Hotărârea nr. 361/2019

Hotărârea 361/2019 - Aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 187205/45/3.04.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”;

Reținând prevederile art. 112 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, ale Ordinului nr. 5819/25.11.2016, ale Adresei nr. 8509/F/16.06.2015 a Ministerului Educației și Cercetării Științifice, precum și ale Avizului Inspectoratului Școlar Județean Cluj nr. 1412/21.02.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;.

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea de schimbare a destinației, pe o perioadă de cinci ani, a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie nr. 128-130, în care își desfășoară activitatea Colegiu Tehnic „Anghel Saligny”, în vederea închirierii acestora în scopul obținerii de venituri proprii, după cum urmează:

  • 1. cantină școlară, pe fundații continue din beton, zidărie portantă exterioară și stâlpi din beton armat, planșee monolite din beton armat, acoperiș terasă cu izolație bituminoasă, cu regim de înălțime P+l, cu suprafața construită de de 830 mp. și suprafața desfășurată de 1640,5 mp., în vederea închirierii ca spațiu pentru prepararea și servirea mesei, care se adresează elevilor colegiului, persoanelor externe colegiului, precum și pentru asigurarea servirii mesei în cazul unor evenimente sportive, culturale sau de altă natură, fără a fi afectați elevii colegiului, cu acces separat față de accesul la instituția de învățământ;

  • 2. depozit de materiale, cu suprafața utilă de 201 mp. și suprafața desfășurată de 250 mp., pentru închiriere cu destinație de birouri, clădire adiacentă cantinei, cu acces separat față de accesul la instituția de învățământ.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 361 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)