Hotărârea nr. 341/2019

Hotărârea 341/2019 - Aprobarea suportării din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei de 250.000 (inclusiv T.V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea implementării Programului multianual Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suportării din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență socială și Medicală a sumei de 250.000 (inclusiv T.V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea implementării Programului multianual Promovarea sănătății orale

prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind privind aprobarea suportării din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență socială și Medicală a sumei de 250.000 (inclusiv T.V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea implementării Programului multianual Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 185007/801/2.04.2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală prin care se propune aprobarea suportării din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență socială și Medicală a sumei de 250.000 (inclusiv T.V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea implementării Programului multianual Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie’,

Reținând prevederile H.G. nr. 383/2015 pentru aprobarea strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020 (Anexa 1, la Capitolul 2.5. sănătate), ale art. 28 alin. (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și prevederile H.C.L. nr. 126/2016 (aprobarea Programului multianual Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie), astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 880/2017;'

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă suportarea din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”, a sumei de 250.000 (inclusiv T.V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea implementării Programului multianual Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală.


Președinte de ședință,

Ștefan TARCEA


Contrase ecretarul m Jr. Auro

Nr. 341 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)