Hotărârea nr. 365/2019

Hotărârea 365/2019 - Trecerea terenurilor proprietate privată, cu destinația de drum deschis circulației publice, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind trecerea terenurilor proprietate privată, cu destinația de drum

deschis circulației publice, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea terenurilor proprietate privată, cu destinația de drum deschis circulației publice, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 188395/45 din 4.04.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune trecerea terenurilor proprietate privată, cu destinația de drum deschis circulației publice, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului civil, ale Ordonanței nr. 43/28.08.1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și de carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând îndeplinirea prevederilor Legii nr. 52/2003, republicată, privind consultarea publică și transparență decizională;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 1 lit. „c”, al. 5 lit. „b”, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea terenurilor proprietate privată cu destinația de drum deschis circulației publice, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, prin donație sau renunțare la drept, în următoarele condiții:

  • 1. Terenul propus a fi preluat a fost reglementat urbanistic ca având destinația de drum deschis circulației publice;

  • 2. Drumul trebuie să fie constituit, iar preluarea acestuia se face în ampriza existentă, așa cum este aceasta reglementată prin prevederile art. 15 din O.G. nr. 43/28.08.1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, în baza unui proces-verbal de constatare întocmit de către o comisie constituită prin dispoziția primarului;

  • 3. Actele care stau la baza preluării sunt extrasul de carte funciară al terenului și actul de donație sau renunțare la drept, în formă autentică.

Art. 2. Dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ce fac obiectul prezentei, se face prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Terenurile proprietate privată, reglementate cu destinația de drum dechis circulației publice prin documentațiile de urbanism aflate în valabilitate și pentru care există obligații de realizare și amenajare, vor fi preluate după îndeplinirea obligațiilor prevăzute în documentațiile de urbanism.

Art. 4. Cu data prezentei, Hotărârea nr. 62/2010 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală urbanism, Direcția Generală poliția locală, Direcția tehnică și Direcția economică.Nr. 365 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)