Hotărârea nr. 35/2019

Hotărârea 35/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt S+P+4E+R, str. Decebal nr. 108; beneficiar: Pașca Doru-Nicolae.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire imobil mixt S+P+4E+R, str. Decebal nr. 108

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt S+P+4E+R, str. Decebal nr. 108 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 576456 din 03.01.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt S+P+4E+R, str. Decebal nr. 108, beneficiar: Pașca Doru-Nicolae;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 1055 din 19.11.2018, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt S+P+4E+R, str. Decebal nr. 108, beneficiar: Pașca Doru-Nicolae, pe o parcelă proprietate privată. Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limitele laterale: pe limitele de proprietate, adiacent calcanelor învecinate;

  • - retragerea față de limita posterioară: minim 12 m;

  • - circulațiile și accesele: din strada Decebal;

  • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate în spații specializate dispuse la subsol și locuri de parcare la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Documentația la faza D.T.A.C. va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


eședinte de ședință, an Ștefan Tarcea

ONTRASE ecretarul


EAZĂ: nicipiului,


Nr. 35 din 6 februarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)