Hotărârea nr. 363/2019

Hotărârea 363/2019 - Completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018 și 114/2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013

(aprobarea fondului locuințelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca), completată

prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018 și 114/2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013, așa cum a fost completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018 și 114/2019 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Olâh Emese, Tothfalusi Andras și Râcz Levente Zsolt;

Analizând Referatul nr. 182544/01.04.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013, așa cum a fost completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018 și 114/2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996, actualizată și ale Procesului - verbal al Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat din data de 1.04.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 2 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013, așa cum a fost completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018 și 114/2019, cu poziția 20, care cuprinde imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Lăcrămioarelor nr. 10, sc. I, et. 4, ap. 88, cu structura formată dintr-o cameră și dependințe, cu suprafața utilă de 10,37 m.p., identificat în C.F. individual nr.

254002-C1-U54 Cluj-Napoca.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


ședințe de ședință, Ștefan Tarcea

ascmnabză: arul Municipiului,

Nr. 363 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)