde sunt prezentate analizele economico-financiare în urma cărora reiese faptul că Cifra de Afaceri realizată de către concesionar pe o perioada de 5 ani, este estimată la valoarea de 3.182.764 lei (parc paintball) și 1.326.152 lei (parc aventură) și Anexa nr. 2 unde sunt prezentate conform Legii nr. 100/2016 și H.G 867/2016, riscurile care pot fi întâmpinate de către concesionar.Șef Serviciu,

Marcel Pîfvu


VIZAT

Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății

Director,OTAL CIFRA DE AFACERI (Lei)


240,000


252,000


264,600

264,600


277,830

277,830


291,722

291,722


Echipamente

Buc/an

Lei/buc

-

-

-

-

- |

Rit Echipamente protecție individuală

15

1,500

22,500

23,625

24,806

26,047

27,349

j Total costuri echipamente

22500

23625

24806.25

26047

27349 L

Promovare locală

a

lei/an

6,000

6,000

6,120

6,242

6,367

6,495

l otal Promovare

5,000

6,120

6,242

6,367

1

6,495 fi

Alte cheltuieli

Cheltuieli de personal

Lei/lună

9,000

108,000

110,160

112,363

114,610

116,903   '

Cheltuieli de curățenie și întreținere spații verzi

Lei/lună

1,000

12,000

12,240

12,485

12,734

12,989   |

Cheltuieli neprevăzute

lei/an

2,000

2,000

2,040

2,081

2,122

2,165   |

Redevența

Luni

Tarif lei/lună/mp

Suprafața (mp)

Zonă parc aventură

12

3.4333

1526

62,871

62,871

62,871

62,871

62,871   |

Vota! redevență

62,871

62,871

62,871

62,871

62,871   ;

Amortizare mijloace fixe

lei/lună

452.4

5,428

5,428

5,428

5,428

5,428

Total Alte Cheltuieli

190,299

192,739

195,228

197,766

200,356

ii OTAL CHELTUIELI (Lei)

218,799

222,484

226,276

230,180

234,199

fl OTAL PROFIT OPERAȚIONAL (Lei)

....... .....

21,201

29,516

38,324

47,650

57,522 _
Director genera


Director,


Sef ServiciuMareei Pîrv


Întocmit: Ramona Serdean ,0/ ’ X/
uiexa iii . 1B la Studiul de Fundamentare- Parc paintball                                                                                                       |

^nnm

- -

... ......

.X.       '—■■A'’1'

.XX'; T

BKHHBK

BHI

1

li l l li

Rata creștere venituri

0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

Rata creștere cheltuieli

2.0%

2.0%

2.0%

g

2.0%

... z-                  .

WOX

închiriere zonă paintball

Grad de ocupare (ore/luna)

Lei/oră/persoană

Număr mediu jucători/oră

Venit mediu lunar în j primul an

160

30

10

48000

576,000

604,800

635,040

666,792

700,132

: otal îuchii iere zonă paintball

576,000

604,800

635,040

666,792

700,132    f

... OTAL Cil i<Ă DE AFACERI (Lei)

576,000

604,800

635,040

666,792

700,132    |

HRffiHMHMM

j/Zk.V        .....; X .

StsSjJdsawa

.X,:

■ . ,X

XW ■ 4

n . hipamente

Lei

? ’anenajdie zonă

plasă de protecție, sisteme de obstacole, montare stâlpi susținere)

20,000

A

20,000

-

Buc/an

Preț lei/buc

-

-

-

-

-

. ipa iente protecție individuală și Lume paintball

10

1,200

12,000

12,600

13,230

13,892

14,586     :

i otal costuri echipamente

32000

12600

13230

13892

14586 J

p onsumabile

Buc/lună

Preț lei/buc

mie Puimbull

100000

0.10

120,000

126,000

132,300

138,915

145,861 I

butelii COZ

180

100

7's-

216,000

226,800

238,140

250,047

262,549    [■

otal costuri consumabile

336,000

352,800

370,440

388,962

408,410    i

1 ■'■■■■■«■ ■ ■—"..... .......■ .

1 xomovare locală

Lei/an

6,000

6,000

6,120

6,242

6,367

6,495     |

1 otal Promovare

6,000

6,120

6,242

6,367

6,495     <

Alte cheltuieli

heituieli de personal

Lei/lună

6,000

£

72,000

73,440

74,909

76,407

77,935    j

t aii d curățenie și întreținere spații P'zi

Lei/lună

1,000

12,000

12,240

12,485

12,734

12,989     |

i|t.heituieli neprevăzute

lei/an

2,000

2,000

2,040

2,081

2,122

2,165     r

■Hcdevență

£

Luni

Tarif lei/lună/mp

Suprafața (mp)

Zonă parc paintball

12

3.4333

2954

■.

121,704

121,704

121,704

121,704

121,704 f

Votai redevență

121,704

121,704

121,704

121,704

121,704    j

ft uiortizare mijloace fixe

lei/luna

565.9

6,791

6,791

6,791

6,791

6,79'1

Jji mal Alte Cheltuieli

214,494

216,214

217,969

219,758

221,584

i TI Al Ci IEI 1IIIELI (Lei)

588,494

587,734

607,881

628,979

651,074    |

1

;i IAI PROFIT OPERAȚIONALjLeij

P

-12,494

17,066

27,159

) 37,813

49,057     (

T f

- -tx

l.,iociuii:H.nnona Șerdean /-/

Director ge/ierai,

Stefania Ferencz

X

xl

Director,              i

Ovidiu C^rppe'ațT^^y

Șef Serviciu,

Mareei Pîrvu/

/

Anexa nr. 2 Ia Studiul de Fundamentare

■: ATEGORIA DE RISC

DESCRIERE

CONSECINȚE

1. Riscuri referitoare Ia locație

Structură existentă

t reabil i tare/modernizare)

Structurile existente sunt adecvate pentru destinația lor: parc aventură, parc paintball

Optimizarea costurilor și a timpului necesar pentru realizarea proiectului

Condiții de amplasament

Condițiile de sol sunt adecvate pentru realizarea proiectului

Optimizarea costurilor și a timpului necesar pentru realizarea proiectului

titlul de proprietate

Conform notei interne cu nr.273936/451/13.06.2018 emisă de către Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății, spațiile cu destinație de parc aventură și paintball, amplasate în Complexul de Agrement-Baza Sportivă Gheorgheni sunt în proprietatea municipiului Cluj-Napoca

Costul suportat de către concesionar este reprezentat de redevență

Disponibilitatea locației

Locația este disponibilă pentru implementarea optimă a parcului de aventură și paintball

Optimizarea costurilor și a timpului necesar pentru realizarea proiectului

A probări

Concesionarul se obligă să obțină toate autorizațiile/aprobările necesare în vederea funcționării parcului de aventură și paintball

întârzieri în începerea sau finalizarea proiectului și creșteri ale costurilor aferente realizării proiectului

Moștenire culturală

 • 1. Creșterea costurilor și a perioadei de timp ca rezultat al descoperirii unor situri arheologice și/sau patrimoniu național

 • 2. Având în vedere faptul că Baza Sportivă Gheorgheni a fost construită recent există un risc foarte scăzut în ceea ce privește descoperirea unor situri arheologice și/sau patrimoniu național

 • 1. Costuri și timp suplimentar pentru a finaliza proiectul

 • 2. Șansele ca acest lucru să implice costuri sau timp suplimentar pentru implementarea proiectului sunt minime

Mediu (1)

Amplasamentele pentru proiect prezintă un grad necunoscut de contaminare

Costuri și timp suplimentar pentru a finaliza nroiectul

Mediu (2)

In timpul implementării proiectului apar contaminări ale proprietăților adiacente, care au efect asupra proprietăților disponibile pentru proiect

Costuri de contaminare

2. Riscuri de finanțare a proiectului

Insolvabilitate și risc aferent creditorului extern

Concesionarul (sau oricare dintre acționarii săi) devine insolvabil sau efectuarea prestațiilor necesită o finanțare mai mare decât cea estimată de concesionar

Neîndeplinirea prestațiilor solicitate de către entitatea contractantă și pierderi pentru participanții la investiție

Indisponibilitatea finanțării

Concesionarul nu e capabil să asigure resursele financiare și de capital conform bugetului și în timpul prevăzut

Lipsa finanțării pentru continuarea sau finalizarea investiției

Modificări ale dobânzilor

Ratele dobânzilor sunt supuse schimbărilor, modificând astfel termenii financiari ai ofertei

Creștere/scădere a costurilor proiectului

1 ■ inanțarea suplimentară

Datorită schimbărilor de legislație, de politică sau de altă natură, sunt necesare finanțări suplimentare pentru reconstrucție, modificare, re-echipare etc.

Concesionarul nu poate suporta financiar costurile schimbării

Modificări în sistemul de taxe și impozite

Pe parcusul implementării proiectului, sistemul de impozitare se poate schimba în defavoarea concesionarului

impact negativ asupra veniturilor financiare ale concesionarului

Profituri clin refinanțare

Finalizarea investiției se face la un cost mai mic decât cel inițial

Schimbare profitabilă în finanțarea proiectului

j i. Riscuri aferente cererii și veniturilor

înrăutățirea condițiilor economice generale

Producerea unor schimbări fundamentale și neașteptate în condițiile economice generale care conduc la readucerea cererii pentru prestațiile contractate

Venituri sub previziunile financiare anterioare

Schimbări competitive

Altă investiție, care există deja, este extinsă sau îmbunătățită sau retarifată, astfel încât competiția în domeniul prestațiilor efectuate conform contractului crește

Venituri sub previziunile anterioare, ca urmare a reducerii prețurilor și/sau scăderii cererilor, datorită concurenței

i < ‘oncurență

Apariția pe piață a concurenților în domeniul prestațiilor efectuate, conform contractului de concesionar.

Venituri sub previziunile anterioare, ca urmare a reducerii prețurilor și/sau scăderii cererilor, datorită concurenței

; Schimbări demografice

0 schimbare demografică sau socioeconomică afectează cererea pentru prestațiile contractate

Venituri sub previziunile financiare anterioare

Rosturi de abordabilitate/accesabilitate

Nivelul de trai al locuitorilor este afectat de condițiile economice nefavorabile

Venituri sub previziunile financiare anterioare

Schimbări majore ale inflației (1)

Rata actuală a inflației va depăși rata previzionată a inflației

Depășirea costurilor de implementare a proiectului

Schimbări majore ale inflației (2)

Valoarea plăților efectuate în timp este afectată de inflație

Scăderea, în termeni reali, a veniturilor din proiect

Publicitate adversă

Publicitatea adversă (negativă) generează schimbări în atitudinea publică

Nivel scăzut de utilizare,Conectări la rețele, nivel scăzut de contractare

Riscuri legisiative/poîitice

Schimbări legislative/ de politică (1)

Schimbarea legislativă și/sau a politicii concedentului care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este adresată direct, specific și exclusiv proiectului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea concesionarului

0 creștere semnificativă în costurile operaționale ale concesionarului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări

Retragerea sprijinului complementar

In cazul în care concesionarul nu respectă obligațiile contractuale, concedentul iși retrage sprijinul complementar, proiectul fiind afectat negativ

Consecințele asupra veniturilor, întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit

Proces decizional defectuos

Implementarea proiectului ar putea întâmpina o puternică opoziție politică

întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit

Riscul valorii reziduale

Riscul că activele aferente proiectului, la finalizarea/expirarea contractului nu vor fi predate în condițiile prevăzute

Creșterea costurilor de întreținere/înlocuire a activelor

5. Riscuri naturale

Război sau alte situații conflictuale

Izbucnirea războiului/a situațiilor conflictuale are ca rezultat întârzieri în implementarea proiectului și/sau costuri crescute de construcție/operare

Distrugerea sau deterioarea activelor aferente proiectului

< ’utremur și alte evenimente naturale

■' O 3

Cutremurele etc. au ca rezultat întârzieri și/sau costuri crescute de construcție

Distrugerea sau deterioarea activelor aferente proiectului

\

terorism

Actul de terorism generează întârzieri și/sau costuri crescute de construcție

Distrugerea sau deterioarea activelor aferente proiectului

Forța majoră

Forța majoră, așa cum este definită prin lege, împiedică executarea contractului

Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului

6. Riscurile etapei de pregătire/atribuire

Riscuri de pregătire

Proiectul nu îndeplinește cerințele legislației în domeniu privind pregătirea proiectului de concesiune

întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit

‘ tpoziție publică față de proiect

Sprijinul scăzut sau o atitudine adversă a publicului față de proiect ar putea provoca întârzieri în semnarea contractului

întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit

7. Riscuri referitoare la amplasament

Dreptul de acces

Accesul la locație este disponibil pentru implemntarea optimă a parcului de aventură și paintball

Optimizarea costurilor și timpului necesare pentru realizarea proiectului

boluții tehnice vechi si inadecvate

Soluțiile tehnice vechi propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic pentru a asigura realizarea proiectului

Venitul concesionarului scade sub datele de închidere financiară a proiectului, având ca rezultat pierderi.

Concedentul nu primește prestațiile solicitate

; disponibilitatea resurselor

Resursele necesare pentru finalizarea amenajării spațiilor costă mai mult decât estimările inițiale, nu au calitatea corespunzătoare sau sunt indisponibile în cantitățile necesare

Creșteri de cost și în unele cazuri, efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul contractului; timp suplimentar necesar pentru a finaliza proiectul

Risc de defect ascuns

Defecte ascunse în structurile preexistente aferente spațiilor și/sau în activele nou-construite

Creșteri de cost și efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul contractului; timp suplimentar necesar pentru a finaliza proiectul

■tise cu privire la executare/finalizare

Construcția facilităților poate fi întârziată astfel incât furnizarea serviciilor incluse în proiect să nu poată începe la data prevăzută

întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit

Risc de depășire a costurilor

l'' D

Finalizarea proiectului se face la un cost mai mare decât costul prevăzut inițial

Costuri și timp suplimentar pentru a finaliza proiectul

î ntârzieri în finalizarea proiectului

Apariția unui eveniment pe durata contractului, eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării acestuia în termenul stabilit și la costul estimat

întârziere în implementare și creșterea costurilor

■ itigii de muncă/personal insuficient calificat

Lipsa personalului calificat pentru unele din etapele aferente proiectului

întârziere în implementare și creșterea costurilor

1 'urnizarea utilităților

Utilitățile (de exemplu curent electric, gaz și apă) necesare pentru realizarea proiectului nu sunt disponibile

Costuri și timp suplimentar pentru a finaliza proiectul

insolvabilitatea subantreprenorilor sau a furnizorilor

Riscul legat de nerespectarea obligațiilor subantreprenorului/ furnizorului sau insolvabilitate

Costuri și timp suplimentar pentru a finaliza proiectul

ondiții meteo nefavorabile

Inundarea amplasamentelor împiedică relizarea proiectului

întârziere în implementare și creșterea costurilor

Variația excesivă a contractului

Prea multe modificări în obiectivul lucrărilor, datorate costurilor crescute, schimbărilor legislative etc.

întârziere în implementare și creșterea costurilor

Lucrări defecte

Defecte descoperite în lucrările de amenajare, care provoacă costuri suplimentare și/sau întârziere

Costuri și timp suplimentar pentru a finaliza proiectul

Explozibile

Descoperirea de muniție/dispozitive neexplodate în zona amplasamentului pentru proiect împiedică finalizarea la timp

întârziere în implementare și creșterea costurilor

Securitatea pe șantier

Securitatea deficitară duce la furturi și/sau deteriorarea echipamentului sau a materialelor

întârziere în implementare și creșterea costurilor

Lipsa angajamentului părților

Lipsa de experiență în domeniul implementării concesiunilor de servicii poate duce la neîndeplinirea obligațiilor de către ambele părți

întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit

ivise de asigurare

O

Riscurile asigurabile pot deveni neasigurabile pe durata de viață a proiectului sau creșteri substanțiale ale ratelor la care se calculează primele de asigurare

Întârziere în implementare și creșterea costurilor


Proteste publice

1

i                                       '                                 -

întârzieri în amenajare provocate de tulburări sau proteste publice

întârziere în implementare și creșterea costurilor

Aspecte privind protecția mediului

1

Nu se respectă cerințele privind protecția mediului și nu se realizează monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului

Rezilierea concesiunii

S. Riscuri de operare și de întreținere

Schimbarea cerințelor concedentului în

1 ilara limitelor agreate prin contract

Concedentul schimbă cerințele după semnarea contractului

Schimbarea cerințelor pe timpul realizării investiției conduce la modificarea proiectului și la creșterea costurilor de capital, după recepție

Resurse de intrare/input

Resursele necesare pentru operare costă mai mult decât cele estimate inițial, nu au calitatea corespunzătoare sau nu sunt disponibile în cantități suficiente

Creșteri ale costurilor și, în unele cazuri, efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul contractului

Risc de furnizare a utilităților

Utilitățile (de exemplu curent electric, gaz și apă) necesare pentru realizarea proiectului nu sunt disponibile

Costuri și timp suplimentar pentru a finaliza proiectul

Soluții tehnice vechi si inadecvate

Soluțiile tehnice vechi propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic pentru a asigura realizarea proiectului

Venitul concesionarului scade sub datele de închidere financiară a proiectului, având ca rezultat pierderi.

Concedentul nu primește prestațiile solicitate

Risc de disponibilitate

!

Serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau nu îndeplinesc specificațiile tehnice de calitate prevăzute în contract

întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit

Rapacitate de management

Concesionarul nu își poate îndeplini obligațiile conform contractului

Serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate

Risc de depășire a costurilor

Finalizarea proiectului se face la un cost mai mare decât costul prevăzut inițial

Costuri și timp suplimentar pentru a finaliza proiectul

! R isc de defect ascuns

1 )

Defecte ascunse în structurile preexistente aferente spațiilor și/sau în activele nou-construite

Creșteri de cost și efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul contractului; timp suplimentar

Concliții neprevăzute


Condiții neprevăzute cauzează costuri mai mari de întreținere pentru activele noi și cele existente

Întreținere și reparații


Lipsa angajamentului părților


Risc de asigurare


Costul de întreținere a activelor poate diferi de costul de întreținere prevăzut inițial

Lipsa de experiență în domeniul implementării concesiunilor de servicii poate duce ia neîndeplinirea obligațiilor de către ambele părți

Riscurile asigurabile pot deveni neasigurabile pe durata de viață a proiectului sau creșteri substanțiale ale ratelor la care se calculează primele de asigurare Creșteri de cost și efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul contractului; timp suplimentar

Creșterea costurilor, cu efecte negative asupra acțiunilor întreprinse până în acel moment întârzieri importante în implementarea proiectului sau proiectul ar putea fi oprit întârziere în implementare și creșterea costurilor

Întreținere


întreținerea activelor finalizate nu corespunde specificațiilor tehnice de calitate stipulate în contractul de concesiune

Activele sunt predate concedentului la sfârșitul duratei de viață a proiectului într-o condiție necorespunzătoareȘef Serviciu,

Marcel Pîpvu

lntocmit:insp. Ramona Șerdean