Hotărârea nr. 359/2019

Hotărârea 359/2019 - Includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unor construcții situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cpt. Grigore Ignat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

, privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unor construcții situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cpt. Grigore Ignat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unor construcții situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cpt. Grigore Ignat - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 187320/04.04.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unor construcții situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cpt. Grigore Ignat;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și ale Hotărârii nr. 104/2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă includerea în Anexa 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte imobile, a construcțiilor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cpt. Grigore Ignat, înscrise în CF nr. 327226 Cluj-Napoca în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, identificate astfel:

  • - Șopron depozitare, având suprafața construită la sol de 226 mp., identificată cu nr. cad. 327226-C2;

  • - Hala întreținere tramvaie, având suprafața construită la sol de 3.438 mp., identificată cu nr. cad. 327226-C4;

  • - Remiza utilaje intervenție, având suprafața construită la sol de 272 mp., identificată cu nr. cad. 327226-C6;

  • - Stație spălare-vopsire, având suprafața construită la sol de 468 mp., identificată cu nr. cad. 327226-C7. ’

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 359 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)