Hotărârea nr. 36/2019

Hotărârea 36/2019 - Aprobarea P.U.D. – Etajare locuință unifamilială și construire locuință unifamilială P+E, str. Între Lacuri nr. 50; beneficiari: Abrudan Petru și Abrudan Maria.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -

Etajare locuință unifamilială și construire locuință unifamilială P+E, str. Intre Lacuri nr. 50

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etajare locuință unifamilială și construire locuință unifamilială P+E, str. între Lacuri nr. 50 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 16395 din 17.01.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etajare locuință unifamilială și construire locuință unifamilială P+E, str. Intre Lacuri nr. 50, beneficiari: Abrudan Petru și Abrudan Maria;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 1163 din 18.12.2018, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015 și Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :


Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Etajare locuință unifamilială și construire locuință unifamilială P+E, str. între Lacuri nr. 50, beneficiari: Abrudan Petru și Abrudan Maria, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • -  amplasarea construcțiilor pe parcelă : se propune etajarea locuinței unifamiliale parter, cu menținerea retragerilor existente față de limitele de proprietate și construirea celei de a doua locuințe unifamiliale pe parcelă, la o distanță de 6m față de construcția existentă și în retragere de 60 cm față de limita laterală nordică, min. 3 m față de limita laterală sudică și min. 6 m față de limita posterioară;

conformarea arhitectural-volumetrică: înălțimea clădirilor pe partea nordică măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt nu va depăși 4,50 m;

  • -  accesul auto si pietonal : din strada între Lacuri;

  • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol si în spațiu specializat dipus la parter, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament afarent PUG;

echiparea edilitară: completă pe str. între Lacuri.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Documentația la faza D.T.A.C. va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

Art. 2. -

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. -

Nr. 36 din 6 februarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)