Hotărârea nr. 356/2019

Hotărârea 356/2019 - Alocarea sumei de 24.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Fundației Petros Mission România, pentru proiectul VULNERABILITATEA DĂUNEAZĂ GRAV SĂNĂTĂȚII!

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 24.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Fundației Petros Mission România,

pentru proiectul VULNERABILITATEA DĂUNEAZĂ GRAV SĂNĂTĂȚII!

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 24.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Fundației Petros Mission România, pentru proiectul VULNERABILITATEA DĂUNEAZĂ GRAV SĂNĂTĂȚII! - proiect din inițiativa primarului Emil Boc și a consilierilor locali: Horvâth Arma, Mihaela Rodica Suciu, Rareș Petru Ferdean, Corina Ecaterina Croitoru și Ioan Sabin Sărmaș;

Analizând Referatul nr. 184.823 din 2.04.2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală prin care se propune alocarea sumei de 24.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Fundației Petros Mission România, pentru proiectul VULNERABILITATEA DĂUNEAZĂ GRAV SĂNĂTĂȚII, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin H.C.L. nr. 858/2018;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin HCL nr. 858/2018;

Ținând cont de Procesul-verbal al Comisiei de analiză și selecție a proiectelor din data de 26 martie 2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 24.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Fundației Petros Mission România, pentru proiectul VULNERABILITATEA DĂUNEAZĂ GRAV SĂNĂTĂȚII!, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală.


Nr. 356 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)