Hotărârea nr. 362/2019

Hotărârea 362/2019 - Aprobarea Studiului de oportunitate pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de oportunitate

pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca-proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 188319/451/04.04.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea Studiului de oportunitate pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 213/1998, actualizată, ale Legii nr. 550/2002, republicată și actualizată, ale H.G. nr. 246/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local și ale Hotărârii nr. 611/2016 și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ințează Direcția patrimoniul municipiuluiArt. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încr

și evidența proprietății.

ședințe de ședință, an Ștefan Tarcea

icipiului,


Nr. 362 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa la Hotărârea nr.362/2019


STUDIU DE OPORTUNITATE

PENTRU SPATII CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE

LOCUINȚĂ AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSIL         . AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAP


Studiu de oportunitate pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

CUPRINS

Pag.

CAPITOLUL I.         INFORMAȚII GENERALE

CAPITOLUL II.         CADRUL GENERAL

CAPITOLUL III.         OBIECTIV GENERAL

CAPITOLUL IV.         PRINCIPII GENERALE APLICABILE

CAPITOLUL V.         ANALIZĂ SISTEMATICĂ

V.l.OBIECTUL ANALIZEI

V.2.IDENTIFICAREA TIPURILOR DE ADMINISTRARE A IMOBILELOR

V.3.ANALIZĂ IMOBILE PRIN PREZENTARE COMPARATIVĂ

RAPORTAT LA EVALUAREA SPAȚIILOR/ RESPECTIV LA RANDAMENTUL ECONOMIC

V.4. PREZENTARE ANALIZĂ RAPORTAT LA VARIANTELE IDENTIFICATE

TI. Analiza structurală cu identificarea aspectelor favorabile reglementate 13

T2. Analiza modului în care variantele analizate amplifică sursele

de avantaj competitiv pentru municipiul Cluj-Napoca

T3. Analiza modului în care variantele analizate se raportează la

problemele strategice ale comunității

T4. Raportarea la viziunea municipiului Cluj-Napoca,

factori strategici cheie

T5. Analiza S WOT/VÂNZARE

CAPITOLUL VI. FUNDAMENTAREA NECESITĂȚII ȘI OPORTUNITĂȚII

DECIZIEI MODULUI DE GESTIUNE A SPAȚIILOR CU ALTĂ DESTINAȚIE ÎN SENSUL CA ACESTEA SĂ FIE VÂNDUTE, ÎN BAZA REGLEMENTĂRILOR LEGII SPECIALE NR. 550/2002 ȘI NU A ÎNCHIRIERII ACESTORA                          16

CAPITOLUL VIL CONCLUZII FINALE                                   17

CAPITOLUL I. INFORMAȚII GENERALE

Municipiul Cluj-Napoca elaborează prezenta lucrare „Studiu de oportunitate pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca”, document care se va circumscrie obiectivelor specifice Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca, respectiv direcțiilor strategice în dezvoltarea orașului:

 • - conștientizarea și valorificarea potențialului de transformare socială și regenerare urbană;

 • - investiții susținute ale comunității, prin identificarea de resurse financiare;

 • - dezvoltarea unor mecanisme și instrumente instituționale incluzive și participative;

 • - stimularea dinamismului demografic;

 • - creșterea calității actului de guvernare și a calității serviciilor oferite și integrarea acestora într-un pachet complet;

 • - adoptarea și asumarea unei strategii de marketing și crearea unei identități a orașului;

 • -  dezvoltarea unui set de indicatori ai calității vieții și serviciilor care să fie urmăriți/monitorizați constant;

 • - gestionarea și valorizarea comunitară coerentă și unitară a resurselor spațiului urban;

 • - dezvoltarea unor politici coerente de mediu;

 • - creșterea competitivității economiei și a nivelului de bunăstare al comunității prin utilizarea noilor tehnologii ca parte integrată a dezvoltării comunității;

 • - crearea unei viziuni integrate în ceea ce privește dezvoltarea urbană;

 • - o mai bună respectare a calității urbanistice și o dezvoltare arhitectural-ambientală de calitate.

CAPITOLUL II. CADRUL GENERAL

Municipiul Cluj-Napoca administrează imobile spații cu altă destinație decât cea de locuință.

Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020, aprobată de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca prin Hotărârea nr. 315 din 22.09.2015, modificată prin Hotărârea nr. 523 din 01.09.2016 constituie pentru municipiu cadrul general ce va influența și determina politicile publice, de urbanism, sociale și de mediu ale deliberativului local.

Strategia de dezvoltare economică durabilă reprezintă cadrul pentru o viziune pe termen lung asupra dezvoltării durabile, în care creșterea economică, coeziunea socială și protecția mediului converg și se sprijină reciproc. Astfel politicile investiționale publice trebuiesc finanțate pentru a avea eficiență și eficacitate.

Studiu de oportunitate pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Dezvoltarea durabilă nu înseamnă așadar doar un mediu mai curat, ci, de asemenea, și o economie stabilă și sănătoasă. Dezvoltarea durabilă a societății umane poate fi asigurată prin modul de gestionare, actuală și viitoare, a resurselor sale naturale, energetice, materiale și informaționale.

Totodată, dezvoltarea durabilă a societății prin intermediul pilonului său economic, înseamnă și creșterea investițiilor, promovarea stabilității și a concurenței, dezvoltarea și recompensarea abilităților de muncă.

în acest context, la nivelul municipiului Cluj-Napoca se impune o abordare integrată a tuturor aspectelor socio-economice și de mediu, urmărind, prin politicile publice și printr-o planificare strategică adecvată situației existente, rezolvarea simultană a problemelor urgente pe care trebuie să le aibă în vedere dezvoltarea socială și economică a municipiului Cluj-Napoca, respectiv:

 • -  o abordare atentă și integrată a problematicii sociale;

 • -  îmbunătățirea infrastructurii urbane și a serviciilor publice urbane, cu scopul de a crea condiții decente;

 • -  regenerarea și revitalizarea zonelor;

 • -  protecția mediului.

Aceste deziderate pot fi atinse condiționat de asigurarea resurselor financiare.

CAPITOLUL III. OBIECTIV GENERAL

Obiectivul general al studiului este identificarea unei soluții privind administrarea eficace și eficientă în beneficiul socio-economic al comunității, al mediului, în condiții de transparență și echilibru între randamentul economic și asigurarea politicilor sociale ale autorității locale.

Elaborarea Studiului de oportunitate este o necesitate acută în acest moment datorită fluidității crescute și a evoluțiilor rapide în domeniul economic și social, cu o presiune accentuată asupra autorității locale de a asigura servicii publice competitive și responsabile.

în contextul actual al politicilor comune europene, însușirea și punerea în practică a principiilor dezvoltării durabile a devenit un factor esențial în valorizarea imensului potențial economic și social al orașului.

Studiul este elaborat pe mai multe paliere și are în vedere următoarele aspecte:

 • - Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020, Orizonturi 2013-2020-2030;

 • - Legislația specifică în domeniu privind patrimoniul unităților administrativ-teritoriale, legislația specifică în domeniul valorificării prin vânzare/închiriere.

Studiu de oportunitate pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca CAPITOLUL IV. PRINCIPII GENERALE APLICABILE

Studiul cuprinde o dimensiune analitică și respectă legislația incidență.

Pe cale de consecință, identifică variantele de decizie privind spațiile cu altă destinație decât cea de locuință și care se află în diferite stadii de degradare și pentru fiecare în parte prezintă motivațiile de ordin economic, social, tehnic, de mediu, cu încadrarea în Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020, astfel încât deliberativul local să-și poată fundamenta decizia în alegerea variantei/variantelor integrate având în mod clar prezentată motivația pe componente economice, financiare, sociale, de mediu.

CAPITOLULV. ANALIZĂ SISTEMATICĂ

V.l. OBIECTUL ANALIZEI

Imobilele ce fac obiectul studiului cu prezentarea stării tehnice sunt identificate în Anexa 1 la prezentul studiu.

V.2. IDENTIFICAREA TIPURILOR DE ADMINISTRARE A IMOBILELOR

Prezentarea modalităților de administrare cu încadrarea legală:

închirierea/vânzarea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință sunt reglementate de:

 • -  Legea nr. 213/1998, actualizată;

 • -  Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Codul civil;

 • -  Codul fiscal;

 • -  Codul de procedură fiscală;

 • -  Legea nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;

 • -  H.G. nr. 1341/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;

Studiu de oportunitate pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

- Hotărârea nr. 611/28.11.2016 privind aprobarea Regulamentului de închiriere a bunurilor aflate în domeniul public și privat al Municipiului Cluj-Napoca.

Legea nr. 550/2002, actualizată stabilește cadrul legal pentru vânzarea spațiilor comerciale și a celor de prestări servicii, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local.

Astfel, vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servcii se realizează prin negociere directă, sau după caz, prin licitație publică cu strigare.

Potrivit dispozițiilor art. 4 lit. a) din acest act normativ, calitatea de vânzător a spațiilor comerciale și a celor de prestări servicii o au consiliul județean, consiliul local sau regia autonomă de interes local care are în administrare, respectiv în patrimoniu, spații comerciale sau de prestări de servicii.

Vânzătorul încheie contracte de vânzare-cumpărare în numele statului sau în nume propriu, după caz.

în ceea ce privește vânzarea spațiilor prin licitație publică cu strigare, Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002, în baza atribuțiilor conferite prin lege, respectiv conform prevederilor art. 7 alin. 1 lit e) din Legea nr. 550/2002, actualizată, organizezază licitația publică cu strigare, în condițiile prevăzute de acest act normativ și respectiv a H.G. nr. 1341/2002, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002.

Licitația publică cu strigare se desfășoară în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 550/2002 actualizată, privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii aflate în administrarea consiliilor locale precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local și a Hotărârii Guvernului nr. 1341/2002 actualizată, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 550/2002, a H.C.L. nr. 363/2015 și a hotărârilor deliberativului local privind însușirea rapoartelor de evaluare.

Adjudecarea spațiului de mai sus se va face raportat la datele conținute în raportul de evaluare, însușit de către deliberativul local.

Prețul de pornire la licitația publică cu strigare este stabilit prin hotărâre.

Solicitanții vor completa o cerere de înscriere, vor achita taxa de participare și garanția de participare conform procedurilor de mai jos și a anunțului de vânzare publicat în ziare.

în ordinea înscrierii solicitanții vor primi un număr de participare la licitație.

Cererea de înscriere, taxa de participare, garanția de participare, împreună cu documentele necesare în vederea participării la licitația publică cu strigare se vor depune la Registratura primăriei Municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 7.

Taxa de participare la licitație si garanția de participare la licitație se stabilesc prin caietul de sarcini.

Garanția de participare se restituie ofertanților necâștigători în termen de 10 zile de la data desfășurării licitației, la cerera acestora. Ofertantul declarat câștigător va pierde garanția de participare la licitație dacă după declararea lui ca și câștigător renunță să cumpere spațiul sau nu achită prețul de adjudecare integral în termen de 30 de zile de la data procesului verbal de adjudecare. Neplata prețului de adjudecare de către câștigător, în termen de 30 de zile de la data procesului de adjudecare duce la: anularea tuturor formelor de licitație, a procesului verbal de adjudecare, pierderea garanției și pierderea bunului adjudecat, licitația urmând a fî repetată.

Vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii se realizează prin licitație publica cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preț obținut.

Licitația are loc la data stabilită în anunțul de vânzare și este valabilă dacă s-au prezentat cel puțin 3 ofertanți.

Licitația se desfășoară după regula licitației competitive sau olandeze, respectiv la un preț în urcare sau în cădere, în funcție de raportul dintre cerere și oferta, cu pasul de licitare stabilit valoric, de 5% din prețul de pornire.

în cazul în care nu se oferă prețul minim de vânzare, licitația va fi reluată după publicarea unui nou anunț de vânzare, în termen de 5 zile de la desfășurarea primei licitații, dar nu mai puțin de 7 zile înainte de data ținerii celei de-a doua licitații.

A doua licitație este valabilă dacă s-au prezentat cel puțin 2 ofertanți.

în cazul în care la a doua licitație nu se înregistrează o oferta de cel puțin 50% din prețul minim de vânzare, comisia de licitație poate solicita participanților formularea de oferte de cumpărare cu plata prețului în rate.

Ofertantul declarat câștigător urmare desfășurării licitației va achita integral prețul de adjudecare în termen de 30 de zile de la data procesului verbal de adjudecare întocmit de Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002, în caz contrar acesta va pierde garanția de participare la licitație iar toate actele de licitație se anulează. în această situație licitația se va repeta în condițiile Legii nr. 550/2002, actualizată. Spațiul cumpărat, nu poate fi înstrăinat prin acte între vii și nu pot fi folosite decât pentru activități de producție, de comerț și de prestări de servicii, timp de 3 ani de la data dobândirii.

Poate participa la licitație orice persoană fizică sau juridică română ori străină, care are calitatea de comerciant sau prestator de servicii, potrivit legii. Nu poate fi cumpărător o persoană juridică de drept public sau o societate comercială la care statul român este acționar majoritar.

Documente necesare pentru participare la licitație:

 • a) Pentru societăți comerciale:

 • 1. Copie după certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerțului, de pe actul

 • 2. Scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română;

 • 3. Dovada privind achitarea obligațiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

 • 4. Declarație autentică notarială de propria răspundere a reprezentatului legal al societății comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment.

 • b) Pentru comercianți sau prestatori de servicii, persoane fizice sau asociații familiale:

 • 1. Copie după actul de identitate și de pe autorizația de funcționare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz;

 • 2. Copie de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent.

Lipsa oricăror documente dintre cele mai sus amintite duce la descalificarea ofertantului respectiv, el nemaifiind luat în calcul la numărul ofertanților care participă la licitație.

Se acceptă valabilitatea documentelor prezentate de către ofertanții participanți la prima licitație în caz de repetare sau reluare a licitației.

Pentru ofertanții calificați la prima licitație nu se mai datorează taxa și garanția de participare.

Din perspectiva închirierii procedura aplicabilă este dată de Hotărârea nr. 611/2016:

Contractul de închiriere de bunuri proprietate publică și privată, denumit în continuare contract de închiriere, este acel contract încheiat în formă scrisă prin care autoritatea publică locală, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părți, numită locatar, folosința unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preț, denumit chirie.

Modul de calcul și de plată a chiriei se stabilește prin reglementări speciale în materie la nivel național sau local și se aplică în consecință.

Calitatea de locatar o poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică, română ori străină, în conformitate cu dispozițiile legale în materie aplicabile fiecărui tip de imobil.

Contractul de închiriere se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de naționalitatea sau de cetățenia locatarului, pentru o durată stabilită prin reglementări speciale în materie la nivel național sau local.

Decizia și condițiile închirierii spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință/terenurilor, se aprobă de către consiliul local pe baza studiului de oportunitate.

Prevederile contractului de închiriere pot fi modificate sau completate prin acte adiționale însușite de către părți, în condițiile legii și a regulamentului.

Principii și reguli generale pentru atribuirea contractului de închiriere:

 • a) transparența - punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de închiriere;

 • b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de atribuire a contractului de închiriere;

 • c) proporționalitatea - presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară și corespunzătoare naturii contractului;

 • d) nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a acelorași reguli, indiferent de naționalitatea participanților la procedura de atribuire a contractului de închiriere, cu respectarea condițiilor prevăzute în acordurile și convențiile la care România este parte;

 • e) libera concurență - asigurarea de către autoritatea publică a condițiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni locatar în condițiile legii, ale convențiilor și acordurilor internaționale la care România este parte;

 • f) Locatorul are obligația de a asigura protejarea acelor informații care îi sunt comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidențial, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea informațiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.

Procedurile de atribuire a contractului de închiriere sunt următoarele:

 • a) licitația publică - procedura la care persoana fizică sau juridică interesată are dreptul de a depune oferta;

 • b) atribuirea directă - procedura prin care imobilele sunt atribuite direct, în baza prevederilor legale în materie, aplicabile fiecărui tip de imobil, așa cum sunt acestea legiferate la nivel național sau local.

Locatorul are obligația de a preciza în cadrul documentației de atribuire orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.

Documentația de atribuire trebuie sâ cuprindă cel puțin următoarele elemente:

 • 1. informații generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.;

 • 2. instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de închiriere;

 • 3. caietul de sarcini;

 • 4. instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor;

 • 5. informații detaliate și complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câștigătoare, precum și ponderea lor;

 • 6. instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;

 • 7. informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

Locatorul are dreptul de a impune în cadrul documentației de atribuire, în măsura în care acestea sunt compatibile cu obiectul contractului, condiții speciale de îndeplinire a contractului prin care se urmărește obținerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile.

Studiu de oportunitate pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Persoana interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului de închiriere.

Locatorul are obligația să asigure obținerea documentației de atribuire de către persoana interesată, care înaintează o solicitare în acest sens.

Locatorul are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalități de obținere a documentației de atribuire de către persoanele interesate:

 • a) asigurarea accesului direct, nerestricționat și deplin, prin mijloace electronice, la conținutul documentației de atribuire;

 • b) punerea la dispoziția persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din documentația de atribuire, pe suport hârtie și/sau pe suport magnetic.

în cazul prevăzut la lit. b) locatorul are dreptul de a stabili un preț pentru obținerea documentației de atribuire, cu condiția ca acest preț să nu depășească costul multiplicării documentației, la care se poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia.

Licitația publică

în cazul procedurii de licitație locatorul are obligația să publice în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală anunțul de licitație.

Anunțul de licitație trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

 • 1. informații generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.;

 • 2. informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat;

 • 3. informații privind documentația de atribuire;

  • 3.1. modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire;

  • 3.2. denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire;

  • 3.3. costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul;

  • 3.4. data limită pentru solicitarea clarificărilor;

 • 4. informații privind ofertele:

  • 4.1. data limită de depunere a ofertelor;

  • 4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele;

  • 4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;

 • 5. data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor;

 • 6. data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării.

Studiu de oportunitate pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Anunțul de licitație se trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire. Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Locatorul are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 2 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Locatorul are obligația de a transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

Locatorul are obligația de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, locatorul are dreptulde a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

Locatorul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant.

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile.

în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile, locatarul poate să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

Pentru determinarea ofertei câștigătoare, comisia numită prin hotărâre a consiliului local aplică criteriul cel mai mare nivel al chiriei.

Pe baza evaluării ofertelor de către comisie, secretarul acesteia întocmește procesul-verbal care trebuie semnat de toți membrii comisiei.

în baza procesului-verbal, comisia informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câștigător despre alegerea sa și pe ceilalți ofertanți despre respingerea ofertelor lor, în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere, indicând motivele care au stat la baza respingerii.

Anunțul de atribuire se transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea oricăreia dintre procedurile de atribuire a contractului de închiriere.

Anunțul de atribuire trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

 • 1.  informații generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact etc.;

 • 2.  procedura aplicată pentru atribuirea contractului de închiriere;

 • 3. data publicării anunțului de licitație în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a;

 • 4. criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare;

 • 5. numărul ofertelor primite și al celor declarate valabile;

 • 6. denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare;

 • 7. durata contractului;

 • 8. nivelul chiriei;

 • 9. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței;

 • 10. data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare;

 • 11. data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, în vederea publicării.

Locatorul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:

 • a) în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile;

 • b) se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului.

Procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

 • a) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 4;

 • b) locatorul se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 4.

Locatorul are obligația de a comunica, în scris, tuturor participanților la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

V.3.ANALIZĂ IMOBILE PRIN PREZENTARE COMPARATIVĂ RAPORTAT LA EVALUAREA SPATIILOR/RESPECTIV LA RANDAMENTUL ECONOMIC -ANEXA 2 și ANEXA 3 la prezentul studiu.

Analiza relevă faptul că pentru imobilele cuprinse la pozițiile 1-59 recomandarea este de vânzare, iar pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Porumbeilor nr.41 ap.8 varianta optimă este de închiriere, acesta fiind în fază finală de reabilitare.

Studiu de oportunitate pentru spatii cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

V.4. PREZENTARE ANALIZĂ RAPORTAT LA VARIANTELE IDENTIFICATE

NOTĂ: 1-relevant

0 - irelevant

TI. Analiza structurală cu identificarea aspectelor favorabile reglementate

închiriere

Vânzare

Impact direct

Impact subsidiar

Impact direct

Impact subsidiar

Populația

0

0

1

1

Locuințe

0

0

0

0

Forța de muncă

1

1

1

1

Agricultură

0

0

0

0

Industrie

1

1

1

1

Comerț, gastronomie, servicii

1

1

1

1

Turism

0

1

1

1

Sistemul de sănătate

0

0

1

1

Educație

0

0

0

0

Patrimoniul cultural și arhitectural

0

0

1

1

Sport

0

0

0

0

Administrație

1

1

1

1

Infrastructura de transport, telecomunicație

0

0

1

1

Alimentarea cu apă și epurarea apei reziduale

0

0

1

1

Alimentarea cu energie

0

0

1

1

Mediu

0

0

1

1

TOTAL

4

5

12

12

T2. Analiza modului în care variantele analizate amplifică sursele de avantaj competitiv pentru municipiul Cluj-Napoca

închiriere

Vânzare

Impact direct

Impact subsidiar

Impact direct

Impact subsidiar

Populația Clujului crește în perioada recentă, reflectând un trend demografic destul de rar întâlnit în comunitățile din România.

0

1

1

0

Orașul atrage și reține o forță de muncă cu nivel ridicat de pregătire și experiență, bazat pe numărul și calitatea absolvenților.

0

1

0

1

Comunitatea poate investi cu un grad crescut de succes în zone precum guvemanța participativă.

0

0

1

1

Capitalul social crescut al orașului. Organizațiile aduc împreună oameni cu experiențe variate. Clujul poate deveni un spațiu de inovație socială

pe termen lung.

1

0

1

1

Cluj-Napoca este un centru de excelență în medicină. Aportul acestui domeniu la obiectivul strategic de creștere a calității vieții este esențial, datorită capacităților de furnizare de asistență medicală de calitate pentru toate categoriile sociale (național și internațional). Datorită programelor universitare de specialitate orașul reprezintă un pol de cercetare în domeniul medical și al sănătății publice, are un potențial major în colaborări transversale între universități și mediul privat și dezvoltă un grad înalt de internaționalizare academică

0

0

1

1

Economia Clujului este performantă în IT și servicii financiare, cea mai recentă ilustrare a acestei performanțe se regăsețte sub forma unui proiect strategic Cluj Innovation City

0

0

1

1

Există un potențial excelent de dezvoltare a unei economii de tip ICC (inovativ, creativ, competitiv). Economia de tip ICC se încadrează în mod coerent în obiectivul strategic european al creșterii economice inteligente.

0

1

1

1

Cluj-Napoca câștigă oportunități de dezvoltare (anumite investiții/finanțări direcționate spre acești poli) dar în acelați timp are rolul de a multiplica acest potențial în comunitățile și centrele urbane mai mici care se regăsesc în zona sa de polarizare, ducând astfel la crearea unei regiuni dezvoltate economic și competitive la nivel național și chiar regional.

1

1

1

1

TOTAL

2

3

7

7

T3. Analiza modului în care variantele analizate se raportează la problemele strategice ale comunității

închiriere

Vânzare

Impact direct

Impact subsidiar

Impact direct

Impact subsidiar

Competiția din partea altor orașe în context național și european

0

1

1

1

Insuficienta valorificare a potențialului local, a resurselor materiale și umane existente în comunitate

0

0

1

1

Probleme legate de dezvoltarea urbană și planificarea spațială a orașului

0

1

1

1

Capacitatea comunității și administrației de a atrage și reține investitori, precum și de a sprijini antreprenoriatul local

0

0

1

1

Calitatea arhitecturală

0

0

1

1

TOTAL

0

2

5

5

T4. Raportarea la viziunea municipiului Cluj-Napoca - factori strategici cheie

închiriere

Vânzare

Impact direct

Impact subsidiar

Impact direct

Impact subsidiar

Orașul    Cluj-Napoca    își definește

dezvoltarea în termenii calității vieții locuitorilor săi. Cluj-Napoca va fi un spațiu al realizării individuale și colective, cu cetățeni activi, un mediu economic creativ, complex, dinamic, și competitiv, capabil să utilizeze resursele într-un mod integrat și să ofere dezvoltare sustenabilă comunității.

0

0

1

1

Clujul va fi un model de bună guvernare, cu o administrație transparentă, progresivă, performantă, în care cetățeanul va fi partenerul administrației.

0

1

1

1

Clujul va fi un pol de execelență academică, unde mediul universitar angajat în viața comunității va fi sursă a creativității, inovației și cercetării.

0

0

0

1

Cluj-Napoca va fi un oraș care promovează principiile incluziunii și coeziunii    socio-teritoriale, asigurând

participarea grupurilor vulnerabile la deciziile privind prioritățile de dezvoltare.

1

0

1

1

Cluj-Napoca va fi o rețea de comunități interconectate, un laborator al creativității sociale, un oraș cu spirit tânăr, în egală măsură prietenos și responsabil.

1

0

1

1

TOTAL

2

1

4

5

T5. Analiza SWOT/VANZARE

• AVANTAJE

• DEZAVANTAJE

O Nu este necesară alocarea unui buget pentru funcționarea, întreținerea, reabilitarea lucrărilor necesare pentru imobile

 • •  încasarea la bugetul local a unor sume considerabile ce rezultă din vânzări

O Prin vânzare toate riscurile sunt transferate noului proprietar, cu riscuri legale ce decurg din starea de degradare a clădirilor (fațadizare)

 • •  Gestionarea dificilă a diverselor activități ce decurg din activitatea de închirierețrecuperare debite, proceduri executări silite, proceduri execuționale stufoase și costisitoare)

O Lipsa unor potențiale venituri proprii din chirii

OPORTUNITĂȚI

• RISCURI

 • •  Asigurarea de fonduri bugetare considerabile și imediate și care permit investiții pe termen lung

 • •  Creșterea relevantă a calității arhitecturale pentru imobile în condițiile în care autoritatea locală, raportat la constrângerile bugetare, va efectua lucrări doar pe întreținere și conservare spre deosebire de situația dată de vânzare în care proprietarul este motivat de alocarea unor fonduri semnificative pentru reabilitarea și creșterea calității acestora.

 • •  Creșterea relevantă a calității arhitecturale pentru imobile in condițiile în care chiriașul nu este dispus să investească sume relevante într-un imobil pe care nu îl deține în proprietate

CAPITOLUL VI. FUNDAMENTAREA NECESITĂȚII ȘI OPORTUNITĂȚII DECIZIEI MODULUI DE GESTIUNE A SPAȚIILOR CU ALTĂ DESTINAȚIE ÎN SENSUL CA ACESTEA SĂ FIE VÂNDUTE, ÎN BAZA REGLEMENTĂRILOR LEGII SPECIALE NR. 550/2002 ȘI NU A ÎNCHIRIERII ACESTORA

Grupuri de interes:

 • •  Cetățenii municipiului

 • •  Investitorii/antreprenorii

 • •  Municipalitatea, prin venituri directe imediate

Se va prezenta avantajul vânzării din punct de vedere economic, pentru pozițiile 1 - 59 recomandarea este de vânzare, iar pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Porumbeilor nr.41 ap.8 varianta optimă este de închiriere, acesta fiind în fază finală de reabilitare, cât și din punct de vedere calitativ - Anexa 3.

Astfel, beneficiile municipiului vor fi, pe lângă cele economice imediate și de natură neeconomică, prin promovarea premiselor dezvoltării clădirilor din oraș, îmbunătățirea imaginii autorității locale și a serviciilor prestate în această zonă. Mai mult, se urmărește creșterea progresivă a acestor beneficii.

CAPITOLUL VII. CONCLUZII FINALE

Studiul de oportunitate reliefează soluția cea mai favorabilă ca fiind aceea de vânzare pentru pozițiile 1-59 din Anexa 3 și închiriere pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Porumbeilor nr.41 ap.8, acesta fiind în fază finală de reabilitare.

Motivele de ordin estetic, legislativ, economic și social care impun vânzarea unor bunuri imobile sunt următoarele:

 • > pentru reabilitarea clădirilor după considerente arhitecturale și urbanistice ar fi necesare intervenții ample dată fiind situarea acestora în zone de protecție istorică;

 • > pe parcursul perioadei de funcționare nu s-a intervenit asupra acestor imobile cu lucrări de exploatare care să ajute la menținerea cerințelor de rezistență, stabilitate și siguranță în exploatare impuse de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, dmotivat de insuficiența resurselor financiare;

 • > administrarea eficientă a domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, refacerea arhitecturii urbane din zona centrului istoric și din alte zone, prin reabilitarea clădirilor din zonă.

Așadar, se impune utilizarea adecvată a resurselor locale, pentru atragerea de noi investiții. O resursă importantă o reprezintă bunurile din domeniul privat al municipiului ce pot fi valorificate prin vânzare. Astfel se asigură administrarea eficientă a bugetului municipiului Cluj-Napoca pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local.

Din punct de vedere economic, sumele obținute prin vânzarea unor spații cu altă destinație decât cea de locuință, înseamnă încasări care fac venit la bugetul local pe de o parte, iar pe de altă parte, se obțin în subsidiar venituri proprii generate de impozite pe clădiri și pe teren.

Pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, vânzarea acestora, prin prețul care se face venit la bugetul local, va reprezenta o sursă de venit pentru bugetul local. Mai mult decât atât, nu vor mai exista costuri cu întreținerea, respectiv reabilitarea acestora, a căror cuantum este considerabil.

în altă ordine de idei, se impune a fi luat în considerare factorul timp, analiza reliefând că pentru aceste imobile perioada de reabilitare este cuprinsă între 1—5 ani, interval determinat de etapele procedurale impuse de legislație.

Motivația pentru componenta financiară:

Principalele avantaje ale vânzării spațiilor comerciale sau de prestări servicii sunt următoarele:

- cumpărătorul va acoperi în întregime costurile ridicate de întreținerea, respectiv reabilitarea imobilului;

 • - cumpărătorul va achita vânzătorului prețul vânzării, din care 85% sunt venituri proprii ale autorității publice locale;

 • - vânzarea trece întreaga responsabilitate pentru modul de gestionare a imobilului în sarcina cumpărătorului.

Din punct de vedere social, vânzarea acestor imobile, duce la exploatarea rațională și preocuparea pentru calitatea mediului, sănătății publice (la acest moment imobilele reprezentând factori de risc pentru siguranța cetățenilor), ridicarea gradului de confort al imobilelor prin amenajarea peisagistică a spațiului perimetral.

Din acest punct de vedere, se impune valorificarea resurselor și patrimoniului local, astfel încât să fie îmbunătățită percepția asupra municipiului și pentru a se crea spații pentru investiții.

în altă ordine de idei, politica de vânzare a acestui tip de imobile reglementată la nivel național prin lege specială, respectiv Legea nr. 550/2002 definește și confirmă strategia autorităților locale din perspectiva deciziei arătând, prin cadrul național de legiferare faptul că sumele obținute din vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii vor fi utilizate pentru realizarea unor proiecte de interes public.

Rezultatele studiului de fundamentare privind decizia de vânzare pentru pozițiile 1-59 din Anexa 3 și închiriere pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Porumbeilor nr.41 ap.8, (acesta fiind în fază finală de reabilitare) justifică necesitatea și oportunitatea acesteia:

 • 1. proiectul propus este realizabil

 • 2. proiectul răspunde cerințelor autorității administrației publice

 • 3. alternativa de a vinde și a nu închiria

 • 4. vânzarea acestor spații aduce beneficii financiare autorității publice locale

Activitatea de vânzare are un impact pozitiv în privința asigurării unui cadru competitiv, ceea ce conduce la dorința operatorilor economici ofertanți de a asigura o dezvoltare durabilă a proprietăților.

în realizarea misiunii sale față de locuitorii orașului, Primăria municipiului Cluj-Napoca are obligația de a asigura desfășurarea în condiții optime a administrării urbei, fapt care presupune identificarea de resurse financiare pentru susținerea investițiilor publice, cu respectarea principiilor și regulilor generale ale unei administrații din perspectiva administrării patrimoniului:

 • a) transparența - punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de închiriere;

 • b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de atribuire a contractului de închiriere;

 • c) proporționalitatea - presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară și corespunzătoare naturii contractului;

 • d) nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a acelorași reguli, indiferent de naționalitatea participanților la procedura de atribuire a contractului de închiriere, cu respectarea condițiilor prevăzute în acordurile și convențiile la care România este parte;

 • e) libera concurență - asigurarea de către autoritatea publică a condițiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni locatar în condițiile legii, ale convențiilor și acordurilor internaționale la care România este parte.

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI

9

SI EVIDENTA PROPRIETĂȚII

9                                   9                                                    9

DIRECTOR,

Iulia ARDEUS

9

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


ANEXA NR.1


STUDIU DE OPORTUNITATE

PENTRU SPATII CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE

9                                                                            9

LOCUINȚĂ AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOC

9                                                                                                                                              J

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


NR. CRT.

ADRESĂ

SUPRA FAȚĂ

DESCRIEREA SPAȚIULUI

OBIECTU L

OBSERVAȚII DIRECȚIA TEHNICĂ

EVALUARE REPARAȚH CURENTE IMOBIL

STRADA

NR.

AP.

CF INDIVIDUAL

POZIȚIONARE

1

ANTON PANN

8-10

2 SUBSOL

125

7 magazii, 1 hol

Legii 550/

NU

257404-C1-U1 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, SUBSOL

Conform Notei nr. 145025/443/14.03.2019 a Direcției Tehnice, Serviciul Tehnic, Reparații Imobile „în imobilul situat pe str. Anton Pann nr. 8-10, ap. 2, demisol, cu destinația de spațiu, compus din 7 magazii și 1 hol în suprafața de 125,20 mp, imobil la care Primăria deține cota indiviză de 48,22 %, nu există sursa de încălzire; pereții interiori sunt cu umezeală și igrasie; lipsa utilităților (apa .curent .gaz); în una din încăperi a pătruns apa pe înălțime de aprox.10 cm; spațiul nu a fost folosit în ultimii 10 ani.

Evaluarea stării tehnice actuale a imobilului str. Anton Pann nr. 10, pornind de la expertiza tehnică realizata în 15.05.2017, moment la care au aparut primele fisuri, starea tehnica a fost agravată odata cu demolarea de la nr. 12. Lucrările se pot efectua numai în baza unei autorizații de construire.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     504.750,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 2-3 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

2

BLD. EROILOR

*

4

15.45

1 cameră

NU

254087-C1-U37 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, PARTER

Prin Nota Internă nr. 142429/13.03.2019, Direcția tehnică, ne comunică nota de constatare privind starea tehnică a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca b.dul Eroilor nr. 1 ap. 4, cu următoarele concluzii: garajul este situat în curtea imobilului, fiind o construcție alipită de imobillul de locuințe, a fost o cameră de locuit care s-a transformat ulterior în garaj. Pentru aducerea în stare normală de folosință sunt necesare următoarele lucrări: înlocuire acoperiș, refacere tencuială, înlocuit ușa, turnare șapă armată, igienizare.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     62.387,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

3

BLD. EROILOR

5

1

61,5

1 cameră la subsol

DA

258711-C1-U7 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

LA STRADA,, SUBSOL

Conform notei nr. 142429/443/13.03.2019 a Direcției Tehnice, Serviciul Tehnic, Reparații Imobile, "Spațiul este situat la subsol. Acesta este într-o stare de degradare accentuată neavând fereastra de aerisire. Pentru aducerea în stare normală de folosință sunt necesare următoarele lucrări: înlocuit ușă, creerea unei guri de aerisire, pat de îmtrerupere capilarității, turnat beton, tencuială hidroizolantă, delimitarea spațiului, igienizare. ”

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     248.337,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

4

BLD. EROILOR

16

14

11,47

garaj

-

254104-C1-U16 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE

Conform notei nr. 142429/443/13.03.2019 a Direcției Tehnice, Serviciul Tehnic, Reparații Imobile, "Garajul este situat în curte. Acesta este o construcție alipită de imobilul de locuințe pe o parte și o anexă pe cealaltă parte. Acesta se află într-o stare de degradare. Pentru aducerea în stare normală de folosință sunt necesare următoarele lucrări: înlocuire acoperiș, refacere tencuială, înlocuit ușă, turnare șapă armată, igenizare.”

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     46.315,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

5

BLD. EROILOR

IULIU MANIU

23-25,

18-16

5

26.70

1 birou, 1 wc

NU

251192-C1-U16 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE,

ETAJI

Conform notei nr. 142034/443/13.03.2019 a Direcției Tehnice, Serviciul Tehnic, Reparații Imobile ne comunică următoarele: "Imobilul se află într-o clădire monument istoric fiind situat la etajul I. Pentru asigurarea condițiilor minime de folosință, precum și evitarea producerii de accidente apartamentul nr. 5 are nevoie de consolidare si reabilitare și necesită Autorizație de Construire.”

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     107.814,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

6

EROILOR    IULIU

MANIU

23-25,

18-16

6

61

3 birouri, antreu, 1 hol, WC

NU

251192-C1-U17 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, ETAJI

Conform notei nr. 142034/443/13.03.2019 a Direcției Tehnice, Serviciul Tehnic, Reparații Imobile ne comunică următoarele: "Imobilul se află într-o clădire monument istoric fiind situat la etajul I.

Pentru asigurarea condițiilor minime de folosință, precum și evitarea producerii de accidente apartamentul nr. 6 are nevoie de consolidare și reabilitare și necesită Autorizație de Construire, ”

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     246.318,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si AC iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

7

BLD. EROILOR

35

10

23.26

garaj

NU

256796-C1-U13 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE

Conform notei nr. 142034/443/13.03.2019 a Direcției Tehnice, Serviciul Tehnic, Reparații Imobile ne comunică următoarele: garajul este situat în curtea imobilului.

Acesta este o construcție alipită de imobilul de locuințe pe o parte și o anexă pe cealaltă parte. Garajul propriu-zis a fost prelungit cu cca . 1,5 m, iar pereții s-au fisurat în urma modificărilor.

Acesta se află într-o stare de degradare accentuată, iar pentru aducerea în stare normală de folosință este necesară obținerea Autorizației de Construire.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     94.327,00

Lei fara TVA si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

8

BLD 21 DECEM BRIE 1989

92

5

39.19

2 ateliere,

1 pivniță,

1 wc comun degradat

NU

262530-C1-U4 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, PARTER

Conform notei de constatare privind starea tehnică a imobilului, situat în municipiul Cluj-Napoca Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 92, ap. 5, transmisă de către Direcția tehnică, sunt necesare următoarele lucrări: rezolvarea problemelor structurale identificate prin expertiza tehnică și realizarea lucrărilor de consolidare, refacerea compartimentelor pentru refuncționalizarea spațiilor (realizarea unor spații de locuit), tratarea atacului biologic și eliminarea igrasiei, realizarea instalațiilor electrice, termice și sanitare, refacerea finisajelor interioare și exterioare. Contractul de elaborare proiect în vederea consolidării și reabilitării acestuia este în derulare. Direcția Tehnică transmite totodată faptul că au demarat demersurile în vederea obținerii autorizației de construire pentru lucrări de primă urgență.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     158.249,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

CAP. V.1. Obiectul analizei

ANEXA 1

9

BOLYAIJĂNOS

4

5

195.47

3 magazii,

1 salon,

1 bucătărie,

1 cămară

DA

268666-C1-U2 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, SUBSOL +PARTER

Conform notei de constatare a Direcției Tehnice „ clădirea din str. Bolyai Janos nr. 4, este situată în zona de protecție a monumentelor istorice, respectiv în „Ansamblul Urban-Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”. Are regimul de înălțime S+P+E cu destinația spații de locuit și altă destinație. Apartamentul nr. 5, este în proprietatea Statului Român, în administrarea operativă a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, având 32,47% cote părți din p.i.c. Situat la subsol, cu suprafața utilă de 195,47 m.p. apartamentul este neutilizat de o perioadă îndelungată fapt care a grăbit degradarea. în urma verificării din teren se constată următoarele: spațiul este insalubru, prezintă o stare avansată de degradare la nivelul finisajelor interioare și de atac microbiologic puternic, datorită vechimii clădirii, a expunerii permanente a locuinței la umiditate prin poziționarea sa la subsol, prin pătrunderea apelor pluviale în cazul precipitațiilor abundente, de infiltrații de la conductele de alimentare cu apă a celorlalți coproprietari, prin lipsa hidroizolației orizontale și verticale și a ventilației naturale. Instalațiile de încălzire, preparare apă caldă menajeră, instalațiile sanitare și electrice lipsesc pe anumite zone iar cele existente sunt deteriorate, fapt care implică refacerea în totalitate a acestora. Pardoselile sunt din mozaic cu degradăriparțiale, pereții și planșeul în primele ăncăperi sunt placate cu lambriu de lemn atacat masiv de mucegai și desprins pe alocuri din cauza infiltrațiilor de apă.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     789.308,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

io

DECEBAL

12

1

56.9

1 camera, 1 bucătărie, 2 depozite si 1 wc

DA

CF INDIVIDUAL 270389-C1-U5;

Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

DEMISOL, intrare prin proprietate privata

Prin N.I. nr. 54908/443/05.03.2019, Serviciul Tehnic, Reparații Imobile, ne comunică următoarele: "Apartamentul este situat la demisol, cu acces prin gangulde intrare în imobil, iar intrarea în apartament se face printr-o proprietate privată. în partea dreaptă apartamentul este compus dintr-o cameră cu suprafața utilă de cca. 33,17 mp. și nu dispune de încăperi sanitare. în partea stângă apartamentul este compus din două încăperi despărțite de un perete de rigips(una din încăperi în suprafață utilă de cca. 11,39 mp., cea de-a doua nu s-a putut măsura deoarece nu am fost lăsat de proprietar) și un grup sanitar în suprafață de cca 1,6 mp( din cele declarate de proprietar nu se află în proprietatea Statului Român). Starea tehnică a apartamentului este relativ bună deoarece în trecut a funcționat un cafe-bar, însă partea pe care o deține Statul Român este fără utilități și implică realizare de branșamente canalizare, gaz, alimentare cu apă, iar toate acestea nu se pot executa fără proiecte, acord proprietari, autorizație de construire, aviz monumente.

Menționăm faptul că am avut în vedere și crearea unui alt acces în apartament, altul decât prin proprietatea privată, acest lucru fiind imposibil de realizat deoarece holul comun pe unde s-ar putea face accesul are aprox. 1,20 m lățime iar în partea dinspre stradă se află o grădină. Toate aceste implică proiect și acord coproprietari. Chiar dacă am obține acestea, diferența de nivel este mare, iar scările ar ocupa întreaga cameră de 33,17 mp. Având în vedere cele descrise mai sus, dedeși suprafața apartamentului este de 56,90 mp. conform planului demisol pus la dispoziție de către DPMEP( 1 încăpere cu suprafața utilă de 40,76 mp. și cealaltă în suprafață de cca 16,16 mp. )considerăm că nu se poate realiza o compartimentare interioară care să aibă încăperile obligatorii pentru o locuință cu una cameră.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     229.762,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

11

DOROBANȚILOR

47

2

30.59

1 cameră, bucătărie, hol, WC

NU

262276-C1-U2 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, PARTER

Necesită reparații.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     123.522,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

12

FORTĂREȚEI

6

1

32.15

1 magazin

1 birou

DA

261038-Cl-U3Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

LA STRADĂ, PARTER

Prin N.I nr. 54908/443/05.03.2019, Serviciului Tehnic.Reparații Imobile, ne comunică următoarele:”Apartamentul este situat la parter și este compus din două încăperi separate situate la o distanță de aprox. 5 metri una de alta. Prima încăpere în suprafață de cca. 21,20 mp are destinația de magazin, cu acces din strada principală și prin gangul de la intrare în imobil, iar cea de-a doua încăpere în suprafață de cca. 10,95 mp are destinația de birou cu acces din curtea interioară.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     126.822,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

13

GORUNULUI

28

165.35

vestiar, birou, centrală termică, 2 wc, 1 duș, 1 hol, 3 magazii, vopsitorie, depozit, veranda

NU

CF 310023 INTABULAT PE COMPANIA DE APĂ SOMEȘ SA

LA STRADĂ, PARTER

Conform notei de constatare privind starea tehnică a imobilului, situat în municipiul Cluj-Napoca str. Gorunului, nr. 28, Direcția tehnică ne transmite concluzile verificărilor, iar în consecință clădirea este înt-o stare avansată de degradare, în curte o parte din zidăria fațadei este dărâmată, iar zidurile rămase prezintă crăpături mari. Toate elementele constructive sunt foarte degradate planșeul este prăbușit, tâmplăria distrusă și lipsă, iar din cauza învelitorii distruse și structura șarpantei este putredă. Pentru a repune în stare de folosință acest imobil. Direcția tehnică, consideră necesară reconstituirea lui în baza unei autorizații de construire.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     667.683,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 2-3 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U14

HOREA

38-40

CORP IV

12.21

1 birou

1 antreu

DA

CONSTRUCȚIE NEÎNTABULATĂ ÎN CARTEA FUNCIARĂ

ÎN CURTE, PARTER

Conform notei de constatare privind starea tehnică a imobilului, situat în municipiul Cluj-Napoca str. Horea, nr. 38-40, corp IV, Direcția tehnică a constatat următoarele: nu există sursă de încălzire, există numai un vas wc amplasat în birou, tâmplăria este degradată, nu există sursă de alimentare cu apă caldă menajeră.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     49.300,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

15

HOREA

42-44, CORP B

5 SUBSOL

74.52

1 atelier, 1 coridor, 1 wc

DA

CF 259388-C1-U5Statul Român în administrare operativă

Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, SUBSOL

Conform notei de constatare privind starea tehnică a imobilului, situat în municipiul Cluj-Napoca str. Horea, nr. 38-40, corp IV, Direcția tehnică a constatat următoarele: nu există sursă de încălzire, există numai un vas wc amplasat în birou, tâmplăria este degradată, nu există sursă de alimentare cu apă caldă menajeră nu se poate ventila corect.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     300.911,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

16

HOREA

96-106

84

51.3

4 încăperi

NU

CF 250131-C1-U46 Statul Român

LA STRADĂ, PARTER

Conform notei de constatare privind starea tehnică a imobilului, situat în municipiul Cluj-Napoca str. Horea, nr. 96-104, ap. 86, transmisă de către Direcția tehnică, sunt necesare următoarele lucrări: înlocuire tâmplărie (uși, ferestre) zugrăveli lavabile, înlocuit corpuri de iluminat, prize, întrerupătoare, înlocuit radiatoare, obiecte sanitare, demontare bar și reparații fațadă.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     207.149,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

17

I.M. KLEIN

3

PARTE DIN AP. 4

75.84

2 birouri, lsas,

1 WC

DA

C. F. INDIVIDUAL

NR. 252584-C1-U2, PARTE DIN AP. 4 A

FOST DEMOLAT, IAR AUTORIZAȚIA

DE DESFIINȚARE NU ESTE OPERATĂ ÎN C.F. Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, PARTER

Conform notei de constatare a Direcției Tehnice, la spațiul situat la această adresă nu există acces din curte sau din stradă (accesul se făcea din Str. Universității nr. 8, în acest moment fiind desființat de către proprietarii din acest imobil). Deși s-au făcut renovări și reparații datorită infiltrațiilor puternice spațiul este degradat necesitând pe lângă reparații la pardoseli, pereți, tavane, instalații și intervenții în vederea eliminării infiltrațiilor. Având în vedere cele arătate mai sus (eliminarea infiltrațiilor, asigurarea accesului, reparațiile necesare), în vederea executării lucrărilor pentru amenajarea spațiului este nevoie de realizarea unei expertize tehnice și a unui proiect tehnic.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     306.241,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

18

I.M. KLEIN

23

lb

50.64

2 spălătorii

NU

C.F. INDIVIDUAL

NR. 258158-C1-U4 Statul Român în administrare operativă

Consiliu Local Cluj

LA STRADĂ, PARTER, INTRARE DIN STR. POTAISA, DEGRADAT (CĂZUT TAVAN)

Conform notei de constatare a Direcției Tehnice, spațiul situat la această adresă este compus din 2 spălătorii. Accesul se face din str. Potaisa. Spațiul este degradat în totalitate, tavanul este prăbușit complet. Spațiul este solicitat in compensare. Consideram că este necesară reconstruirea spațiului prin Autorizație de construire.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     204.484,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

19

IULIU COROIANU

11

CONFORM CF

Casă cu 2 Iocaluti pentru prăvălii, 1 cameră, 1 bucătărie, dependințe

NU

IMOBIL

NEDEZMEMBRAT

LA STRADĂ-O ÎNCĂPERE DIN CURTE -2 ÎNCĂPERI ȘI DEPENDINȚE

Potrivit NI nr. 142746/443/13.03.2019 Direcția Tehnică transmite faptul că sunt necesare lucrări de refacere instalații, înlocuire tâmplărie, înlocuire pardoseli, tencuieli/zugrăveli, gresie/faianță, obiecte sanitare, reparații fațadă.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     95.000,00

Lei fara TVA.

20

LALELELOR

14

4

13.77

1 prăvălie,

1 wc

DA

251317-C1-U11 (solicitare de reglementare CF privind suprafața utilă și cotele părți indivize) Statul Român în administrare operativă Sfatul Popular Cluj

LA STRADĂ, PARTER

în acest spațiu s-au făcut renovări și reparații de către firma SC Maurer Imobiliare care ocupă fără titlu imobilul, sens în care a fost întocmită fișa de calcul a lipsei de folosință nr. 578659/451/10.12.2018.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     55.603,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 2-3 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

21

MĂRÂȘEȘTI

31

corp I

AP.6

29.85

2 încăperi cu destinația atelier

DA

Nu există CF individual (solicitare de reglementare CF privind suprafața utilă și cotele părți indivize)

ÎN CURTE, PARTER+POD

Potrivit NI nr. 142101/13.03.2019 Direcția Tehnică transmite faptul că s-a dat comanda pentru Nota tehnică de constatare pentru punere în siguranță, concluziile urmând a fi transmise ulterior.-NECESITA DEMOLARE

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     120.535,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 2-3 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

22

MOȚILOR

17

2

60

3 camere,

1 cămară,

1 latrină, pivniță

DA

253817-C1-U1 Statul Român în administrare G.I.G.C.L. Cluj

PARTER, ÎN CURTE

Necesită reparații

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     242.280,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

23

NICOLAE CRISTEA

9

3

15.93

1 GARAJ

-

283831-C1-U2 Statul Român

ÎN CURTE, PARTER

Potrivit N.I. nr. 141962/443/13.03.2019 Direcția Tehnică transmite faptul că pentru aducerea în stare normală de folosință sunt necesare modificări interioare care se pot efectua numai în baza unei Autorizații de construire.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     64.325,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

24

OAȘULUI

110

2

113.02

Conform CF — 2 camere, bucătărie, baie, hol, pivniță, scări acces

Conform documentație și la fața locului/sentinței : 3 camere și pivniță

DA

CF TEREN CURTE 282480; CF 282445 ; CF 282445 ÎNSCRIERE ERONATĂ CF 282445 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

Prin N.I. nr. 143154/443/13.03.2019, Serviciul Tehnic Repartații Imobile, ne comunică următoarele: Imobilul din str. Oașului nr. 110 are regimul de inaltime S+P, are destinația de imobil spații comerciale, proprietari fiind instituții si persoane fizice. Apartamentul nr. 2 este in proprietatea Statului Român, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca ,avand 60.58 % cota parte din p.i.c. Apartamentul nr. 2 din str. Oașului nr.l 10 este situat la parter imobilului si o camera la subsol acestuia cu regimul de inaltime S+P , fiind o construcție veche. Apartamentul are suprafață utilî mîasurată de cca.l 17,62 mp (inaltimea libera e de 3.30 m), este format din hol si doua camere cu intrare din curtea interioara pe o scara din beton de la nivelul solului. In imobil nu exista bucătărie si grup sanitar . In urma verificării tehnice a locuinței s-a constatat faptul că este in stare de degradare severă, imobilul prezentând fisuri in pereții exteriori, degradări majore a finisajelor interioare si exterioare, degradări ale finisajelor de la nivelul pardoselilor iar instalațiile sanitare, de incalzire si electrice lipsesc sal sunt nefunctionale.Curtea interioara a imobilului este neamenajată, gardul ce o imprejmuiește este deteriorat iar accesul in curte este prin proprietatea colocatarului. Având în vedere faptul că apartamentul are destinația de spațiu cu altă destinație, pentru aducerea în stare normală de folosință se impune realizarea unor lucrări de igienizare interioară si exterioară , reparații instalații electrice, sanitare si refacerea acoperișului, amenajarea curții si a gardului, crearea unui acces propriu din str. Oașului, iar pentru aceste lucrări ample este necesară obținerea autorizției de construire.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     205.136,57

Lei fara TVA, fără a lua in considerare lucrările de consolidare a structurii de rezistență lucrări care se vor evalua si propune prin expertiza tehnica de specialitate.

25

PARIS

41-43

7

105.12

1 atelier,

1 magazie, spălătorie, wc, pivniță

DA

NR. 257894-C1-U5 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, PARTER

Prin N.I nr. 142025/443/13.03.2019, Serviciului Tehnic,Reparații Imobile, ne comunică următoarele: "Pentru a repune în stare de folosință acest imobil sunt necesare lucrări de : înlocuire șarpanta, tavane , reparații pereți, pardoseli, instalații sanitare , instalații electrice , instalații încălzire , înlocuit tamplărie .Elementele constructive sunt degradate planșeul este prăbușit, tâmplăria distrusă, iar din cauza învelitorii distruse și structura șarpantei este putredă. Aceste lucrări pot să fie executate numai în baza unei Autorizații de construire, în urma unei expertize și realizării unui proiect.”

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     424.475,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

26

PETRU MAIOR

6-8

AP.30 SUB SOL

87,00

1 depozit

DA

CF INDIVIDUAL 250108-C1-U10 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, SUBSOL

Prin N.I. nr. 54908/443/05.03.2019, Serviciul Tehnic, Reparații Imobile, ne comunică următoarele: Apartamentul nr. 30 din imobilul situat pe str. Petru Maior, nr. 6-8 este în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca.

Apartamentul cu destinația de depozit este situat la subsol, are acces din curtea interioară și este compus din doua încăperi cu suprafața utilă de cca. 55,55 mp, nu dispune de încăperi sanitare, instalații sanitare, termice și electrice, fără apă curentă și canalizare. Spațiul este nefolosit de mult timp, degrat, pereții prezintă desprinderi de tencuieli, iar zidăria este pe alocuri macerată.

Având în vedere faptul că apartamentul are destinația de depozit, pentru aducerea în stare normală de folosință se impune igienizarea.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     351.306,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U. Menționăm faptul că valoarea estimată nu cuprinde și înlăturarea umezelii deoarece acest tip de lucrări implică proiect.

27

P-ȚA AVRAM IANCU

4

3

21.85

latelier, 1antreu, cămară,wc, magazie

DA

282479-C1-U2 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, PARTER

Clădire monument/toate lucrările necesită autorizație. Termen de realizare estimat > 2 ani. Necesită reparații.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     88.230,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

28

REGELE FERDINAND

29

11

5.84

1 MAGAZIE

NU

257336-C1-U13 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, PARTER

Conform notei de constatare a Direcției Tehnice „clădirea din str. Regele Ferdinand nr. 29, este situată în zona de protecție a monumenelor istorice, respectiv în „Ansamblul Urban - Centrul Istoric al orașului Cluj - Napoca”. Apartamentul nr.l 1 este în proprietatea Statului Român, în administrarea operativă a Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca, având 2,3 % cote părți din p.i.c. Situat la parter, sub scara de acces la etaj în clădirea principală, este format dintr-o singură încăpere cu suprafață utilă de 6,15 mp. Având în vedere suprafața redusă, poate fi utilizat în alte scopuri decât cea de locuință.

în urma verificării din teren se constată următoarele: spațiul necesită reparații și igienizare pentru a putea fi utilizat în condiții normale de folosință. Lucrările care se impun sunt desfaceri și reparații tencuieli, eliminare igrasie, glet și zugrăveli la pereți și tavan, reparații pardoseli și refacerea instalației electrice cu montarea unui corp de iluminat.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     23.582,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

29

RENE DESCARTES

11

3

56,37 conform CF 54,30 conform măsurat ori

1 depozit și 1 antreu comun conform CF 1 atelier pictură,

1 laborator, 1 atelier modelaj, bai, hol conform măsurători

DA

269836-C1-U3 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, PARTER

Conform notei de constatare a Direcției Tehnice” în apartamentul nr. 3 aflat în imobilul din strada Rene Decartes nr. 11 s-a constatat că sunt necesare următoarele iucrări(refacere instalații, înlocuire tâmplărie, înlocuit pardoseli, tencuieli/zugrăveli, gresie /faianță, obiecte sanitare).

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     98.000,00

Lei fara TVA.

30

REPUBLICII

54

7

14.89

1 GARAJ

250813-C1-U7 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, PARTER

Direcția Tehnică a transmis expertiza tehnică care are ca și obiectiv „desființare apartament nr. 7 (garaj) situat în municipiul Cluj-Napoca str. Republicii, nr. 54 întocmită în septembrie 2018 respectiv Caiet de Sarcini Demolare Parțială

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     60.126,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

31

REPUBLICII

71

3

68.7

5 încăperi

DA

274942-C1-U2 Statul Român în administrare Sfat Popular Oraș Cluj

ÎN CURTE, ETAJ II

Conform notei de constatare privind starea tehnică a imobilului, situat în municipiul Cluj-Napoca str. Republicii, nr. 71, ap. 3, transmisă de către Direcția tehnică, pentru aducerea spațiuluiîn condiții normale de folosință este necesară obținerea autorizației de construire.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     277.411,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

32

TRAIAN

15

Parte din ap. 10AA

160.34

2 birouri,

2 magazii,

1 atelier

DA

CF 250884-C1-U11 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, SUBSOL+PART ER

Prin N.I. nr. 143154/443/13.03.2019, Serviciul Tehnic Reparațții Imobile ne comunică Următoarele: “Imobilul din str.Traian nr.l5 are regimul de inălțime S+P+E, are destinația de spații de locuit, proprietarii fiind persoane fizice.

Apartamentul nr. 10AA este in proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca , având 29.86% cote părți din p.i.c.

Apartamentul nr. 10AA din str.Traian nr. 15 este situat in subsolul si parterul imobilului cu regimul de inălțime S+P+E , fiind o construcție veche. Apartamentul are suprafața utilă măsurată de 160.34 mp, este format din subsol cu suprafața de 49 mp, patru camere cu intrare din curtea imobilului. In imobil există bucătărie, se află o baie dotată cu vas wc, lavoar si cadă de baie.

In urma verificării tehnice a locuinței s-a constatat faptul că este in stare avansată de degradare din cauza igrasiei si a atacului microbilogic puternic ( mucegaiuri diverse si proeminente pe toți pereții interiori. Pardoseala din beton acoperită zonal cu linoleum si dușumele din lemn, pereții prezintă umezeală ascensionala la nivel ridicat, tencuielile si zugrăvelile sunt degradate, exfoliate, parțial căzute, din cauza fenomenului de igrasie. Pereții exteriori prezintă fisuri superficiale si zone in care tencuiala este căzută sau exfoliată și infiltrații de apă de la exterior din cauza lipsei izolației.

Spațiul este insalubru, prezintă o stare avansată de degradare și de atac microbiologic, datorită vechimii clădirii, a expunerii peretelui exterior a locuinței la umiditate, prin lipsa hidroizolației orizontale și verticale. Structura de rezistența se prezintă instabilă fiind vizibile fisuri excesive sau zone cu deplasări de zidărie, nu exista instalație de incălzire iar instalațiile sanitare si electrice existente trebuie refăcute in totalitate.”

Lucrările de igienizare si reparații sunt estimate doar pentru finisajele interioare si exterioare fără a ține seama de eventuale intervenții asupra structurii de rezistență a imobilului.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     197.485,44

Lei fara TVA,

Lucrările estimate si propuse se pot executa doar cu obținerea in prealabil a autorizației de construire și in urma intocmirii unei expertize tehnice laborioase.

33

TRAIAN

15

11

69.04

3 ateliere,

1 birou

DA

CF 250884-C1-U13 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, PARTER

Prin N.I. nr. 592065/443/12.11.2018 Serviciul Tehnic Reparații Imobile constată următoarele: Pentru imobilul situat în str. Traian nr. 15 ap. 11 compus din atelier cca. 22,16 mp., atelier cca. 8,75 mp, scări acces pod, birou 8,75, atelier 29,35mp. Și magazie ap.lOAA în suprafață de 32,83 mp., s-au constat următoarele :șarpanta și învelitoarea într-o stare avansată de degradare și parțial căzute; tencuială degradată, parțial desprinsă de zidărie; jgheaburi și burlane degradate; buiandrug putrezit, deplasări și desprinderi parțiale ale zidăriei de cărămidă, din pereți aflate în pericol de prăbușire; închideri din scândură degradate și descompletate; tavan ți planșeu degradat, deformat și prăbuțit parțial. Având în vedere starea avansată de degradare a elementelor structurale, posibilitatea iminentă de prăbușire a elementelor degradate și ca punerea în siguranță a imobilului este aproape imposibilă, (fără a periclita viața celor ce ar interveni,)pentru prevenirea accidentării grave a persoanelor din curtea comună, ca si pentru evitarea producerii unor pagube vecinilor, se impune sprijinirea de urgență a celor două imobile și demolarea lor parțială( învelitoare, șarpantă și pereți parter).

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     278.783,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 2-3 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

34

TRAIAN

20

6

29,82

1 cameră,

1 bucătărie, 1 cămară

DA

253694-C2-U5 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, PARTER

Prin N.I. nr. 143154/13.03.2019 Serviciul Tehnic Reparații Imobile ne comunică următoarelerClădirea din str. Traian nr. 20 este situată in afara zonei de protecție a monumentelor istorice, respectiv in „Ansamblul Urban - Centrul Istoric al orașului Cluj - Napoca”.

Are regimul de inălțime P si are destinația de spații de locuit. Apartamentul nr. 6 este in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca, se află la parterul imobilului si este compus dintr-o camera si o baie, suprafața totală a apartamentului fiind de 32.73 mp.

Starea tehnica este: apartamentul este deconectat de la utilități; finisajele interioare la pereți, tavane si pardoseli trebuie refăcute in totalitate fiind grav afectate de umezeală și mucegai; instalația electrică trebuie verificată, înlocuite aparatajele si eventual conductorii; instalațiile de incălzire si preparare a apei calde menajere trebuie refăcute integral. Apartamentul are grup sanitar propriu cu o suprafața de 5,78 mp.

Suprafața actuală a spațiului de 32.73 mp este mult mai mică decât suprafața minimala de 37 mp a unei garsoniere, anexa 1 Legea nr 114/1996.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     44.069,55

Lei fara TVA, Comparativ suprafețe existente cu suprafețele cf. Legii 114/1996

35

VIRGIL FULICEA

6

6

34.28

1 atelier,

1 depozit, wc

NU

263220-C1-U3 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

SUBSOL, GEAMURI LA

STRADĂ, INTRARE DIN CORIDOR

Potrivit N.I. nr. 142101/443/13.03.2019 - ferestrele și ușile sunt din PVC, există sobă de teracotă, lpsă instalații la baie. Pereții sunt degradați, este igrasie pe pereți la 1,5 m, umezeala este mare. Pentru aducerea înstare de folosință este necesară obținerea AC.în baza unei documentații tehnice de introducere utilități.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     138.422,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

36

VIRGIL FULICEA

7

2

45.28

2 camere, wc, pivniță,

DA

256641-C1-U2 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

PARTER, GEAMURI LA STRADĂ, INTRARE DIN GANG

Potrivit N.I. nr. 142101/443/13.03.2019 - pereții sunt din zidărie cărămidă, există doar un gol de ușă; pt. aducerea în stare normală de folosință este necesară obținerea A.C.în baza unei documentații tehnice de introducerer utilități.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     182.840,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

37

VIRGIL FULICEA

7

5

24.08

1 cameră, wc comun cu ap.4 care este locuință

DA

256641-C1-U5 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, ETAJI

Potrivit N.I. nr. 142101/443/13.03.2019 - accesul la wc se poate face doar prin apartamentul vecin. Tavanul este degradat. Pt. aducerea în stare normală de folosință este necesară obținerea A.C.în baza unei documentații tehnice de introducerer utilități.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     97.235,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

38

VOLTAIRE

4

6

34.18

1 cameră, 1 bucătărie, 1 antreu, 1 wc în afara spațiului

DA

260442-C1-U5 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

SUBSOL BLOC

Conform notei de constatare privind starea tehnică spațiul situat la această adresă se află la demisolul imobilului. La fața locului s-au constatat infiltrații puternice în pereți, datorate lipsei hidroizolației exterioare, necesitând pe lângă reparații la pardoseli, pereți, tavane, instalații si intervenții în vederea eliminării infilțrațiilor.Fereastra este situată sub nivelul trotuarului din față imobilului nefiind protejată.Grupul social se află în afara apartamentului fiind dotat cu un lavoar si un vas closet, datorită dimensiunilor reduse neexistând posibilitatea montării și a unui duș. Având în vedere cele arătate mai sus (eliminarea infiltrațiilor, asigurarea accesului, reparațiile necesare), în vederea executării lucrărilor pentru amenajarea spațiului este nevoie de executarea unei expertize tehnice și a unui proiect tehnic.

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     138.020,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

39

DÂMBOVIȚEI

87

79

3.62

1BOXĂ

NU

251016-C1-U33 Statul

Român în administrarea Consiliului Local Cluj

Necesită reparații

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     18.000,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 2-3 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

40

NAPOCA

25

9A

10.21

1 boxă pivnițăcu Su-10,21 m.p

DA

253075-C1-U7 Statul Român

SUBSOL

Necesită reparații

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     25.000,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

41

EREMIA GRIGORESCU

92

4

26.06

GARAJ, CU SUPR. UTILĂ 26,06 MP, CU PIC 11,98

NU

292345-C1-U3

SUBSOL

Necesită reparații

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca. 65.150,00 Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 2-3 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

42

CÂMPENI GARAJ 1

13

1 CORP C

25,28,

PIC

16,67/10 0

1 BOXĂ GARAJ

NU

120646 Statul Român în administrarea oprtaivă a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca

Necesită reparații

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     63.200,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 2-3 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

43

CÂMPENI GARAJ 2

13

2 CORP

C

25,28,

PIC

16,67/10 0

2 BOXĂ GARAJ

NU

120646 Statul Român în administrarea oprtaivă a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca

Necesită reparații

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     63.200,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 2-3 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin c.u

44

CÂMPENI GARAJ 3

13

3 CORP

C

25,28,

PIC 16,67/10 0

3 BOXĂ GARAJ

NU

120646 Statul Român în administrarea oprtaivă a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca

Necesită reparații

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     120.535,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 2-3 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

45

CÂMPENI GARAJ 4

13

4 CORP C

25,28,

PIC

16,67/10 0

4 BOXĂ GARAJ

NU

120646 Statul Român în administrarea oprtaivă a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca

Necesită reparații

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     63.200,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 2-3 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

46

CÂMPENI GARAJ 5

13

5 CORP C

25,28,

PIC

16,66/10 0

5 BOXĂ GARAJ

NU

120646 Statul Român în administrarea oprtaivă a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca

Necesită reparații

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     63.200,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 2-3 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

47

CÂMPENI GARAJ 6

13

6 CORP

C

25,28,

PIC

16,66/10 0

6 BOXĂ GARAJ

NU

120646 Statul Român în administrarea oprtaivă a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca

Necesită reparații

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     102.080,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 2-3 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

48

GIORADANO-BRUNO

26

1 CORP B

37,90

2 MAGAZII, 1 HOL, 1WC

Necesită reparații

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     153.040,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 2-3 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

49

GIORADANO-BRUNO

26-28

2 CORP C

21,90

1 SPȚIU COMERCIAL

Necesită reparații

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     88.432,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 2-3 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U


'TiP. .


w.. ’. 38888888/:

79y-7


£50

HOREA

46

CORP CI

125,20

3 ÎNCĂPERI

DA

Necesită reparații

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     505.557,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

51

I.C. BRĂTIANU

8

7 CORP II, COTĂ

PARTE

29,56%

33,59

1 CAMERĂ, 1 BUCĂTĂRIE, PIC 8,52/100 ÎN CFCOL 125475

NU

256002-C1-U8 Statul Român în administrarea Consiliul Local Cluj

Necesită reparații

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     135.636,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

52

I.C. BRĂTIANU

18

10

34,91,

PIC

6,45/100

GARAJ

NU

143594 Statul Român în administrarea Consiliului Local Cluj

Necesită reparații

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     140.966,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

53

MĂRĂȘEȘTI

17

6

55,70

1 FARMACIE, WC, pic 21,93 PARTE ÎN CF

120101

DA

279799-C1-U4 Statul Român în administrarea operativă a Consiliului Local Cluj

Necesită reparații

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     120.535,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 2-3 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

54

MEMORANDUMULUI

2

16

94,81 COTA 9783/36 000

1 SALĂ VÂNZARE, 1 BIROU, 2 VESTIARE, 1 DEPOZIT LA SUBSOL

DA

267141-C1-U1 Statul Român în administrarea Consiliul Local Cluj

Necesită reparații

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     382.842,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

55

MEMORANDUMULUI

2

20

30,21 COTA 9783/36 000

APARTAMEN T COMPUS DIN 1 BIROU, 1 HOL, 1WC, 2 BOXE

DA

267141-C1-U14 Statul Român în administrarea Consiliul Local Cluj

Necesită reparații

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     121.988,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

56

MEMORANDUMULUI

2

23

23,06 COTA 244575/ 900000

APARTAMEN T COMPUS DIN 1 ATELIER, PIC 1,31/100 PARTE

NU

267141-C1-U9 Statul Român în administrarea Consiliul Local Cluj

Necesită reparații

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     95.297,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

57

MEMORANDUMULUI

2

28

35,43 COTA 244575/ 900000

APARTAMEN T COMPUS DIN 1 ATELIER PICTURĂ, 1 HOL COMUN CU AP.7, PIC 2,02/100 PARTE

DA

267141-C1-U10 Statul Român în administrarea Consiliul Local Cluj

Necesită reparații

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     143.066,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

58

MEMORANDUMULUI

2

29

28,80 COTA 244575/ 900000

1 DEPOZIT, CU PIC 1,64/100

NU

267141-C1-U13 Statul Român în administrarea Consiliul Local Cluj

Necesită reparații

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     116.300,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U

59

PROF. MARINESCU

43

COTA STAT 50%

40,56

2 CAMERE, 2

BUCĂTĂRII

DA

Necesită reparații

Evaluarea reparațiilor curente a imobilului sunt in vioare de cca.     163.781,00

Lei fara TVA, si s-au estimat in baza experienței anterioare pe imobile similare cu aceleași tipuri de lucrări; o evaluare execta se va face in urma intocmitii documentațiilor solicitate prin C.U si A.C iar timpul estimat de executare este de 3-5 ani influențat de finalizarea documentației si a avizelor aferente cerute prin C.U


M

-


CAP. V.1. Obiectul analizei

ANEXA 1

60

PORUMBEILOR

41

8

101,77

ATELIER ȘI BIROU

DA

126808

Necesită reparații

-a fost incheiat un contract subsecvent de execuție lucrări cu nr.201227/24.04.2018 in valoare de 117.921,40 lei fara TVA pentru aducerea spațiului in stare normala de folosința in urma solicitării dvs. cu nr.245614/451/24.05.2017, contract care după demarare a fost intrerupt din cauza neacceptarii de către coproprietari a lucrărilor de saparuri in curtea interioara pentru racordarea spațiului la canalizarea ce deservește imobilul iar după soluționarea acestui inconvenient, se vor finaliza lucrările contractate, s-au demarat procedurile de achiziționare a centralei termice murale proprii de 24 KW pentru deservirea spațiului, centrală care lipsea la momentul primirii spațiului pentru reabilitare, existând doar instalația termică nefuncțională pe poziție.


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


ANEXA NR.2


STUDIU DE OPORTUNITATE

PENTRU SPATII CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE

9                                                                            9

LOCUINȚĂ AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL

9

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

Anton Pann 8-10,ap 2 subsol - birouri ‘ suDrafete din oianuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magaziefsuprafata inchiriabila) - mp

125

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

oarcari - locuri

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

58.1

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (EUR/luna)

7,300

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

87,300

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

87,300

Grad de neocupare, neplata - spatii comerciale

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5* 12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

82,935

Total VBE (lei/an)

82,935

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

1,410

Total Cheltuieli

1,410

Venit net efectiv (lei/an)

81,525

Total VNE (lei/an)

81,525

^ata de capitalizare

13.0%

Multiplicator

7.69

Valoare capitalizata

627,116

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

627,116

rotund

627,100 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

EROILOR 1,ap 4 GARJ

‘ suprafețe din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magazie(suprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

15

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

1.4

Chiria lunara (Lei/luna)

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

260

Total VBP (eur/an)

260

Grad de neocupare, neplata - garaj

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5* 12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

5.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

247

Total VBE (lei/an)

247

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

4

Total Cheltuieli

4

Venit net efectiv (lei/an)

243

Total VNE (lei/an)

243

Rata de capitalizare

14.0%

Multiplicator                                                                              7.14

Valoare capitalizata                                                                 1,734

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

EROILOR 5,ap 1 SEDIU SUBSOL

‘ suorafete din clanuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magaziefsuprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

62

oarcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

52.1

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

3,200

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

38,500

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

38,500

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

36,575

Total VBE (lei/an^

36,575

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

622

Total Cheltuieli

622

Venit net efectiv (lei/an)

35,953

Total VNE (lei/an}

35,953

Rata de capitalizare

12.5%

Multiplicator

8.00

Valoare capitalizata

287,626

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

287,626

rotund

287,600 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

EROILOR 16,ap 14 GARAJ

‘ suprafețe din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magaziefsuprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

14

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

1.4

Chiria lunara (Lei/luna)

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

235

Total VBP (eur/an)

235

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

5.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

223

Total VBE (lei/an)

223

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

4

Total Cheltuieli

4

Venit net efectiv (lei/an)

219

Total VNE (lei/an)

219

Rata de capitalizare

14.0%

Multiplicator

7.14

Valoare capitalizata

1,568

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

1,568

rotund

1,600 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

EROILOR 23-25, I MANIU 18-16,ap 5 SEDIU " suprafețe din planuri cadastrale

Suor. inchiriabila

magazie(suprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

27

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

52.1

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

1,400

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

16,700

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Fotal VBP (eur/an)

16,700

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

15,865

Total VBE (lei/an^

15^865

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

270

Total Cheltuieli

270

Venit net efectiv (lei/an)

15,595

Total VNE (lei/an)

15,595

Rata de capitalizare

12.5%

Multiplicator                                                                              8.00

Valoare capitalizata                                                                124,762

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

124,762

rotund

124,800 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

EROILOR 23-25,IMANIU 18-16,ap 6 SEDIU BIROURI ‘ suorafete din clanuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magazie(suprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

61

oarcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

52.1

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

3,200

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

38,200

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

38,200

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

36,290

Total VBE (lej/an^

36,290

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

617

Total Cheltuieli

617

Venit net efectiv (lei/an)

35,673

TotalVNE(lei/an)

35,673

3ata de capitalizare

12.5%

Multiplicator                                                                              8.00

Valoare capitalizata                                                               285,385

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

EROILOR 35,ap 10- GARJ

• suorafete din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magazie(suprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

oarcarl - locuri, garaje

23

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

1.4

Chiria lunara (Lei/luna)

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

391

FoțalVBP^eurȚar2

391

Grad de neocupare, neplata - garaj

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

5.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

371

Total VBE (lei/an}

371

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

6

Total Cheltuieli

6

Venit net efectiv (lei/an)

365

Total VNE (lei/an)

365

Rata de capitalizare

14.0%

Multiplicator

7.14

Valoare capitalizata

2,608

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

2,608

rotund

2,600 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

21 DECEMBRIE 92, AP5 ATELIER

‘ suorafete din olanuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magaziefsuprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

39

3arcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

36.3

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

1,400

Venituri brute potentialeVBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

17,100

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

17,100

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

16,245

Total VBE (lei/an)

16,245

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

276

Total Cheltuieli

276

Venit net efectiv (lei/an)

15,969

Total VNE (lei/an)

15,969

Rata de capitalizare

14.0%

Multiplicator

7.14

Valoare capitalizata

114,063

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

114,063

rotund

114,100 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

BOLOYAI JANOS 4, ,ap 5 RESTAURANT

* suorafete din clanuri cadastrale

Suor. inchiriabila

magazie(suprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri -restaurant(suprafata inchiriabila) - mp

195

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

36.9

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

7,200

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

86,600

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

86,600

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri/restaurant

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

82,270

Total VBE (lei/an)

82,270

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

1,399

Total Cheltuieli

1,399

Venit net efectiv (lei/an)

80,871

Total VNE (lei/an)

80,871

Rata de capitalizare

10.5%

Multiplicator

9.52

Valoare capitalizata

770,204

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație pu

alica, magazin

Valoare randament (EUR)

770,204

rotund

770,200 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

DECEBAL 12 ,ap 1 DEMISOL

‘ suorafete din clanuri cadastrale

Supr. inchiriabila

apartament(suprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

57

parcari - locuri

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

52.1

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (EUR/luna)

3,000

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

35,600

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

35,600

Grad de neocupare, neplata - spatii comerciale

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

35,600

Total VB^Iei/an^

35,600

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

605

Total Cheltuieli

605

Venit net efectiv (lei/an)

34,995

Total VNE (lei/an)

34,995

Rata de capitalizare

12.0%

Multiplicator

8.33

Valoare capitalizata

291,623

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

291,623

rotund

291,600 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

DOROBANȚILOR 47,ap 2 SEDIU

' suprafețe din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magazie(suprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

31

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

52.1

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

1,600

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

19,100

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

19,100

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

18,145

Total VBE (lei/an)

18,145

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

308

Total Cheltuieli

308

Venit net efectiv (lei/an)

17,837

Fotal VNE (lei/an)

17,837

Rata de capitalizare

10.5%

Multiplicator

9.52

Valoare capitalizata

169,872

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

169,872

rotund

169,900 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

FORTAREȚEI 6,ap 1 MAGAZIN

" suprafețe din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magazinfsuprafata inchiriabila) - mp

32

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

43.6

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

1,400

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

16,800

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

16,800

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

16,800

Total VBE^Iei/an^

16,800

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

286

Total Cheltuieli

286

Venit net efectiv (lei/an)

16,514

fotal VNE (lei/an)

16,514

Rata de capitalizare

10.0%

Multiplicator

10.00

Valoare capitalizata

165,144

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

165,144

rotund

165,100 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

GORUNULUI 28, BIROU-ATELIER

‘ suprafețe din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

prestări serviciifsuprafata inchiriabila) - mp

165

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

36.6

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

6,100

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

72,600

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

72,600

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

72,600

ȚoțalVBEJei/an^

72,600

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

Q.

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

1,234

Total Cheltuieli

1,234

Venit net efectiv (lei/an)

71,366

Total VNE (lei/an)

71,366

Rata de capitalizare

14.0%

Multiplicator

7.14

Valoare capitalizata

509,756

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

509,756

rotund

509,800 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

HOREA 38-40,CORP IV, BIROU PARTER

* suprafețe din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

prestări serviciifsuprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

12

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

52.1

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

600

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

7,600

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

7,600

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

7,220

Total VBE (lei/an)

7,220

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

123

Total Cheltuieli

123

Venit net efectiv (lei/an)

7,097

Total VNE (lei/an)

7,097

?ata de capitalizare

10.5%

Multiplicator

9.52

Valoare capitalizata

67,593

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

67,593

rotund

67,600 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

HOREA 42-44,CORP B, ap 5 SEDIU SUBSOL

* suorafete din olanuri cadastrale

Supr. inchiriabila

prestări serviciifsuprafata inchiriabila) - mp

75

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

^arcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

36.6

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

2,700

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

32,700

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an^.

32,700

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

32,700

Total VBE (lei/an)

32,700

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

556

Total Cheltuieli

556

Venit net efectiv (lei/an)

32,144

Total VNE (lei/an)

32,144

Rata de capitalizare

14.0%

Multiplicator                                                                              7.14

Valoare capitalizata                                                               229,601

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

HOREA 96-106, ap 84 magazin

* suprafețe din planuri cadastrale

Sucr. inchiriabila

magazin(suprafata inchiriabila) - mp

51

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

^arcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

39.2

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

2,000

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

24,100

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

24,100

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

24,100

Total VBE (lei/anj

24,100

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

410

Total Cheltuieli

410

Venit net efectiv (lei/an)

23,690

Total VNE (lei/an)

23,690

Rata de capitalizare

10.0%

Multiplicator

10.00

Valoare capitalizata

236,903

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

236,903

rotund

236,900 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

IM KLEIN 3,ap 4,-PRESTĂRI SERVICII

* suorafete din clanuri cadastrale

Supr. inchiriabila

prestări servicii(suprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

76

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

52.1

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

4,000

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

47,400

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

47,400

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

45,030

Total VBE (lei/an)

45,030

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

766

Total Cheltuieli

766

Venit net efectiv (lei/an)

44,264

Total VNE (lei/an)

44,264

^ata de capitalizare

10.5%

Multiplicator

9.52

Valoare capitalizata

421,567

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

421,567

rotund

421,600 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

IM KLEIN 23,ap 1B,-PRESTĂRI SERVICII ‘ suprafețe din planuri cadastrale

Suor. inchiriabila

prestări servicii(suprafata inchiriabila) - mp

51

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

36.6

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

1,900

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

22,200

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

22,200

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

22,200

Total VBE (lei/an)

2Z200

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

377

Total Cheltuieli

377

Venit net efectiv (lei/an)

21,823

Total VNE (lei/an)

21,823

?ata de capitalizare

14.0%

Vlultiplicator

7.14

Valoare capitalizata

155,876

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

155,876

rotund

155,900 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

IULIU COROIAN 11,CASĂ MAGAZIN

‘ suprafețe din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magazin(suprafata inchiriabila) - mp

61

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

aarcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

43.6

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

2,700

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

32,100

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Foța^VBP^eur/an2

32,100

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

32,100

ȚoțalVBEJeitan^

32,100

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

546

Total Cheltuieli

546

Venit net efectiv (lei/an)

31,554

Total VNE (lei/an)

31,554

Rata de capitalizare

10.0%

Multiplicator

10.00

Valoare capitalizata

315,543

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

315,543

rotund

315,500 LEI

Valoare randament (EUR)                                                1,734

rotund                                                              1,700 LEI


Valoare randament (EUR)                                               285,385

rotund                                                             285,400 LEI


Valoare randament (EUR)                                                  229,601

rotund                                                             229,600 LEI


ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

LALELELOR 14,ap 4 MAGAZIN

* suprafețe din planuri cadastrale magazinfsuprafata inchiriabila) - mp spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp parcari - locuri, garaje


Supr. inchiriabila 14

O

O

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

43.6

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

600

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

7,200

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

7,200

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

7,200

TotalVBE(lei/an)

7,200

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

122

Total Cheltuieli

122

Venit net efectiv (lei/an)

7,078

Total VNE (lei/an)

7,078

Rata de capitalizare

10.0%

Multiplicator

10.00

Valoare capitalizata

70,776

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

70,776

rotund

70,800 LEIABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

MARASEȘTI 31 , CORP I ap 6,- ATELIER

‘ suprafețe din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

Atelier (suprafața inchiriabila) - mp

30

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

^arcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii atelier

36.3

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

1,100

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

13,000

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

rotai VBP (eur/an)

13,000

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

13,000

total VBE (lei/an)

13,000

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

221

Total Cheltuieli

221

Venit net efectiv (lei/an)

12,779

Total VNE (lei/an)

12,779

Rata de capitalizare

12.0%

Multiplicator

8.33

Valoare capitalizata

106,492

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

106,492

rotund

106,500 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

MOȚILOR 17, ap 2 SEDIU

* suprafețe din planuri cadastrale

Suor. inchiriabila

magaziefsuprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

60

larcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

52.1

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

3,100

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

37,500

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

37,500

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

35,625

Total VBE (lei/an)

35(625

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

606

Total Cheltuieli

606

Venit net efectiv (lei/an)

35,019

Total VNE (lei/an)

35,019

Rata de capîtalîzâre~

10.0%

Multiplicator                                                                             10.00

Valoare capitalizata                                                                350,194

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

350,194

rotund

350,200 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

N. CRISTEA 9,ap 3- GARAJ

* suorafete din clanuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magazie(suprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

16

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

1.4

Chiria lunara (Lei/luna)

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

268

Total VBP (eur/an)

268

Grad de neocupare, neplata - garaj

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5‘12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

5.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

255

Total VBE (lei/an)

255

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

4

Total Cheltuieli

4

Venit net efectiv (lei/an)

250

Total VNE (lei/an)

250

3ata de capitalizare

14.0%

Multiplicator

7.14

Valoare capitalizata

1,788

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

1,788

rotund

1,800 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

OAȘULUI 110, ap 2-SPAȚIU COM

* suDrafete din olanuri cadastrale

Supr. inchiriabila

Magazin (suprafața inchiriabila) - mp

113

spatii birouri comercial(suprafata inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

39.2

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

4,400

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

53,200

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

53,200

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

53,200

Total VBE (lei/an)

53,200

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

904

Total Cheltuieli

904

Venit net efectiv (lei/an)

52,296

Total VNE (lei/an)

52,296

?ata de capitalizare

10.0%

Multiplicator

10.00

Valoare capitalizata

522,956

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

522,956

rotund

523,000 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

PARIS 41-43, ap 7 ATELIER PRODUCȚIE

* suprafețe din clanuri cadastrale

Supr. inchiriabila

prestări servicii(suprafata inchiriabila) - mp

105

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

sarcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

8.8

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

900

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

11,000

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP(eur/an)

11,000

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

11,000

Total VBE (lei/an)

11,000

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

187

Total Cheltuieli

187

Venit net efectiv (lei/an)

10,813

fotal VNE (lei/an)

10,813

Rata de capitalizare

12.5%

Multiplicator

8.00

Valoare capitalizata

86,504

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

86,504

rotund

86,500 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

PETRU MAIOR 6-8,ap 30,-SUBSOL-DEPOZIT-MAGAII

* suprafețe din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magazii-arhivă(suprafata inchiriabila) - mp

87

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii depozit-comerciale

10.2

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

900

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

10,700

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

10,700

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

10,700

Total VBE (lei/an)

10,700

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

182

Total Cheltuieli

182

Venit net efectiv (lei/an)

10,518

Total VNE (lei/an)

10 518

Rata de capitalizare

14.0%

Multiplicator

7.14

Valoare capitalizata

75,129

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

75,129

rotund

75,100 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

P-ȚA AVRAM IANCU 4, ap 3 ATELIER

‘ suprafețe din planuri cadastrale

Suor. inchiriabila

prestări servicii(suprafata inchiriabila) - mp

22

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

36.3

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

800

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

9,500

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

9,500

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

9,500

Total VBE (lei/an)

9,500

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

162

Total Cheltuieli

162

Venit net efectiv (lei/an)

9,339

Total VNE (lei/an)

9,339

Rata de capitalizare

12.0%

Multiplicator                                                                              8.33

Valoare capitalizata                                                                77,821

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

77,821

rotund

77,800 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

REGELE FERDINAND 29,ap 11,-PARTER-MAGAZIE

* suorafete din olanuri cadastrale

Suor. inchiriabila

magazii-arhivă(suprafata inchiriabila) - mp

6

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii depozit-comerciale

10.2

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

100

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

700

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

700

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

700

Total VBE (lei/an)

700

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

12

Total Cheltuieli

12

Venit net efectiv (lei/an)

688

Total VNE (lei/an)

688

Rata de capitalizare

14.0%

Multiplicator

7.14

Valoare capitalizata

4,915

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

4,975

rotund

4,900 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

RENE DESCARTES 11, ap 3 ATELIER PICTURA ‘ sunrafete din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

prestări servicii(suprafata inchiriabila) - mp

50

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

3.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

100

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

1,800

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

1,800

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

1,800

Total VBE (lei/an)

1,800

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de 'înlocuire % din VBE

1.70%

31

Total Cheltuieli

31

Venit net efectiv (lei/an)

1,769

Fotal VNE (lei/an)

11769

^ata de capitalizare

12.5%

Multiplicator

8.00

Valoare capitalizata

14,155

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

14,155

rotund

14,200 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

REPUBLICII 54,ap 7- GARAJ

* suprafețe din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magaziefsuprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

15

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

1.4

Chiria lunara (Lei/luna)

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

250

Total VBP (eur/an)

250

Grad de neocupare, neplata - garaj

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

5.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

238

Total VBE (lei/an)

238

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

4

Total Cheltuieli

4

Venit net efectiv (lei/an)

233

Total VNE (lei/an)

233

Rata de capitalizare

14.0%

Multiplicator

7.14

Valoare capitalizata

1,668

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

1,668

rotund

1,700 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

REPUBLICII 71, ap 3 SEDIU FIRMA

‘ suorafete din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magazie(suprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

69

jarcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

52.1

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

3,600

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

43,000

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

43,000

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3* 12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

40,850

Total VBE (lei/an)

40,850

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

694

Total Cheltuieli

694

Venit net efectiv (lei/an)

40,156

rotaiVNE(lei/an)

40,156

?ata de capitalizare

11.0%

Multiplicator

9.09

Valoare capitalizata

365,050

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

365,050

rotund

365,100 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

TRAIAN 15, ap 10AA PARȚIAL, SEDIU FIRMA ‘ suprafețe din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magazie(suprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

160

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

36.3

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

5,800

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

69,800

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

69,800

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

66,310

Total VBE (lei/an)

66,310

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

1,127

Total Cheltuieli

1,127

Venit net efectiv (lei/an)

65,183

Total VNE (lei/an)

65,183

^ata de capitalizare

10.0%

Multiplicator                                                                              10.00

Valoare capitalizata                                                               651,827

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

TRAIAN 15, ap 11, SEDIU FIRMA

* suprafețe din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magazie(suprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

69

>arcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

52.1

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

3,600

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

43,200

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

43,200

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

41,040

Total VBE (lei/an)

41,040

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de înlocuire % din VBE

1.70%

698

Total Cheltuieli

698

Venit net efectiv (lei/an)

40,342

Total VNE (lei/an)

40,342

Rata de capitalizare

10.5%

Multiplicator

9.52

Valoare capitalizata

384,213

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

384,213

rotund

384,200 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

TRAIAN 20, ap 6, SEDIU FIRMA

‘ suprafețe din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magazie(suprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

30

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

52.1

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

1,600

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

18,700

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

18,700

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

17,765

Total VBE (lei/an)

17,765

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

302

Total Cheltuieli

302

Venit net efectiv (lei/an)

17,463

Total VNE (lei/an}

17,463

Rata de capitalizare

10.5%

Multiplicator                                                                              9.52

Valoare capitalizata                                                               166,314

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

166,314

rotund

166,300 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

VIRGIL FULICEA 6, ap 6, ATELIER

‘ suorafete din planuri cadastrale

Suor. inchiriabila

magazie(suprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri/atelier - mp

34

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

14.5

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

500

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

6,000

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

6,000

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

5,700

Total VBE (lei/an)

5,700

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

97

Total Cheltuieli

97

Venit net efectiv (lei/an)

5,603

Total VNE (lei/an)

5,603

Rata de capitalizare

14.0%

Multiplicator

7.14

Valoare capitalizata

40,022

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

40,022

rotund

40,000 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

VIRGIL FULICEA 7, ap 2, MAGAZIN-BIROU

* suorafete din planuri cadastrale

Suor. inchiriabila

magazie(suprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri/atelier - mp

34

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

39.2

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

1,300

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

16,100

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

16,100

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3‘12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

15,295

Total VBE (lei/an)

15,295

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

260

Total Cheltuieli

260

Venit net efectiv (lei/an)

15,035

Total VNE (lei/an)

15,035

Rata de capitalizare

10.5%

Multiplicator

9.52

Valoare capitalizata

143,190

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

143,190

rotund

143,200 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

VIRGIL FULICEA 7, ap 5, MAGAZIN-BIROU " suprafețe din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magazie(suprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri/atelier - mp

24

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

52.1

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

1,300

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

15,100

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

15,100

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

14,345

Total VBE (lei/an)

14,345

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

244

Total Cheltuieli

244

Venit net efectiv (lei/an)

14,101

Total VNE (lei/an)

14,101

Rata de capitalizare

10.5%

Multiplicator

9.52

Valoare capitalizata

134,297

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

134,297

rotund

134,300 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

VOLTAIRE 4, ap 6, BIROU-SEDIU FIRMA ‘ sunrafete din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magazie(suprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri/atelier - mp

34

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

52.1

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

1,800

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

21,400

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

21,400

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

20,330

Total VBE (lei/an)

20,330

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

346

Total Cheltuieli

346

Venit net efectiv (lei/an)

19,984

Total VNE (lei/an)

19,984

Rata de capitalizare

10.5%

Multiplicator

9.52

Valoare capitalizata

190,328

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

190,328

rotund

190,300 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

DAMBOVIȚEI 87, AP 71-BOXA-DEPOZIT-SUBSOL

* suprafețe din clanuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magazie(suprafata inchiriabila) - mp

4

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

10.2

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

Chiria lunara (Lei/Iuna)

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

400

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBPJeur/an)

400

Grad de neocupare, neplata - garaj

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

5.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

400

Total VBE (lei/an)

400

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

7

Total Cheltuieli

7

Venit net efectiv (lei/an)

393

Total VNE (lei/an)

393

Rata de capitalizare

14.0%

Multiplicator

7.14

Valoare capitalizata

2,809

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

2,809

rotund

2,800 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

NAPOCA 25, ap 9A.BOXA-PIVNIȚA

* suorafete din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magazie(suprafata inchiriabila) - mp

3

spatii birouri/atelier - mp

0

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

2.2

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

100

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

100

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3‘12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

100

Total VBE (lei/an)

100

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

2

Total Cheltuieli

2

Venit net efectiv (lei/an)

98

Total VNE (lei/an)

98

Rata de capitalizare

10.5%

Multiplicator

9.52

Valoare capitalizata

936

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

936

rotund

900 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

EREMIA GRIGORESCU 92,ap 4 GARJ- SUBSOL " suprafețe din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magazie(suprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

^arcari - locuri, garaje

26

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

1.4

Chiria lunara (Lei/luna)

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

438

Total VBP (eur/an^

438

Grad de neocupare, neplata - garaj

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

5.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

416

Total VBE (lei/an^

416

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

7

Total Cheltuieli

7

Venit net efectiv (lei/an)

409

Total VNE țlei/an)

409

Rata de capitalizare

14.0%

Multiplicator

7.14

Valoare capitalizata

2,922

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

2,922

rotund

2,900 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

CÂMPENI 13,-GARAJ 1 ‘ suorafete din clanuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magazie(suprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

jarcari - locuri, garaje

25

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

1.4

Chiria lunara (Lei/luna)

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

425

Total VBP (eur/an)

425

Grad de neocupare, neplata - garaj

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

5.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

404

Total VBE (lei/an)

404

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

7

Total Cheltuieli

7

Venit net efectiv (lei/an)

397

Total VNEjlej/an)

397

Rata de capitalizare

14.0%

Multiplicator

7.14

Valoare capitalizata

2,835

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

2,835

rotund

2,800 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

CÂMPENI 13,- GARAJ 2

* suprafețe din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magaziefsuprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

sarcari - locuri, garaje

25

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

1.4

Chiria lunara (Lei/luna)

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

425

RrtaH/Bl^eurȚan^

425

Grad de neocupare, neplata - garaj

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

5.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

404

TotalVBEJei/an^

404

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

7

Total Cheltuieli

7

Venit net efectiv (lei/an)

397

Total VNE (lei/an)

397

?ata de capitalizare

14.0%

Multiplicator

7.14

Valoare capitalizata

2,835

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

2,835

rotund

2,800 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VEnTtURILOR

CÂMPENI 13,-GARAJ 3

‘ sunrafete din planuri cadastrale

Suor. inchiriabila

magaziefsuprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

25

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

1.4

Chiria lunara (Lei/luna)

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Menituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

425

Total VBP (eur/an)

425

Grad de neocupare, neplata - garaj

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

5.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

404

Total VBE (lei/an)

404

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

7

Total Cheltuieli

7

Venit net efectiv (lei/an)

397

Total VNE (lei/an)

397

Rata de capitalizare

14.0%

Multiplicator

7.14

Valoare capitalizata

2,835

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

2,835

rotund

2,800 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

CÂMPENI 13,- GARAJ 4 ‘ suorafete din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magaziefsuprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

25

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

1.4

Chiria lunara (Lei/luna)

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

425

Total VBP (eur/an)

425

Grad de neocupare, neplata - garaj

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

5.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

404

(Total VBE (lei/an)

404

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

7

Total Cheltuieli

7

Venit net efectiv (lei/an)

397

Total VNE (lei/an)

397

?ata de capitalizare

14.0%

Multiplicator                                                                              7.14

Paloare capitalizata                                                                 2,835

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

CÂMPENI 13,- CORP C-GARAJ 5

‘ suorafete din clanuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magaziefsuprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

25

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

1.4

Chiria lunara (Lei/luna)

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

425

Total VBP (eur/an)

425

Grad de neocupare, neplata - garaj

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

5.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

404

Total VBE (lei/an)

404

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

7

Total Cheltuieli

7

Venit net efectiv (lei/an)

397

Total VNE (lei/an)

397

Rata de capitalizare

14.0%

Multiplicator

7.14

Valoare capitalizata

2,835

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

2,835

rotund

2,800 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

CÂMPENI 13,- CORP C-GARAJ 6

* suorafete din olanuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magazie(suprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

25

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

1.4

Chiria lunara (Lei/luna)

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

425

Total VBP (eur/an)

425

Grad de neocupare, neplata - garaj

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

5.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

404

Total VBE (lei/an)

404

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

7

Total Cheltuieli

7

Venit net efectiv (lei/an)

397

Total VNE (lei/an)

397

Rata de capitalizare

14.0%

Multiplicator

7.14

Valoare capitalizata

2,835

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

2,835

rotund

2,800 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

GIORDANO BRUNO 26, CORP B-DEPOZIT-MAGAZII ‘ suDrafete din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magazii-arhivă(suprafata inchiriabila) - mp

38

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii depozit-comerciale

10.2

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

400

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

4,700

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eurȚan^^

4,700

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

4,700

Total VBE (lei/an^

4,700

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

80

Total Cheltuieli

80

Venit net efectiv (lei/an)

4,620

Total VNE (lei/an)

4,620

^ata de capitalizare

14.0%

Multiplicator

7.14

Valoare capitalizata

33,001

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

33,007

rotund

33,000 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

3IORDANO BRUNO 26-28, CORP C-SPAȚIU COMERCIAL

* suorafete din clanuri cadastrale

Suor. inchiriabila

Spații comerciale(suprafata inchiriabila) - mp

22

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

>arcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii depozit-comerciale

36.3

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

800

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

9,500

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

9,500

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5* 12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

9,500

ȚoțalVBEJei/an^

9,500

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

162

Total Cheltuieli

162

Venit net efectiv (lei/an)

9,339

Total VNE (lei/an)

9,339

^ata de capitalizare^

10.5%

Multiplicator

9.52

Valoare capitalizata

88,938

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

88,938

rotund

88,900 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

HOREA 46, CORP C1, BIROU-ATELIER

‘ suorafete din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

prestări servicii(suprafata inchiriabila) - mp

125

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

36.6

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

4,600

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

55,000

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

55,000

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3‘12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

55,000

Total VBE (lei/an^)

55,000

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

935

Total Cheltuieli

935

Venit net efectiv (lei/an)

54,065

Total VNE ^lei/an^

54,065

^ata de capitalizare

14.0%

Multiplicator

7.14

Valoare capitalizata

386,179

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

386,179

rotund

386,200 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

I.C.BRATIANU 8,ap 7 - APARTAMENT

* suorafete din olanuri cadastrale

Supr. inchiriabila

Apartament cota de 29.56% din 33.59mp(suprafata inchiriabila) - mp

10

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - apartament

1.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

100

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

100

Grad de neocupare, neplata - garaj

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

100

Total VBE (lei/an)

100

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

2

Total Cheltuieli

2

Venit net efectiv (lei/an)

98

Total VNE (lei/an)

98

Rata de capitalizare

5.5%

Multiplicator

18.18

Valoare capitalizata

1,787

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

1,787

rotund

1,800 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

I.C.BRĂTIANU 18,ap 10 - GARAJ

‘ suprafețe din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magazie(suprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

35

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

1.4

Chiria lunara (Lei/luna)

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

586

total VBP (eur/an)

586

Grad de neocupare, neplata - garaj

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

5.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

557

total VBE (lei/an)

557

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

9

total Cheltuieli

9

Venit net efectiv (lei/an)

547

total VNE (lei/an)

547

Rata de capitalizare

14.0%

Multiplicator                                                                              7.14

Valoare capitalizata                                                                 3,909

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

3,909

rotund

3,900 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

MĂRĂSEȘTI 17 , ap 6, FARAMACIE

* suprafețe din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

Farmacie (suprafața inchiriabila) - mp

56

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

39.2.

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

2,200

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

26,200

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

26,200

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

26,200

Total VBE (lei/anj

26,200

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

445

Total Cheltuieli

445

Venit net efectiv (lei/an)

25,755

Total VNE (lei/an)

25,755

Rata de capitalizare

10.0%

Multiplicator

10.00

Valoare capitalizata

257,546

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

257,546

rotund

257,500 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

/IORAMDUMULUI 2, ap 16-COTA DE 0.272-SPAȚIU COM

* suprafețe din clanuri cadastrale

Supr. inchiriabila

magaziefsuprafata inchiriabila) - mp

26

spatii birouri comercial(suprafata inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

43.6

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

1,100

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

13,500

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

13,500

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

13,500

Total VBE (lei/an)

13,500

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de iniocuire % din VBE

1.70%

230

Total Cheltuieli

230

Venit net efectiv (lei/an)

13,271

Total VNE (lei/an)

13,271

^ata de capitalizare

10.0%

Multiplicator

10.00

Valoare capitalizata

132,705

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

132,705

rotund

132,700 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

MEMORAMDUMULUI 2, ap 20-COTA DE 0.272-SPAȚIU COM

* suorafete din olanuri cadastrale

Suor. inchiriabila

fnagazie(suprafata inchiriabila) - mp

0

spatii birouri comercial(suprafata inchiriabila) - mp

8

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

0.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

52.1

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

400

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

5,100

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

5,100

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3‘12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

4,845

Total VBE (lei/an)

4,845

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

82

Total Cheltuieli

82

Venit net efectiv (lei/an)

4,763

Total VNE (lei/an)

4,763

Rata de capitalizare

10.5%

Multiplicator                                                                              9.52

Valoare capitalizata                                                                45,358

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

45,358

rotund

45,400 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

MEMORAMDUMULUI 2, ap 23-COTA DE 0.272-ATELIER ‘ suprafețe din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

atelier(suprafata inchiriabila) - mp

6

spatii birouri comercial(suprafata inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

36.3

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

200

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

2,700

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

2,700

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

2,700

Total VBE (lei/an)

2,700

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

46

Total Cheltuieli

46

Venit net efectiv (lei/an)

2,654

Total VNE (lei/an)

2,654

Rata de capitalizare

14.0%

Multiplicator

7.14

Valoare capitalizata

18,958

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

18,958

rotund

19,000 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

MEMORAMDUMULUI 2, ap 28-COTA DE 0.272-ATELIER

1 suprafețe din clanuri cadastrale

Supr. inchiriabila

atelier pictură(suprafata inchiriabila) - mp

10

spatii birouri comercialfsuprafata inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

3.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

300

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

300

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5‘12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

300

Total VBE (lei/an)

300

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

5

Total Cheltuieli

5

Venit net efectiv (lei/an)

295

Total VNE (lei/an)

295

Rata de capitalizare

14.0%

Multiplicator

7.14

Valoare capitalizata

2,106

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

2,106

rotund

2,100 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

WIEMORAMDUMULUI 2, ap 29-COTA DE 0.272-DEPOZIT ‘ suprafețe din planuri cadastrale

Suor. inchiriabila

depozit(suprafata inchiriabila) - mp

8

spatii birouri comercialfsuprafata inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - depozit-magazii

10.2

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

o.o

Chiria lunara (Lei/luna)

100

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

1,000

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

1,000

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

1,000

Total VBE (lei/an)

1,000

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

17

Total Cheltuieli

17

Venit net efectiv (lei/an)

983

Total VNE (lei/an)

983

țața de capitalizare

14.0%

Multiplicator                                                                              7.14

Valoare capitalizata                                                                 7,021

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

7,021

rotund

7,000 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

PROF. MARINESCU 43, cota 50%, din imobil-Apartament ‘ suprafețe din clanuri cadastrale

Supr. inchiriabila

apartament(suprafata inchiriabila) - mp

20

spatii birouri/atelier - mp

0

jarcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

1.0

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

200

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

200

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

200

Total VBE (lei/an)

200

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

3

Total Cheltuieli

3

Venit net efectiv (lei/an)

197

Total VNE (lei/an)

197

Rata de capitalizare

5.0%

Multiplicator

20.00

Valoare capitalizata

3,932

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

3,932

rotund

3,900 LEI

ABORDAREA PRIN CAPITALIZAREA VENITURILOR

PORUMBEILOR 41, ap 8 PRESTĂRI SERVICII

* suorafete din planuri cadastrale

Supr. inchiriabila

prestări servicii(suprafata inchiriabila) - mp

102

spatii birouri (suprafața inchiriabila) - mp

0

parcari - locuri, garaje

0

Chirii

Chirie unitara (lei/mp) - spatii magazii-comerciale

36.3

Chirie unitara (lei/mp) - birouri

0.0

Chirie unitara (lei/buc) - parcari

0.0

Chiria lunara (Lei/luna)

3,700

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - sp. comerciale

44,300

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - birouri

0

Venituri brute potențiale VBP (lei/an) - parcari

0

Total VBP (eur/an)

44,300

Grad de neocupare, neplata -

0.0%

* 3 luni la un ciclu de 5 ani

3/(5*12)

Grad de neocupare, neplata - birouri

5.0%

* 3 luni la un ciclu de 3 ani

3/(3*12)

Grad de neocupare, neplata - parcari

0.0%

* ocupat integral

Venituri brute efective VBE(lei/an)

44,300

Total VBE (lei/an)

44,300

Cheltuieli cu taxe si impozite % din CIN

0.00%

0

Cheltuieli cu asigurarea % din CIN

0.00%

0

Rezerve de inlocuire % din VBE

1.70%

753

Total Cheltuieli

753

Venit net efectiv (lei/an)

43,547

Total VNE (lei/an}

43,547

Rata de capitalizare

10.5%

Multiplicator

9.52

Valoare capitalizata

414,732

Costuri necesare finalizare lucrări - spațiu alimentație publica, magazin

Valoare randament (EUR)

414,732

rotund

414,700 LEI

Valoare randament (EUR)                                               651,827

rotund                                                             651,800 LEI


Valoare randament (EUR)                                                   2,835

rotund                                                                  2,800 LEI


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


ANEXA NR.3


STUDIU DE OPORTUNITATE

PENTRU SPATII CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE

9                                                                            9

LOCUINȚĂ AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL

9

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

NR. CRT.

ADRESĂ

SLJPRA FAȚĂ

DESCRIEREA SPAȚIULUI

FACE/ NU FACE

VALOARE

STRADA

NR.

AP.

UB1EC1L L

Legii 550/ 2002

CF INDIVIDUAL

POZIȚIONARE

PRIN

CAPITALIZARE

(LEI)

PRLN

GR IL ANOTARILOR PUBLICI (LEI)

ANTON PANN

8-10

2 SUBSOL

125

7 magazii, 1 hol

NU

257404-C1-U1 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, SUBSOL

627,100.00

691,250.00

2

BLD. EROILOR

1

4

15.45

1 cameră

NU

254087-C1-U37 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, PARTER

1,700.00

3,090.00

3

BLD. EROILOR

5

*

61,5

lcameră la subsol

DA

258711-C1-U7 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

LA STRADA,, SUBSOL

287,600.00

349,320.00

4

BLD. EROILOR

16

14

11,47

garaj

*

254104-C1-U16 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE

1,600.00

2,294.00

5

BLD. EROILOR IULIU MANIU

23-25,

18-16

5

26.70

1 birou, 1 wc

NU

251192-C1-U16 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, ETAJI

124,800.00

154,868.00

6

BLD. EROILOR IULIU MANIU

23-25,

18-16

6

61

3 birouri, antreu, 1 hol,

WC

NU

251192-C1-U17 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, ETAJI

285,400.00

346,480.00

7

BLD. EROILOR

35

10

23.26

garaj

NU

256796-C1-U13 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE

2,600.00

4,652.00

8

BLD 21 DECEM

BRIE 1989

92

5

39.19

2 ateliere,

1 pivniță,

1 wc comun degradat

NU

262530-C1-U4 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, PARTER

114,100.00

225,342.50

9

BOLYAI JÂNOS

4

5

195.47

3 magazii,

1 salon,

1 bucătărie,

1 cămară

DA

268666-C1-U2 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, SUBSOL +PARTER

770,200.00

814,612.50

10

DECEBAL

12

*

56.9

1 camera, 1 bucătărie, 2 depozite si 1 wc

DA

CF INDIVIDUAL 270389-C1-U5; Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

DEMISOL, intrare prin proprietate privata

291,600.00

320,916.00

11

DOROBANȚILOR

47

2

30.59

1 cameră, bucătărie, hol,

wc

NU

262276-C1-U2 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, PARTER

169,900.00

175,898.50

12

FORTĂREȚEI

6

1

32.15

1 magazin

1 birou

DA

261038-Cl-U3Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

LA STRADĂ, PARTER

165,100.00

186,470.00

13

GORUNULUI

28

165.35

centrală termică, 2 wc, 1 duș, 1 hol, 3 magazii, vopsitorie, depozit.

NU

CF 310023 INTABULAT PE COMPANIA DE APĂ SOMEȘ SA

LA STRADĂ, PARTER

509,800.00

816,829.00

14

HOREA

38-40

CORP IV

12.21

1 birou

1 antreu

DA

CONSTRUCȚIE NEÎNTABULATĂ ÎN CARTEA FUNCIARĂ

ÎN CURTE, PARTER

67,600.00

70,207.50

15

HOREA

42-44, CORP

B

5 SUBSOL

74.52

1 atelier, 1 coridor, 1 wc

DA

CF 259388-Cl-U5Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, SUBSOL

229,600.00

309,071.70

16

HOREA

96-106

84

51.3

4 încăperi

NU

CF 250131-C1-U46 Statul Român

LA STRADĂ, PARTER

236,900.00

287,879.30

17

I.M. KLEIN

3

PARTE

DIN AP. 4

75.84

2 birouri, lsas,

1 wc

DA

C. Jf. UN1HVTDTJ7UL. HK. 252584-C1-U2, PARTE DIN AP. 4 A FOST DEMOLAT, IAR AUTORIZAȚIA DE DESFIINȚARE NU ESTE OPERATĂ ÎN C.F. Statul Român în administrare operativă —..si:., i „—i r>i..:

ÎN CURTE, PARTER

421,600.00

422,428.80

18

I.M. KLEIN

23

lb

50.64

2 spălătorii

NU

C.F. INDIVIDUAL NR. 258158-C1-U4 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

LA STRADĂ, PARTER, INTRARE DIN STR. POTAISA, DEGRADAT (CĂZUT TAVAN)

155,900.00

293,205.60

19

IULIU COROIANU

11

61.4

CONFORM CF

Casă cu 2 localuti pentru prăvălii, 1 cameră, 1 bucătărie, dependințe

NU

IMOBIL

NEDEZMEMBRAT

LA STRADĂ-O ÎNCĂPERE DIN

CURTE -2 ÎNCĂPERI ȘI DEPENDINȚE

315,500.00

346,296.00

20

LALELELOR

14

4

13.77

1 prăvălie,

1 WC

DA

251317-C1-U11 (solicitare de reglementare CF privind suprafața utilă și cotele părți indivize) Statul Român în administrare operativă Sfatul Popular Cluj

LA STRADĂ, PARTER

70,800.00

79,177.50

21

MĂRĂȘEȘTI

31

corp I AP.6

29.85

2 încăperi cu destinația atelier

DA

Nu există CF individual (solicitare de reglementare CF privind suprafața utilă și cotele părți indivize)

ÎN CURTE, PARTER+POD

106,500.00

119,325.40

22

MOȚILOR

17

2

60

3 camere,

1 cămară,

1 latrină, pivniță

DA

253817-C1-U1 Statul Român în administrare G.I.G.C.L. Cluj

PARTER, ÎN CURTE

257,500.00

336,600.00

23

NICOLAE CRISTEA

9

3

15.93

1 GARAJ

283831-C1-U2 Statul Român

ÎN CURTE, PARTER

1,800.00

3,026.70

24

OAȘULUI

110

2

113.02

Conform CF — 2 camere, bucătărie, baie, hol, pivniță, scări acces

Conform documentație și la fața locului/sentinței : 3 camere și pivniță

DA

CF TEREN CURTE 282480; CF 282445    ;

CF 282445 ÎNSCRIERE ERONATĂ CF 282445 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

523,000.00

573,811.40

25

PARIS

41-43

7

105.12

1 atelier,

1 magazie, spălătorie, wc, pivniță

DA

NR. 257894-C1-U5 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, PARTER

86,500.00

241,776.00

26

PETRU MAIOR

6-8

AP.30 SUB SOL

87,00

1 depozit

DA

CF INDIVIDUAL 250108-C1-U10 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, SUBSOL

75,100.00

378,450.00

27

P-ȚA AVRAM IANCU

4

3

21.85

latei ier, lantreu, cămară,wc, magazie

DA

282479-C1-U2 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, PARTER

77,800.00

126,730.00

28

REGELE FERDINAND

29

11

5.84

1 MAGAZIE

NU

257336-C1-U13 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, PARTER

4,900.00

33,813.30

29

RENE DESCARTES

11

3

56,37 conform CF 54,30 conform măsurat ori

1 depozit și 1 antreu comun conform CF 1 atelier pictură, 1 laborator, 1 atelier modelaj, bai, hol conform măsurători

DA

269836-C1-U3 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, PARTER

14,200.00

305,525.40

30

REPUBLICII

54

7

14.89

1 GARAJ

*

250813-C1-U7 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, PARTER

1,700.00

2,829.10

31

REPUBLICII

71

3

68.7

5 încăperi

DA

274942-C1-U2 Statul Român în administrare Sfat Popular Oraș Cluj

ÎN CURTE, ETAJ II

365,100.00

387,468.00

32

TRAIAN

15

Parte din ap. 10AA

160.34

2 birouri,

2 magazii,

1 atelier

DA

CF 250884-C1-U11 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, SUBSOL+PART ER

651,800.00

819,337.40

33

TRAIAN

15

11

69.04

3 ateliere,

1 birou

DA

CF 250884-C1-U13 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, PARTER

384,200.00

389,385.60

34

TRAIAN

20

6

29,82

1 cameră,

1 bucătărie, 1 cămară

DA

253694-C2-U5 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE,

PARTER

166,300.00

171,469.00

35

VIRGIL FULICEA

6

6

34.28

1 atelier,

1 depozit, wc

NU

263220-C1-U3 Statul Român în administrare Consiliu Local Cluj

SUBSOL, GEAMURI LA

STRADĂ, INTRAREDIN CORIDOR

40,000.00

149,118.00

36

VIRGIL FULICEA

7

2

45.28

2 camere, wc, pivniță,

DA

256641-C1-U2 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

PARTER, GEAMURI LA

STRADĂ,

INTRARE DIN

GANG

143,400.00

257,190.40

37

VIRGIL FULICEA

7

5

24.08

1 cameră, wc comun cu ap.4 care este locuință

DA

256641-C1-U5 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

ÎN CURTE, ETAJI

134,300.00

139,664.00

38

VOLTAIRE

4

6

34.18

1 cameră, 1 bucătărie, 1 antreu, 1 wc în afara spațiului

DA

260442-C1-U5 Statul Român în administrare operativă Consiliu Local Cluj

SUBSOL BLOC

190,300.00

196,535.00

39

DÂMBOVIȚEI

87

79

3.62

1 BOXĂ

NU

251016-C1-U33 Statul Român în administrarea

Consiliului Local Cluj

2,800.00

13,900.80

40

NAPOCA

25

9A

10.21

1 boxă pivnițăcu Su-10,21 m.p

DA

253075-C1-U7 Statul Român

SUBSOL

900.00

44,413.50

41

EREMIA GRIGORESCU

92

4

26.06

GARAJ, CU SUPR. UTILĂ 26,06 MP, CU PIC 11,98

NU

292345-C1-U3

SUBSOL

2,900.00

4,951.40

42

CÂMPENI GARAJ 1

13

1 CORP C

25,28,

PIC 16,67/10 0

1 BOXĂ GARAJ

NU

120646 Statul Român în administrarea oprtaivă a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca

2,800.00

4,803.20

43

CÂMPENI GARAJ 2

13

2 CORP C

25,28,

PIC

16,67/10 0

2 BOXĂ GARAJ

NU

120646 Statul Român în administrarea oprtaivă a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca

2,800.00

4,803.40

44

CÂMPENI GARAJ 3

13

3 CORP C

25,28,

PIC

16,67/10 0

3 BOXĂ

GARAJ

NU

120646 Statul Român în administrarea oprtaivă a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca

2,800.00

4,803.40

45

CÂMPENI GARAJ 4

13

4 CORP C

25,28,

PIC

16,67/10 0

4 BOXĂ GARAJ

NU

120646 Statul Român în administrarea oprtaivă a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca

2,800.00

4,803.40

46

CÂMPENI GARAJ 5

13

5 CORP C

25,28,

PIC

16,66/10 0

5 BOXĂ

GARAJ

NU

120646 Statul Român în administrarea oprtaivă a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca

2,800.00

4,803.40

47

CÂMPENI GARAJ 6

13

6 CORP C

25,28,

PIC

16,66/10 0

6 BOXĂ

GARAJ

NU

120646 Statul Român în administrarea oprtaivă a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca

2,800.00

4,803.40

48

GIORADANO-BRUNO

26

1 CORP B

37,90

2 MAGAZII, 1 HOL, 1WC

33,000.00

185,331.00

49

GIORADANO-BRUNO

26-28

2 CORP C

21,90

1 SPȚIU

COMERCIAL

88,900.00

107,091.00

50

HOREA

46

CORP CI

125,20

3 ÎNCĂPERI

DA

386,200.00

692,356.00

51

I.C. BRĂTIANU

8

7 CORP H, COTĂ PARTE 29,56%

33,59

1 CAMERĂ, 1 BUCĂTĂRIE, PIC 8,52/100 ÎN CF COL 125475

NU

256002-C1-U8 Statul Român în administrarea Consiliul Local Cluj

1,800.00

57,500.00

52

I.C. BRĂTIANU

18

10

34,91,

PIC

6,45/100

GARAJ

NU

143594 Statul Român în administrarea Consiliului Local Cluj

3,900.00

6,650.00

53

MĂRĂȘEȘTI

17

6

55,70

1 FARMACIE, WC, pic 21,93 PARTE ÎN CF 120101

DA

279799-C1-U4 Statul Român în administrarea operativă a Consiliului Local Cluj

257,500.00

295,974.00

54

MEMORANDUMULUI

2

16

94,81 COTA 9783/36 000

1 SALĂ VÂNZARE, 1 BIROU, 2 VESTIARE, 1 DEPOZIT LA SUBSOL

DA

267141-C1-U1 Statul Român în administrarea Consiliul Local Cluj

132,700.00

150,800.00

55

MEMORANDUMULUI

2

20

30,21 COTA 9783/36 000

APARTAMEN T COMPUS DIN 1 BIROU, 1 HOL, 1WC, 2 BOXE

DA

267141-C1-U14 Statul Român în administrarea Consiliul Local Cluj

45,400.00

46,400.00

56

MEMORANDUMULUI

2

23

23,06 COTA 244575/ 900000

APARTAMEN T COMPUS DIN 1 ATELIER, PIC 1,31/100 PARTE

NU

267141-C1-U9 Statul Român în administrarea Consiliul Local Cluj

19,000.00

34,800.00

57

MEMORANDUMULUI

2

28

35,43 COTA 244575/ 900000

ATAKl AlViE.PI T COMPUS DIN 1 ATELIER PICTURĂ, 1 HOL COMUN CU AP.7, PIC 2,02/100

DA

267141-C1-U10 Statul Român în administrarea Consiliul Local Cluj

2,100.00

58,000.00

58

MEMORANDUMULUI

2

29

28,80 COTA 244575/ 900000

1 DEPOZIT, CU PIC 1,64/100

NU

267141-C1-U13 Statul

Român în administrarea Consiliul Local Cluj

7,000.00

46,400.00

59

PROF. MARINESCU

43

COTA STAT 50%

40,56

2 CAMERE, 2 BUCĂTĂRII

DA

3,900.00

98,155.20

60

PORUMBEILOR

41

8

101,77

ATELIER ȘI BIROU

DA y

7 \

414,700.00

246,283.40