Hotărârea nr. 360/2019

Hotărârea 360/2019 - Includerea imobilului Drum identificat De 6186/1, Tarlaua nr. 111, tronson I și tronson II, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind includerea imobilului Drum identificat De 6186/1, Tarlaua nr. 111, tronson I și tronson II, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind includerea imobilului Drum identificat De 6186/1, Tarlaua nr. 111, tronson I și tronson II, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea acestora în sistemul integrat de cadastru și carte funciară -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 189526/45/455 din 4.04.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune includerea imobilului Drum identificat De 6186/1, Tarlaua nr. 111, tronson I și tronson II, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea acestora în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (2) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă includerea în Anexa 4 — Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Cluj-Napoca la Hotărârea nr. 133/2005 cu modificările și completările ulterioare, a imobilului Drum identificat De 6186/1, Tarlaua nr. 111, tronsonul întâi cu suprafața măsurată de 1400 mp., la Cap. 12 Drumurile comunale, vicinale și străzile.

Art. 2. Se aprobă includerea în Anexa 4 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Cluj-Napoca la Hotărârea nr. 133/2005 cu modificările și completările ulterioare, a imobilului Drum identificat De 6186/1, Tarlaua nr. 111, tronsonul al doilea cu suprafața măsurată de 1907 mp., la Cap. 12 Drumurile comunale, vicinale și străzile.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, a imobilului Drum identificat De 6186/1, Tarlaua nr. 111, tronsonul întâi cu suprafața măsurată de 1400 mp, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 4. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, a imobilului Drum identificat De 6186/1, Tarlaua nr. 111, tronsonul al doilea cu suprafața măsurată de 1907 mp, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în cartea funciară nouă, a imobilului Drum identificat De 6186/1, Tarlaua nr. 111, tronsonul întâi de drum cu suprafața măsurată de 1400 mp., întocmită de P.F.A. Gabor Viorel, certificat de autorizare Seria RO-CJ-F Nr. 0221/2019, documentație ce se va constitui în Anexa I la hotărâre.

Art. 6. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în cartea funciară nouă, a imobilului Drum identificat De 6186/1, Tarlaua nr. 111, tronsonul al doilea de drum, cu suprafața măsurată de 1907 mp., întocmită de P.F.A. Gabor Viorel, certificat de autorizare Seria RO-CJ-F Nr. 0221/2019, documentație ce se va constitui în Anexa II la hotărâre.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Art. 8. Cu data prezentei își încetează valabilitatea Hotărârea nr. 628/2018.

Nr. 360 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:

Drum de exploatare De 6186/1, domeniul public

TRONSON I

MUN. CLUJ-NAPOCA

JUD. CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


EXECUTANT:

PFA GABOR VIOREL

Certificat de autorizare: RO-CJ-F Nr. 0047/2010

CLUJ-NAPOCA

Aprilie 2019-

Persoana fizica autorizate

P.F.A GABOR V. VIOREL

Autorizație seria R.O-CJ-F NR. 0221/2019

Telefon : 0746. 204 173


  • 1. Adresa imobil:'Extravilan. Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj.

  • 2.  Tipul lucrării : Prima inregistrare imobil - includerea imobilului Drum „De 6186/1”, tronson I, situat in Tarlaua nr. 111, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

X Scurta prezentare a situației din teren:

a. Operațiuni in faza de documentare a situației din teren:

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni: studierea documentelor puse Ia dispoziție de către client si stabilirea actelor necesare intocmirii documentației cadastrale

documentare la OCPI in legatara cu situația imobilului si vecini acestuia, stabilirea datei de efectuare a lucrărilor in teren.

1b. Localizarea imobilului:

Imobilul se afla in extravilanul Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj. Vecinătățile imobilului sunt prezentate in planul de amplasament si delimitare a imobilului anexat documentației.

c. Descrierea generala a imobilului:

Terenul in suprafața de 1.400 m.p. este in proprietatea: CONSILIULUI LOCAL AL MUN.

CLUJ-NAPOCA. Imobilul are categoria de folosința drum (Dr) conform Hotărârii Nr.’628/ 01.08.2018. Imobilul nu este Împrejmuit ‘                             ’

Imobilul este situat in trapezul L-34-48-C-b-3-IV.

Se propune prima înregistrare a imobilului conform Hotărârii Nr. 628 anexata prezentei documentații.

4. Operațiuni topo-cadasirale efectuate: Măsurătorile s-au executat prin tehnologie GNSS cu GPS-ul High Target utilizând metoda REAL TIME KINEMATIC ( metoda cinematica in timp real), asigurandu-se o precizie pe X de ± 0.005-0.010 m, pe ¥ de ± 0.005-0.007 m si pe Z de ± 0.013-0.020 m. Datele sunt stocate si organizate pe hard disc si CD intr-un folder personalizat si in fișiere de tip dvvg, dxf, txt, jpg, pdf, csv si xls. Calculul punctelor și a suprafeței a fost efectuat pe calculator prin metoda analitica.

Sistemul de proiecție folosit - Stereografic 1970. Sistem de cote NMarea Neagra 1975.

' Anexa 1 - Calculul suprafețelor

Anexa 2 - Inventar de coordonate

Data intocmirii: februarie 2019

ÎNTOCMIT: GABOR V.ViorelNr.

* Pct

L

X JE

I

Y        I

[mJ       I

1

584541.783

398681.393 [

2

584541.885

398680.891 j

3

584545261

398675.445

4

584549.194

398664.022 [

5

584543.033

398662.288

6

584540.597

398669.512 |

7

584539.234

398673.455 ’

I 8

584536.923

398678.478

9

584530.093

398689.186

10

584522.408

398698.742

11

584517.503

398704.417

12

584507.498

398715.464

13

584501.340

398723.520

14

584498.870

398727.405

15

584492.043

398740.148

16

584485.257

398753.839

17

584483.948

398756.480

18

584473.229

398778.941

19

584471.311

398784.130

20

584464.988

398801.710

21

584461.379

398813.976

22

584459.716

398820.806

23

584455.440

398838.031

24

584453.706

398846.337

25

584449.111

398869.008

26

584448.097

398877.651

27

584447.123

398881.965

28

584445.286

398887.241

29

584442.650

398894.016

30

584441.104

398896.527

31

584440.350

398897.678

32

584447.343

398901.342

33

584452.687

398898.962

34

584450.229

398892.891

35

584449.653

398889.308

36

584451.128 |

398883.727 |

37

584456.595

398853.396

38

584458.013

398848.171

39

584459.666

398840.027

40

584464.209

398820.252

41

584469.147

398803.516

42

584474.905

398787.428

43

584478.623

398778.468

44

584484.649

398767.190

45

584489.996

398757.228

46

584495.615

398746.211

47

584501.589

398734.690

48

584506.478

398726.624

49

584511.909

398719.231

50

584526.832

398702.081

51

584534.621

398694.705 /

1;£RT-/Fjc,<.-r

, . °E "   %\

. roo . ’70r£âre £1 \ sSefe^'w^|

Mi-

r ^v

:mit: PFA GĂBOftty Viorel


• CALCULUL SUPRĂFETEf

4


Mr.

Pct.

*

Coordonate pct.cj® contur

Lungimi ( iaturi

D(i,i+1)

X [m],

Y [m]

1

584541.783

398681.393

0.512 1

2

584541.885

398680.891

6.408*

3

584545.261

398675.445

' 12.081

4

584549.194

398664.322

6.400

5

584543.033

398662.288

7.624 |

6

584540.597

398669.512

4.172 !

7

584539.234

398673.455

|     5.529 •

8

[ 584536.923

398678.478

i 12.701

9

I 584530.093

398689'. 186

12.263

10

| 584522.408

398698.742

i           i

11

j 584517.503

398704.417,

14.904

12

584507.498

398715.464

10.140

13

584501.340

398723.520

4.890

14

584498.370

398727.405

' 14.227

15

584492.043

398740.148

15.280

16

584485.257

398753.839

2.948

17

584483.948

398756.480

24.888

18

584473.229

398778.941

5.532

19

584471.311

398784.130

18.683

20

584464.988

398801.710

12.786

21

584461.379

398813.976

7.030

22

584459.716

398820.806

17.748

23

' 584455.440

398838.031

8.485

24

584453.706

398846.337

23.132

25

584449.111

398869.008

8.702

26

584448.097

398877.651

4.423

27

584447.123

398881.965

5.587

28

584445.286

398887.241

7.270

29

584442.650

398894.016

2.949

30

584441.104

398896.527

1.376

31

584440.350

398897.678

7.895 [

32

584447.343

.398901.342

5.850 |

33

584452.687

398898.962

6.550 |

34

584450.229

398892.891 |

3.629

35

584449.653

398889.308 j

5.773

36 j

584451.128

398883.727 j

30.820

37

584456.595

398853.396

5.414

38

584458.013

398848.171

8.310

39

584459.666

398840.027

20.290

40

584464.209

398820.252

17.449

41

584469.147

398803.516

17.087

42

584474.905

398787.428

9.701

43

584478.623

398778.468

12.787

44

584484.649

398767.190

11.306

45

584489.996

398757.228

12.367

46

584495.615

398746.211

12.978

47

584501.589

398734.690

9.432

48

584506.478

398726.624

9.173

49

584511.909

398719.231

22.734

50

584526.832

398702.081

10.727

51 1

584534.621

398694.705

15.116

3=1.400

mp P=541.557mîntocmit: PFA GABOR V, Viorel


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1:1000

Nr. Cadastral

I Suprafața masurata

Adresa imobilului

....

1.400 m.p.

j Extravilan, Loc. Cluj-Napoc, Jud. Cluj

Cartea Funciara nr.

UAT ' CLUJ-NAPOCAtfrporcoto

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

2

3

4

1

Dr

1.400

Imobilul nu este împrejmuit.

Total

1.400

B. Date referitoare la construcții


Suprafața totala masurata = 1.400 mp Suprafața din act = 1.400 mp


DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:

Drum de exploatare De 6186/1, domeniul public

TRONSON II

MUN. CLUJ-NAPOCA

JUD. CLUJ

EXECUTANT:

PFA GABOR VIOREL

Certificat de autorizare: RO-CJ-F Nr. 0047/2010

CLUJ-NAPOCA

Aprilie 2019 -

Persoana fizica autorizata

P.F.A GABOR V. VIOREL

Autorizație seria RO-CJ-F NR. 0221/2019

Telefon : 0746. 204 173

MEMORIU TEHNIC

  • 1. Adresa imobil: Extravilan, Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj.

  • 2.  Tipul lucrării; Prima înregistrare imobil - includerea imobilului Drum „De 6186/1”, tronson II, situat in Tarlaua nr. 111, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

  • 3. Scurta prezentare a situației din teren:

  • a. Operațiuni in faza de documentare a situației din teren:

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni: studierea documentelor puse la dispoziție de către client si stabilirea actelor necesare întocmirii documentației cadastrale documentare la OCPI in legătură cu situația imobilului si vecini acestuia, stabilirea datei de efectuare a lucrărilor in teren.

  • b. Localizarea imobilului:

Imobilul se afla in extravilanul Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj. Vecinătățile imobilului sunt prezentate in planul de amplasament si delimitare a imobilului anexat documentației.

  • c. Descrierea generala a imobilului:

Terenul in suprafața de 1.907 m.p. este in proprietatea: CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA. Imobilul are categoria de folosința drum (Dr) conform Hotărârii Nr. 628/ 01.08.2018. Imobilul nu este imprejmuit

Imobilul este situat in trapezul L-34-48-C-b-3-IV.

Se propune prima înregistrare a imobilului conform Hotărârii Nr. 628 anexata prezentei documentații.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate: Măsurătorile s-au executat prin tehnologie GNSS cu GPS-ul High Target utilizând metoda REAL TIME KINEMATIC ( metoda cinematica in timp real), asigurandu-se o precizie pe X de ± 0.005-0.010 m, pe Y de ± 0.005-0.007 m si pe Z de ± 0.013-0.020 m. Datele sunt stocate si organizate pe hard disc si CD intr-un folder personalizat si in fișiere de tip dwg, dxf, txt, jpg, pdf, csv si xls. Calculul punctelor și a suprafeței a fost efectuat pe calculator prin metoda analitica.

Sistemul de proiecție folosit - Stereografic 1970.

Sistem de cote -Marea Neagra 1975.


Anexa 1 - Calculul suprafețelor

Anexa 2 - Inventar de coordonate

Data întocmirii: februarie 2019

ÎNTOCMIT: GABOR V.Viorel

INVENTAR DE COORDONATE

Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

584549.194

398664.022

2

584562.350

398625.814

3

584568.032

398609.533

4

584571.745

398597.509

5

584573.880

398588.423

6

584575.926

398579.712

7

584576.841

398575.562

8

584578.492

398570.086

9

584580.366

398560.133

10

584580.868

398557.051

11

584582.230

398550.120

12

584583.542

398540.955

13

584583.829

398538.361

14

584584.698

398537.950

15

584587.870

398518.170

16

584586.715

398513.867

17

584593.364

398470.135

18

584594.752

398461.011

19

584599.634

398428.898

20

584590.780

398427.053

21

584573.472

398550.936

22

584567.405

398584.151

23

584566.503

398589.091

24

584565.067

398596.950

25 |  584543.033

398662.288

întocmit: PFA GABOR V. Viorel

CALCULUL SUPRAFEȚEINr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

584549.194

398664.022

40.410

2

584562.350

398625.814

17.244

3

584568.032

398609.533

12.584

4

584571.745

398597.509

9.333

5

584573.880

398588.423

8.948

6

584575.926

398579.712

4.250

7

584576.841

398575.562

5.719

8

584578.492

398570.086

10.128

9

584580.366

398560.133

3.123

10

584580.868

398557.051

7.064

11

584582.230

398550.120

9.258

12

584583.542

398540.955

2.610

13

584583.829

398538.361

0.961

14

584584.698

398537.950

20.033

15

584587.870

398518.170

4.455

16

584586.715

398513.867

44.235

17

584593.364

398470.135

9.229

18

584594.752

398461.011

32.482

19

584599.634

398428.898

9.044

20

584590.780

398427.053

125.086

21

584573.472

398550.936

33.765

22

584567.405

398584.151

5.022

23

584566.503

398589.091

7.989

24

584565.067

398596.950

68.953

25

584543.033

398662.288

6.400

S=1.907mp P=498.325m

’         DE

aUTOR|ZARe

•*«>wiwa8m

VioreJ

% GABOR

<y

întocmit: PFA GABOR V. Viorel

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1:1000

Nr. Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

1.907 m.p.

Extravilan, Loc. Cluj-Napoc, Jud. Cluj


A. Date raferltoaro la teren

Nr.parcela

Categoria de folosința

Mențiuni

1

2

3

4

1

Dr

1.907

Imobilul nu este împrejmuit.

Total

1.907

SuprafațaDestinația


Suprafața totala masurata = 1.907 mp Suprafața din act = 1.907 mp