Hotărârea nr. 352/2019

Hotărârea 352/2019 - Alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Fundației Părinți din România, pentru proiectul PEDITEL 1791 – telemedicina salvează vieți. SFAT MEDICAL PEDIATRIC PRIN TELEFON, GRATUIT, NONSTOP

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Fundației Părinți din România, pentru proiectul PEDITEL 1791 -telemedicina salvează vieți.

SFAT MEDICAL PEDIATRIC PRIN TELEFON, GRATUIT, NON STOP

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Fundația Părinți din România, pentru proiectul PEDITEL 1791 -telemedicina salvează vieți. SFAT MEDICAL PEDIATRIC PRIN TELEFON, GRATUIT, NON STOP - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvăth Anna, Mihaela Rodica Suciu, Rareș Petru Ferdean, Corina Ecaterina Croitoru și Ioan Sabin Sărmaș;

Analizând Referatul nr. 184.798 din 02.04.2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală prin care se propune alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Fundației Părinți din România, pentru proiectul PEDITEL 1791 -telemedicina salvează vieți. SFAT MEDICAL PEDIATRIC PRIN TELEFON, GRATUIT, NON STOP în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin H.C.L. nr. 858/2018;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin H.C.L. nr. 858/2018;

Ținând cont de Procesul-verbal al Comisiei de analiză și selecție a proiectelor din data de 26 martie 2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Fundația Părinți din România, pentru proiectul PEDITEL 1791 -telemedicina salvează vieți. SFAT MEDICAL PEDIATRIC PRIN TELEFON, GRATUIT, NON STOP, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală.


Nr. 352 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)