Hotărârea nr. 366/2019

Hotărârea 366/2019 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 334151, înscris în CF nr. 334151 Cluj-Napoca situat în strada Anton Pann nr. 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 334151, înscris în CF nr. 334151 Cluj-Napoca, situat în strada Anton Pann nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 334151, înscris în CF nr. 334151 Cluj-Napoca, situat în strada Anton Pann nr. 1 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 162549/45 din 4.04.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 334151, înscris în CF nr. 334151 Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 121 și art. 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 562 și 889 din Codul civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 39 alin. (2) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 21 mp., identificat cu nr. cadastral 334151, înscris în CF nr. 334151 Cluj-Napoca.

Art. 2. (1) Se aprobă trecerea imobilului-teren identificat la art. 1 din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, imobil-teren cu destinație de drum, în vederea regularizării străzii Anton Pann, conform H.C.L. nr. 878/2017.

(2) Imobilul va fi inclus în Anexa 4, „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Cluj-Napoca”, la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția Economică.

Nr. 366 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)